Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (14)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ( Tasarısı )

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ( Tasarısı )Sayfa Sayısı
:  
357
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-377-808-0

38,00 TL

GİRİŞ

Türkiye, münferit göçün yanı sıra 1980li yıllardan itibaren komşu ülkelerde cereyan eden olaylar neticesinde kitlesel akınlarla karşı kar¬şıya kalmıştır. 1989 yılında Bulgaristandan gelen ve Türk soyundan olan yaklaşık 350 bin civarında göçmen, aslında Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1951 Cenevre Konvansiyonunun kapsamına girmek¬teydi. Ancak Türkiye, Bulgaristandan gelen Türk soylulara mülteci muamelesi yapmamıştır. Türkiye, 1934 yılında yürürlüğe giren 2510 sayılı İskan Kanunu ve ardından 2006 yılında bu kanunun yerini alan 5543 sayılı İskan Kanunu ile göçmen olarak adlandırılan Türk soylu yabancılara özel bir muamele yapmaktadır. Göçmenler, kısa sürede Türk vatandaşlığına alınmakta ve Türk soyundan olan, Türk kültürüne bağlı bulunan göçmenlerin, toplumla entegrasyonu da herhangi bir sorun yaratmamaktadır. Türkiye, Iraktan Türkiyeye toplu olarak ge¬len 500 bin peşmergenin yanı sıra Körfez krizi, İran Irak savaşı, eski Yugoslavya iç savaşı ve Kosova krizi sırasında da kitlesel akınlara uğramıştır. Ayrıca SSCBnin dağılması, Doğu Avrupa ülkelerinde ya¬şanan ekonomik ve politik değişiklikler, Türkiyeyi düzensiz göçün (irregular migration) veya diğer adıyla yasadışı göçün (illegal mig-ration) odağı haline getirmiştir. Şu anda Arap Baharınm Suriyedeki etkileri sebebiyle binlerce Suriyeli Türkiyeye akın etmiştir. Türkiye deki muhtelif kamplarda yaşayan Suriyelilere geçici koruma statüsü (temporary protection) verilmiştir.

Türkiye, düzenli göç (regular migration), düzensiz göç (irregular migration) ve iltica alanında hedef ülke haline gelmiştir. Ekonomik sıkıntılar, iklim değişiklikleri, politik sorunlar, insan hakları ihlal¬leri, iç savaşlar, yaygın şiddet hareketleri başta olmak üzere birçok sebeple Afrika, Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Afganistan, Orta Doğu, Balkanlar ve Uzak Doğudan gelen yabancılar şu veya bu şekil¬de Türkiyede kendilerine bir yer edinmek istemektedirler. Yabancılara ilişkin işlemler, bir yandan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 1951 Cenevre Konvansiyonu başta olmak üzere Türkiye tarafından onayla¬nan milletlerarası antlaşmalardan ve diğer yandan iç hukuktan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde yürütülmektedir. Üstelik Avrv. pa însan Hakları Mahkemesi kararları, Türk hukukunun Avrupa Biı ligi müktesebatıyla uyumlu hale getirilmesi çalışmaları, insan haklaı kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası örgütlerir kamuoyunun ve medyanın eleştirileri de yabancılara yönelik tutumdc Türkiye üzerinde birer baskı aracı oluşturmaktadır. Sözkonusu basl araçları, yabancılar hukuku alanında yapılacak yasal düzenlemeleri daha sert veya liberal bir anlayışla hazırlanmasına da etki etmektedir

