Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (14)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Yabancıların Türkiyede Taşınmaz İktisabı ( 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanunla Yapılan Değişikliklere Göre Hazırlanmış )

Yabancıların Türkiyede Taşınmaz İktisabı ( 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanunla Yapılan Değişikliklere Göre Hazırlanmış )Sayfa Sayısı
:  
592
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-377-732-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ Yabancıların taşınmaz mal iktisabı konusunda mukayeseli hu¬kukta yeknesak bir uygulama bulunmamaktadır. Bazı devletler, ya¬bancıların taşınmaz mal edinimini yasaklamış; bazı devletler, sınırla¬malar getirmiş ve bazı devletler ise taşınmaz mal iktisabında yabancı ile vatandaş arasında ayırım yapmamıştır. Türk hukukunda yabancı¬ların taşınmaz mal iktisabı bazı sınırlamalara tabidir. 18.5.2012 tari¬hine kadar olan süreçte Türk hukukunda olduğu gibi italyan Medenî Kanunu\\\′nun 16. maddesinde de, yabancıların taşınmaz mal edinmesi mütekabiliyet ilkesinin varlığına bağlanmıştır, italya\\\′da yabancıların taşınmaz mal iktisabı için mütekabiliyet ilkesinin yanı sıra diğer özel kanunlarda aranılan şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir1. Taşınmaz mal iktisabı açısından yabancıların, vatandaşlarla eşit haklara sahip olduğunu kabul eden devletlerden biri ingiltere\\\′dir. 1948 yılında, ingiliz Vatandaşlığı Kanunu ile değiştirilen 1914 ingiliz Vatandaşlığı ve Yabancıların Durumu Kanunu\\\′nun (British Nationality and Status of Aliens Act 1914), \\\"yabancıların taşınmaz ik¬tisabı ehliyeti\\\" başlığını taşıyan 17. bölümüne göre, yabancı gerçek ya da tüzel kişiler, mütekabiliyet ya da başka bir sınırlama olmaksızın, taşınır ve taşınmaz malları tıpkı İngiliz vatandaşları gibi edinebilirler2. İngiltere\\\′de çevre ve imar mevzuatının harfiyen uygulanmasına | oldukça önem verilmektedir. Ancak çevre ve imar mevzuatı sadece ya¬bancıların değil ingiliz vatandaşlarının da uymak zorunda olduğu bir I mevzuat olduğundan bu konuda da yabancı ile vatandaş arasında bir | ayırım bulunmamaktadır. Almanya\\\′da ve Hollanda\\\′da, yabancılar, va¬tandaşlarla eşit koşullarda taşınmaz mal iktisap etmektedir. İspanya I Medenî Kanunu\\\′nun 27. maddesinde de İngiliz, Alman ve Hollanda hukuklarına benzer bir düzenleme bulunmaktadır. Bu maddeye göre, yabancılar, milletlerarası antlaşmalar ve özel kanun hükümleri saklı I kalmak kaydıyla, ispanya vatandaşları ile aynı medenî haklara sa¬hiptir, ispanya Anayasası\\\′nm 33.1. maddesinde ise özel mülkiyet ve Imiras hakkı güvence altına alınmıştır. İspanya Medenî Kanunu\\\′nun 27. maddesinde her ne kadar özel kanun hükümleri ve milletlerarası antlaşmalar saklı tutulmuşsa da aslında yabancıların taşınmaz mal edinimine yönelik sınırlama getiren herhangi bir düzenleme bulun¬mamaktadır3. 1982 Anayasası\\\′nm \\\"yabancıların durumu\\\" başlığını taşıyan 16. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerin, yabancılar için, milletlera¬rası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabileceği ifade edilmiştir. Anayasa\\\′nın \\\"mülkiyet hakkı\\\" başlıklı 35. maddesinde de herkesin, mülkiyet ve miras hakkına sahip olduğu ve bu hakların, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabileceği öngörülmüştür. Bu iki mad¬de uyarınca, yabancıların mülkiyet hakkına ilişkin sınırlama getirilir¬ken iki esas dikkatte alınacaktır. Birincisi, sınırlamanın milletlerarası hukuka uygun olması ve ikincisi ise, sınırlamanın kanunla getirilme¬sidir. Anayasa\\\′da yer alan bu temel esasların yanı sıra Türkiye\\\′nin ta¬raf olduğu4 AIHS ek 1 Numaralı Protokol\\\′ün 1. maddesi de uygulama alanı bulacaktır. 1 Numaralı Protokol\\\′ün 1. maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkına ilişkin AIHM\\\′in içtihatları da, sınırlamanın kapsamının ne olacağı konusunda izlenecek yol haritasını çizmede be¬lirleyici olacaktır. Yabancıların, Türkiye\\\′de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki hakları konusunda yapılan yasal düzenlemeler veya konuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlar kamuoyun¬da her zaman geniş yankılar uyandırmaktadır. Türkiye\\\′nin coğrafî ve siyasî konumu, kamuoyunda, yabancıların taşınmaz mal ediniminde kısıtlayıcı hatta yasaklayıcı bir rejimin getirilmesi düşüncesini hâkim kılmaktadır. Özellikle, yabancıların, bazı alanlarda taşınmaz mal edi-nememesi ve edinilecek taşınmazların miktar açısından sınırlandırıl¬ması istenilmektedir. Uygulamada daha çok 2644 sayılı Tapu Kanunu\\\′nun5, yabancı¬ların taşınmaz mallar üzerindeki haklarını düzenleyen hükümleri gündeme gelmiştir. Bununla beraber, yabancıların taşınmaz mallar üzerindeki hakları konusunda 2644 sayılı Tapu Kanunu\\\′nda yer alan hükümlerin yanı sıra muhtelif kanunlarda ve milletlerarası antlaş¬malarda da hükümler yer almaktadır. 2003 yılında 4916 sayılı Kanun ile6, Tapu Kanunu\\\′nun yabancıla¬rın taşınmaz mallar üzerindeki haklarını düzenleyen hükümlerinde yabancılar lehine yapılan değişiklikler, Anayasa Mahkemesi tarafın¬dan 14.3.2005 tarihinde iptal edilmiştir7. Anayasa Mahkemesi\\\′nin, 4916 sayılı Kanunla, Tapu Kanunu\\\′nda yapılan değişikliğin, yaban¬cıların taşınmaz mal edinmesinde karşılıklılık ilkesinin içeriğini bo¬şaltması; Bakanlar Kurulu\\\′na verilen geniş takdir yetkisinin yasama yetkisinin devri niteliğini taşıması ve miras yoluyla iktisaba ilişkin düzenlemenin kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olmaması gerek¬çeleriyle verdiği iptal kararı kamuoyu tarafından da desteklenmişti. Anayasa Mahkemesi\\\′nin iptal kararı sebebiyle doğan yasal boş¬luğu doldurmak için, \\\"Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5444 Sayılı Kanun\\\"8 hazırlanmış ve 2006 yılında yürürlüğe girmişti. 