Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (141)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Uygulamada Marka Haksız Rekabet ve Telif Suçları

Uygulamada Marka Haksız Rekabet ve Telif SuçlarıSayfa Sayısı
:  
387
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-185-0

101,52 TL

 

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6102 Sayılı TTK ışığında
Güncel İçtihatlarla
Açıklamalı - İçtihatlı
Marka Hakkının Cezai Koruması
Telif Hakkı Ve Cezai Koruması
Haksız Rekabet Suçu
Bandrol Uygulaması
Bandrol Suçları
7. Cd İçtihatları
11. Hd İçtihatları
19. Cd İçtihatları
Sınai Mülkiyet Hakları
Bilirkişilik Kurumu
Telif hakları, marka ve haksız rekabete ait hukuk düzenlemeleri, değişen hukuk ve ekonomi dünyasının değişim ve gelişimi gösteren yasal yüzlerindendir. Ticari hayatın ve yaratıcılık gerektiren eğlence ekonomisinin hukuki çerçeveleri olan 5846 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı TTK ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu düzenlemelerinin somut uygulamasına dair kaynak gereksinimi sürmektedir. Özellikle, telif hukukumuzun anlaşılıp uygulanması güçlükler arz eden yapısı, yardımcı kitaplara gereksinim doğurmaktadır.
Fikri ve sınai hakların korunması alanında gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ve özellikle 10.01.2017’de yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun yenilikleri bu alana ilişkin uygulamayı güçleştirmiştir. Hak sahipleri ve muhatapları olan ihlalle suçlananların, yasa karşısındaki statülerini bilmeleri ve uygun strateji izlemeleri açısından; sınai mülkiyet korumasının güncel cezai panoramasını veren, uygulamaya yardımcı bir kitap gereksinimi doğmuştur.
Kitapta önce, Fikri Mülkiyet Hukukunun temel kavramları ve fikri mülkiyet haklarının tarihçesi hakkında bilgiler verilmiş, sınai haklar ve ayırt edici işaretler tanıtılmıştır. Kitabın ana teması ise; marka hakkı ve telif hakkının cezai korumasıdır. Bunun yanında haksız rekabet suçu da ele alınmıştır.
Öte yandan, bu kitabın yazarı olarak, sınai mülkiyetin patent ve tasarım alanında cezai olarak korunması fikrinin pek de organik bir fikir olmadığı ve Ceza Hukuku’nun temel ilkeleri ile bağdaşmadığı kanaatindeyim. Nitekim 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, bu hakların cezai korumasını öngörmüş değildir.
Kitabın sonraki bölümünde; marka hakkı, markanın kazanılması, işlevleri ve türleri ele alınmış ve markaya ilişkin hukuki korumanın ilkelerine değinilmiştir. Bu hukuki yönler, cezai korumada, bağlantılı süreçler için belirleyici olabilmekte ve bekletici sorun bakımından önemli sonuçlar doğurmaktadır.
Bir diğer temel konu olan; telif hakkı koruması ve özellikle eser sahibi, bağlantılı hak sahibi ve mali hak sahiplerinin haklarının cezai koruması ve bandrol zorunluluğunun ihlali ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Daha sonra; usule ilişkin konular ve bu alandaki bilirkişilik kurumu, Bilirkişilik Kanunu, HMK ve CMK hükümleri çerçevesinde, ele alınmıştır. Bu alandaki son içtihatlara da yer verilerek, uygulamacılara destek olabilecek bilgiler eklenmiştir.
Son olarak; fikri ve sınai haklarla iç içe veya bağlantılı olarak sıkça karşılaşılan, 6102 Sayılı TTK ile önemli değişiklilere uğrayan haksız rekabet koruması ve cezai yönleri ele alınmıştır.
