Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (35)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Üniversitelerde Disiplin Rejimi

Üniversitelerde Disiplin RejimiSayfa Sayısı
:  
288
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0458-3

80,00 TL


İÇİNDEKİLER


TAKDİM5


ÖNSÖZ7


İÇİNDEKİLER9


KISALTMALAR15


GİRİŞ17


BİRİNCİ BÖLÜM


DİSİPLİN HUKUKUNA GİRİŞ VE


MADDİ DİSİPLİN HUKUKU BOYUTU İLE


ÜNİVERSİTELERDE DİSİPLİN REJİMİ


I.DİSİPLİN HUKUKUNA GİRİŞ


A.Disiplin Hukukuna İlişkin Kavramlar


1.Disiplin ve Disiplin Hukuku Kavramı


2.Disipliner İhlal Kavramı


3.Disiplin Yaptırımı Kavramı


B.Disiplin Yaptırımı Türleri


1.Manevi Nitelikli Disiplin Yaptırımları


2.Mali Nitelikli Disiplin Yaptırımları


3.Tasfiye Edici Disiplin Yaptırımları


C.Disiplin Yaptırımının Hukuki Niteliği


1.Disiplin Yaptırımlarının Hukuki Niteliği Konusunda


İleri Sürülen Görüşler


2.Disiplin Yaptırımının İdare Hukukundaki Yeri


3.Disiplin Yaptırımları ve Cezai Müeyyideler


Arasındaki Temel Farklar


D.Disiplin Hukuku Bakımından Kanunilik İlkesine İlişkin Sorunlar ve Anayasa Mahkemesi’nin Konuya Yaklaşımı


II.MADDİ DİSİPLİN HUKUKU BOYUTUYLA


 ÜNİVERSİTELERDE DİSİPLİN REJİMİ


A.2547 sayılı Kanun’un Disiplin Hükümleri Bakımından Muhatabı


B.Disipliner İhlaller Açısından 657 sayılı DMK’ya


Atıf Yapılmasına İlişkin Değerlendirme


C.657 sayılı DMK’ya Atıf Yapılmasını Öngören


Hükmün Anayasa Mahkemesi Tarafından


İptal Edilmesi ve Güncel Duruma İlişkin Değerlendirme


D.Üniversitelerde Disiplin Rejimine Konu


Disiplin Yaptırımları


1.Uyarma


2.Kınama


3.Aylıktan veya Ücretten Kesme


4.Kademe İlerlemesinin Durdurulması veya


Birden Fazla Ücretten Kesme


5.Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma


6.Kamu Görevinden Çıkarma


7.Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırma


8.Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma


E.Kişi Bakımından Disipliner İhlal Teşkil Eden Haller


1.Akademik Personele Özgü Fiiller


a.Disiplin Yaptırımı Gerektiren


Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İhlalleri


(1)Tekrar Yayım


(2)Dilimleme


(3)Haksız Yazarlık


(4)Sahtecilik ve Çarpıtma


(5)İntihal


(6)Diğer Etik İhlaller


b.Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İhlalleri


Dışındaki Diğer Disipliner İhlaller


(1)Özel Ders Verme Yasağı


(2)Siyasi Parti Üyeliğine ve Yükseköğretim


Kurumu İçinde Siyasi Parti Faaliyetine İlişkin Yasaklar


2.Akademik Personel ve İdari Personel Bakımından Disipliner İhlal Teşkil Eden Diğer Durumlar


