Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (28)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

80 Soru ve Yanıtta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Güncel Yargıtay İçtihatları Işığında

80 Soru ve Yanıtta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Güncel Yargıtay İçtihatları IşığındaSayfa Sayısı
:  
564
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786257088152

110,00 TLCMK 231 inci maddesinde yer alan Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, uygulamada kısaca HAGB olarak bilinen, uygulamaya girdiği andan itibaren soru ve sorunları bitmeyen, istinaf ve Yargıtay aşamalarında sıklıkla ilk derece mahkeme kararlarının bozulduğu/ kaldırıldığı bir konuyu bu kitabımızda izahata çalıştık.


 


Kitabın yazım dili, anlatım şekli oldukça sade, anlaşılır, net ve somut olmasına azami derecede gayret gösterilmiştir. Hakkında HAGB kararı verilmiş sıradan bir vatandaş kitabı eline aldığında kendi soru ve sorununa kitapta kuvvetle muhtemel yanıtlar ve çözüm önerileri bulacaktır.


 


Uygulamada yer alan avukatlar, hakimler ve savcılar da HAGB uygulamasında Yargıtayın yerleşik, güncel ve istikrar kazanan içtihatlarını görerek dosyalarındaki somut sorunun çözüm şeklini, uygulamasını göreceklerdir.


 


HAGB kurumu CMK ve TCK yürürlüğe girdikten sonra CMK ya ilk kez çocuk koruma kanununda 19/12/2006 tarihinde yürürlüğe girdiği, bilahare ilerleyen yıllarda sürekli yasal değişikliklerin olduğu bir kurumdur. Yasa koyucu uygulamada HAGB kurumunda soru ve sorunlar çıktıkça yasal değişiklik yoluna gitmiştir. Bu nedenlerle de HAGB kurumu çok bilinmeyenli, çok hata yapılan bir kuruma dönüşmüştür.


 


HAGB kurumunu 80 soru ve yanıtta ele almaya çalıştık. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan, Yargıtay tarafından da bozulan sorunlara öncelik verilmiştir. Eminin uygulamada yer alan soru ve sorunların yüzde doksanını karşılayacak, fikir verecek, Yargıtay uygulamasını gösterecek bir kitap oluşturduk.


 


Soru ve yanıtlar şeklinde HAGB kurumunu ele almamızın nedeni, konuların okuyucular nezdinde daha kolay bulunması, daha anlaşılır olunmasıdır. Her soru ve yanıttan sonra da güncel Yargıtay kararlarına yer verilerek sorunun çözümü noktasında okuyucuların zihinlerindeki soruların giderilmesi amaçlanmıştır.


 


 


Kitabın okuyucular nezdinde karşılık bulması halinde; kitapta yer almayan soru ve sorunlar, eleştiriler, katkılar, farklı bakış açıları, Yargıtay ve istinaf kararları tarafımıza / yayın evine ulaştırılması durumunda, kitabın ikinci baskısında bu soru ve sorunları karşılayacak yanıtlar, içtihatlar sunma ve çözüm önerisi üretmeye gayret göstereceğiz.


İÇİNDEKİLER


 


ÖNSÖZ ................................................................................................................................... 7


İÇİNDEKİLER.............................................................................................................................. 9


HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ


 


KISA VE GENEL ANLATIMI


SORULAR VE YANITLAR


 


Soru 1 HAGB denetim süresi içinde dava zaman aşımı süresi


nasılolur? ..............................................................................................................25


Soru 2 HAGB lerde denetim süresi ne kadar olur?..............................................28


Soru 3 HAGB kararı açıklandığında YENİ GEREKÇE yazmak elzem mi?