Düzensiz göç ve iltica alanında mevzuatın yetersiz kaldığı ya d açık hükümler içermediği konular, İçişleri Bakanlığı tarafından hazıı lanan genelgelerle düzenlenmiştir. 19.3.2010 tarihli ve 18 sayılı Yas Dışı Göçle Mücadele Genelgesi, 19.3.2010 tarihli ve 19 sayılı Mültec ler ve Sığınmacılar Genelgesi ile 13.7.2006 tarihli insan ticareti ma| durlarından ikamet harcı alınmamasına ilişkin genelgenin yanı sır iltica/sığınma başvuru sahipleri ile mülteci/sığınmacılardan alma harçlarla ilgili 8.4.2011 tarih ve 69 sayılı yazı, somut sorunlara yi bancılar lehine radikal çözümler getirmiştir. Bununla beraber gene gelerin, kanunlarda hüküm olmayan halleri de kapsaması sebebiy] bunların, yasal düzenleme yapma yetkisi ve Anayasa\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nm \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"yabancıh rın durumu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" başlığını taşıyan 16. maddesi karşısındaki durumlarıı da değerlendirmek gerekmektedir. Anayasa\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nm 16. maddesine gön temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygu olarak kanunla sınırlanabilir. Düzensiz göç ve iltica alanındaki gene geler, hiç şüphesiz yabancıların temel hak ve hürriyetleriyle de bağlaı tılıdır. Anayasa\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nm 16. maddesi, kanun düzeyinde bir düzenlemede söz etmektedir. Dolayısıyla öncelikle göç ve iltica alanında mevzuatı yetersiz ya da eksik kaldığı konularda kanunla düzenleme yapılma: asıldır. Ayrıca genelgelerle hayata geçirilen bazı uygulamalar -inşa ticareti mağduru yabancıların ikamet harcından muaf tutulmasını Harçlar Kanunu ve Değerli Kağıtlar Kanununa aykırı olması örneğiı de olduğu gibi- mevzuat hükümleriyle çatışabilmektedir. Bu nedenL kanunla düzenleme getirilmesi, kanunlara ilişkin tüzük ve yönetm< liklerin hazırlanması, sadece yabancılar açısından değil göç ve iltic davalarına bakan mahkemelerin yanı sıra göç ve iltica alanında çal şanlar açısından da daha yararlı olacaktır.Türkiye, kısaca \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ulusal program\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" olarak anılan Avrupa Birlij Müktesebatınm Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programın 2001 yılında hazırlamış; bu programda yabancılar kanununun 20C yılında çıkarılacağından söz edilmiştir. Ancak Avrupa Birliği\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nin, taı üyelik müzakeresi sürecindeki olumsuz tutumu, çeşitli bahaneler bazı fasılları görüşmeye açmaması, ulusal programda üstlenilen taah¬hütlerin yerine getirilmesinde isteksizliğe yol açmıştır. 2003 ve 2008 ulusal programlarında da yabancılar yasasının 2012 yılında hazırlana¬cağı ifade edilmiştir. 2008 yılında İçişleri Bakanı\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nm onayı ile kurulan, kısaca \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Göç ve İltica Bürosu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" olarak anılan İçişleri Bakanlığı Müste¬şarlık Göç ve İltica Mevzuatı ve İdari Kapasitesini Geliştirme ve Uy¬gulama Bürosu, mevcut yasal düzenlemelerdeki eksiklikleri gidermek ve güncelliğini yitiren hükümlerin yerine yeni hükümler ihdas etmek üzere Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Taslağını hazırla¬mıştır. Bakanlar Kurulu tarafından imzalandıktan sonra, Mayıs 2012 tarihinde TBMM\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ye sunulan YUKK Tasarısı esas ve tali komisyon¬lardan, çok az bir değişiklikle geçmiştir. YUKK Tasarısı, esas olarak üç kısımdan oluşmaktadır: Birinci kısım, yabancıların giriş, ikamet ve sınırdışı edilmelerine; ikinci kısım, uluslararası koruma yani iltica alanına ve üçüncü kısım ise, göç ve ilticanın idari yapısına ilişkindir. YUKK Tasarısı, düzenli göçmenleri, düzensiz göçmenleri, sığınma ve iltica talebinde bulunanları, vatansızları ve insan ticareti mağdurlarını kapsamaktadır.


YUKK Tasarısında sadece düzenli göç, mülteciler, şartlı mülteci¬ler, ikincil koruma ve geçici koruma düzenlenmemiştir. Bu hususların yanı sıra YUKK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′un, insan ticareti mağdurlarına ilişkin hükümler içer¬mesi; yasadışı göçü kapsaması ve özellikle de göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin örgütlü suçlar arasında yer alması sebebiyle göç ve ilticanın güvenlik boyutunun da dikkate alınması gerekir. Ayrıca insan tacirlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ve yasadışı göç açısından enteg¬re smır yönetiminin daha etkin hale getirilmesi; gerçekte uluslararası koruma ihtiyacı olan yabancıların yasadışı göçmenlerden ayrılması da önem taşımaktadır.