5444 sayılı Kanunun hazırlanması, beklenilenden daha uzun zaman almıştı. Bu Kanunun hazırlık süreci içerisinde, bir yandan yabancı¬ların Anayasa\\\′nm 16. maddesinde belirtilen şartlarla teminat altına alman hakları ile diğer yandan taşınmazlar üzerinde yabancılara ta¬nınan hakların Türkiye açısından doğurması muhtemel sakıncalar bir dengeye oturtulmaya çalışılmıştı. Yasal boşluğun doldurulmasının yanı sıra, muhtelif kanunlarda yabancıların taşınmaz mallar üzerin¬deki haklarına ilişkin hükümler bulunması sebebiyle mevzuattaki dağınıklığın yol açtığı sorunlar 5444 sayılı Kanunda yer alan temel ilkelerle bir ölçüde giderilmeye çalışılmıştı. 5444 sayılı Kanun ile, Tapu Kanunu\\\′nun, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 35. maddesi yeniden düzenlenmişti. Tapu Kanunu\\\′nun 5444 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 35. maddesinde, yabancıların taşınmaz mallar üzerindeki haklarına reform niteliğinde bazı sınırlamalar getirilmişti. Taşınmaz malların miktarına, bulundukları alana ve kullanım amacına getirilen kısıtlamaların yanı sıra diğer kanunlarda mevcut olan ve yabancıların taşınmaz mallar üzerindeki haklarını sınırlayan hüküm¬ler de korunmuştu. Ancak Tapu Kanunu\\\′nun 5444 sayılı Kanun ile de¬ğiştirilen 35. maddesindeki düzenlemenin de kısmen Anayasa\\\′ya aykı¬rı olduğu gerekçesiyle, 5444 sayılı Kanun\\\′un bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir9. 2003 yılında başlayan ve Anayasa Mahkemesi\\\′nin kararlarıyla birlikte şekillenen yasal değişikliklere 2008 yılında bir yenisi daha eklenmişti. 2008 yılında 5782 sayılı Kanun ile10, Tapu Kanunu\\\′nun 35. maddesinin yedinci fıkrası ile sekizinci fıkrası Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda değiştirilmişti. Bu iki fıkranın yanı sıra, Tapu Kanunu\\\′nun, 2003 yılında yürürlükten kaldırılan 36. maddesi yeniden düzenlenmişti. Tapu Kanunu\\\′nun 5782 sayılı Kanun ile 2008 yılında yeniden düzenlenen 36. maddesinde, yabancı yatırımcıların Türkiye\\\′de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşın¬maz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinimleri düzenlenmiştir. 5782 sayılı Kanunla 2008 yılında yeniden düzenlenen 36. madde 19.8.2012 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. 2012 yılında hazırlanan Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile, yabancıların Türkiye\\\′de taşınmaz mal iktisabında 1934 yılından beri uygulanan mü¬tekabiliyet ilkesi terk edilmiş; hangi ülke vatandaşlarının Türkiye\\\′de taşınmaz mal edinebileceğini belirleme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı\\\′na verilmişti. Ayrıca taşınmazın imar ve mevzii plânı içinde kalmasına ve taşınmazın kullanım amacına yani yabancının yalnızca mesken ya da iş yeri edinebileceğine ilişkin sınırlama da kaldırılmıştı. Yabancının edinebileceği taşınmazın mik¬tarı konusunda da farklı bir hüküm getirilmişti. Yabancıların miras yoluyla taşınmaz mal edinmesinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen listede bulunan ülkelerin vatandaşı olup olmamasına göre ikili bir ayırım yapılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen listede yer alan ülkelerin vatandaşları, yabancıların taşınmaz mal edinmesi¬ne ilişkin ilkeler uyarınca taşınmazı miras yoluyla edinebileceklerdi. Buna karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca belirlenen ülke vatandaşları dışındaki yabancı uyruklu gerçek kişile-l rin miras yoluyla edindikleri taşınmaz ve sınırlı aynî hakların intikali işlemleri yapılarak tasfiye edilecekti. Ancak Tasarı\\\′nm, komisyonda I görüşmeleri sırasında bazı değişiklikler yapılmıştır. Komisyonda f pılan değişiklikler sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye | Bakanlığı\\\′nın yerini, Bakanlar Kurulu almıştır. İlk tasarıda yer al¬mayan \\\"yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile I bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı aynî hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu\\\" geçmemesi şartı, TBMM\\\′de yapılan ilk görüşmelerden sonra eklenmiştir. Tasarının ilk halinde yalnızca \\\"ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde\\\" ifadesi yer alıyordu. Bu ifadeye daha sonra \\\"uluslararası ikili ilişkiler yönün-1 den\\\" tümcesi eklenerek \\\"uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke | menfaatlerinin gerektirdiği hallerde\\\" ifadesine dönüştürülmüştür. Tasarı\\\′nm, tapu daireleri tarafından veraset belgesi düzenlenmesine ilişkin hükmü kaldırılmış ve bunun yerine ölüm tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde tapu sicilinde miras intikalinin gerçekleşmemesi halinde tapu müdürlüğünün, mirasçılık belgesi düzenlenmesi için yar¬gıya başvurması esası getirilmiştir. Tasarı\\\′da, Tapu Kanunu\\\′nun 35, maddesindeki değişikliğin yayımından itibaren 6 ay sonra ve 36. mad¬desinde yapılan değişikliğin ise yayımından itibaren 3 ay sonra yürür¬lüğe gireceği ifade edilmişti. Ancak yürürlükle ilgili bu hükümler de TBMM\\\′de yapılan görüşmeler sırasında önemli ölçüde değiştirilmiş ve 35. maddedeki değişikliğin, yayımı ile birlikte; 36. maddedeki değişik¬liğin, yayımından itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girmesi kabul edilmiş¬tir. Komisyonlarda ve TBMM\\\′de yapılan görüşmeler sırasında özellik¬le de mütekabiliyet ilkesinin kaldırılmasına yönelik olarak Mecliste partisi olan gruplar tarafından yapılan sert eleştiriler dikkate alınma¬mıştır. TBMM\\\′de yapılan görüşmeler sonunda 3.5.2012 tarihinde 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kabul edilmiştir. 