Kitap; eser sahiplerine, marka sahibi kişi ve işletmeler ile vekillerine, hakim ve savcılara, Kültür Bakanlığı’nın uzmanlarına, Denetim ekipleri ve uzman kolluk güçlerine yararlı bir kaynak olması dileğiyle sade bir dille hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ.......................................................................................................................VII
İÇİNDEKİLER ...............................................................................................................IX
KISALTMALAR............................................................................................................XV
– § 1 –  
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş
I.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER ................................................... 1
II.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ ................................................................... 5
III. KAVRAM VE TERİM SORUNU, KAPSAM...................................................................... 9
1.  Fikri Mülkiyet Hukuku, Fikri Hak, Sınai Hak ve Fikri ve Sınai Hak Terimleri......... 9
2. Fikri Ürünün Özellikleri ..................................................................................... 11
3. Kapsam ............................................................................................................. 12
4. Korumanın Kapsamı ve Etkin Koruma Sorunu .................................................. 14
5. Cezai Korumanın Gerekçesi .............................................................................. 18
6. Korumanın Sınırlanması.................................................................................... 24
7. Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Hukuku İlişkisi.............................................. 25
8. Fikri Mülkiyet Hukuku ve Haksız Rekabet Hukuku............................................ 27
IV. ULUSLARARASI ANLAŞMALAR.................................................................................. 36
1. Bern Sözleşmesi ................................................................................................ 36
2. Paris Sözleşmesi................................................................................................ 37
3. TRIPS Anlaşması (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması) ........... 38
4. Patent İşbirliği Anlaşması.................................................................................. 39
5. Avrupa Patent Sözleşmesi................................................................................. 39
a. Organizasyon olarak Avrupa Patent Ofisi’nin yapısı.................................... 40
b.  Avrupa Patenti’nin Avantajları .................................................................... 41
c.  Avrupa Patent Ofisi’nde Patent Süreci........................................................ 42
6. Markaların Tescili Hakkında Madrid Protokolü................................................. 47
7. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tescili Hakkında La Haye (Hague)
Sözleşmesi ........................................................................................................ 48
8. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Lokarno
Anlaşması.......................................................................................................... 48
9. Markaların Tescilinde Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Nice
Anlaşması.......................................................................................................... 49
10. Markaların Şekilli Elamanlarının Milletlerarası Sınıflandırılmasını Temin
Eden Viyana Sözleşmesi İle Markaların Milletler Arası Tescili Konusunda
Madrid Sözleşmesi İle İlgili Protokol ................................................................. 50 X  İçindekiler
11. Marka Hukuku Anlaşması ................................................................................. 50
12. WIPO Anlaşması ............................................................................................... 50
– § 2 –  
Sınai Mülkiyet Haklarına (Patent, Faydalı Model, Tasarım ve Marka)  
İlişkin Ön Açıklamalar
I.  ÜRÜNLER ÜZERİNDEKİ SINAİ HAKLAR...................................................................... 52
1. Patentler/Faydalı Modeller .............................................................................. 52
2. Tasarımlar......................................................................................................... 53
3. Entegre Devre Topografyaları........................................................................... 54
4. Yeni Bitki Çeşitlerine İlişkin Islahçı Hakları........................................................ 55
II.  AYIRT EDİCİ İŞARETLER ÜZERİNDEKİ HAKLAR .......................................................... 56
1. Unvan ve İşletme Adı........................................................................................ 56
2. Markalar ........................................................................................................... 59
3. Coğrafi İşaretler ................................................................................................ 61
4. İnternet Alan Adları .......................................................................................... 62
III. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ CEZAİ KORUNMASINDA GÜNCEL
DURUM.................................................................................................................... 67
– § 3 –  
Marka Hakkı ve Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar
I.  GİRİŞ ........................................................................................................................ 73
II.  AVRUPA BİRLİĞİ’NİN MARKA HUKUKU KAYNAKLARI............................................... 75
III.  ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN ÖNCELİKLİ UYGULANMASI ................................... 75
IV.  TÜRKİYE’DE MARKA HAKKININ KAZANILMASI, KULLANILMASI, MARKA
TÜRLERİ VE KOŞULLARI............................................................................................ 76
1. Marka Hakkının Kazanılması............................................................................. 76
2. Marka Olacak İşaretlerin Ayırt Edicilik Taşıması ............................................... 77
3. Marka Olabilecek İşaretler ............................................................................... 78
a.  Kişi Adları ................................................................................................... 79
b. Sözcük veya Sözcük Grupları, Sloganlar ...................................................... 79
