Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Yorumu (3 CİLT TAKIM) - Bilimsel Açıklama, Son İçtihatlar

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Yorumu (3 CİLT TAKIM) - Bilimsel Açıklama, Son İçtihatlarSayfa Sayısı
:  
3410
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-975-464-910-9

500,00 TL

  4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nu belki de en kapsamlı şekilde inceleyen ve uygulayan Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde yirmi altı yıldır aralıksız görev yapıan Ömer Uğur GENÇCAN'nın, yayın önceliği verdiği diğer eserleri sebebiyle yayımlanması bugünü bulan, Türk Medenî Kanunu’nun bu güne kadar yayınlanan eserler içinde madde olarak en geniş kapsamlı bilimsel açıklama içeren, diğer bir deyişle en geniş yorumlayan ilk eserdir.


İÇİNDEKİLER1. CİLT
(M. 1-184)

BAŞLANGIÇ
A. Hukukun uygulanması ve kaynakları 1 63
B. Hukukî ilişkilerin kapsamı
I. Dürüst davranma 2 88
II. İyiniyet 3 139
III. Hâkimin takdir yetkisi 4 147
C. Genel nitelikli hükümler 5 159
D. İspat kuralları
I. İspat yükü 6 162
II. Resmî belgelerle ispat 7 179

BİRİNCİ KİTAP
KİŞİLER HUKUKU

BİRİNCİ KISIM
GERÇEK KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİLİK

A. Genel olarak
I. Hak ehliyeti 8 189
II. Fiil ehliyeti
1. Kapsamı 9 196
Madde Sayfa
2. Koşulları
a. Genel olarak 10 202
b. Erginlik 11 203
c. Ergin kılınma 12 205
d. Ayırt etme gücü 13 209
III. Fiil ehliyetsizliği
1. Genel olarak 14 213
2. Ayırt etme gücünün bulunmaması 15 214
3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar 16 227
IV. Hısımlık
1. Kan hısımlığı 17 231
2. Kayın hısımlığı 18 236
V. Yerleşim yeri
1. Tanım 19 237
2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri 20 246
3. Yasal yerleşim yeri 21 247
4. Kurumlarda bulunma 22 252
B. Kişiliğin korunması
I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı 23 255
II. Saldırıya karşı
1. İlke 24 258
2. Davalar 25 272
III. Ad üzerindeki hak
1. Adın korunması 26 296
2. Adın değiştirilmesi 27 305
C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu
I. Doğum ve ölüm 28 310
II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı
1. İspat yükü 29 313
2. İspat araçları
a. Genel olarak 30 318
b. Ölüm karinesi 31 323
III. Gaiplik kararı
1. Genel olarak 32 325
2. Yargılama usulü 33 334
3. İstemin düşmesi 34 337
4. Hükmü 35 338

İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL DURUM SİCİLİ

A. Genel olarak
I. Sicil 36 343
II. Görevliler 37 346
III. Sorumluluk 38 348
IV. Düzeltme
1. Genel olarak 39 350
2. Cinsiyet değişikliğinde 40 388
B. Doğum kütüğü
I. Bildirme 41 406
II. Doğum kütüğünde değişiklikler 42 410
C. Ölüm kütüğü
I. Ölümün bildirilmesi 43 413
II. Cesedi bulunamayan kişi 44 417
III. Gaiplik kararı 45 419
IV. Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi 46 420

İKİNCİ KISIM
TÜZEL KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
A. Tüzel kişilik 47 424
B. Hak ehliyeti 48 429
C. Fiil ehliyeti
I. Koşulu 49 441
II. Kullanılması 50 442
D. Yerleşim yeri 51 445
E. Kişiliğin sona ermesi
I. Sınırlı devam etme 52 446
II. Malvarlığının tasfiyesi 53 449
III. Malvarlığının özgülenmesi 54 450
F. Saklı hükümler 55 451

İKİNCİ BÖLÜM
DERNEKLER
A. Kuruluşu
I. Tanımı 56 453
Madde Sayfa
II. Dernek kurma hakkı 57 466
III. Tüzük 58 469
IV. Tüzel kişiliğin kazanılması
1. Kazanma anı 59 477
2. İnceleme 60 480
3. Dernek tüzüğünün ilânı 61 486
4. İlk genel kurul toplantısı 62 487
B. Üyelik
I. Kazanılması
1. Kural 63 488
2. Koşulları 64 489
II. Sona ermesi
1. Kendiliğinden 65 493
2. Çıkma ile 66 494
3. Çıkarılma ile 67 494
III. Kapsamı
1. Üyelerin hakları
a. Eşitlik ilkesi 68 497
b. Oy hakkı 69 499
2. Üyelerin yükümlülükleri
a. Ödenti verme borcu 70 500
b. Diğer yükümlülükler 71 503
C. Organlar
I. Genel olarak 72 504
II. Genel kurul
1. Niteliği ve oluşumu 73 505
2. Toplanması
a. Olağan toplantı 74 506
b. Olağanüstü toplantı 75 508
c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar 76 513
3. Toplantıya çağrı 77 515
4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı 78 517
5. Toplantı usulü 79 520
6. Genel kurulun görev ve yetkileri 80 523
7. Genel kurul kararları
a. Karar yeter sayısı 81 530
b. Oy hakkından yoksunluk 82 533
c. Kararın iptali 83 534
Madde Sayfa
III. Yönetim kurulu
1. Oluşumu 84 544
2. Görevleri 85 547
IV. Denetim kurulu 86 556
D. Sona erme
I. Kendiliğinden 87 558
II. Genel kurul kararı ile 88 572
III. Mahkeme kararı ile 89 575
E. Derneklerin faaliyetleri
I. Genel olarak 90 587
II. Uluslararası faaliyet
1. Faaliyet serbestliği 91 604
2. Yabancı dernekler 92 605
III. Yabancıların dernek kurma hakkı 93 609
F. Derneklerin örgütlenmesi
I. Şube açmaları
1. Kuruluşu 94 611
2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler 95 613
II. Üst kuruluşlar kurmaları
1. Federasyon 96 614
2. Konfederasyon 97 617
3. Ortak hükümler 98 620
G. Dernek gelirleri 99 621
H. Saklı hükümler 100 626

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VAKIFLAR
A. Kuruluşu
I. Tanımı 101 629
II. Kuruluş şekli 102 641
III. Temyiz ve iptal 103 644
IV. Tescil ve ilân 104 646
V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk 105 650
B. Vakıf senedi
I. İçeriği 106 650
II. Noksanlıklar 107 654
C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı 108 656
Madde Sayfa
D. Vakfın örgütü
I. Genel olarak 109 658
II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı 110 660
E. Denetim 111 663 111
F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi
I. Yönetimin değiştirilmesi 112 665
II. Amacın ve malların değiştirilmesi 113 669
G. Yıllık rapor 114 672
H. Faaliyetten geçici alıkoyma 115 672
İ. Vakfın sona ermesi 116 674
J. Diğer hükümler 117 679
İKİNCİ KİTAP
AİLE HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
EVLİLİK HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
EVLENME
BİRİNCİ AYIRIM
NİŞANLILIK
A. Nişanlanma 118 687
B. Nişanlılığın hükümleri
I. Dava hakkının bulunmaması 119 693