6302 sayılı Kanun, 18.5.2012 tarihinde Resmî Gazete\\\′de yayımlanmıştır11. \\\"Yabancıların Türkiye\\\′de Taşınmaz iktisabı\\\" konulu çalışmamız¬da, Osmanlı imparatorluğu döneminden başlayarak yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz mal edinimine ilişkin mevzuat ve antlaş¬malar, doktrindeki görüşlerin yanı sıra mahkeme kararlarıyla birlikte ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlarından önceki dönemler açıklandıktan sonra iptal kararlannın ardından yapılan yasal değişiklikler üzerinde durulmuştur. Çalışmamızda sadece yabancı gerçek ve tüzel kişilerin değil yaban¬cı devletlerin, elçilik ve konsoloslukların; uluslararası kuruluşların, Türkiye\\\′deki taşınmaz mallar üzerindeki hakları mevzuat ve antlaş¬malar kapsamında ortaya konulmuştur. Milletlerarası antlaşmalarla düzenlenen bu konular, çalışmamızda, ayrı birer bölüm olarak ince¬lenmiştir. Çalışmamızda ayrıca, yabancıların Türkiye\\\′de taşınmaz mal iktisap ederken bedelini döviz olarak yurt dışından getirme yükümlü¬lüğünü kaldıran; yabancıların edindikleri taşınmaz malların gelirleri ile bunların satışı halinde satış bedellerinin yurt dışına transferini düzenleyen kambiyo mevzuatı hükümleri ele alınmıştır. İKİNCİ BASIYA ONSOZ Kitabımızın ikinci basısı, 3.5.2012 tarihinde kabul edilen ve 185.2012 ta¬rihinde Resmî Gazete\\\′de yayınlanan 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu\\\′nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile getirilen yasal düzen¬lemelere göre hazırlanmıştır. Tapu Kanunu\\\′nun 6302 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 35. ve 36. maddeleri ile bu maddelerin hazırlık sürecine hazırlık sürecine ilişkin ayrıntılı açıklamalar ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bö¬lümlerde yapılmıştır. Ayrıca kitabımızın bu basısında, mevzuat değişiklikleri ile birinci basıdan sonra elçilik ve konsoloslukların taşınmaz mal edinimi için yapılan iki taraflı antlaşmaların yanı sıra protokoller metne işlenmiş; yarar¬lanılan kaynaklar güncelleştirilmiştir. Yabancıların hangi şartlarla taşınmaz mal edineceğine ilişkin hüküm¬lerin uygulanması açısından iktisap anı önem taşımaktadır. Bu bakımdan, yabancıların, ister satın alma isterse de miras yoluyla taşınmaz mal edi¬nimlerinden bir hukukî sorun ortaya çıksın, bu sorun, sözkonusu iktisabın gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre karara bağlanacaktır. Bu açıdan Tapu Kanunu\\\′nun 6302 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 35. ve 36. maddelerindeki düzenlemeden öncesinin de bilinmesi önem taşımaktadır. Ayrıca Tapu Kanunu\\\′nun 6302 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 35. maddesi Resmî Gazete\\\′de yayınlandığı 18.5.2012 tarihinden itibaren; buna karşın 36. maddesinde yapılan düzenleme ise Resmî Gazete\\\′de yayımlanmasından itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, ya¬bancı sermaye ile Türkiye\\\′de kurulan şirketlerin taşınmaz edinimi açısından 6302 sayılı Kanunun Resmi Gazete\\\′de yayınlandığı 18.5.2012 tarihinden iti¬baren 19.8.2012 tarihine kadar olan süreçte Tapu Kanunu\\\′nun halen yürür¬lükte olan 36. maddesi uygulama alanı bulacaktır. Bu sebeple kitabımızda 19.8.2012 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan mevcut 36. maddeye de ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 6302 sayılı Kanunla, Tapu Kanunu\\\′nun sadece 35. ve 36. maddeleri yeniden düzenlenmiş ve Tapu Kanunu\\\′na bir madde ilave edilmiştir. Tapu Kanunu\\\′nun sözkonusu maddelerinin yanı sıra bazı kanunlar ile milletlera¬rası antlaşma ve protokollerde de yabancıların taşınmaz mal edinmesine iliş¬kin hükümler bulunmaktadır. Dolayısıyla, 6302 sayılı Kanun ile yapılan yeni düzenleme yürürlüğe girdikten sonra da kitabımızın, birinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci bölümlerinde incelenen konular 6302 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeden etkilenmemiştir. Kitabın birinci bölümü zaten tarihçeye ilişkin olduğundan bu bölümde de herhangi bir deği¬şiklik söz konusu değildir. Kitabımızın, ikinci basısının faydalı olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Nuray EKŞİ Çekmeköy, Haziran 2012 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm YABANCILARIN TÜRKİYE\\\′DE TAŞINMAZ MAL İKTİSABININ TARİHÇESİ I. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Yabancıların Taşınmaz Mal İktisabı 9 II. 1923 Lozan Barış Antlaşması ve Eklerine Göre Yabancıların Taşınmaz Mal İktisabı 14 III. 1924-2012 Yılları Arasında Yabancıların Taşınmaz Mal İktisabı 19 A. 1924 Yılında Köy Kanunu ile Getirilen Düzenleme 19 B. 1934-1984 Yılları Arasında Tapu Kanunu ile Getirilen Düzenleme 22 C. 1984-1987 Yılları Arasında Tapu Kanunu ile Getirilen Düzenleme 24 D. 1987-2003 Yılları Arasında Yabancıların Taşınmaz Mal İktisabı 25 E. 2003 Yılında 4916 Sayılı Kanun ile Tapu Kanunu\\\′nda Yapılan Değişikliklerle Getirilen Düzenleme 26 1. Tapu Kanunu\\\′nun 35. ve 36. Maddelerinde 2003 Yılında Yapılan Değişiklikler 26 2. Tapu Kanunu\\\′nun 2003 Yılında 4916 Sayılı Kanun ile Değiştirilen 35. Maddesinde Öngörülen Şartlar 27 3. 