Mahkeme eski HAGB gerekçeli kararına atıfla yetinebilir mi?............. 32


Soru 4 Mahkeme gerekçesiz bir şekilde HAGB vermekten imtina


edebilir mi?..........................................................................................................35


Soru 5 HAGB kararları hangi yargı yoluna tabidir? .............................................39


Soru 6 HAGB açıklama aşamasında kimlere duruşma günü bildirilir? ........40


Soru 7 Duruşma açmadan EK KARAR ile HAGB açıklanabilir mi? ..................42


Soru 8 HAGB açıklama duruşmasında sanığa ve/veya katılana


meşruhatlı davetiye yeterli olur mu?.........................................................45


Soru 9 Dosyanın mağduruna haber vermeden, mağdurun


yokluğunda verilen HAGB kararı kesinleşir mi? Usulsüz


kesinleştirme sonrasında kasıtlı suç ihbarı ile dosya yeni


esasa alındığında HAGB kararı açıklanır mı? ...........................................47


Soru 10 HAGB kararı usulsüz kesinleştirilmiş ve sanığın denetim


süresi içinde kasıtlı suç işlediğinden bahisle usulsüz


kesinleştirilen HAGB kararı açıklanır mı? ..................................................49


Soru 11 Duruşma zaptında maddi hata olması halinde bu maddi


hata itiraz/ istinaf/ temyiz merci tarafından dikkate alınır mı?.........55


 


10 İÇİNDEKİLER


Soru 12 HAGB kararı önce sanığa verilen kararların sanık tarafından


temyizi sonrasında sanığa verilen HAGB kararının, bilahare


açıklanması aşamasında ALEYHE BOZMA YASAĞI olur mu? ............56


Soru 13 HAGB ye sadece sanık tarafından ACM ye yapılan itirazlarda


ALEYHE BOZMA YASAĞI uygulanır mı?....................................................61


Soru 14 HAGB kararının açıklanmasına neden olan ihbara konu


suçun sonradan UZLAŞMAYA, ÖN ÖDEMEYE, vs... Yasal


değişikliğe uğraması halinde ne yapmak gerekir ?..............................63


Soru 15 HAGB kararının açıklanmasına neden olan ihbara konu


suçta, sanığın akıl hastası olması nedeniyle, sanığa CVYO


kararı verilse de HAGBkararı açıklanır mı? ...............................................67


Soru 16 HAGB ye konu suçun HAGB açıklama aşamasında ilk defa


UZLAŞTIRMA kapsamına alınmışsa, HAGB kararını aynen


açıklamak gerekir mi; yoksa atılı suçun uzlaşma kapsamına


girdiğinden bahisle öncelikle UZLAŞTIRMA işlemini mi


yapmak gerekir?................................................................................................69


Soru 17 HAGB uygulaması noktasında sanığın suçtan doğan zararı


karşılama iradesi ve ifadesi varsa, mahkemenin sanığa zararı


ödemesi için bildirim yükümlülüğü var mı? ...........................................71


Soru 18 Atılı suçta doğan zararın sanık tarafından karşılanmaması


halinde sanığa HAGB verilebilir mi?...........................................................73


Soru 19 Mağdurun zararının taksitler halinde ödenmesi koşuluna


bağlı olarak HAGB kararı verilebilir mi? ....................................................76


Soru 20 HAGB da "manevi zarar" dikkate alınır mı?..............................................80


Soru 21 HAGBmaddi zararı mahkeme ne şekilde tespit eder?.........................83


Soru 22 Bir sanığın yargılandığı dosyada birden fazla suç olur, bu


suçlardan biri Yargıtay yüzü görür,gerisi HAGB olur ve daha


sonra hagb açıklanırsa yargı yolu ne olur? ..............................................86


Soru 23 İştirak halinde işlenen suçlardan, birden çok sanığın


yargılandığı dosyada sanıklardan birinin dosyası Yargıtay


yüzü görür, gerisi HAGB olur ve daha sonra HAGB alan


sanıkların dosyaları açıklanırsa yargı yolu ne olur? ..............................94


Soru 24 BAM’ lar yürürlüğe girmeden önce, bir şekilde Yargıtaya


giden ve Yargıtayın ESAS yönden incelemediği dosyalarda


verilen HAGB ler bilahare BAM’lar yürürlüğe girdikten sonra


açıklanarak verilecek kararların yargı yolu neresi olur? ................... 101


 


İÇİNDEKİLER 11


Soru 25 HAGB kararı açıklamada yargı yolu ne olur ?....................................... 107


Soru 26 HAGB kararında yer alan MÜSADERE hangi yargı yoluna


tabidir?............................................................................................................... 111