II. Nişanın bozulmasının sonuçları
1. Maddî tazminat 120 696
2. Manevî tazminat 121 700
III. Hediyelerin geri verilmesi 122 706
IV. Zamanaşımı 123 714
İKİNCİ AYIRIM
EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ
A. Ehliyetin koşulları
I. Yaş 124 715
II. Ayırt etme gücü 125 727
III. Yasal temsilcinin izni
1. Küçükler hakkında 126 728
Madde Sayfa
2. Kısıtlılar hakkında 127 730
3. Mahkemeye başvurma 128 731
B. Evlenme engelleri
I. Hısımlık 129 733
II. Önceki evlilik
1. Sona erdiğinin ispatı
a. Genel olarak 130 735
b. Gaiplik durumunda 131 736
2. Kadın için bekleme süresi 132 738
III. Akıl hastalığı 133 739
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ
A. Başvuru
I. Başvuru makamı 134 741
II. Şekli 135 748
III. Belgeler 136 750
IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi 137 756
V. Redde itiraz ve yargılama usulü 138 759
B. Evlenme töreni ve tescil
I. Koşulları
1. Evlenme izni 139 762
2. Evlenmenin yapılamaması 140 763
II. Yapılışı
1. Tören yeri 141 763
2. Törenin şekli 142 772
3. Aile cüzdanı ve dinî tören 143 790
C. Yönetmelik 144 795
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
BATIL OLAN EVLENMELER
A. Mutlak butlan
I. Sebepleri 145 804
II. Dava açma görevi ve hakkı 146 810
III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması 147 813
B. Nisbî butlan
I. Eşlerin dava hakkı
1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk 148 819
Madde Sayfa
2. Yanılma 149 822
3. Aldatma 150 824
4. Korkutma 151 827
5. Hak düşürücü süre 152 832
II. Yasal temsilcinin dava hakkı 153 835
C. Butlanı gerektirmeyen sebepler
I. Bekleme süresine uymama 154 837
II. Şekil kurallarına uymama 155 838
D. Butlan kararı
I. Genel olarak 156 841
II. Sonuçları
1. Çocuklar yönünden 157 843
2. Eşler yönünden 158 845
E. Mirasçıların dava hakkı 159 858
F. Yetki ve yargılama usulü 160 865
İKİNCİ BÖLÜM
BOŞANMA
A. Boşanma sebepleri
I. Zina 161 877
II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış 162 883
III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme 163 890
IV. Terk 164 893
V. Akıl hastalığı 165 913
VI. Evlilik birliğinin sarsılması 166 917
B. Dava
I. Konusu 167 936
II. Yetki 168 937
III. Geçici önlemler 169 946
C. Karar
I. Boşanma veya ayrılık 170 953
II. Ayrılık süresi 171 956
III. Ayrılık süresinin bitimi 172 957
IV. Boşanan kadının kişisel durumu 173 959
V. Boşanmada tazminat ve nafaka
1. Maddî ve manevî tazminat 174 965
2. Yoksulluk nafakası 175 979
3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi 176 986
Madde Sayfa
4. Yetki 177 997
5. Zamanaşımı 178 999
VI. Mal rejiminin tasfiyesi
1. Boşanma hâlinde 179 1004
2. Ayrılık hâlinde 180 1005
VII. Miras hakları 181 1006
VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları
1. Hâkimin takdir yetkisi 182 1014
2. Durumun değişmesi 183 1034
D. Boşanmada yargılama usulü 184 1041
(2. CİLT)
(Md. 185-494)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
A. Haklar ve yükümlülükler
I. Genel olarak 185 1097
II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma 186 1102
III. Kadının soyadı 187 1105
B. Birliğin temsili
I. Eşlerin temsil yetkisi 188 1108
II. Sorumluluk 189 1111
III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması 190 1113
IV. Temsil yetkisinin geri verilmesi 191 1115
C. Eşlerin meslek ve işi 192 1116
D. Eşlerin hukukî işlemleri
I. Genel olarak 193 1120
II. Aile konutu 194 1121
E. Birliğin korunması
I. Genel olarak 195 1144
II. Eşler birlikte yaşarken 196 1154
III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi 197 1159
IV. Borçlulara ait önlemler 198 1171
V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması 199 1173
VI. Durumun değişmesi 200 1182
VII. Yetki 201 1185
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde Sayfa
A. Yasal mal rejimi 202 1187
B. Mal rejimi sözleşmesi
I. Sözleşmenin içeriği 203 1191
II. Sözleşme ehliyeti 204 1195
III. Sözleşmenin şekli 205 1198
C. Olağanüstü mal rejimi
I. Eşlerden birinin istemi ile
1. Karar 206 1200
2. Yetki 207 1204
3. Mal ayrılığına geçişten dönme 208 1205
II. Cebrî icra hâlinde
1. İflâsta 209 1207
2. Hacizde 210 1209
3. Eski rejime dönme 211 1212
III. Önceki rejimin tasfiyesi 212 1213
D. Alacaklıların korunması 213 1214
E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki 214 1216
F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi 215 1218
G. Envanter 216 1221
H. Eşler arasındaki borçlar 217 1225
İKİNCİ AYIRIM
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA
A. Mülkiyet
I. Kapsamı 218 1229
II. Edinilmiş mallar 219 1231
III. Kişisel mallar
1. Kanuna göre 220 1234
2. Sözleşmeye göre 221 1241
IV. İspat 222 1249
B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf 223 1257
C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 224 1261
D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
I. Sona erme anı 225 1262
Madde Sayfa
II. Malların geri alınması ve borçlar
1. Genel olarak 226 1280
2. Değer artış payı 227 1289
III. Eşlerin paylarının hesaplanması
1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması 228 1312
2. Eklenecek değerler 229 1317
3. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında
denkleştirme 230 1321
4. Artık değer 231 1324
IV. Değerin belirlenmesi
1. Sürüm değeri 232 1330
2. Gelir değeri
a. Genel olarak 233 1334
b. Özel hâller 234 1335
3. Değerlendirme anı 235 1336
V. Artık değere katılma
1. Kanuna göre 236 1341
2. Sözleşmeye göre
a. Genel olarak 237 1348
b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla
mal ayrılığında 238 1350
VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi
1. Ödeme ve ertelenmesi 239 1351
2. Aile konutu ve ev eşyası 240 1354
3. Üçüncü kişilere karşı dava 241 1360
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MAL AYRILIĞI
A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf 242 1365
B. Diğer hükümler 243 1366
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI
A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf
I. Genel olarak 244 1370
II. İspat 245 1371
B. Borçlardan sorumluluk 246 1373
C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
I. Sona erme anı 247 1373
Madde Sayfa
II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi
1. Genel olarak 248 1374
2. Katkıdan doğan hak 249 1374
III. Aileye özgülenen mallar
1. Kural 250 1376
2. Paylaşmaya aykırı davranışlar 251 1377
3. Paylaştırma isteminin reddi 252 1377
4. Paylaştırma yöntemi 253 1378
IV. Aile konutu ve ev eşyası
1. İptal veya boşanma hâlinde 254 1378
2. Ölüm hâlinde 255 1381
BEŞİNCİ AYIRIM
MAL ORTAKLIĞI
A. Mülkiyet
I. Kapsamı 256 1382
II. Ortaklık malları
1. Genel mal ortaklığı 257 1384
2. Sınırlı mal ortaklığı
a. Edinilmiş mallarda ortaklık 258 1386
b. Diğer mal ortaklıkları 259 1387
III. Kişisel mallar 260 1388
IV. İspat 261 1389
B. Yönetim ve tasarruf
I. Ortaklık mallarında
1. Olağan yönetim 262 1389
2. Olağanüstü yönetim 263 1391
3. Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası 264 1391
4. Mirasın kabulü veya reddi 265 1392
5. Sorumluluk ve yönetim giderleri 266 1392
II. Kişisel mallar 267 1393
C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk
I. Ortaklık borçları 268 1393
II. Kişisel borçlar 269 1394
D. Eşler arasındaki borçlar 270 1395
E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
I. Sona erme anı 271 1395
II. Kişisel mala ekleme 272 1396
III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme 273 1397
Madde Sayfa
IV. Değer artış payı 274 1398
V. Değer belirlenmesi 275 1398
VI. Paylaşma
1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde 276 1398
2. Diğer hâllerde 277 1399
VII. Paylaşma usulü
1. Kişisel mallar 278 1401
2. Aile konutu ve ev eşyası 279 1402
3. Diğer malvarlığı değerleri 280 1403
4. Diğer paylaşma kuralları 281 1403
İKİNCİ KISIM
HISIMLIK
BİRİNCİ BÖLÜM
SOYBAĞININ KURULMASI
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
A. Genel olarak soybağının kurulması 282 1406
B. Davada yetki ve yargılama usulü
I. Yetki 283 1411
II. Yargılama usulü 284 1412
İKİNCİ AYIRIM
KOCANIN BABALIĞI
A. Babalık karinesi 285 1420
B. Soybağının reddi
I. Dava hakkı 286 1423
II. İspat
1. Evlilik içinde ana rahmine düşme 287 1430
2. Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında
ana rahmine düşme 288 1435
III. Hak düşürücü süreler 289 1439
C. Karinelerin çakışması 290 1445
D. Diğer ilgililerin dava hakkı 291 1446
E. Sonradan evlenme
I. Koşulu 292 1453
II. Bildirim 293 1458
III. İtiraz ve iptal 294 1461
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ
Madde Sayfa
A. Tanıma
I. Koşulları ve şekli 295 1464
II. Bildirim 296 1469
III. İptal davası
1. Tanıyanın dava hakkı 297 1471
2. İlgililerin dava hakkı
a. Genel olarak 298 1473
b. İspat yükü 299 1476
3. Hak düşürücü süreler 300 1478
B. Babalık hükmü
I. Dava hakkı 301 1482
II. Karine 302 1492
III. Hak düşürücü süreler 303 1494
IV. Ananın malî hakları 304 1501
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
EVLÂT EDİNME
A. Küçüklerin evlât edinilmesi
I. Genel koşulları 305 1508
II. Birlikte evlât edinme 306 1511
III. Tek başına evlât edinme 307 1514
IV. Küçüğün rızası ve yaşı 308 1517
V. Ana ve babanın rızası
1. Şekil 309 1521
2. Zamanı 310 1524
3. Rızanın aranmaması
a. Koşulları 311 1526
b. Karar 312 1530
B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi 313 1532
C. Hükümleri 314 1536
D. Şekil ve usul
I. Genel olarak 315 1545
II. Araştırma 316 1549
E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması
I. Sebepleri
1. Rızanın bulunmaması 317 1554
Madde Sayfa
2. Diğer noksanlıklar 318 1556
II. Hak düşürücü süre 319 1564
F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık 320 1566
BEŞİNCİ AYIRIM
SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
A. Soyadı 321 1567
B. Karşılıklı yükümlülükler 322 1571
C. Çocuk ile kişisel ilişki
I. Ana ve baba ile
1. Kural 323 1573
2. Sınırları 324 1580
II. Üçüncü kişiler ile 325 1582
III. Yetki 326 1591
D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama
I. Kapsamı 327 1594
II. Süresi 328 1599
III. Dava hakkı 329 1602
IV. Nafaka miktarının takdiri 330 1606
V. Durumun değişmesi 331 1609
VI. Geçici önlemler
1. Genel olarak 332 1610
2. Babalığın tespitinden önce 333 1611
VII. Güvence verilmesi 334 1613
ALTINCI AYIRIM
VELÂYET
A. Genel olarak
I. Koşullar 335 1616
II. Ana ve baba evli ise 336 1622
III. Ana ve baba evli değilse 337 1633
IV. Üvey çocuklar 338 1636
B. Velâyetin kapsamı
I. Genel olarak 339 1638
II. Eğitim 340 1644
III. Dinî eğitim 341 1646
IV. Çocuğun temsil edilmesi 342 1648
V. Çocuğun fiil ehliyeti 343 1651
Madde Sayfa
VI. Çocuğun aileyi temsil etmesi 344 1652
VII. Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler 345 1653
C. Çocuğun korunması
I. Koruma önlemleri 346 1655
II. Çocukların yerleştirilmesi 347 1676
III. Velâyetin kaldırılması
1. Genel olarak 348 1679
2. Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde 349 1697
3. Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın
yükümlülükleri 350 1707
IV. Durumun değişmesi 351 1709
YEDİNCİ AYIRIM
ÇOCUK MALLARI
A. Yönetim
I. Genel olarak 352 1712
II. Evlilik sona erince 353 1715
B. Kullanma hakkı 354 1718
C. Gelirlerin sarfı 355 1720
D. Çocuk mallarının kısmen sarfı 356 1721
E. Çocuğun serbest malları
I. Kazandırmalar 357 1727
II. Saklı pay 358 1728
III. Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç 359 1729
F. Çocuk mallarının korunması
I. Önlemler 360 1730
II. Yönetimin ana ve babadan alınması 361 1732
G. Yönetimin sona ermesi
I. Malların devri 362 1734
II. Ana ve babanın sorumluluğu 363 1736
İKİNCİ BÖLÜM
AİLE
BİRİNCİ AYIRIM
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
A. Nafaka yükümlüleri 364 1740
B. Dava hakkı 365 1746
C. Korunmaya muhtaç kişiler 366 1748
İKİNCİ AYIRIM
EV DÜZENİ
Madde Sayfa
A. Koşulları 367 1749
B. Hükümleri
I. Ev düzeni ve gözetim 368 1752
II. Sorumluluk 369 1754
III. Altsoyun denkleştirme alacağı
1. Koşulları 370 1759
2. İstenmesi 371 1762