3.Öğrencilerin Disipliner İhlal Teşkil Eden Fiil ve


Halleri


a.Genel Olarak


b.Bazı Tespitler ve Değerlendirme


F.Öngörülmemiş Disipliner İhlal: Mobbing


1.Genel Olarak Mobbing


2.Mobbingin Disipliner İhlal Olarak Öngörülmesi


Önerisi


İKİNCİ BÖLÜM


ŞEKLİ DİSİPLİN HUKUKU BOYUTUYLA


ÜNİVERSİTELERDE DİSİPLİN REJİMİ,


AİHM VE ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARLARIYLA DİSİPLİN HUKUKU ÖRNEKLERİ


I.ŞEKLİ DİSİPLİN HUKUKU BOYUTUYLA


 ÜNİVERSİTELERDE DİSİPLİN REJİMİ


A.Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Başlıca İlkeler


1.Savunma Hakkına Saygı İlkesi


2.Ölçülülük İlkesi


3.Tarafsızlık İlkesi


4.Gizlilik İlkesi


5.Çift Disiplin Yaptırımı Uygulama Yasağı İlkesi


6.Açıklık İlkesi


7.Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi


8.Lehe Olan Hükmün Uygulanması İlkesi


B.Akademik Personel ve İdari Personel Disiplin Usulü


1.Disiplin Usulünde Başlangıç Aşaması


a.Soruşturma Sürecinin Başlatılması


(1)Genel Olarak


(2)Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği


İhlallerinde Özel Durum


b.Disiplin Soruşturması Açmaya Yetkili Amirin Belirlenmesi


c.Disiplin Amiri Tarafından Soruşturmacı Görevlendirilmesi ve Soruşturmacıda


Aranan Nitelikler


2.Soruşturma Süreci ve Soruşturmanın


Sonuçlandırılması


a.Disiplin Soruşturmasında Delil Toplama ve


İspat Araçları


(1)Delillerin Toplanması


(2)İspat Araçları


(3)Ceza Muhakemesinde Elde Edilen Delillerin Disiplin Soruşturmasında Kullanılabilirliği


Sorunu


(4)Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi


b.Disiplin Soruşturmasının Mali Boyutu


c.Disiplin Soruşturması Nedeniyle Görevden


Uzaklaştırma


d.Soruşturmanın Sonuçlandırılması


3.Soruşturulanın Savunmasının Alınması


4.Karar Safhası


a.Karar Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar


(1)Disiplin Amirleri


(2)Disiplin Kurulları


b.Karar Verilirken Dikkate Alınması Gereken


Durumlar


(1)Tekerrür Durumu


(2)Bir Alt Yaptırım Uygulanması


(3)Çift Disiplin Yaptırımı Uygulama Yasağı Karşısında Meydana Gelebilecek Kimi


Durumlar


c.Ceza Mahkemesi Kararlarının Disiplin


Yaptırımına Etkisi


d.Disiplin Yaptırımlarının Uygulanması


5.Zamanaşımı Süreleri


a.Soruşturma Zamanaşımı


b.Yaptırım Zamanaşımı


c.Disiplin Yaptırımının Yargı Kararıyla


İptal Edilmesi Durumunda Özel Durum


6.Disiplin Yaptırımına Karşı Başvuru Yolları


a.İdari İtiraz


b.Yargısal Başvuru


c.Mağdur veya Şikâyetçinin Karara Karşı


Başvuru Hakkı Sorunu


657 sayılı DMK’ya Atıf Yapan Hükmün İptalinden


Önce Tesis Edilen Disiplin Yaptırımları209


C.Öğrencilerin Disiplin Usulü


1.Başlangıç Aşaması


2.Soruşturma Safhası


a.Soruşturmanın Yapılışı


b.Disiplin Soruşturmasının Bağımsızlığı


c.Savunma Hakkının Kullandırılması


d.Soruşturma Safhasının Tamamlanması


3.Karar Süreci


a.Karar Vermeye Yetkili Makamlar


b.Karar Verilmesi ve Kararı Etkileyebilecek


Hususlar


c.Yaptırımın Uygulanması


4.Zamanaşımı Süreleri


5.Karara Karşı Başvuru Yolları


II.AİHM VE ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL


 BAŞVURU KARARLARIYLA DİSİPLİN HUKUKU


 ÖRNEKLERİ


A.Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Yapılan Değerlendirmeler


1.AİHM’in Yaklaşımı ve AİHM Kararlarından


Örnekler


a.Bağımsız ve Tarafsız Mahkemede Yargılanma ve Disiplin Usulü


b.Makul Süre


c.Hakkaniyete Uygun Yargılanma ve


Silahların Eşitliği İlkesi


d.Aleni Yargılanma ve Disiplin Usulünde Gizlilik


e.Masumiyet Karinesi ve Karar Safhasındaki


Görünümü


2.Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarından Örnekler


B.Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkına İlişkin Örnekler


C.İfade Özgürlüğüne İlişkin Örnekler


D.Etkili Başvuru Hakkına İlişkin Örnekler


E.Eğitim Hakkına İlişkin Örnekler