öNSöZ


Muhtelif sebeplerle Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′de yaşayan ve Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ye sığman yabancıların sayısındaki artış, yasal düzenlemeleri de etkilemekte ve şekillendirmektedir. Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′de yaşayan yabancıların hem sayısındaki artış ve hem de birbirinden oldukça farklı statülerde bulunmaları, yasal düzenlemelerde değişikliklerin yapılmasının yanı sıra yenilerinin hazırlanmasına da neden olmuştur. İçişleri Bakanlığı Göç ve İltica Bürosu tarafından 2009 yılında çalışmalarına başla¬nan ve Mayıs 2012 tarihinde TBMM\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ye sevk edilen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı, farklı bir anlayışla hazırlanmıştır. Kitabımızın ko¬nusunu, düzenli göçmenleri, düzensiz göçmenleri, sığınma ve iltica talebin¬de bulunan yabancıları, vatansızları ve insan ticareti mağduru yabancıları kapsayan; yabancıların ikametini, seyahatini, smırdışı edilmesini, uluslara¬rası koruma başvurularını; göç ve iltica alanında idari teşkilatı düzenleyen ve yakın bir zamanda TBMM\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nin gündemine alınması beklenilen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı oluşturmaktadır.

Kitabın hazırlanması sırasında bilgi ve belge paylaşımında her türlü desteği veren İçişleri Bakanlığı Göç ve İltica Bürosunun değerli çalışanla¬rına; Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük¬sek Komiserliğinin (BMMYK) Ankara ve İstanbul Ofislerine; Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut İltica ve Yabancılar Şubesi çalışanlarına içten teşekkür ederim.


Kitabın, en iyi şekilde basılmasını sağlayan; iş disiplini, şahsının ve per¬sonelinin saygın tutumuyla yayınevini yazarlar açısından vazgeçilmez kılan Beta Yayınevinin seçkin yöneticisi Sayın Seyhan Satar\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′a teşekkürü bir borç bi¬lirim. Ayrıca Kitabın dizgisini özenle gerçekleştiren Sayın Gülgonca Çarpık\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′a; kapak tasarımını yapan Sayın Gökhan Ayrancıya; tashihlerde yardımcı olan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul İcra ve İflas Hukuku Ana-bilim Dalı Ar. Gör. Tülay Özer\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′e ve Av. Emrah Ekşiye teşekkür ederim.