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
AİLE MALLARI
A. Aile vakfı 372 1764
B. Aile malları ortaklığı
I. Oluşumu
1. Koşulları 373 1768
2. Şekil 374 1769
II. Süre 375 1770
III. Hükmü
1. Elbirliği ile işletme 376 1771
2. Yönetim ve temsil
a. Genel olarak 377 1772
b. Yöneticinin yetkisi 378 1772
3. Ortak mallar ve kişisel mallar 379 1773
IV. Ortaklığın sona ermesi
1. Sebepleri 380 1774
2. Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme 381 1775
3. Ölüm 382 1776
4. Paylaşma kuralları 383 1777
V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı
1. Konusu 384 1777
2. Özel sona erdirme sebepleri 385 1779
C. Aile yurdu
I. Genel olarak 386 1780
II. Kurulması
1. Koşulları 387 1781
2. Usul ve şekil
a. İlân 388 1782
Madde Sayfa
b. Üçüncü kişilerin haklarının korunması 389 1783
c. Tapu kütüğüne şerh verilmesi 390 1785
III. Sonuçları
1. Tasarruf hakkının sınırlanması 391 1785
2. Kan hısımlarının aile yurduna alınması 392 1786
3. Malikin ödemede acze düşmesi 393 1787
IV. Sona ermesi
1. Malikin ölümü hâlinde 394 1788
2. Malikin sağlığında 395 1789
ÜÇÜNCÜ KISIM
VESAYET
BİRİNCİ BÖLÜM
VESAYET DÜZENİ
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYET ORGANLARI
A. Genel olarak 396 1792
B. Vesayet daireleri
I. Kamu vesayeti 397 1794
II. Özel vesayet
1. Koşulları 398 1797
2. Kurulması 399 1799
3. Aile meclisi 400 1802
4. Güvence 401 1805
5. Sona ermesi 402 1806
C. Vasi ve kayyım 403 1807
İKİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER
A. Küçüklük 404 1810
B. Kısıtlama
I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 405 1817
II. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı,
kötü yaşama tarzı, kötü Yönetim 406 1826
III. Özgürlüğü bağlayıcı ceza 407 1835
IV. İstek üzerine 408 1839
Madde Sayfa
C. Usul
I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu 409 1845
II. İlân 410 1850
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
YETKİ
A. Vesayet işlerinde yetki 411 1852
B. Yerleşim yerinin değişmesi 412 1859
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VASİNİN ATANMASI
A. Koşulları
I. Genel olarak 413 1863
II. Eşin ve hısımların önceliği 414 1867
III. İlgililerin isteği 415 1869
IV. Vasiliği kabul yükümlülüğü 416 1870
V. Vasilikten kaçınma sebepleri 417 1871
VI. Vasiliğe engel olan sebepler 418 1875
B. Atama usulü
I. Vasinin atanması 419 1879
II. Geçici önlemler 420 1892
III. Tebliğ ve ilân 421 1894
IV. Kaçınma ve itiraz
1. Usul 422 1896
2. Geçici görev 423 1903
3. Karar 424 1905
V. Görevin verilmesi 425 1908
BEŞİNCİ AYIRIM
KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
A. Kayyımlığı gerektiren hâller
I. Temsil 426 1909
II. Yönetim
1. Kanun gereği 427 1915
2. İstek üzerine 428 1921
B. Yasal danışmanlık 429 1922
C. Yetki 430 1932
D. Usul 431 1934
ALTINCI AYIRIM
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
Madde Sayfa
A. Koşulları 432 1956
B. Yetki 433 1961
C. Bildirim yükümlülüğü 434 1961
D. İtiraz 435 1962
E. Usul
I. Genel olarak 436 1963
II. Yargılama usulü 437 1967
İKİNCİ BÖLÜM
VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
BİRİNCİ AYIRIM
VASİNİN GÖREVLERİ
A. Göreve başlama
I. Defter tutma 438 1968
II. Değerli şeylerin saklanması 439 1978
III. Taşınırların satılması 440 1980
IV. Paraların yatırılması
1. Yatırma zorunluluğu 441 1983
2. Yatırımların dönüştürülmesi 442 1985
V. Ticarî ve sınaî işletmeler 443 1985
VI. Taşınmazların satılması 444 1986
B. Özen ve temsil
I. Kişiye özen
1. Küçüklerde
a. Genel olarak 445 1993
b. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması 446 1996
2. Kısıtlılarda 447 1997
II. Temsil
1. Genel olarak 448 1999
2. Yasak işlemler 449 2003
3. Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması 450 2006
4. Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler
a. Vasinin rızası 451 2009
b. Onamamanın sonucu 452 2012
5. Meslek veya sanat 453 2018
Madde Sayfa
C. Malvarlığının yönetilmesi
I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü 454 2019
II. Serbest mallar 455 2024
D. Görevin süresi 456 2024
E. Vasinin ücreti 457 2026
İKİNCİ AYIRIM
KAYYIMIN GÖREVLERİ
A. Kayyımın konumu 458 2029
B. Kayyımlığın kapsamı
I. Belli bir iş 459 2033
II. Malvarlığının yönetimi 460 2035
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
A. Şikâyet ve itiraz 461 2037
B. İzin
I. Vesayet makamından 462 2043
II. Denetim makamından 463 2086
C. Rapor ve hesapların incelenmesi 464 2096
D. İznin bulunmaması 465 2099
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VESAYET ORGANLARININ
SORUMLULUĞU
A. Özen yükümü 466 2101
B. Vasinin sorumluluğu 467 2103
C. Devletin sorumluluğu 468 2106
D. Görev ve yetki 469 2108
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VESAYETİN SONA ERMESİ
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN
SONA ERMESİ
A. Küçüklerde 470 2111
B. Hükümlülerde 471 2113
Madde Sayfa
C. Diğer kısıtlılarda
I. Kaldırılması 472 2117
II. Usulü
1. İlân 473 2124
2. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında 474 2125
3. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı,
kötü yaşama tarzı, kötü yönetimde 475 2127
4. İstek üzerine kısıtlamada 476 2130
D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta
I. Genel olarak 477 2132
II. İlân 478 2136
İKİNCİ AYIRIM
VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ
A. Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm 479 2137
B. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması
I. Sürenin dolması 480 2139
II. Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması 481 2140
III. Göreve devam zorunluluğu 482 2142
C. Görevden alınma
I. Sebepleri 483 2143
II. Usulü
1. İstek üzerine veya re'sen 484 2145
2. Araştırma ve uyarı 485 2147
3. Geçici önlemler 486 2149
4. Diğer önlemler 487 2151
5. İtiraz 488 2152
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYETİN SONA ERMESİNİN
SONUÇLARI
A. Kesin hesap ve malvarlığının teslimi 489 2156
B. Rapor ve hesabın incelenmesi 490 2159