c. Harfler ve Sayılar......................................................................................... 83
d. Şekiller ........................................................................................................ 84
e. Üç Boyutlu Biçimler..................................................................................... 84
f. Renkler ........................................................................................................ 85
g. Sesler, Melodiler ve Kokular ....................................................................... 86
4. Marka Tescilinin Mutlak Red Nedenleri ........................................................... 87
5. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren
İşaretler ............................................................................................................ 93 İçindekiler XI
6. Marka Tescilinin Nisbi Red Nedenleri ............................................................... 94
7. Marka Türleri .................................................................................................. 101
a. Ticaret Markası.......................................................................................... 102
b. Hizmet Markası ......................................................................................... 102
c. Alan Kapatan, Rezerv Markalar ve Merchandizing Markalar .................... 103
d. Garanti Markaları ...................................................................................... 104
e. Bireysel Marka........................................................................................... 104
f. Ortak Markalar .......................................................................................... 104
g. Tanınmış Markalar .................................................................................... 105
V. MARKANIN İŞLEVLERİ............................................................................................. 112
VI.  MARKA HAKKININ KULLANILMASI ......................................................................... 113
VII. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ, HÜKÜMSÜZLÜK................................................ 114
1. Hükümsüzlük Sebepleri .................................................................................. 114
a. Mutlak Hükümsüzlük Sebepleri................................................................. 115
b. Nisbi Hükümsüzlük Sebepleri .................................................................... 115
2. Hükümsüzlüğün Etkisi..................................................................................... 116
3. Hükümsüzlük Davası ve Ceza Davası............................................................... 117
4. Markanın Hükümsüzlüğü Davalarında Süre.................................................... 119
5. Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı....................................................................... 121
VIII. MARKA HAKKININ KORUNMASI ............................................................................. 123
1. Marka Hakkına Tecavüz Eylemleri .................................................................. 126
a. Marka Sahibinin İzni Olmadan, Markanın SMK m. 7’de Belirtilen
Biçimlerde Kullanılması; ............................................................................ 128
2. Korumanın Koşulları........................................................................................ 139
IX. MARKA HAKKININ CEZAİ KORUMASI ..................................................................... 141
1. Marka İhlali Suçları ......................................................................................... 141
2. SMK Düzenlemesinde Marka Suçları .............................................................. 143
a. Markanın İktibası veya İltibası................................................................... 145
aa. Ürün Taklidi veya Markanın Taklidi .................................................. 146
bb. Markanın İltibaslı Kullanılması.......................................................... 148
cc. Tanınmış Markaya Tecavüz Suçu Sorunu ......................................... 153
dd. Taklit Markalı Malları Satmak........................................................... 156
b. Marka Simgesini Kaldırma......................................................................... 160
c. Yetkisiz Tasarruf ........................................................................................ 161
3. Marka Suçlarında Hukuka Uygunluk Sebepleri............................................... 162
a. Marka Hakkının Tükenmesi, İlk Satış Hakkı ............................................... 163
b. Markanın Dürüstçe Kullanılması ............................................................... 167
c.  Tüketicilerin ve Tazminat Ödeyenden Mal Alanların Eylemi ve Marka
Hakkı.......................................................................................................... 171 XII  İçindekiler
– § 4 –  
Telif İhlalleri Alanında Cezai Koruma
I.  GENEL OLARAK ...................................................................................................... 175
II.  TELİF SUÇLARI ........................................................................................................ 179
1. Mali Haklara, Manevi Haklara ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Eylemleri
(23.01.2008-5728 sayılı Yasa ile Değişik FSEK 71 ve 72. Maddeler) ............... 180
a.  Mali Haklara Tecavüz ................................................................................ 183
b.  Manevi Haklara Tecavüz ........................................................................... 190
c.  İnternette İçerik Sağlayıcıların FSEK Ek 4. Madde Hükmüne
Aykırılıkları (23.01.2008 tarihli 5728 sayılı Yasa ile Değişik 71/2. Fıkra).... 197
d. Bağlantılı Haklara Tecavüz ........................................................................ 198
e.  Yazılım Eserlerini Koruyan Teknolojik Koruma Tedbirlerini Dolanmak
(23.01.2008 tarihli 5728 sayılı Yasa ile Değişik FSEK 72. Madde).............. 199
III. BANDROL SUÇLARI (23.01.2008- 5728 Sayılı Yasa ile Değişik FSEK 81. Madde) ...... 244
1.  Genel Olarak Bandrol Koruması ..................................................................... 244
a.  Fikri Ürünlerin Türleri ve Üzerine Sabitlendiği Materyale Göre Bandrol
Uygulaması................................................................................................ 246
b.  Başlıca Avrupa Birliği Hukuklarında Durum............................................... 248
2.  23.01.2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Yasanın 143. Maddesi İle FSEK’in 81.