Ekim 2012,


Çekmeköy


Prof. Dr. Nuray EKŞİ


İÇİNDEKİLER :
ÖNSÖZ III
KISALTMALAR XV
GİRİŞ 1
Birinci Bölüm

GENEL OLARAK
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA
KANUNUI. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Hazırlık Süreci 5
A. Göç ve İltica Bürosu Tarafından Başlatılan Çalışmalar 5
B. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu İle İlgili
Olarak Yapılan Konferans, Seminer ve Çalıştaylarla
Bunları Düzenleyen Kurumlar 9
C. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısının
Meclise Sunulması 27
D. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun
Genel Gerekçesi 31
II. İltica ve Sığınma Talepleri Reddedilen ve Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\′den Sımrdışı
Edilmesine Karar Verilen Yabancılar Tarafından Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\′ye
Karşı Açılan Davalarda Verilen AİHM Kararlarının Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanununa Etkisi 36
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokollerinin
Mülteci ve Sığınmacıların Sımrdışı Edilmesine Uygulanan
Hükümleri 36
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\\\\\\\\\\\\\\\′nin Sınırdışına
Uygulanan Hükümleri 36
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Protokollerde
Sımrdışı 39
B. Mülteci ve Sığınmacılar Tarafından Türkiye Aleyhine
Yapılan Başvurulara İlişkin Avrupa İnsan Haklan
Mahkemesi Kararlarının Özetleri 40
1. A. ve K. v. Türkiye 40
2. F. et al. v. Türkiye 41
3. A.G. ve Diğerleri v. Türkiye 41
4. Jabari v. Türkiye 43
5. G.H.H. ve Diğerleri v. Türkiye 45
6. Mohammed Khadjavvi v. Türkiye 47
7. M.T ve Diğerleri v. Türkiye 47
8. A.E. ve Diğerleri v. Türkiye 48
9. Affaire Müslim v. Türkiye 49
10. Mamatkulov ve Askarov v. Türkiye 50
11. D. ve Diğerleri v. Türkiye 50
12. Roza Taleghani ve Diğerleri v. Türkiye 51
13. Fraydun Ahmet Kordian v. Türkiye 52
14. Anvar Mohammadi v. Türkiye 52
15. N.M. v. Türkiye 53
16. Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye 54
17. Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye Davası (no. 2) 56
18. Z.N.S. v. Türkiye 56
19. Charahili v. Türkiye 58
20. Keshmiri v. Türkiye 59
21. Keshmiri v. Türkiye (No. 2) 61
22. Ranjbar ve Diğerleri v. Türkiye 62
23. Tehrani ve Diğerleri v. Türkiye 62
24. M.B. ve Diğerleri v. Türkiye 63
25. D.B. v. Türkiye 65
26. Dbouba v. Türkiye 66
27. Alipour ve Hosseinzadgan v. Türkiye 67
28. Ahmadpourv. Türkiye 69
29. Moghaddas v. Türkiye 69
C. AİHM Kararlarının Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanununa Etkisi 70
III. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\′nda Esas Alman
Avrupa Birliği Mevzuatı 74
A. Avrupa Birliği Müktesebatınm Ustlenilmesine İlişkin
Türkiye Ulusal Programında Göç ve İltica Alanındaki
Başlıca Taahhütler 74
B. Göç ve İlticanın Topluluklaştırılması/Avrupalılaştırılması
(Communitarization/Europeanization of Migration
and Asylum) 79
1. Başlangıçtan Bugüne Avrupa Birliği Antlaşmalarında
Göç ve İltica 80
2. Schengen Acquis 87
C. Yabancıların Giriş, İkamet ve Seyahati Konularında Esas
Alman Avrupa Birliği Mevzuatı 89
1. Aile Birleşmelerine İlişkin Konsey Yönergesi 89
2. Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Uzun Dönem İkametine
İlişkin Konsey Yönergesi 91
D. Uluslararası Korumada Esas Alınan Avrupa Birliği Mevzuatı 93
1. Dublin Konvansiyonu 94
2. Dublin II Tüzüğü: Üçüncü Ülke Vatandaşı Tarafından Bir Üye Devlete Yapılan Sığınma Başvurusunun İncelenmesinden Sorumlu Üye Devletin Belirlenmesine İlişkin Mekanizmalar ve Kriterler Hakkında Konsey
Tüzüğü 96
3. Dublin Konvansiyonunun Etkin Bir Şekilde Uygulanması Amacıyla Parmak İzlerinin Karşılaştırılması İçin Eurodoc\\\\\\\\\\\\\\\′ın Kurulmasına İlişkin Konsey Tüzüğü 99
4. Sığınma Başvurularının Kabulüne İlişkin Asgari Standartlar Hakkında Konsey Yönergesi 100
5. Üye Devletlerde Mülteci Statüsünün Verilmesi ve Geri Alınmasına İlişkin Asgari Standartlar Hakkında Konsey Yönergesi 102
6. Mülteci Olarak veya Başka Bir Şekilde Uluslararası Koruma İhtiyacı Olan Üçüncü Ülke Vatandaşlarının ve Vatansızların Statülerinin ve Vasıflarının Belirlenmesine ve Sağlanacak Korumanın Kapsamına İlişkin Asgari Standartlar Hakkında
Konsey Yönergesi 104
7. Yerinden Edinilmiş Kişilerin Kitlesel Akını Halinde
Sağlanacak Geçici Korumanın Asgari Standartları ve
Bu Kişilerin Kabul Edilmesi ve Kabulün Sonuçlarının
Üstelenilmesi Konusunda Üye Devletler Arasında Bir
Gayret Dengesinin Sağlanmasına İlişkin Önlemler
Hakkında Yönerge 105
8. Üye Devletlerde Yasadışı Olarak İkamet Eden Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Geri Gönderilmelerine İlişkin Ortak Standartlar ve Usuller Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi 107
9. İnsan Ticareti veya Göçmen Kaçakçılığı Mağduru Olan ve Yetkili Makamlarla İşbirliği Yapan Üçüncü Ülke Vatandaşlarına İkamet İzni Verilmesine İlişkin Konsey Yönergesi 109