C. Vasinin görevine son verilmesi 491 2163
D. Sorumluluk davasında zamanaşımı
I. Olağan zamanaşımı 492 2166
II. Olağanüstü zamanaşımı 493 2167
E. Vesayet altındaki kişinin alacağı 494 2168
(3. CİLT)
(Md. 495-1030)
ÜÇÜNCÜ KİTAP
MİRAS HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
MİRASÇILAR
BİRİNCİ BÖLÜM
YASAL MİRASÇILAR
Madde Sayfa
A. Kan hısımları
I. Altsoy 495 2197
II. Ana ve baba 496 2201
III. Büyük ana ve büyük baba 497 2205
IV. Evlilik dışı hısımlar 498 2209
B. Sağ kalan eş 499 2211
C. Evlâtlık 500 2215
D. Devlet 501 2220
İKİNCİ BÖLÜM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
BİRİNCİ AYIRIM
TASARRUF EHLİYETİ
A. Ehliyet
I. Vasiyette 502 2225
II. Miras sözleşmesinde 503 2230
B. İrade sakatlığı 504 2231
İKİNCİ AYIRIM
TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ
A. Tasarruf edilebilir kısım
I. Kapsamı 505 2234
II. Saklı pay 506 2235
III. Tasarruf edilebilir kısmın hesabı
1. Borçların indirilmesi 507 2238
Madde Sayfa
2. Sağlararası karşılıksız kazandırmalar 508 2242
3. Sigorta alacakları 509 2244
B. Mirasçılıktan çıkarma
I. Sebepleri 510 2245
II. Hükümleri 511 2249
III. İspat yükü 512 2253
IV. Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma 513 2259
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN
ÇEŞİTLERİ
A. Genel olarak 514 2261
B. Koşullar ve yüklemeler 515 2264
C. Mirasçı atama 516 2268
D. Belirli mal bırakma
I. Konusu 517 2270
II. Teslim borcu 518 2273
III. Tereke ile ilgisi 519 2274
E. Yedek mirasçı atama 520 2276
F. Artmirasçı atama
I. Belirlenmesi 521 2278
II. Artmirasçıya geçiş 522 2279
III. Güvence 523 2280
IV. Hükümleri
1. Önmirasçı hakkında 524 2281
2. Artmirasçı hakkında 525 2284
G. Vakıf 526 2285
H. Miras sözleşmeleri
I. Olumlu miras sözleşmesi 527 2288
II. Mirastan feragat sözleşmesi
1. Kapsamı 528 2290
2. Hükümden düşmesi 529 2293
3. Tereke alacaklılarının hakları 530 2295

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN
ŞEKİLLERİ
Madde Sayfa
A. Vasiyet
I. Şekilleri
1. Genel olarak 531 2298
2. Resmî vasiyetname
a. Düzenlenmesi 532 2299
b. Memurun işlevi 533 2300
c. Tanıkların katılması 534 2306
d. Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve
imzalanmaksızın düzenleme 535 2310
e. Düzenlemeye katılma yasağı 536 2314
f. Vasiyetnamenin saklanması 537 2318
3. El yazılı vasiyetname 538 2319
4. Sözlü vasiyet
a. Son arzuları anlatma 539 2321
b. Belgeleme 540 2324
c. Hükümden düşme 541 2330
II. Vasiyetten dönme
1. Yeni vasiyetname ile 542 2331
2. Yok etme ile 543 2334
3. Sonraki tasarruflar 544 2336
B. Miras sözleşmesi
I. Şekli 545 2343
II. Ortadan kaldırılması
1. Sağlararasında
a. Sözleşme veya vasiyetname ile 546 2346
b. Sözleşmeden dönme yolu ile 547 2348
2. Mirasbırakandan önce ölme 548 2349
C. Tasarruf edilebilir kısmın daralması 549 2351
BEŞİNCİ AYIRIM
VASİYETİ YERİNE GETİRME
GÖREVLİSİ
A. Atanması
I. Atanma ve ehliyet 550 2352
II. Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi 551 2356
Madde Sayfa
B. Görev ve yetkileri
I. Genel olarak 552 2357
II. Tereke malları üzerinde tasarruf 553 2359
C. Görevin sona ermesi 554 2361
D. Denetlenmesi 555 2362
E. Sorumluluğu 556 2363
ALTINCI AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN
İPTALİ VE TENKİSİ
A. İptal davası
I. Sebepleri 557 2364
II. Dava hakkı 558 2375
III. Hak düşürücü süreler 559 2381
B. Tenkis davası
I. Koşulları
1. Genel olarak 560 2385
2. Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar 561 2395
3. Mirasçının alacaklılarının hakları 562 2402
II. Hükümleri
1. Genel olarak 563 2402
2. Bölünmez mal vasiyetinde 564 2405
3. Sağlararası kazandırmalar
a. Tenkise tâbi kazandırmalar 565 2407
b. Geri verme borcu 566 2416
4. Hayat sigortalarında 567 2417
5. İntifa hakkı veya irat bakımından 568 2420
6. Artmirasçı bakımından 569 2422
III. Tenkiste sıra 570 2423
IV. Hak düşürücü süreler 571 2425
YEDİNCİ AYIRIM
MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN
DOĞAN DAVALAR
A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda 572 2428
B. Mirastan feragat durumunda
I. Tenkis 573 2429
II. Geri verme 574 2429
İKİNCİ KISIM
MİRASIN GEÇMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
MİRASIN AÇILMASI
Madde Sayfa
A. Açılma ve değerlendirme anı 575 2432
B. Açılma yeri ve yetkili mahkeme 576 2434
C. Açılmanın hükümleri
I. Mirasa ehliyet
1.Hak ehliyeti 577 2436
2. Mirastan yoksunluk
a. Sebepleri 578 2438
b. Altsoya etkisi 579 2442
II. Sağ olmak
1. Mirasçı olarak 580 2443
2. Vasiyet alacaklısı olarak 581 2448
3. Cenin 582 2450
4. İleride doğacak çocuk 583 2451
D. Gaiplik
I. Gaibin mirası
1. Güvence karşılığı teslim 584 2452
2. Geri verme 585 2454
II. Gaibe düşen miras 586 2456
III. Gaibin hem mirasbırakan, hem mirasçı olması 587 2457
IV. Hazinenin istemi 588 2458
İKİNCİ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI
BİRİNCİ AYIRIM
KORUMA ÖNLEMLERİ
A. Genel olarak 589 2465
B. Defter tutma 590 2474
C. Mühürleme 591 2477
D. Terekenin resmen yönetilmesi
I. Genel olarak 592 2479
II. Görev, temsil ve sorumluluk 593 2481
III. Mirasçıların bilinmemesi 594 2485
Madde Sayfa
E. Vasiyetname ile ilgili işlemler
I. Teslim görevi ve alınacak önlemler 595 2489
II. Vasiyetnamenin açılması 596 2492
III. İlgililere tebliğ 597 2503
IV. Mirasçılık belgesi 598 2506
İKİNCİ AYIRIM
MİRASIN KAZANILMASI
A. Kazanma
I. Mirasçılar tarafından 599 2519
II. Vasiyet alacaklıları tarafından
1. İstem 600 2523
2. Özel durumlar 601 2540
3. Zamanaşımı 602 2542
III. Alacaklıların durumu 603 2544
IV. Tenkis ve geri isteme 604 2545
B. Ret
I. Ret beyanı
1. Ret hakkı 605 2546
2. Süre
a. Genel olarak 606 2561
b. Terekenin yazımında 607 2568
3. Ret hakkının geçmesi 608 2568
4. Reddin şekli 609 2572
II. Ret hakkının düşmesi 610 2580
III. Mirasçılardan biri tarafından ret 611 2586
IV. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret
1. Genel olarak 612 2588
2. Mirasın sağ kalan eşe geçmesi 613 2595
3. Sonra gelen mirasçılar yararına ret 614 2596
V. Ret süresinin uzatılması 615 2598