Soru 27 HAGB kararında yer alan müsadere kararı ne şekilde infaz


edilir? .................................................................................................................. 114


Soru 28 TCK 191 inci maddesinde verilen zorunlu HAGB kararının


denetim süresi içinde sanığın işlediği kasıtlı herhangi bir


suçtan HAGB kararı açıklanır mı?.............................................................. 128


Soru 29 Uyuşturucu kullanmaktan dolayı CMK 231 inci maddesi


kapsamında HAGB kararı verilen sanığın denetim süresi


içinde herhangi bir kasıtlı suç işlemesi halinde HAGB kararı


açıklanır mı? ..................................................................................................... 134


Soru 30 İkinci kez HAGB yasağı ne zaman uygulanır? ...................................... 138


Soru 31 141 HAGB açıklamaya konu ihbar suçu TAKSİRLİ suç ise


HAGB kararı açıklanır mı? ....................................................................................


Soru 32 HAGB ilamı olan birinin denetim süresi içinde TAKSİRLİ SUÇ


tan mahkum olması halinde ikinci kez HAGB kararı verilebilir


mi? Bir başka anlatımla da TAKSİRLİ SUÇLARDA birden fazla


HAGB kararı verilebilir mi?.......................................................................... 144


Soru 33 Adli sicilde bulunan ilamın tekerrüre esas alınmaması, vaki


olmamış sayılması, ceza kararnamesi olması veya silinme


şartları oluşması HAGB verilmesine engel olur mu ? ........................ 146


Soru 34 HAGB ihbarına konu suçun KESİN olması halinde de HAGB


kararı açıklanır mı?......................................................................................... 153


Soru 35 HAGB koşullarının oluşup oluşmadığı noktasında adli sicil


kayıtlarında hangi tarih dikkate alınır? Bir başka anlatımla da


suç tarihinden sonra kesinleşen ilamlar HAGB ye engel teşkil


eder mi?............................................................................................................. 162


Soru 35 HAGB kararında belirtilen denetim süresi içinde kasıtlı suç


işleme nedeniyle HAGB dosyasınınaçıklanma aşamasında


kararı değiştirme imkanı var mı? .............................................................. 165


Soru 37 Bir sanığa seçenek yaptırımı, erteleme ile HAGB verilmesi imkanı


olduğunda öncelik kimdedir? Bir başka anlatımla da seçenek


yaptırımı, erteleme ile HAGB yarışırsa öncelik kimde olur ?.................. 173


 


12 İÇİNDEKİLER


Soru 38 HAGB denetim süresinde kasıtlı suç işlediğinden bahisle


ihbar edilen kararda HAGB ise HAGB açıklanır mı? Bir başka


anlatımla da ihbar edilen karar HAGB olması halinde de


HAGB kararı açıklanır mı? HAGB, HAGB yi açıklatır mı?.................... 176


Soru 39 HAGB kararına itiraz edecekken, kanun yolunda yanılarak


istinaf ve/veya temyiz edenin itiraz kanun yolu hakkı


kaybolur mu? Yanlış merciye yasal süresinde başvuru


halinde ne olur ?............................................................................................. 180


Soru 40 HAGB itirazlarında itiraz merci HAGB yi hangi yönlerden


inceler?............................................................................................................... 181


Soru 41 HAGB itirazını değerlendiren itiraz merci asıl mahkeme


yerine geçerek karar verebilir mi?............................................................ 193


Soru 42 HAGB kararlarında yargılamanın yenilenmesi olur mu? ................. 207


Soru 43 HAGB kararlarına karşı kanun yararına bozma yoluna


gidilebilir mi?................................................................................................... 213


Soru 44 HAGB açıklanmasına yer olmadığına kararlarına karşı hangi


yargı yoluna gidilir ?...................................................................................... 231


Soru 45 HAGB kararında vekalet ücretine yer verilir mi? Sanığın birden


fazla suçtan yargılanıp bir suçtan HAGB kararı alıp, geri kalan


tüm suçlardan beraat alması halinde vekaletnameli müdafisi


olan sanığa vekalet ücreti takdir edilir mi?........................................... 233


