Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (177)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

7101 sayılı Kanun Çerçevesinde KONKORDATO

7101 sayılı Kanun Çerçevesinde KONKORDATO

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
192
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-2203-19-4

5,0 / 5 Derecelendirme (1 Oylama)
0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...
ÖNSÖZ


 


Konkordato Roma hukukundan günümüze gelmiş bir kurumdur. Bu kurum Avrupa Birliği içindeki ülkeler tarafından 80 li yıllardan itibaren terk edilmiştir. Bunun yerine aciz hukukundaki yeniden yapılandırma hükümleri kabul edilmiştir.


İflâsın ertelenmesi kurumu, eski Ticaret Kanunu’nun 324. maddesinde düzenlenmişti. Bu hüküm İsviçre Borçlar Kanunu’nun 725. maddesinin dördüncü fıkrasından hukukumuza alınmıştır. Ancak Ticaret Kanunu’nda yetersiz olarak düzenlenmiş olan bu hüküm sebebiyle 2003 yılından önce iflâsın ertelenmesi uygulamada çok ender görülmekteydi. 4949 sayılı Kanun’la İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişiklik sonunda, iflâsın ertelenmesi hakkında yeni hükümler getirildi. Bu arada konkordato hükümleri de İsviçre hukukundaki gelişmelere paralel biçimde yeniden düzenlendi. Ancak 4949 sayılı Kanun henüz yürürlüğe girmeden önce yapılan bir değişiklik ile konkordatonun tasdiki süresi toplam beş aya indirildi. Bu süre içinde konkordatonun tasdiki hemen hemen imkânsız olduğundan, konkordatoya başvurulmadı ya da başvurulamadı. Tasdik süresinin kısaltılmasına ilişkin değişiklik, konkordato hükümlerinin işlememesi, borçluların konkordatoya başvurmasını engellemek için yapıldı. Bununla uygulamada borçluların konkordatodan faydalanarak kötü niyetli girişimlerini önlemek amaçlandı. Bu yapılırken, aynı olumsuz uygulamanın iflâsın ertelenmesi bakımından yaşanmayacağı düşünüldü. Ancak iflâsın ertelenmesi de konkordatoda yaşananlardan farklı bir sonuç yaratmadı. Kısa bir süre sonra iflâsın ertelenmesi kurumu da doktrinde ciddi biçimde eleştirilmiş ve hatta bu kurumun Kanunumuzdan çıkarılması önerilmiştir[1]. Olağan üstü hâl sırasında uygulaması durdurulan iflâsın ertelenmesi, 7101 sayılı Kanun’la yürürlükten kaldırıldı ve yerine daha önce işlemez hâle getirilmiş olan konkordato hükümleri, İsviçre hukukunda yapılan son değişiklikler esas alınarak yeniden düzenlendi. 


Gerek konkordato ve gerekse iflâsın ertelenmesine ilişkin hükümlerinin alındığı İsviçre hukukunda ise, iflâsın ertelenmesi, bizim uygulamamızla hiç ilgisi olmayacak şekilde 1881 yılından bugüne kadar uygulanabilmiş ve bu nedenle konkordato hükümlerinin yenilenmesi sonrasında kaldırılmamıştır[2]. Şu anda İsviçre hukukunda hem konkordato hem de iflâsın ertelenmesi hükümleri yürürlüktedir. En önemlisi her iki kurum hakkında hukukumuzda yaşananların İsviçre hukukunda görülmemiş ve duyulmamış olmasıdır.


Yeni konkordato hükümlerinin daha önce konkordato hakkında yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldıracak nitelikte olup olmadığı henüz tartışılamamıştır. Daha önce yaşanan olumsuzlukları ne kadarı yeni hükümler ile giderilmiştir, bu da bilinmemektedir. Zira Kanun taslak hâlinde iken ya da tasarı hâline geldiğinde ilgili kişi ya da kurumlarla tartışılmadan yürürlüğe konulmuştur[3]. Yeni hükümlere bakıldığında İsviçre hukukunda 2013 yılında konkordato ile yapılan değişikliklerin bir kısmının hukukumuza alındığı görülmektedir.


İflâsın ertelenmesine ilişkin hükümlerin kaldırılmasından sonra, aynı olumsuzlukların bu kez konkordato bakımından yaşanmayacağı söylenemez. Zira geçmişte konkordato da iflâsın ertelenmesine benzer şekilde kötü niyetle kullanılmıştır. Başka ülkelerde başarı ile uygulanan hükümlerin hukukumuza alındığında aynı sonuçları doğurmamasının sebebi, kanun hükümleri değildir. Önemli olan bu hükümlerin uygulanması konusunda eksikliklerin tespit edilip bunların giderilebilmesidir. Aksi hâlde bir süre sonra konkordato hükümlerini de kaldırıp başka kurumların kabulü yönündeki çözüm arayışımız devam edecektir.  Dileriz gelen gideni aratmaz!


Kitabın yayına hazırlanmasında Dr. Öğretim Üyesi Cemil Simil’in çok önemli yardımları olmuştur. Bu vesileyle, kendisine özverili, titiz ve sabırlı çalışması nedeniyle teşekkürü borç biliyoruz. Keza kitabın tashihleri ve okunması görevini üstlenen anabilim dalımızın araştırma görevlisi M. Emin Alpaslan’a emekleri için teşekkür ediyoruz. Kitabın basımını üstlenen Vedat Kitapçılık Şirketi’nin sahibi Sayın Vedat Carbaş ile dizgiyi ve sayfa düzenini yapan Sayın Berrin Doğrul olmak üzere tüm çalışanlarına titiz çalışmaları ve emekleri için teşekkür ederiz.