2003 Yılında 4916 Sayılı Kanun ile Tapu Kanunu\\\′nun 35. Maddesine Getirilen Yenilikler 30 4. Tapu Kanunu\\\′nun 35. Maddesinde 2003 Yılında Yapılan Değişikliğin Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali 33 F. Tapu Kanunu\\\′nda 2005 Yılında 5444 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerle Getirilen Düzenleme 37 1. Tapu Kanunu\\\′nun 5444 Sayılı Kanun ile Düzenlenen 35. Maddesinin Genel Olarak İçeriği 38 2. Tapu Kanunu\\\′nun 35. Maddesine 5444 Sayılı Kanun ile Getirilen Düzenlemenin Geçmişe Etkili Olarak Uygulanması 42 3. 5444 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemenin Anayasa Mahkemesi Tarafından Kısmen İptali 42 G. Tapu Kanunu\\\′nda 2005 Yılında 5782 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerle Getirilen Düzenleme 44 1. Tapu Kanunu\\\′nun 5782 Sayılı Kanunla Düzenlenen 35. Maddesi ve Tapu Kanunu\\\′na Eklenen 36. Madde ile Geçici 3. Maddenin İçeriği 44 2. Tapu Kanunu\\\′nun 5782 Sayılı Kanunla Düzenlenen 35. Maddesi ve Tapu Kanunu\\\′na Eklenen 36. Madde ile Geçici 3. Maddesinin İptali Davasında Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Karar 45 IV. Tapu Kanunu\\\′nun 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. ve 36. Maddeleri İkinci Bölüm TAPU KANUNU\\\′NUN 6302 SAYILI VE 3.5.2012 TARİHLİ KANUN İLE YENİDEN DÜZENLENEN 35. MADDESİNE GÖRE YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDE MÜLKİYET VE SINIRLI AYNÎ HAKLARI I. 29.12.2005 Tarihinden 18.5.2012 Tarihine Kadar Olan Süreçte Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerinde Mülkiyet ve Sınırlı Aynî Hakları 53 A. 29.12.2005 Tarihinden 18.5.2012 Tarihine Kadar Olan Süreçte Tapu Kanunu\\\′nun Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye\\\′de Taşınmaz Mal Edinmesine İlişkin Hükümleri 53 B. 29.12.2005 Tarihinden 18.5.2012 Tarihine Kadar Olan Süreçte Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Mal İktisaplarına İlişkin Şartlar 55 1. Karşılıklılık İlkesi 55 2. Sınırlayıcı Kanunî Hükümlere Uyulması 63 a. Tapu Kanunu\\\′nun 18.5.2012 Tarihine Kadar Yürürlükte Olan 35. Maddesinde Yer Alan Sınırlamalar 63 b. Diğer Kanunlarda Yer Alan Sınırlamalar 64 C. 29.12.2005 Tarihinden 18.5.2012 Tarihine Kadar Olan Süreçte Yabancı Gerçek Kişilerin Sınırlı Aynî Hak İktisapları 65 II. 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Getirilen Düzenleme 66 A. 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanunun Gerekçesi 66 B. Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı 68 1. Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının Genel Esasları 68 2. Tasarının Mütekabiliyet İlkesi Kaldırması 72 3. Tasarının Yetki Kanunu Niteliğinde Olması 75 4. Tasarıya Göre Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Malİktisabı 76 5. Tasarıya Göre Yabancı Gerçek Kişilerin Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisabı 77 6. Tasarıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına Verilen Yetkiler 78 7. Tasarıya Göre Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Malİktisabı 79 8. Askeri Bölgelere İlişkin Düzenleme 80 9. Üzerinde Bina Bulunmayan Taşınmazı Satın Alan Yabancının Yükümlülükleri 80 10. Tasarıya Uyarınca Tapu Müdürlüklerinin Veraset Belgesi Düzenleme Yetkisi 81 a. Tapu Müdürlüklerinin Veraset Belgesi Düzenlemesine İlişkin Şartlar 81 b. Tapu Müdürlüklerinin Veraset Belgesi Düzenleme Yetkisi Olmayan Haller 81 c. Tapu Müdürlükleri Tarafından Düzenlenen Veraset Belgelerine İtiraz ve İtirazın Sonuçları 82 C. Tasarının Değerlendirilmesi ve Kanaatimiz 83 D. Tasarının Alt Komisyon\\\′da Görüşülmesi ve Alt Komisyon\\\′da Yapılan Değişiklikler 85 1. Tasarıya Karşı Alt Komisyon\\\′da Yapılan Eleştiriler 85 a. Yabancıların Türkiye\\\′de Edinebilecekleri Taşınmazların Miktarının Otuz Hektara Çıkarılmasının Millî Menfaatlere Aykırı Olması 86 b. Tasarıdaki Düzenlemenin Anayasa Mahkemesinin Kararlarına Ters Düşmesi 86 c. Mütekabiliyet İlkesinin Kaldırılmasının Anayasaya ve Milletlerarası Hukuka Aykırı Olması 87 d. Kanuni Sınırlamalar ifadesinin Müphem Olması 88 e. Vatandaşları Türkiye\\\′de Taşınmaz Mal Edinecek Ülkeleri Belirleme Yetkisi de Dahil Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı\\\′na Aşırı Yetki Verilmesi 89 2. Alt Komisyon Tarafından Tasarı\\\′da Yapılan Değişiklikler 90 a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı Yerine Bakanlar Kurulu\\\′na Yetki Verilmiştir 91 b. Askeri Yasak Bölgeler, Askeri Güvenlik Bölgeleri ile Stratejik Bölgelere Ait Harita ve Koordinat Değerlerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü\\\′nün Bağlı Olduğu Bakanlığa Verilmesi Süresi 6 Aydan 1 Yıla Çıkarılmıştır 91 c. Bankaların Alacaklarına Mahsuben Almak Zorunda Kaldıkları Taşınmazlara İlişkin Olarak Tasarının 2. Maddesine Yeni Bir Fıkra Eklenmiştir 91 d. Tapu Müdürlüklerinin Veraset Belgesi Düzenleme Yetkisi Tasarıdan Çıkarılmıştır 93 3. Alt Komisyon\\\′da Kabul Edilen Metin 94 Adalet Komisyonu\\\′nda Yapılan Görüşmeler ve Adalet Komisyonu Tarafından Tasarıda Yapılan Değişiklikler 97 1. Adalet Komisyonu\\\′nda Tasarıya Yapılan Eleştiriler 97 a. Alt Komisyon\\\′un Kabul Ettiği Metinde Mütekabiliyet İlkesine Yer Verilmemesinin Anayasaya ve Eşitlik İlkesine Aykırı Olması 98 b. Alt Komisyon\\\′un Kabul Ettiği Metinde Yer Alan Kanunî Sınırlamalar İfadesinin Müphem Olması 99 c. Alt Komisyon\\\′un Kabul Ettiği Metinde Yürütme Organına Genel, Sınırsız ve Çerçevesi Belirsiz Bir Şekilde Yetki Devredilmesi 99 d. Alt Komisyon\\\′un Kabul Ettiği Metinde Anayasa Mahkemesinin İptal Gerekçelerinin Dikkate Alınmaması 99 e. Alt Komisyon\\\′un Kabul Ettiği Metinde Yabancıların Sınırsız Bir Şekilde Taşınmaz Mal Edinebilmelerinin Önünün Açılmasının Millî Menfaatlerle Bağdaşmaması 100 2. Adalet Komisyonunda Yapılan Görüşmelerde Varılan Sonuçlar 100 a. Tasarının Anayasaya Aykırılığı İtirazının Adalet Komisyonu Tarafından Reddedilmesi 100 b. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yer Alan Gerekçelerin Yasama Organı Açısından Bağlayıcılığının Olmaması Sebebiyle Tasarının Anayasa Mahkemesi Kararlarına Aykırı Olduğu İtirazının Adalet Komisyonu Tarafından Reddedilmesi 101 c. Yabancılara Verilecek Taşınmaz Malın Miktarı ve Mütekabiliyet İlkesi Uyarınca Yapılan İtirazlarla İlgili Olarak Adalet Komisyonunun Vardığı Sonuç 101 d. Yasama Yetkisinin, Yürütme Organına Devredildiği İtirazının Adalet Komisyonu Tarafından Reddedilmesi 103 3. Adalet Komisyonu Tarafından Yapılan Değişiklikler 104 a. Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Edindikleri Taşınmazlar ile Sınırlı Aynî Hakların Toplam Alanı, İlçe Yüzölçümünün Yüzde Onunu ve Kişi Başına Ülke Genelinde Otuz Hektarı Geçmemesi 104 b. Bankaların Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Kredi Olarak Sayılan İşlemler Nedeniyle veya Alacaklarını Tahsil Amacıyla Edindikleri Taşınmazların 36. Madde Kapsamı Dışında Tutulması 105 c. Alt Komisyon Tarafından Tasarıdan Çıkarılan Tapu Müdürlüklerinin Mirasçılık Belgesi Düzenleme Yetkisinin, Ölüm Tarihinden İtibaren En Geç İki Yıl İçinde Tapu Sicilinde Miras İntikalinin Gerçekleşmemesi Halinde Mirasçılık Belgesi Düzenlenmesi İçin Yargıya Başvurma Yetkisine Dönüştürülmesi 106 4. Adalet Komisyonu Tarafından Kabul Edilen Metin ve Bu Metnin Hükümetin Teklif Ettiği Metinden Farkları 107 5. Adalet Komisyonu Tarafından Kabul Edilen Metne Göre Yabancıların Türkiye\\\′de Taşınmaz Mal İktisabı 113 a. Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Mal ve Sınırlı Aynî Hak İktisabı 113 b. Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Mal ve Sınırlı Aynî Hak İktisabı 114 c. Yabancı Sermaye ile Türkiye\\\′de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Aynî Hak İktisapları 115 6. Tapu Kanunu\\\′nun 18.5.2012 Tarihine Kadar Yürürlükte Olan 35. Maddesi ile 19.8.2012 Tarihinde Yürürlükten Kalkacak 36. Maddesinin Adalet Komisyonu\\\′nda Kabul Edilen Metin ile Mukayesesi 116 7. TBMM\\\′de Yapılan Görüşmeler 119 a. TBMM\\\′de Yapılan Eleştiriler ve Bu Eleştirilere Verilen Cevaplar 119 b. TBMM\\\′de İkinci Defa Yapılan Görüşmeler 124 Tapu Kanunu\\\′nun 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Maddesine Göre Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye\\\′de Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinmesine İlişkin Şartlar 126 A. Tapu Kanunu\\\′nun 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Maddesinde Yer Alan Şartlar 126 B. Tapu Kanunu\\\′nda Sözü Edilen Sınırlayıcı Hükümlerin Yer Aldığı Diğer Kanunlar 128 1. Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 128 2. Özel Öğretim Kurumları Kanunu 129 3. Mukabele-i Bilmisil Uygulanan Devletlerin Vatandaşları İçin Getirilen Sınırlamalar 137 C. Bakanlar Kurulu Tarafından Vatandaşları Türkiye\\\′de Taşınmaz Mal Edinecek Ülkelerin Listesi Hazırlanana Kadar Tapuda İşlem Yapılmamasına İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü\\\′nün Genelgesi ile Bu Genelgenin Kapsamı Dışında Tutulanlar Üçüncü Bölüm TAPU KANUNU\\\′NUN 6302 SAYILI VE 3.5.2012 TARİHLİ KANUN İLE YENİDEN DÜZENLENEN 35. MADDESİNE GÖRE YABANCILARIN MİRAS YOLUYLA TAŞINMAZ MAL İKTİSABI I. 29.12.2005 Tarihinden 18.5.2012 Tarihine Kadar Olan Süreçte Yabancıların Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisabı 147 A. Türkiye ile Arasında Karşılıklılık Bulunan Devlet Vatandaşlarının Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisabı 147 B. Türkiye ile Arasında Karşılıklılık Bulunmayan Devlet Vatandaşlarının Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisabı 148 II. Tapu Kanunu\\\′nun 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Maddesine Göre Yabancı Gerçek Kişilerin Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisabı 149 Dördüncü Bölüm TAPU KANUNU\\\′NUN 6302 SAYILI VE 3.5.2012 TARİHLİ KANUN İLE YENİDEN DÜZENLENEN 35. MADDESİNE GÖRE YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDE MÜLKİYET VE SINIRLI AYNÎ HAKLARI I. Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye\\\′de Taşınmaz Mal İktisabının Tarihçesi 151 II. Tapu Kanunu\\\′nun 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Maddesine Göre Yabancı Ülkelerde Kurulan Tüzel Kişi Şirketlerin Türkiye\\\′de Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak İktisabı 160 III. Yabancı Derneklerin Taşınmaz Mal ve Sınırlı Aynî Hak İktisabı 162 IV. Yabancı Vakıfların Taşınmaz Mal ve Sınırlı Aynî Hak İktisapları 165 Beşinci Bölüm 3.7.2008 TARİHİNDEN 19.8.2012 TARİHİNE KADAR OLAN SÜREÇTE VE TAPU KANUNU\\\′NUN 6302 SAYILI VE 3.5.2012 TARİHLİ KANUN İLE YENİDEN DÜZENLENEN 35. MADDESİNE GÖRE YABANCI SERMAYE İLE TÜRKİYE\\\′DE KURULAN ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ MAL İKTİSAPLAR I. \\\"Yabancı Sermayeli Şirket\\\" Kavramının \\\′Tabancı Şirket\\\" Kavramından Ayrılması Zorunluluğu 169 II. 3.7.2008 Tarihinden 19.8.2012 Tarihine Kadar Olan Süreçte Yabancı Sermaye ile Türkiye\\\′de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz İktisabı 170 A. Yabancı Sermaye ile Türkiye\\\′de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz İktisabına İlişkin Gelişmeler 170 1. 1954-2003 Yılları Arasında 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu Dönemindeki Uygulama 170 2. 2003-2008 Yılları Arasında 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile Getirilen Düzenleme 171 3. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun Yabancı Yatırımcıların Türkiye\\\′de Kurdukları veya İştirak Ettikleri Tüzel Kişiliğe Sahip Şirketlerin Türk Vatandaşlarının Edinimine Açık Olan Bölgelerde Taşınmaz Edinmelerine İlişkin 3(d) Maddesinin Anayasa Mahkemesi Tarafından 11 Mart 2008 Tarihinde İptali 173 4. Anayasa Mahkemesinin 11 Mart 2008 Tarihli İptal Kararından Sonra Yapılan Yasal Düzenlemeler 176 a. Tapu Kanunu\\\′nun 36. Maddesi 176 b. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik 180 aa. Yönetmelikte Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi İçin Aranılan Şartlar 180 bb. Taşınmazın Mülkiyetinin İktisabına İzin Verme Yetkisinin Taşınmazın Bulunduğu Alana Göre Değişmesi 181 aaa. Askerî Yasak Bölge, Askerî Güvenlik Bölgesi, Stratejik Bölge ve Özel Güvenlik Bölgesi Dışında Kalan Alanlarda Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi 181 bbb. Askerî Yasak Bölgede, Askerî Güvenlik Bölgesinde ve Stratejik Bölgede Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi 182 ccc. Özel Güvenlik Bölgesinde Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi 182 c. Yabancı Sermayeli Şirketin Edindiği Taşınmazı Faaliyet Alanı Dışında Kullanmasının Yaptırımı 183 5. Anayasa Mahkemesi\\\′nin 11 Mart 2008 Tarihli İptal Kararından Sonra Yapılan Yasal Düzenlemelerden Doğan Sorunlar 183 6. 6 Ekim 2010 Tarihli Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik ile Getirilen Düzenleme 187 a. Yönetmeliğin Kapsamı Dışında Bırakılan Yatırımcılar 187 b. Yabancı Sermayeli Şirketin Taşınmaz Mal Edinimine İlişkin Usul ve Esaslar 188 aa. Mülkiyet Edinimine İlişkin Usul ve Esaslar 188 bb. Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Usul ve Esaslar 190 Yerli Sermayeli Şirketlerin Yabancı Sermayeli Hale Gelmesi Askerî Yasak Bölgede, Askerî Güvenlik Bölgesinde veya Bunlara Yakın Alanlarda Taşınmaz Mülkiyeti Edinen Yabancı Sermayeli Şirketlerin Ortaklık Yapısının Değişmesi 192 e. Edinilen Taşınmazların veya Sınırlı Aynî Hakların, Şirketin Ana Sözleşmesinde Belirtilen Faaliyet Konuları Çerçevesinde Kullanılması Zorunluluğu 193 f. Yabancı Sermayeli Şirketin Edindiği Taşınmazların Tasfiye Edileceği Haller 194 III. 3.7.2008 Tarihinden 19.8.2012 Tarihine Kadar Olan Süreçte Yabancı Sermaye ile Türkiye\\\′de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz İktisabına İlişkin Düzenlemenin Değerlendirilmesi 195 IV. Tapu Kanunu\\\′nun 6302 Sayılı Kanun ile Yeniden Düzenlenen ve 19.8.2012 tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan 36. Maddesine Göre Yabancı Sermaye ile Türkiye\\\′de Kurulan Tüzel Kişilerin Taşınmaz İktisabı 197 A. Tapu Kanunu\\\′nun 6302 Sayılı Kanun ile Yeniden Düzenlenen 36. Maddesinin Gerekçesi 197 B. Tasarıya Göre Yabancı Sermaye ile Türkiye\\\′de Kurulan Tüzel Kişilerin Taşınmaz İktisabı 199 C. Tapu Kanunu\\\′nun 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 36. Maddesine Göre Yabancı Sermaye ile Türkiye\\\′de Kurulan Tüzel Kişilerin Taşınmaz İktisabı 203 Altıncı Bölüm TÜRKİYE\\\′DEKİ TİCARÎ VE YATIRIM FAALİYETLERİ AÇISINDAN TAŞINMAZ MAL EDİNMEDE YABANCILARA TANINAN KOLAYLIKLAR I. Özelleştirme Kanunu 209 II. Maden Kanunu 210 III. Petrol Kanunu 212 IV. Turizmi Teşvik Kanunu 213 V. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 215 VI. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun 215 VII. Millî Parklar Kanunu 219 VIII. Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu 220 IX. Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun 221 X. Elektrik Piyasası Kanunu 223 XI. Bankacılık Kanununa Göre Yabancı Bankaların Türkiye\\\′deki Şubeleri 225 XII. Endüstri Bölgeleri Kanunu 226 XIII. Petrol Piyasası Kanunu 229 Yedinci Bölüm TAŞINMAZ MAL EDİNMEDE TÜRK VATANDAŞLARIYLA EŞİT MUAMELE GÖRECEK YABANCILAR İLE DURUMLARI ÖZELLİK GÖSTEREN YABANCILAR I. Taşınmaz Mal Edinmede Türk Vatandaşlarıyla Eşit Muamele Gören Yabancılar 231 A. Türk Vatandaşlığını Doğumla Kazanan ve Çıkma İzni ile Türk Vatandaşlığından Ayrılanlar (Mavi Kart Sahipleri) 231 B. KKTC Vatandaşları 238 II. Durumları Özellik Gösteren Yabancılar 238 A. Mülteciler ve Muhacirler 238 B. Vatansızlar 240 III. Osmanlı Hanedanları 241 Sekizinci Bölüm TÜRKİYE\\\′DEKİ TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDE YABANCI DEVLETLERE TANINAN HAKLAR I. Taşınmaz Malların Yabancı Devletlere Kiralanması ve Taşınmaz Mallar Üzerinde Yabancı Devletler İçin İrtifak Hakkı Tesisi 245 II. Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokol 247 III. Türkiye\\\′deki Yabancı Askerî Üsler 248 IV. Yabancı Devletler Tarafından Türkiye\\\′de Kurulan Kültür Merkezleri 251 Dokuzuncu Bölüm TÜRKİYE\\\′DEKİ TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDE DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERE VE KONSOLOSLUKLARA TANINAN HAKLAR I. Genel Olarak 253 II. Çok Taraflı Antlaşmalar 254 A. Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Konvansiyonu 254 B. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Konvansiyonu 256 III. Türkiye\\\′de Yabancı Temsilciliklerin ve Konsoloslukların Taşınmaz Mal Edinimi 256 A. Ecnebi Devletlere Ankara\\\′da Sefarethane ve Konsoloshane İnşa Etmek Üzere Meccanen Arsa Tahsisi Hakkında Kanun....256 B. Boğaziçi Kanunu 257 C. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 257 D. Türkiye\\\′nin Onayladığı Çoktaraflı Antlaşmalar 258 E. Türkiye\\\′nin Onayladığı İki Taraflı Konsolosluk Antlaşmaları...258 F. Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin İki Taraflı Antlaşmalar ve Protokoller ...260 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Arsa Değişimi ile Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği İçin Kançılarya, Büyükelçi İkametgâhı ve Memur Konutlarının Satmalınmasına Dair Anlaşma 260 2. Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Hükümetleri Arasında Ankara ve Doha Şehirlerinde Diplomatik Temsilcilik Binaları İnşası Amacıyla Karşılıklı Arsa Tahsisine Dair Protokol 261 3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Mali Veçhelerine İlişkin Protokol 261 4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara ve Bakü\\\′de Diplomatik Temsilcilik Binaları İnşası Amacıyla Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Protokol 262 5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Mali Veçhelerine İlişkin Protokol 263 6. Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe\\\′de Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokol 263 7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Saraybosna ve Ankara\\\′da Diplomatik Temsilcilik Binalarının Yapımı İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Protokol 264 8. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşma 265 9. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Protokol 266 10. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa ve Bina Takasına İlişkin Anlaşma 268 11. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Ankara ve Ulan Bator\\\′da Bulunan Arsaların Diplomatik Misyonlara Karşılıklı Kiralanmasına İlişkin Anlaşma 268 12. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Arsa Takasına İlişkin Olarak Nota Teatisi Suretiyle Akdedilen Anlaşma 270 13. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşma 270 14. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşma 271 15. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Büyükelçiliklerinin Gayrimenkullerine İlişkin Anlaşma 271 16. Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Birbirlerinin Ankara ve Tunus Şehirlerindeki Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimleri Amacıyla Arsa Takasına Dair Protokol 272 17. Yemen Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ve Rezidans Binalarının İnşası İçin Arsa Takasına İlişkin Anlaşma 272 18. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol 273 Onuncu Bölüm TÜRKİYE\\\′DEKİ TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDE ULUSLARARASI KURULUŞLARA TANINAN HAKLAR I. İç Hukukta Uluslararası Kuruluşların Taşınmaz Edinimine İlişkin Düzenlemenin Yokluğu 275 II. Uluslararası Kuruluşların Kurucu Antlaşmalarında Yer Alan Hükümler 277 Onbirinci Bölüm KAMBİYO MEVZUATINDA YABANCILARA AİT TAŞINMAZ MAL GELİRLERİNİN VE SATIŞ BEDELLERİNİN YURT DIŞINA TRANSFERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER I. Kambiyo Mevzuatı Hakkında Genel Bilgi 287 II. Kambiyo Mevzuatına Göre Yabancılara Ait Taşınmaz Mal Gelirlerinin ve Satış Bedellerinin Yurt Dışına Transferi 288 III. SONUÇ 291 YARARLANILAN KAYNAKLAR 297 EKLER Ek. 1 Tapu Kanunu\\\′nun 35. ve 36. Maddelerinin İlk Metinleri 301 Ek. 2 Tapu Kanunu\\\′nun 35. ve 36. Maddelerinde Değişiklik Yapan Kanunlar 302 1. 22.11.1934 Tarihli ve 244 Sayılı Tapu Kanununun 35inci Maddesi ile 18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununun 87inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun, Kanun No. 3029, Kabul Tarihi: 21.6.1984 302 2. 244 Sayılı Tapu Kanununun 35inci Maddesi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87inci Maddesine ikişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun, Kanun No. 3278, Kabul Tarihi: 22.4.1986 303 3. Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kanun No: 4916, Kabul Tarihi: 3.7.2003 304 4. Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No. 5444, Kabul Tarihi: 29.12.2005 305 5. Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No. 5782, Kabul Tarihi: 3.7.2008 306 6. Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Kanun No. 6302, Kabul Tarihi: 3.5.2012 308 Ek. 3 Tapu Kanunu\\\′nun Yürürlükte Olan 35. ve 36. Maddeler 312 Ek. 4 Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye\\\′deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında 1062 Sayılı Kanun, Kanun Numarası: 1062, Kabul Tarihi: 28.5.1927 314 Ek. 5 Osmanlı Hanedanının Türkiye\\\′de Taşınmaz Mal Edinmesine İlişkin Mevzuat 315 1. Hilafetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair 431 Sayılı Kanun, Kanun Numarası: 431, Kabul Tarihi: 3.3.1924 315 2. Hilafetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair 431 Sayılı Kanunun 2ınci Maddesinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 5958 Sayılı Kanun, Kanun Numarası: 5958, Kabul Tarihi: 16.6.1952 316 3. Cumhuriyetin 50nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında 1803 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri, Kanun Numarası: 1803, Kabul Tarihi: 15.5.1974 317 4. 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun, Kanun Numarası: 4071, Kabul Tarihi: 16.2.1995 317 Ek. 6 Tapu Kanunu\\\′nun 36. Maddesine İstinaden Çıkarılan ve Yabancı Sermaye ile Türkiye\\\′de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz Mal İktisabına İlişkin Yönetmelik 321 Ek. 7 Elçilik ve Konsoloslukların Taşınmaz Mal Edinmesine İlişkin Kanun, Antlaşma ve Protokoller 331 1. Ecnebi Devletlere Ankara\\\′da Sefarethane ve Konsoloshane İnşa Etmek Üzere Meccanen Arsa Tahsisi Hakkında Kanun, Kanun Numarası: 6593, Kabul Tarihi: 20.5.1955....331 2. Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile Yapılan Karşılıklı Arsa Değişimi ve Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği İçin Kançılarya, Büyükelçi İkametgâhı ve Memur Konutlarının Satınalınmasına Dair Anlaşma ....331 3. Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Hükümetleri Arasında Ankara ve Doha Şehirlerinde Diplomatik Temsilcilik Binaları İnşası Amacıyla Karşılıklı Arsa Tahsisine Dair Protokol 333 4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Mali Veçhelerine İlişkin Protokol 335 5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara ve Bakü\\\′de Diplomatik Temsilcilik Binaları İnşası Amacıyla Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Protokol 337 6. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Mali Veçhelerine İlişkin Protokol 339 7. Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe\\\′de Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokol 341 8. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Saraybosna ve Ankara\\\′da Diplomatik Temsilcilik Binalarının Yapımı İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Protokol 342 9. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşma 345 10. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Protokol 347 11. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa ve Bina Takasına İlişkin Anlaşma 349 12. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Ankara ve Ulan Bator\\\′da Bulunan Arsaların Diplomatik Misyonlara Karşılıklı Kiralanmasına İlişkin Anlaşma 351 13. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Arsa Takasına İlişkin Olarak Nota Teatisi Suretiyle Akdedilen Anlaşma 353 14. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşma 355 15. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşma 357 16. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Büyükelçiliklerinin Gayrimenkullerine İlişkin Anlaşma 360 17. Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Birbirlerinin Ankara ve Tunus Şehirlerindeki Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimleri Amacıyla Arsa Takasına Dair Protokol 362 18. Yemen Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ve Rezidans Binalarının İnşası İçin Arsa Takasına İlişkin Anlaşma 364 19. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol 366 20. Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokol 368 Ek. 8 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü\\\′nün Yabancıların Taşınmaz Mal İktisabına İlişkin Genelgeleri 370 1. Tapu Kanunun 35. Maddesindeki İptal Edilen Hükümlerin Yeniden Düzenlenmesi ve Yabancı Yatırımcıların Taşınmaz Alımına Yönelik 36ıncı Madde İhdasına ilişkin 17.7.2008 Tarihli ve 1662-2008/12 Nolu Genelge 370 2. KKTC Vatandaşlarının Taşınmaz Mal İktisabına İlişkin 1.12.2003 Tarihli ve 2003/14 Nolu Genelge 378 3. Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri\\\′ne İlişkin 18.4.2005 Tarihli ve 1602-2005/8 Nolu Genelge 379 4. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mal ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin 14.12.2010 Tarihli ve 1717-2010/24 Nolu Genelge 380 5. Yabancıların Taşınmaz Mal İktisabına İlişkin Bilgi Formları Hakkında 13.4.2005 Tarihli ve 1601-2005/7 Nolu Genelge 382 6. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu\\\′na İlişkin 29.5.2008 Tarihli ve 1659-2008/ 9 Nolu Genelge 383 7. Vakoflar Yönetmeliği\\\′ne İlişkin 12.11.2008 ve 1667-2008/17 Nolu Genelge 385 8. Tapu Kanunu\\\′nun 6302 Sayılı Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Maddesi Uyarınca Vatandaşları Ülkemizde Taşınmaz Mal Edinecek Ülkeler Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlenene Kadar Tapu İşlemlerinin Durdurulmasına Hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü\\\′nün 350/638 Sayılı ve 21.5.2012 Tarihli Genelgesi 388 9. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü\\\′nün KKTC Vatandaşları, Mavi Kart Sahipleri ve Yabancı Sermaye ile Türkiye\\\′de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz Taleplerinin Bakanlar Kurulu\\\′nun Vatandaşları Türkiye\\\′de Taşınmaz Mal Edinecek Ülkelere İlişkin Kararı Beklenilmeksizin Yerine Getirilmesine İlişkin 676 Sayılı ve 5.6.2012 Tarihli Genelgesi 389 Ek. 9 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararları 390 1. Emvalimetrûke Mevzuatının Anayasaya Aykırı Olmadığına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı 390 2. 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35. Maddesi ile 18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununun 87. Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi Hakkındaki 21.6.1984 Tarihli ve 3029 Sayılı Kanunun İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı 401 3. 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35. Maddesi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87. Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair 3278 Sayılı Kanunun İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı 426 4. 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 19. Maddesi ile Değiştirilen 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35. Maddesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı 460 5. Tapu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 29.12.2005 Günlü ve 5444 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı 500 6. 5.6.2003 Günlü ve 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun 3. Maddesinin l(d) Bendinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı 544 7. Tapu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 3.7.2008 Tarihli ve 5782 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin iptali Davasında Verilen Anayasa Mahkemesi Karan 564 Ek. 10 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü\\\′nün Mütekabiliyet İlkesine İlişkin Listeleri 583 Ek. 11 Yabancıların Türkiye\\\′de Edindikleri Taşınmaz Mallara İlişkin İstatistikler 587