İkinci Bölüm


YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN
KAPSAMI, TEMEL İLKELERİ VE BU KANUNLA
GETİRİLEN YENİLİKLER

I. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\′nun Kapsamı ve
Bu Kapsama Giren Yabancılar 111
A. Genel Olarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun
Kapsamı 111
B. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\′nun Kapsamına
Giren Yabancılar 112
1. Yabancının Tanımı 112
a. Genel Olarak 112
b. Özel Statüde Bulunan Yabancılar 112
c. Vatansızlar 112
2. Uluslararası Korumadan Yararlananlar 113
a. Mülteciler 113
b. Şartlı Mülteciler 114
c. İkincil Korumadan Yararlananlar 116
d. Geçici Korumadan Yararlananlar 118
IV. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu\\\\\\\\\\\\\\\′nun Kapsamına
Girmeyen Yabancılar 120
A. Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\′de Bulunan Yabancı Askeri Personel 120
B. Elçilikler ve Konsolosluklar 122
C. Göçmenler, Mavi Kart Sahipleri ve KKTC Vatandaşları 125
1. Göçmenler 125
2. Mavi Kart Sahipleri 128
3. KKTC Vatandaşları 129
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nda Yer Alan
Temel İlkeler 130
A. Geri Gönderme Yasağı (Non-Refoulement) 130
B. Vatansızların ve Uluslararası Korumdan Yararlanan
Yabancıların Karşılıklılık İlkesinden Muaf Tutulması 131
C. Uluslararası Koruma Talep Edenlere Sağlanacak Hakların
Türk Vatandaşlarına Tanınanlardan Fazla Olmaması 131
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Türk Yabancılar
Hukukuna Getirilen Yenilikler 132

Üçüncü Bölüm

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNA
GÖRE YABANCILARIN TÜRKİYE\\\\\\\\\\\\\\\′YE GİRİŞİ, GİRİŞ
YASAĞI VE VİZE İŞLEMLERİ
Yabancıların Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\′ye Girişi 135
Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\′ye Girişlerine İzin Verilmeyecek Yabancılar 141
Yabancıların Vize İşlemleri 142
A. Vize Başvurusu ve Vize Vermeye Yetkili Makamlar 142
B. Vize Verilmeyecek Yabancılar 145
C. Vizenin İptali 145
D. Vize Muafiyeti 146


Dördüncü Bölüm


YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA
KANUNUNA GÖRE YABANCILARIN
TÜRKİYE\\\\\\\\\\\\\\\′DE İKAMET VE SEYAHATİ

İkamet İzni Alması Zorunlu Olan Yabancılar 147
İkamet İzninden Muaf Tutulan Yabancılar 147
İkamet İzni Başvurusu ve İkamet İzni Vermeye Yetkili Makamlar .... 148
A. İkamet İzni Başvurusunun Yurt Dışından Yapılması 148
B. İkamet İzni Başvurusunun Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\′den Yapılması 148
C. İkamet İzni Talebinin Reddi 149
D. İkamet İzni Süresi ve Sürenin Uzatılması 150
E. İkamet İzni Türleri 150
1. Kısa Dönem İkamet İzni 151
2. Aile İkamet İzni 152
3. Öğrenci İkamet İzni 153
4. Uzun Dönem İkamet İzni
5. İnsanî İkamet İzni
6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni


Beşinci Bölüm


YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNA
GÖRE YABANCILARIN TÜRKİYE\\\\\\\\\\\\\\\′DEN
SINIRDIŞI EDİLMESİI. Yabancının Sımrdışı Edileceği Ülkeler ve Sımrdışı Etme Karan Almaya Yetkili Makamlar
II. Hakkında Sımrdışı Kararı Verilecek Yabancılar
III. Sımrdışı Sebepleri Gerçekleşse Bile Hakkında Sımrdışı
Kararı Verilemeyecek Yabancılar
IV. Sımrdışı Kararı, Kararın İçeriği ve Tebliği
V Sımrdışı Kararının Uygulanması
A. Sımrdışı Edilen Yabancının Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\′yi Terke Davet Edilmesi..
B. Sımrdışı Edilen Yabancıların İdarî Gözetim Altına Alınması...
1. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunundan Önceki Uygulama
2. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uyarınca Sımrdışı Edilen Yabancıların İdarî Gözetim Altına Alınması
C. Sımrdışı Edilecek Yabancıların Geri Gönderme
Merkezlerinde Tutulması
D. Kendi İsteğiyle Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\′yi Terk Etmeyen Yabancılara
İlişkin Sımrdışı Kararının Yerine Getirilmesi