Maddesinde Yapılan Düzenleme .................................................................... 249
3.  Bandrol Suçları................................................................................................ 252
a. Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık (5728 sayılı Yasa ile değişik FSEK
81/4. madde): ........................................................................................... 252
b. Bandrollü Yasal Nüshaların Uygunsuz Yerlerde Satışı Kabahati (5728
sayılı Yasa ile değişik FSEK 81/7. madde) .................................................. 254
c. Sahte Bandrol Ticareti (5728 sayılı Yasa ile değişik FSEK 81/9. madde).... 254
d. Yasal Olarak Belli Bir Esere Alınan Bandrolün Başka Esere Kullanımı
(5728 sayılı Yasa ile değişik FSEK 81/10. madde) ...................................... 254
e. Yetkisi Olmaksızın Hileli Davranışlarla Bandrol Temini (5728 sayılı Yasa
ile değişik FSEK 81/11. madde) ................................................................. 254
f. Bandrol Alma Yetkisi Olmayana Bandrol Temini (5728 sayılı Yasa ile
değişik FSEK 81/12. madde) ...................................................................... 255
4.  Bandrol Suçlarının Faili ................................................................................... 255
5.  Bandrol Suçlarının Mağduru........................................................................... 257
6.  Ağırlaştırıcı Sebep Olarak Bandrol İhlali (Özel İçtima) .................................... 258
7.  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ....................................................... 260
8.  FSEK 81. Maddenin Uygulanması Hakkındakı İçtihatların
Değerlendirilmesi ........................................................................................... 262
IV.  FSEK’DEN DOĞAN CEZA DAVALARINDA GÖREV VE USUL...................................... 283
V.  HAKKIN SINIRLARI (SAVUNMALAR) ....................................................................... 285 İçindekiler XIII
1. Genel Olarak Fikri Haklarda Korumanın Sınırlanması ..................................... 285
2.  Kamu Yararına İlişkin Sınırlamalar .................................................................. 286
a. Kamu Düzeni Nedeniyle Hak Sahibinden İzin Almaksızın Eserin Kamu
Tarafından Kullanımı ................................................................................. 286
b. Eserin Koruma Süresi Bitmeden Devlet Tarafından Kamuya Mal
Edilmesi ..................................................................................................... 286
c. Mevzuat ve Mahkeme Kararları ................................................................ 286
d. Nutuklar ve Yasama Organındaki Açıklamalar .......................................... 287
e. Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Temsil ................................................... 287
f. Eğitim Amacıyla Hazırlanan Derlemeler .................................................... 287
g. Alıntı Serbestisi.......................................................................................... 289
h. Gazete İçerikleri ........................................................................................ 290
i. Haber Verme, Basın Hakkının Kullanımı Sırasında Alıntı ve Haberlerin
Niteliği;...................................................................................................... 290
j. Korumanın Süreyle Sınırlanması: .............................................................. 291
3.  Kişisel Kullanım Yararına İlişkin Sınırlamalar ................................................... 291
4.  Sınırlamalardan Beklentiler ............................................................................ 295
– § 5 –  
Fikri Sınai Mülkiyet Suçlarının Marka Suçlarının Soruşturma ve
Kovuşturmasına İlişkin Özellikler
I. GİRİŞ....................................................................................................................... 297
II.  SINAİ MÜLKİYET SUÇLARINDA KUSURLULUK ......................................................... 298
III.  EL KONULAN EŞYANIN ZORALIMI ve İMHASI ......................................................... 302
1. Mahkumiyet Halinde Zoralım ......................................................................... 304