Soru 46 HAGB kararı açıklandığında katılanın avukatı olması halinde


katılan lehine yeniden vekalet ücreti takdir edilir mi? HAGB


kararında vekalet ücreti takdir edilen katılana, HAGB kararını


açıklamada da vekalet ücreti takdir edilir mi?..................................... 238


Soru 47 HAGB açıklamasına neden olan olay sanığın tedbir ve denetim


ihlali ise, sanık savunmasını almak elzem mi? Bir başka


anlatımla da sanığın kasıtlı suç işlediğinden bahisle HAGB


açıklama duruşmasına sanığa meşruhatlı davetiye yeterli


görülür iken, sanığın denetim süresi içinde tedbir ve denetimi


ihlal halinde mahkemenin HAGB açıklama duruşmasında


sanığa meşruhatlı davetiye çıkarması yeterli olur mu? ........................ 248


Soru 48 Mahkeme HAGB kararında sanığa CMK 231/8 inci maddesi


gereğince denetimli serbestlik tedbirinde FİDAN


DİKMEyükümlülüğü yükleyebilir mi? Yada mali/maddi külfet


oluşturacak yükümlülük sanığa yüklenebilir mi?............................... 251


 


İÇİNDEKİLER 13


Soru 49 HAGB kararında CMK 231/8 inci maddesi kapsamında


Cumhuriyet Savcısının infaz yetkisini kısıtlayacak, hayatın


olağan akışına, akla ve mantığa aykırı denetimli serbestlik


tedbiri uygulanması mümkün müdür?.................................................. 258


Soru 50 CMK 254 üncü maddesi kapsamında verilen HAGB ile CMK


231 inci maddesi kapsamında verilen HAGB arasında ne gibi


fark vardır?........................................................................................................ 266


Soru 51 İnkılâp kanunlarında yer alan suçlarda HAGB kararı


uygulanabilir mi? ........................................................................................... 271


Soru 52 Atatürk 'ün hatırasına alenen hakaret suçlarında HAGB kararı


verilebilir mi? ................................................................................................... 276


Soru 53 Hukuk / idare hakimi,HAGB ile bağlı mıdır ? ........................................ 279


Soru 54 Sanık, HAGB yi kabul veya ret beyanından yargılama


sürecinde dönebilir mi? Sanık hüküm kurulana kadar HAGB


yi kabul yada ret beyanından rücu edebilir mi? ................................. 307


Soru 55 HAGB de zımnen kabul mümkün mü ? Sanık HAGB talep


etmese ve aynı zamanda da karşı çıkmasa sanığa HAGB


uygulanabilir mi? ........................................................................................... 314


Soru 56 HAGB verilmesinde hakimin takdir hakkı var mıdır? CMK 231


inci maddesinde belirtilen objektif şartlar yönünden


problem olmayan her sanığa HAGB uygulanır mı?........................... 322


Soru 57 Askeri suçlarda HAGB uygulanır mı?....................................................... 330


Soru 58 HAGB dosyasında tutuklu kalınan sürelerin, başka suçtan


infaz edilen cezada mahsubu olur mu?................................................. 340


Soru 59 6284 S.Y. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin


Önlenmesine dair Kanun Kapsamında olan suçlarda,


mahkemece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına/ İl


Müdürlüğüne duruşma gününü bildirmeden, tebligat


çıkarmadan, duruşmadan haberdar etmeden verilen HAGB


kararının, bilahare sanığın denetim süresi için de denetim


tedbirlerine uymaması yada kasıtlı suç işlemesi halinde


mahkeme HAGB kararını açıklar mı?....................................................... 344


Soru 60 HAGB açıklama sürecinde, mahkemenin HAGB kararını


olduğu gibi açıklamak yerine delil değerlendirmesi yaparak


yada yeniden delil toplayarak, kovuşturmayı derinleştirip


genişleterek sanığa BERAAT kararı verebilir mi? ................................ 347


 


14 İÇİNDEKİLER


Soru 61 Sanığa verilen kısa süreli hapis cezası HAGB verilmeden


önce seçenek yaptırımlarına çevrildikten veya ertelendikten


sonra, sanığa HAGB kararı verilebilir mi? .............................................. 351