 


Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez / Prof. Dr. Güray Erdönmez


Teşvikiye, 04.07.2018İÇİNDEKİLER


 


ÖNSÖZ.................................................................................................. V


KISALTMALAR............................................................................... XIII


 


GİRİŞ...................................................................................................... 1


 


I-         GENEL BİLGİLER .................................................................. 3


            A-  Konkordato Kurumunun Türk Hukukundaki


                  Kısa Tarihçesi........................................................................ 3


            B-  Konkordatonun Hukukî Niteliği ve Amacı............................. 4


            C-  Konkordatonun Türleri.......................................................... 6


 


II-        KONKORDATO BAŞVURUSUNUN YAPILMASI................. 7


            A-  Konkordatoya Başvurabilecek Kişiler.................................... 7


            B-  Konkordatoya Başvurulabilen Hâller..................................... 9


            C-  Konkordato Başvurusunda Görevli ve Yetkili Mahkeme..... 13


            D-  Konkordato Başvurusu Yapılırken Mahkemeye


                  Tevdi Edilmesi Gereken Belgeler......................................... 14


                  1-  Konkordato Ön Projesi................................................... 14


                  2-  Borçlunun Malvarlığı ve Mali Durumunu Gösterir


                       Belgeler, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Nihai


                       Bilanço ve Ara Bilançolar............................................... 16


                  3-  Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların


                       İmtiyaz Durumunu Gösterir Tablo.................................. 17


                  4-  Alacaklıların Eline Konkordatoda ve Borçlunun İflâsı


                       Hâlinde Geçecek Miktarı Karşılaştırmalı Olarak


                       Gösteren Tablo............................................................... 17


                  5-  Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanan


                       Finansal Analiz Raporları................................................ 18


III-      KONKORDATO BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ


            VE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİ..................... 21


            A-  Konkordato Başvurusunun Değerlendirilmesi...................... 21


            B- Geçici Mühlet Kararının İlânı ve İlgili Kurumlara


                  Bildirilmesi.......................................................................... 29


 


IV-       GEÇİCİ MÜHLET KARARININ DOĞURDUĞU


            SONUÇLAR............................................................................. 30


            A-  Genel Olarak........................................................................ 30


            B-  Borçlunun Malvarlığının Korunması İçin Gerekli


                  Tedbirlerin Alınması............................................................ 31


            C-  Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması................ 32


            D-  Geçici Komiser Atanması ve Geçici Komiserin Görevleri.... 35


            E-   Alacaklılara İtiraz Hakkı Tanınması ve Alacaklıların


                  Yönelttikleri İtirazın Sonuçları............................................. 42


 


V-        KESİN MÜHLET VERİLMESİ, UZATILMASI 


            VE KALDIRILMASI............................................................... 43


            A-  Kesin Mühlet Verilirken Uygulanacak Yargılama Usûlü...... 43


            B-  Kesin Mühlet Verilmesinin Şartları...................................... 45


            C-  Kesin Mühletin İlânı ve Alacakların Kaydedilmesi.............. 55


            D-  Kesin Mühlet Kararına Karşı Kanun Yoluna


                  Başvuru İmkânı................................................................... 58


            E-   Kesin Mühletin Uzatılması................................................... 59


            F-   Kesin Mühletin Kaldırılması................................................ 63


 


VI-       BORÇLUYA KESİN MÜHLET VERİLMESİNİN


            SONUÇLARI............................................................................ 69


            A-  Konkordato Komiseri Atanması........................................... 69


            B-  Alacaklılar Kurulunun Teşekkül Etmesi............................... 78


            C-  Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları..................... 83


            D-  Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları............... 93


            E-   Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları........... 104


 


VII-     ALACAKLILAR TOPLANTISININ YAPILMASI


            VE ÇOĞUNLUĞUN TESPİTİ.............................................. 108


 


VIII-    REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE


            BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI.................................. 112


 


IX-       KONKORDATONUN TASDİKİ........................................... 117


            A-  Tasdik Talebini İnceleyecek Olan Mahkeme..................... 117


            B-  Raporun ve Eklerinin Tasdik Talebini İnceleyecek


                  Mahkemeye Verilmesi....................................................... 118


            C-  Tasdik Talebinin İncelenmesi............................................ 122


            D-  Konkordatonun Tasdiki Şartları......................................... 127


 


X-        KONKORDATONUN TASDİKİ TALEBİ HAKKINDA


            VERİLECEK KARARLAR................................................... 139


            A-  Konkordatonun Tasdiki Kararı.......................................... 139


            B-  Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi Kararı................ 144


 


XI-       TASDİK TALEBİ HAKKINDA VERİLEN KARARA


            KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI......... 148


XII-     REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE


            FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN


            İADESİNİN ERTELENMESİ................................................ 149


 


XIII-    ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA............... 152


 


XIV-    KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ.................................. 154


 


XV-     KONKORDATONUN HARİCİNDE YAPILAN


            VAATLER.............................................................................. 159


XVI-    KONKORDATONUN KISMEN FESHİ............................... 161


XVII- KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ.......................... 169


XVIII-İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO.................................. 175


XIX-    KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI


            VE TEŞVİK BELGELERİ..................................................... 180


 


SONUÇ............................................................................................... 181


BİBLİYOGRAFYA............................................................................ 189