Altıncı Bölüm


YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNA GÖRE ULUSLARARASI KORUMA
I. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göre
Uluslararası Koruma Türleri
A. Mülteci
B. Şartlı Mülteci
C. İkincil Koruma
D. Geçici Koruma
II. Uluslararası Korumadan Yararlanamayacak Yabancılar
A. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göre
Uluslararası Korumadan Yararlanamayacak Yabancılar
B. Uluslararası Koruma İhtiyacı Olmakla Beraber Henüz Bir
Milletlerarası Antlaşmayla veya Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu ile Düzenlenmemiş Olan Yabancılar 175
1. İklim Mültecileri (Climate Refugees) 175
2. Yerinden Edinilmiş Kişiler (Internally Displaced Persons) 178
III. Uluslararası Koruma Başvurusuna İlişkin Esaslar 180
A. Uluslararası Koruma Başvurusu 180
B. Refakatsiz Çocuklar ve Özel İhtiyaç Sahipleri Tarafından
Yapılan Başvurular 180
C. Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan Yabancının İdarî
Gözetimi 181
D. Uluslararası Koruma Başvurusunun Kaydedilmesi ve
Başvuru Sahibinin Bilgilendirilmesi 183
E. Uluslararası Koruma Başvurusunun Reddi Sebepleri 184
E Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan Yabancıyla
Mülakat Yapılması, Menşe Ülke Bilgisi, Başvuranlara
İlişkin Bilgilerin Gizliliği ve Uluslararası Koruma
Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi Verilmesi 185
1. Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan Yabancıyla
Mülakat Yapılması 185
2. Uluslararası Koruma Başvurusuyla İlgili Menşe
Ülke Bilgisi Edinilmesi 186
3. Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan Yabancıya
İlişkin Bilgilerin Gizliliği 187
A. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi
Verilmesi 188
G. Uluslararası Koruma Başvurusunun Geri Çekilmesi 188
H. Uluslararası Koruma Başvurusunun Karara Bağlanması 188
1. Genel Olarak Başvurunun Değerlendirilmesi 188
2. Hızlandırılmış Değerlendirme 189
I. Uluslararası Koruma Başvurusu Kabul Edilenlere İlişkin
İşlemler 190
1. Şartlı Mültecinin ve İkincil Koruma Statüsü Sahibinin
Belirli Bir İlde İkametine Karar Verilmesi 190
2. Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunan veya
Bu Statüyü Alan Yabancıların Kabul ve Barınma
Merkezlerinde Barındırılması 190
3. Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi 191
4. Seyahat Belgesi 191
İ. Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi 191
J. Gönüllü Geri Dönüş 192
K. Uluslararası Koruma Statüsünün İptali 193
IV. Uluslararası Korumaya İlişkin Kararlara Karşı İtiraz ve Yargı Yolu.. 193
A. Uluslararası Korumaya İlişkin Kararlara Karşı İtiraz 193
B. Uluslararası Korumaya İlişkin Kararlara Karşı Yargı Yolu 194
C. Avukatlık Hizmetleri ve Danışmanlık 194
V. Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan veya Korumadan
Yararlanan Yabancıların Hakları ve Yükümlülükleri 195
A. Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan veya Korumadan
Yararlanan Yabancıların Hakları 195
1. Eğitim ve Öğretime Erişim Hakkı 195
2. Sosyal Yardım ve Hizmetlere Erişim Hakkı 196
3. Sağlık Hizmetlerine Erişim 197
4. Uluslararası Korumadan Yararlanmak Üzere Başvuran veya Koruma Statüsü Alan Yabancıların İş Piyasasına Erişimi 198
a. Başvuru Sahibi ve Şartlı Mültecinin İş Piyasasına
Erişimi 198
b. Mülteci ve İkincil Koruma Statüsü Sahibi Kişinin İş
Piyasasına Erişimi 198
5. Harçlık 199
B. Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan veya Korumadan
Yararlanan Yabancıların Yükümlülükleri 199


Yedinci Bölüm


YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMAYA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

I. Entegrasyon 201
II. Yabancıların, Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Yabancıların Valiliğe
veya Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne Davet Edilmesi 201
III. Taşıma Şirketlerinin Yükümlülükleri 202
IV. Kişisel Verilerin Alınması, Korunması ve Saklanması 202
V. Yabancılara, Başvuru ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahiplerine Tebligat 202
VI. Yabancıların, Uluslararası Koruma Başvurusu Yapanların
ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahiplerinin Açacakları İdarî
Davalarda Yetkili Mahkemeler 203
VII. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göre Verilecek
İdarî Para Cezaları 203
VIII. Uluslararası Korama Süreçlerinde İşbirliği 204


Sezinci Bölüm


YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNA
GÖRE İDARİ TEŞKİLAT


I. Yabancılar ve Uluslararası Korama Kanununa Kadar Olan
Süreçte Göç ve İlticaya İlişkin İdari Teşkilat 207
II. Yabancılar ve Uluslararası Korama Kanununa Göre İdarî
Teşkilat 208
III. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun İdari Teşkilat
Yapısına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi 211
YARARLANILAN KAYNAKLAR 213