Soru 62 HAGB kararı sanığın kasıtlı suç işlediğinden bahisle başka


mahkemece yapılan ihbarla açıklandıktan sonra, sanığın


HAGB ihlali yaptığını belirtilen başkaca mahkemelerden


gelen ikinci, üçüncü vs... İhbarlar üzerine HAGB yeniden


açıklanır mı? HAGB de mükerrer açıklama olur mu?......................... 357


Soru 63 HAGB yürürlüğe girmeden önce kesinleşen, infaz edilen


dosyalarda UYARLAMA yargılaması yapılarak HAGB kararı


verilebilir mi? ................................................................................................... 362


Soru 64 HAGB silah ruhsatı almaya engel midir ? .............................................. 366


Soru 65 SMU (Seri Muhakeme Usulü) ve BYU (Basit Yargılama


Usulü)uygulanarak mahkumiyet verilen ilamlar HAGB


ihlalinde dikkate alınır mı?.......................................................................... 374


Soru 66 İcra İflas Kanununda yer alan suçlarda HAGB olur mu?................... 375


Soru 67 HAGB ihbarına konu suçun TAZYİK/ DİSİPLİN SUÇU olması


halinde de HAGB kararı açıklanır mı? ..................................................... 377


Soru 68 TCK 185 üncü maddesinde belirtilen İMAR KİRLİLİĞİNE


NEDEN OLMA suçunda HAGB kararı verilebilir mi?........................... 379


Soru 69 HAGB verilmiş bir dosyada CMK 141 inci maddesinde belirtilen


koruma tedbirleri nedeniyle tazminat talep edilebilir mi?............. 383


Soru 70 BAM’lar tarafından verilen HAGB kararlarında ihlal


olduğundan, HAGB kararlarını kim açıklar ? ........................................ 387


Soru 71 HAGB kararında katılan lehine takdir edilen vekalet ücreti


ilamlı icraya konur mu?................................................................................ 396


Soru 72 Yabancı mahkemelerden verilen sabıka kayıtları HAGB ye


engel teşkil eder mi; yabancı mahkeme ilamlarının HAGB ye


etkisi denir? ...................................................................................................... 401


Soru 73 Mahkemeler sanık savunmasını almadan, delilleri


toplamadan, mağdurları ve tanıkları dinlemeden HAGB


kararı verebilir mi? ......................................................................................... 402


Soru 74 Akıl hastası olan sanığa CMK 231 inci şartları da taşıyorsa


öncelikle HAGB kararı mı verilmelidir, yoksa akıl hastası


olması nedeniyle TCK 32, 57, CMK 223/3-a maddesi


gereğince CVYO (güvenlik tedbiri mi) kararı mı verilmelidir?....... 404


 


İÇİNDEKİLER 15


Soru 75 Kesinleşen HAGB kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine


bireysel başvuru yoluna ve/veya Avrupa İnsan Hakları


Mahkemelerine gidilebilir mi? .................................................................. 406


Soru 76 HAGB açıklama aşamasında görevli mahkeme değişirse


HAGB kararını kim açıklar ? Görevli mahkeme mi, HAGB


kararını veren mahkeme mi HAGB kararını açıklar?.......................... 413


Soru 77 Kesinleşen, infaz edilen dosyalarda da yasal değişiklik


gerekçe gösterilerek, uyarlama yargılaması yapılarak HAGB


kararı verilebilir mi?....................................................................................... 418


Soru 78 HAGB kararı sonrasında sanığın denetim süresi içinde kasıtlı


suç işlememesi, denetim süresinin dolması üzerine de; CMK


231/10 uncu maddesi gereğince verilen DÜŞME


KARARLARININ yargı yolu ne olur?.......................................................... 425


Soru 79 HAGB kararı polis okulunda öğrenci olan kişinin okuldan


atılmasına neden olur mu?......................................................................... 429


Soru 80 HAGB açıklama aşamasında suça sürüklenen çocukların 18


yaşını doldurması halinde zorunlu müdafiye gerekir mi? .............. 436


HAGB’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER, DÜŞÜNCELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ......... 441


ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU KARARLARINDA


 


HAGB DEĞERLENDİRMESİ (10 BİREYSEL BAŞVURU KARARI).............................. 445