VI. Vasiyetin reddi 616 2600
VII. Mirasçıların alacaklılarının korunması 617 2602
VIII. Ret hâlinde sorumluluk 618 2611
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
RESMÎ DEFTER TUTMA
A. Koşulları 619 2614
Madde Sayfa
B. Usul
I. Deftere geçirme 620 2618
II. İlân yoluyla çağrı 621 2620
III. Doğrudan doğruya deftere geçirme 622 2622
IV. Defter tutmanın sona ermesi 623 2622
C. Defter tutma sırasında mirasçıların durumu
I. Yönetim 624 2623
II. İcra takibi, dava ve zamanaşımı 625 2624
D. Sonuçları
I. Beyana çağrı 626 2625
II. Beyan 627 2627
III. Resmî deftere göre kabulün sonuçları
1. Deftere yazılanlardan sorumluluk 628 2629
2. Deftere yazılmayanlardan sorumluluk 629 2630
3. Kefalet borçlarından sorumluluk 630 2631
E. Mirasın Devlete geçmesi hâli 631 2631
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
RESMÎ TASFİYE
A. Koşulları
I. Mirasçıların istemi ile 632 2633
II. Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile 633 2635
B. Usul
I. Yönetim 634 2637
II. Olağan usul ile tasfiye 635 2640
III. İflâs usulü ile tasfiye 636 2641
BEŞİNCİ AYIRIM
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI
A. Koşulları 637 2644
B. Hükümleri 638 2646
C. Zamanaşımı 639 2647
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN PAYLAŞILMASI
BİRİNCİ AYIRIM
PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS
ORTAKLIĞI
Madde Sayfa
A. Mirasın geçmesinin sonucu
I. Miras ortaklığı 640 2649
II. Mirasçıların sorumluluğu 641 2659
B. Paylaşmayı isteme hakkı 642 2661
C. Cenin nedeniyle erteleme 643 2663
D. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi 644 2664
E. Birlikte yaşayanların hakkı 645 2668
İKİNCİ AYIRIM
PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI
A. Genel olarak 646 2669
B. Paylaşma kuralları
I. Mirasbırakanın tasarrufu 647 2671
II. Paylaşmaya kayyımın katılması 648 2673
C. Paylaşmanın gerçekleşmesi
I. Mirasçıların eşitliği 649 2676
II. Payların oluşturulması 650 2677
III. Bazı malların özgülenmesi veya satılması 651 2678
D. Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi 652 2679
E. Özellikleri olan eşya
I. Bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile
özel anı değeri olan eşya 653 2689
II. Mirasbırakanın mirasçılardaki alacakları 654 2693
III. Rehnedilmiş tereke malları 655 2693
IV. Taşınmazlar
1. Bölünme 656 2694
2. Özgülenme
a. Özgülenmeye esas olan değer 657 2695
b. Değerin belirlenmesi 658 2695
V. Tarımsal işletmeler
1. Paylaştırma dışında bırakma
a. Koşulları 659 2696
Madde Sayfa
b. Taşınırların özgülenmesi 660 2699
c. Özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı 661 2700
d. Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme 662 2701
e. Ergin olmayan mirasçılar 663 2702
2. Aile malları ortaklığı
a. İstem hakkı 664 2703
b. Ortaklığın sona erdirilmesi 665 2704
3. Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle
karşılanması 666 2704
4. Yan sınaî işletme 667 2705
5. İşletmenin satılması 668 2708
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MİRASTA DENKLEŞTİRME
A. Mirasçılar arasında 669 2709
B. Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde 670 2715
C. Denkleştirme şekli
I. Geri verme veya mahsup 671 2716
II. Miras payını aşan kazandırmalar 672 2718
III. Denkleştirme değeri 673 2718
D. Eğitim ve öğrenim giderleri 674 2720
E. Hediyeler ve evlenme giderleri 675 2721
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI
VE SONUCU
A. Paylaşmanın sonuçlandırılması
I. Paylaşma sözleşmesi 676 2723
II. Miras payı üzerinde sözleşme 677 2732
III. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler 678 2739
B. Mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu
I. Garanti borcu 679 2742
II. Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği 680 2743
C. Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu
I. Müteselsil sorumluluk 681 2749
II. Mirasçılara rücu 682 2751
DÖRDÜNCÜ KİTAP
EŞYA HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
MÜLKİYET
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde Sayfa
A. Mülkiyet hakkının içeriği 683 2754
B. Mülkiyet hakkının kapsamı
I. Bütünleyici parça 684 2759
II. Doğal ürünler 685 2761
III. Eklenti
1. Tanım 686 2763
2. Eklenti sayılmayanlar 687 2765
C. Birlikte mülkiyet
I. Paylı mülkiyet
1. Genel kurallar 688 2766
2. Yönetim ve tasarruf
a. Anlaşmalar 689 2769
b. Olağan yönetim işleri 690 2772
c. Önemli yönetim işleri 691 2773
d. Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar 692 2776
3. Yararlanma, kullanma ve koruma 693 2778
4. Giderler ve yükümlülükler 694 2781
5. Kararların bağlayıcılığı 695 2782
6. Paydaşlıktan çıkarma
a. Paydaşın çıkarılması 696 2782
b. Diğer hak sahiplerinin çıkarılması 697 2785
7. Paylı mülkiyetin sona ermesi
a. Paylaşma istemi 698 2786
b. Paylaşma biçimi 699 2788
c. İntifa hakkı sahibinin durumu 700 2791
II. Elbirliği mülkiyeti
1. Kaynakları ve niteliği 701 2792
2. Hükümleri 702 2797
3. Sona ermesi 703 2804
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
BİRİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN
KONUSU, KAZANILMASI VE KAYBI
Madde Sayfa
A. Taşınmaz mülkiyetinin konusu 704 2807
B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması
I. Tescil 705 2809
II. Kazanma yolları
1. Hukukî işlem 706 2816
2. İşgal 707 2823
3. Yeni arazi oluşması 708 2824
4. Arazi kayması
a. Genel olarak 709 2827
b. Heyelân 710 2828
c. Sınırın yeniden belirlenmesi 711 2829
5. Kazandırıcı zamanaşımı
a. Olağan zamanaşımı 712 2829
b. Olağanüstü zamanaşımı 713 2831
c. Sürelerin hesabı 714 2852
6. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar 715 2854
III. Tescili isteme hakkı 716 2858
C. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı 717 2860
İKİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ
VE KISITLAMALARI
A. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği
I. Kapsam 718 2861
II. Sınırlar
1. Sınırların belirlenmesi 719 2864
2. Sınır belirleme yükümlülüğü 720 2867
3. Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet 721 2868
III. Arazideki yapılar
1. Arazi ve yapı malzemesi
a. Mülkiyet ilişkisi 722 2868
b. Tazminat 723 2871
Madde Sayfa
c. Arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine
verilmesi 724 2872
2. Taşkın yapılar 725 2877
3. Üst hakkı 726 2885
4. Mecralar 727 2887
5. Taşınır yapılar 728 2889
IV. Araziye dikilen fidanlar 729 2889
V. Taşınmaz malikinin sorumluluğu 730 2892
B. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları
I. Genel olarak 731 2896
II. Devir hakkının kısıtlamaları
1. Yasal önalım hakkı
a. Önalım hakkı sahibi 732 2898
b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre 733 2903
c. Kullanılması 734 2905
2. Sözleşmeden doğan önalım hakkı 735 2910
3. Alım ve geri alım hakları 736 2911
III. Komşu hakkı
1. Kullanma biçimi 737 2913
2. Kazı ve yapılar
a. Kural 738 2920
b. Özel kurallar 739 2922
3. Bitkiler
a. Kural 740 2923
b. Özel kurallar 741 2924
4. Doğal olarak akan su 742 2925
5. Fazla suyun akıtılması 743 2927
6. Mecra geçirilmesi
a. Katlanma yükümlülüğü 744 2929
b. Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin
korunması 745 2933
c. Durumun değişmesi 746 2935
7. Geçit hakları
a. Zorunlu geçit 747 2935
b. Diğer geçit hakları 748 2944
8. Sınırlıklar 749 2946
9. Katılma yükümlülüğü 750 2947
IV. Başkasının arazisine girme hakkı
1. Orman ve mer'aya girme 751 2949
Madde Sayfa
2. Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması 752 2951
3. Zorunluluk hâlinde 753 2955
V. Kamu hukuku kısıtlamaları
1. Genel olarak 754 2956
2. Toprağın iyileştirilmesi 755 2957
C. Kaynak ve yeraltı suları
I. Mülkiyet ve irtifak hakkı 756 2959
II. Kaynaklara zarar verilmesi
1. Tazminat 757 2969
2. Eski duruma getirme 758 2972
III. Aynı yataktan beslenen kaynaklar 759 2974
IV. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet 760 2977
V. Zorunlu su 761 2980
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞINIR MÜLKİYETİ
A. Konusu 762 2985
B. Kazanılması
I. Mülkiyetin nakli
1. Zilyetliğin devri 763 2986
2. Mülkiyetin saklı tutulması
a. Genel olarak 764 2988
b. Taksitle satış 765 2989
3. Hükmen teslim 766 2989
II. Sahiplenme
1. Sahipsiz şeyler 767 2990
2. Sahipsiz duruma gelen hayvanlar 768 2991
III. Bulunmuş eşya
1. Arama ve ilân 769 2993
2. Koruma ve satma 770 2995
3. Mülkiyetin kazanılması, geri verme 771 2995
4. Define 772 2997
5. Bilimsel değeri olan eşya 773 2998
IV. Düşen veya sürüklenen şeyler 774 2999
V. İşleme 775 3002
VI. Karışma ve birleşme 776 3003
VII. Kazandırıcı zamanaşımı 777 3004
C. Kaybedilmesi 778 3006
İKİNCİ KISIM
SINIRLI AYNÎ HAKLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ
BİRİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI
Madde Sayfa
A. Konusu 779 3008
B. Kurulması ve sona ermesi
I. Kurulması
1. Tescil 780 3011
2. Sözleşme 781 3013
3. Kendi taşınmazı üzerinde irtifak hakkı 782 3015
II. Sona ermesi
1. Genel olarak 783 3015
2. Her iki taşınmaza aynı kimsenin malik olması 784 3016
3. Mahkeme kararı 785 3017
C. Hükümleri
I. Kapsamı
1. Genel olarak 786 3021
2. Tescile göre 787 3022
3. İhtiyaçların değişmesi 788 3023
4. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet 789 3025
II. Bakım giderleri 790 3025
III. Değişiklikler
1. İrtifak hakkının ilişkin olduğu yerin değiştirilmesi 791 3026
2. Bölünme
a. Yararlanan taşınmazın bölünmesi 792 3028
b. Yüklü taşınmazın bölünmesi 793 3029
İKİNCİ AYIRIM
İNTİFA HAKKI VE DİĞER İRTİFAK
HAKLARI
A. İntifa hakkı
I. Konusu 794 3032
II. Kurulması 795 3036
Madde Sayfa
III. Sona ermesi
1. Sona erme sebepleri 796 3038
2. Süresi 797 3039
3. Harap olma veya kamulaştırma 798 3041
4. Geri verme
a. Yükümlülük 799 3042
b. Sorumluluk 800 3043
c. Giderler 801 3044
5. Zamanaşımı 802 3045
IV. İntifa hakkının hükümleri
1. İntifa hakkı sahibinin hakları
a. Genel olarak 803 3046
b. Doğal ürünler 804 3047
c. Faizler 805 3048
d. Hakkın kullanılmasının devri 806 3049
2. Malikin hakları
a. Gözetim 807 3050
b. Güvence isteme 808 3051
c. Bağışlamada güvence 809 3052
d. Güvence verilmemesinin sonuçları 810 3053
3. Defter tutma 811 3054
4. İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri
a. Malın korunması 812 3055
b. Bakım ve işletme giderleri 813 3056
c. Malvarlığı intifaında borçların faizi 814 3057
d. Sigorta ettirme 815 3058
V. Özel hâller
1. Taşınmazlar
a. Ürünler 816 3059
b. Özgülenme yönü 817 3060
c. Ormanlar 818 3061
2. Tüketilebilen ve değeri biçilen şeyler 819 3062
3. Alacaklar
a. Yararlanmanın kapsamı 820 3063
b. Ödeme ve işletme 821 3064
c. Devir isteme hakkı 822 3065
B. Oturma hakkı
I. Genel olarak 823 3066
Madde Sayfa
II. Oturma hakkının kapsamı 824 3068
III. Giderler 825 3069
C. Üst hakkı
I. Konu ve tapu kütüğüne kayıt 826 3070
II. İçerik ve kapsam 827 3072
III. Sona ermenin sonuçları
1. Yapı mülkiyetinin malike geçmesi 828 3073
2. Bedel 829 3074
3. Diğer hükümler 830 3075
IV. Süresinden önce devir istemi
1. Koşulları 831 3076
2. Hakkın kullanılması 832 3078
3. Diğer hâller 833 3078
V. Üst hakkı iradının güvencesi
1. İpotek kurulmasını isteme hakkı 834 3079
2. Tescil 835 3080
VI. Sürenin üst sınırı 836 3080
D. Kaynak hakkı 837 3081
E. Diğer irtifak hakları 838 3084
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ YÜKÜ
A. Konusu 839 3086
B. Kurulması ve sona ermesi
I. Kurulması
1. Tescil ve kazanma 840 3087
2. Kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükü 841 3089
3. Güvence amacıyla kurulma 842 3090
II. Sona ermesi
1. Genel olarak 843 3090
2. Yükten kurtarma
a. Alacaklının yetkisi 844 3091
b. Yükümlünün yetkisi 845 3093
c. Yükten kurtarma bedeli 846 3094
3. Zamanaşımı 847 3094
C. Hükümleri
I. Alacaklının hakkının niteliği 848 3095
II. Yükün niteliği 849 3095
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ REHNİ
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde Sayfa
A. Koşullar
I. Taşınmaz rehninin türleri 850 3097
II. Güvence altına alınan alacak
1. Ana para 851 3098
2. Faiz 852 3106
III. Taşınmaz
