Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (14)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve TenfiziSayfa Sayısı
:  
743
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
9758-605-333-021-9

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...
ÖNSÖZ


Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin yasal düzenlemeler oldukça eskiye dayanmaktadır. Yabancı mahkeme kararla­rının tenfizi, Osmanlı Devleti döneminde 1918 yılında yapılan bir kanunla onaltı maddede ayrıntılı olarak düzenlenmişti. Cumhuriyet döneminde, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin hükümler, 1927-1982 yıllan arasında 1086 sayılı HUMK'un 537-545. maddelerinde; 1982-2007 yılları arasında 2675 sayılı MÖHUK'un 34-44. maddelerinde yer alıyordu. Günümüzde yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi denilince, alda, genellikle 5718 sayılı MÖHUK gelmekle beraber tanıma ve tenfizin hukukî dayanaklarmdaki zenginlik ve çeşitlilik şaşırtı­cı boyuttadır. Eserimizde, yabancı mahkemelerden verilen kararların ta­nınması ve tenfizi, 5718 sayılı MÖHUK'un yanı sıra muhtelif kanunlarda yer alan hükümler, Türkiye'nin onayladığı çok taraflı antlaşmalar ile iki taraflı adlî yardımlaşma antlaşmaları kapsamında ayrıntılı bir şekilde in­celenmiştir. Yabancı iflas ilamlarının tanınması ve tenfizi; Türkiye'de adlî olmayan yabancı boşanma kararlarının tanınması; yabancı velayet karar­larının tenfizi; yabancı veraset ilamlarının tanınması; "RICO damages" ve "punitive damages" kararlarının tenfizi; anti-suit injunction kararlarının tanınması; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi ile teminat altına alman adil yargılanma hakkını ihlâl eden yabancı mahkeme karar­larının tanınması ve tenfizi; devlet veya devlet kurumlan aleyhine veri­len yabancı ilamların tenfizi başta olmak üzere özellik arz eden yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ise ayrı bir bölüm halinde özel olarak incelenmiştir.


Eserimizin adı Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi olmak­la beraber, Türkiye'nin taraf olduğu bazı antlaşmalarda idarî makamlar tarafından verilen kararların da tanınması ve tenfizi kabul edilmiştir. Ese­rimizde, adlî olmayan kararların tanınması ve tenfizine yer veren söz ko­nusu antlaşmalar da incelenmiştir. Ayrıca yine Türkiye'nin taraf olduğu bazı antlaşmalarda, geleneksel anlamda bir tanıma ya da tenfiz davasına ihtiyaç olmaksızın yabancı adlî ve idarî makamlarca verilen kararların kendiliğinden tanınması ve tenfizi kabul edilmiştir. Çalışmamızda, bu antlaşmalarda yer alan hükümler de incelenmiştir.

2007 yılında yayınlanan Milletlerarası Nitelikli Davalara İlişkin Mah­keme Kararlan; 2010 vılmda vavınlanan 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna İlişkin Yargıtay Kararlan; 2012 yı­lında 4. basısı yayınlanan Milletlerarası Özel Hukuk I Pratik Çalışma Kitabı adlı eserlerimizde yer alan kararlardan anlaşılacağı üzere, milletlerarası özel hukuka ilişkin Yargıtay kararlarının önemli bir kısmı tanıma ve ten­fize ilişkindir. Tanıma ve tenfizi düzenleyen hükümlerin yorumu ve uygu­lanması ile ilgili mahkeme kararları, gerek öğreti gerekse uygulamacılar açısından tartışmasız bir değere sahiptir. Ayrıca yasalarda ve milletlera­rası antlaşmalarda açıkça düzenlenmemiş konularda mahkemelerin yol gösterici kararları sayesinde müphem veya tereddütlü meseleler berraklık kazanmaktadır. Bazen de verilen kararlar yanlış olsalar da doktrine ilham kaynağı olmakta ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına veya farklı yorum­ların yapılmasına sebebiyet vermektedir. Kısacası doğru da olsa yanlış da olsa tanıma ve tenfizin geniş içeriğine dahil konuların incelenmesinde mahkemeler tarafından verilen kararlar tartışmasız bir öneme sahiptir. Bu öneminden dolayı Yargıtay tarafından verilen tanıma ve tenfize ilişkin kararların büyük bir kısmı eserimize işlenmiştir.Eserimiz, esas olarak, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de ta­nınması ve tenfiz edilmesiyle sınırlıdır. Bununla beraber, tanıma ve tenfi­ze ilişkin milletlerarası tatbikatı yansıtmak amacıyla eserimizde yabancı mahkeme kararlarına da yer verilmiştir. Eserimizde, tanıma ve tenfiz mü­essesesi, insan hakları bağlamında da incelenmiş ve adil yargılanma ilke­sini ihlâl eden yabancı ilamları tenfiz eden devletlerin, AİHS'in 6. mad­desinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerine ilişkin AİHM kararlarına da yer verilmiştir.


Kitabın, faydalı olmasını temenni ederim.

Kitabın basısının kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan Beta Yayıne­vinin değerli yöneticisi Sayın Seyhan Satar'a; dizgisini ve kapak tasarı­mını özenle yerine getiren Sayın Müge Mete ve Gökhan Ayrancı'ya; Al­manca kaynaklan tercüme eden İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Mine Tan Dehman'a; Kitabın tashihlerinde yardımcı olan Yeditepe Üniversite­si Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mustafa Okan Yağcı'ya ve Medenî Hukuk Anabilim Dalı Araş­tırma Görevlisi Tuğçe Tekben'e; Kitabın hazırlıkları sırasında kaynak te­mininde katkılarından dolayı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kü­tüphanesi uzmanı Necmiye Özcan'a; Bilkent Kütüphanesi Uzmanı Merve Nalbant'a; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Uzmanı Serpil Yıldırım'a içten teşekkür ederim.


Prof. Dr. Nuray EKŞİ


Ekim 2013, Çekmeköy