2. Beraat Kararı Verilmesi, Sanığın Ölümü, Zamanaşımı, Ceza Verilmesine
Yer Olmadığı Hallerinde Zoralım..................................................................... 307
3. Şikayet Davanın Görülme Koşulu Olduğundan Vazgeçme Halinde Zoralım.... 308
IV.  ŞİKAYETE BAĞLILIK ................................................................................................. 310
V.  FER’İ CEZALAR ........................................................................................................ 314
VI.  DAVA ZAMANAŞIMI ............................................................................................... 315
VII.  ZİNCİRLEME SUÇ .................................................................................................... 316
VIII.  TÜZEL KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU ................................................................ 319
IX.  GÖREVLİ MAHKEME............................................................................................... 320
X.  DEFTERDARLIKLARA BİLDİRİM ............................................................................... 325
XI.  SINAİ MÜLKİYET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK ......................................................... 326
1. Bilirkişi Kimdir? ............................................................................................... 326
2. Fikri Sınai Haklara İlişkin Çekişmelerde Bilirkişi Uygulaması ........................... 329
3. Bilirkişiye Emek Mesaisine Göre Uygun Bir Ücret Ödenmesi ......................... 332 XIV  İçindekiler
4. Bilirkişi İncelemesi ve Raporunun Sunulması ................................................. 333
5. Ceza Davalarında Uzman Kişinin Dinlenmesi.................................................. 334
6. Bilirkişilerin Sorumluluğu................................................................................ 334
a. Bilirkişilerin Etik Sorumlulukları ................................................................ 335
b. Bilirkişilerin Hukuki Sorumlulukları ........................................................... 336
c. Bilirkişilerin Cezai Sorumlulukları.............................................................. 337
aa. Gerçeğe Aykırı Mütalaa da Bulunmaları Nedeniyle ......................... 337
bb. Kamu Görevlisi Olmaları Nedeniyle.................................................. 337
cc. Usulünce Çağrıldığı Halde Gelmemeleri, Gelip de Görüş
Bildirmekten Çekinmeleri Nedeniyle................................................ 338
– § 6 –  
Haksız Rekabet Suçları
I. GİRİŞ ...................................................................................................................... 341
II. HAKSIZ REKABET SUÇUNUN UNSURLARI............................................................... 342
1.  Kanuni Unsur ve Tipe Uygun Eylemler ........................................................... 342
2. Haksız Rekabet Suçunda Manevi Unsur ......................................................... 346
3. Hukuka Aykırılık ve Hukuka Uygunluk Sebepleri ............................................ 347
III. HAKSIZ REKABET SUÇUNUN FAİLİ.......................................................................... 348
a.  Gerçek Kişiler.................................................................................................. 348
b.  Tüzel Kişilerin Sorumluluğu ............................................................................ 348
IV.  HAKSIZ REKABET SUÇUNDA MAĞDUR VE KORUNAN HUKUKİ YARAR................... 350
V.  BASIN VE İNTERNET YOLUYLA HAKSIZ REKABET SUÇUNUN İŞLENMESİ ................ 350
VI.  FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU KAPSAMINDA HAKSIZ REKABET .................... 352
VII. HAKSIZ REKABET SUÇLARININ KOVUŞTURMA USULÜ ........................................... 353
VIII.  HAKSIZ REKABET SUÇU VE DİĞER SINAİ HAK İHLALLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ .......... 356
SONSÖZ ...................................................................................................................381
KAYNAKLAR .............................................................................................................383
KAVRAM İNDEKSİ.....................................................................................................389