1. Rehne konu olabilme 853 3107
2. Belirli olma
a. Taşınmaz tek ise 854 3107
b. Taşınmaz birden çok ise 855 3108
B. Rehnin kurulması ve sona ermesi
I. Rehnin kurulması
1. Tescil 856 3108
2. Birden çok kişiye ait taşınmazlarda 857 3110
II. Rehnin sona ermesi 858 3111
III. Taşınmazların birleştirilmesi
1. Rehnin başka taşınmaz üzerine geçmesi 859 3112
2. Borçlunun taşınmazı rehinden kurtarması 860 3113
3. Bedel olarak ödenen para 861 3114
C. Hükmü
I. Rehnin kapsamı 862 3114
II. Kira bedelleri 863 3116
III. Zamanaşımı 864 3117
IV. Önlem alma yetkisi
1. Değer düşmelerine karşı
a. Koruma önlemleri 865 3117
b. Güvence, eski hâle getirme, kısmî ödeme isteme 866 3118
2. Değerin kusur olmadan düşmesi 867 3119
3. Rehinli taşınmazın kısmen devri 868 3120
V. Rehinden sonra kurulan aynî haklar 869 3121
VI. Rehin derecesi
1. Rehin derecesinin hükümleri 870 3122
2. Rehin dereceleri arasındaki ilişki 871 3123
Madde Sayfa
3. Boş dereceler 872 3125
VII. Rehnin paraya çevrilmesi
1. Paraya çevirme şekli 873 3127
2. Satış bedelinin dağıtılması 874 3130
3. Güvencenin kapsamı 875 3131
4. Zorunlu masrafların güvencesi 876 3135
VIII. Arazinin iyileştirilmesi hâlinde rehin hakkı
1. Öncelik 877 3135
2. Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi 878 3136
IX. Sigorta tazminatı üzerinde hak 879 3137
X. Alacaklının temsili 880 3138
İKİNCİ AYIRIM
İPOTEK
A. Amaç ve nitelik 881 3140
B. Kurulması ve sona ermesi
I. Kuruluş 882 3143
II. Sona erme
1. İpoteğin terkinini isteme hakkı 883 3144
2. Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı 884 3145
3. İpotekten kurtarma
a. Koşulları ve usulü 885 3146
b. Açık artırma 886 3147
4. Ödeme istemi 887 3148
C. Hükmü
I. Mülkiyet ve borçluluk
1. Taşınmazın devri 888 3150
2. Taşınmazın bölünmesi 889 3151
3. Borcu yüklenmenin bildirilmesi 890 3153
II. Alacağın devri 891 3154
D. Kanunî ipotek
I. Tescile tâbi olmayan kanunî ipotek 892 3154
II. Tescile tâbi kanunî ipotekler
1. Hâller 893 3155
2. Satıcılar, mirasçılar ve diğer elbirliği
ortakları bakımından 894 3157
3. Zanaatkâr ve yükleniciler bakımından
a. Tescil 895 3158
Madde Sayfa
b. Sıra 896 3160
c. Öncelik 897 3160
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE
İRAT SENEDİ
A. İpotekli borç senedi
I. Amaç ve nitelik 898 3162
II. Değer biçilmesi 899 3162
III. Muacceliyet bildirimi 900 3163
IV. Malikin durumu 901 3164
V. Devir ve bölünme 902 3164
B. İrat senedi
I. Amaç ve nitelik 903 3165
II. Sorumluluğun sınırı 904 3166
III. Devletin sorumluluğu 905 3166
IV. Yükten kurtarma 906 3167
V. Borç ve mülkiyet 907 3168
VI. Bölünme 908 3169
C. Ortak hükümler
I. Kurulması
1. Alacağın niteliği 909 3170
2. Senedin dayanağı borç ile ilişkisi 910 3170
3. Tescil ve rehin senedi
a. Rehin senedini düzenleme gereği 911 3171
b. Rehin senedinin düzenlenmesi 912 3171
c. Rehin senedinin şekli 913 3172
4. Alacaklının belirlenmesi
a. Düzenleme sırasında 914 3172
b. Ortak temsilci 915 3173
5. Ödeme yeri 916 3174
6. Alacağın devrinden sonra ödeme 917 3175
II. Sona erme
1. Alacaklının olmaması 918 3175
2. Terkin 919 3176
III. Alacaklının hakları
1. İyiniyetin korunması
a. Tescil bakımından 920 3177
Madde Sayfa
b. Senet bakımından 921 3177
c. Senet ile tescilin ilişkisi 922 3178
2. Hakkın ileri sürülmesi 923 3179
3. Alacağın devri 924 3180
IV. İptal
1. Senedin kaybedilmesi 925 3180
2. İlân yoluyla duyuru 926 3180
V. Borçlunun def'ileri 927 3183
VI. Ödenen senedin geri verilmesi 928 3183
VII. Hukukî ilişkide değişiklik 929 3184
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN
ÖDÜNÇ SENETLERİ
A. Rehinli tahviller 930 3186
B. Seri hâlinde rehin senedi çıkarılması
I. Genel olarak 931 3187
II. Düzenlenmesi 932 3187
III. Borcun kısım kısım ödenmesi 933 3188
IV. Tescil 934 3188
V. Hükmü
1. Senedi çıkaran aracı kurum 935 3189
2. Senetlerin geri ödenmesi
a. Ödeme plânı 936 3190
b. Denetleme 937 3191
c. Geri ödemelerin özgülenmesi 938 3192
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞINIR REHNİ
BİRİNCİ AYIRIM
TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKI
A. Teslime bağlı rehin
I. Kurulması
1. Alacaklının zilyetliği 939 3193
2. Ayrık durumlar 940 3195
3. Art rehin 941 3197
4. Alt rehin 942 3198
Madde Sayfa
II. Rehnin sona ermesi
1. Zilyetliğin kaybı 943 3198
2. Geri verme borcu 944 3200
3. Alacaklının sorumluluğu 945 3201
III. Rehnin hükümleri
1. Alacaklının hakkı 946 3202
2. Rehnin kapsamı 947 3202
3. Rehnin sırası 948 3203
4. Mülkiyetin geçememesi 949 3204
B. Hapis hakkı
I. Koşulları 950 3204
II. Ayrık durumlar 951 3206
III. Borç ödemeden aciz 952 3207
IV. Hükümleri 953 3208
İKİNCİ AYIRIM
ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN
A. Genel olarak 954 3209
B. Kurulması
I. Senede bağlı olan veya olmayan alacaklarda 955 3210
II. Kıymetli evrakta 956 3211
III. Emtiayı temsil eden senetlerde 957 3211
IV. Art rehin 958 3212
C. Hükümleri
I. Rehnin kapsamı 959 3213
II. Rehinli pay senetlerinin temsili 960 3214
III. Yönetim ve ödeme 961 3214
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME
İŞİ İLE UĞRAŞANLAR
A. Ödünç verenler
I. İşletme izni alma 962 3216
II. Süre 963 3217
B. Taşınır rehni karşılığı ödünç
I. Kurulması 964 3217
II. Hükümleri
1. Rehnin paraya çevrilmesi 965 3218
2. Arta kalan para üzerindeki hak 966 3218
Madde Sayfa
III. Rehnin sona ermesi
1. Rehinden kurtarmayı isteme hakkı 967 3219
2. Ödünç verenin hakları 968 3220
C. Geri alım hakkı tanıyarak satım 969 3221
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
REHİNLİ TAHVİL
A. Niteliği 970 3222
B. Şekli 971 3223
C. Düzenlenmesi 972 3224
ÜÇÜNCÜ KISIM
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
BİRİNCİ BÖLÜM
ZİLYETLİK
A. Zilyetlik kavramı ve türleri
I. Kavram 973 3226
II. Türleri
1. Aslî ve fer'î zilyetlik 974 3228
2. Dolaylı ve dolaysız zilyetlik 975 3229
III. Geçici olarak kesilme 976 3230
B. Zilyetliğin devri
I. Hazırlar arasında 977 3231
II. Hazır olmayanlar arasında 978 3231
III. Teslimsiz devir 979 3232
IV. E