Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlarımız:      Eylül (1)      Ağustos (82)      Temmuz (80)      Haziran (107)
Anasayfa   >   Medeni Hukuk   >   Yayınevi Belirtilmemiş   >   Suat SARI / Mustafa DURAL

TÜRK ÖZEL HUKUKU Cilt -I- ( Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri )

TÜRK ÖZEL HUKUKU Cilt -I- ( Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri )

- Yayınevi Belirtilmemiş

Sayfa Sayısı
:  
270
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-975-368-367-8

22,00 TL ( KDV Dahil )

SEKİZİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

Elinizdeki kitap Türk Özel Hukuku adlı serinin 8. Basısı yapılmış olan birinci cildidir. Üst başlıktan anlaşılacağı gibi amaç sadece medenî hukuku irdelemek değil de bütün özel hukuku içeren bir külliyat oluşturmaktır. Bu amaca yönelik olarak dört cilt çıkmıştır. Borçlar Hukuku kitabı ders notu şeklinde hazırlanmaktadır. Diğer özel hukuk dalları da sırasıyla külliyata eklenecektir. Önünüzdeki bu kitap (ve külliyatın basılı diğer kitapları) hemen hemen ülkemizdeki tüm hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak tavsiye edilmektedir. Bu durum pek fazla kitap okunmayan ülkemiz yönünden bu kitaplann ne derece başanlı olduğunu gösterir. Bu durum bizleri daha fazla eser vermeye teşvik etmektedir. Kitabın hazırlanması ve basımında en az yazarlar kadar titizlik gösteren Filiz Kitabevi çalışanlanna sonsuz teşekkürler...

Prof. Dr. Mustafa DURAL Kızıltoprak 2013


İÇİNDEKİLER


1. HUKUK KAVRAMI. Toplum Yaşamı, Düzen ve Güven Gereği............................................................ 1
 1. Toplumu Düzenleyen Kuralların Türleri.............................................................. 2
 
 1. Ahlâk kuralları................................................................................................ 2
 2. Din kuralları.................................................................................................... 2
 3. Görgü (nezaket) kuralları................................................................................. 3
 4. Örf ve âdet kuralları........................................................................................ 3
 5. Özel olarak hukuk kuralları.............................................................................. 3
 
 1. Genel açıklamalar ve tanım.......................................................................... 3
 2. Hukuk kuralları ile diğer toplumu düzenleyen kurallar arasındaki ilişki........... 4
 3. Yaptırım (müeyyide).................................................................................... 7
 
 1. Genel olarak.............................................................................................. 7
 2. Yaptırımın türleri...................................................................................... 7
 
 1. Ceza....................................................................................................... 7
 2. Tazminat................................................................................................ 7
 3. Geçersizlik (hükümsüzlük)...................................................................... 8
 4. Cebrî icra................................................................................................ 9
2.                                                        HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI             9
 1. Pozitif (müsbet, yürürlükteki) hukuk................................................................... 9
 2. Tarihi hukuk.................................................................................................... 10
 3. Yazılı hukuk (mevzuat).................................................................................... 10
 4. Yazılı olmayan hukuk (örf ve adet hukuku)...................................................... 10
 5. İdeal hukuk...................................................................................................... 10
 6. Hukuk bilimi.................................................................................................... 11
3.             HUKUKUN DALLARI VE MEDENÎ HUKUKUN

BUNLAR İÇİNDEKİ YERİ.................................................................................. 11

3.1. Hukukun Dallan.............................................................................................. 11

3.1.1...................................................................................................................... iç hukuk-uluslararası (milletlerarası) hukuk         11

 1. İç hukuk..................................................................................................... 11
 2. Uluslararası (milletlerarası) hukuk.............................................................. 11

3.1.2...................................................................................................................... Maddî hukuk-usul hukuku (şeklî hukuk-yargılama hukuku) 11

 1. Maddî hukuk.............................................................................................. 11
 2. Usul hukuku............................................................................................... 11

3.1.3...................................................................................................................... Kamu hukuku-özel hukuk    11

 1. Genel olarak.............................................................................................. 11
 2. Kamu hukukunun dallan............................................................................. 13
 1. Anayasa hukuku...................................................................................... 13
 2. İdare hukuku........................................................................................... 13

5.3.5. İsviçre Medenî Kanunu (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZGB;

Code Civil Suisse, Ccs).................................................................................. 23

6. TÜRKİYE'DE KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ, ÖZELLİKLE
MEDENÎ HUKUKUN VE BORÇLAR HUKUKUNUN GELİŞİMİ.....................
25

 1. Cumhuriyetin kurulmasından önceki dönem..................................................... 25
 2. Cumhuriyet dönemi ve Türk Medenî Kanununun oluşumu............................. 26
 3. Yeni Türk Medenî Kanununun bütünüyle değerlendirilmesi............................ 28
 4. Genel olarak.................................................................................................... 28
 5. Şekil bakımından............................................................................................. 29
 6. Esas yönünden................................................................................................ 30
 7. Başlangıç.............................................................................................................. 31
 8. Kişiler Hukuku..................................................................................................... 31
 9. Gerçek Kişiler Bölümü......................................................................................... 31
 10. Tüzel Kişiler Bölümü........................................................................................... 33

C) Aile Hukuku......................................................................................................... 34

1) Evlilik Hukuku Kısmı........................................................................................... 34

 1. Evlenme Bölümü .................................................................................................. 34
 2. Boşanma Bölümü.................................................................................................. 36
 3. Evliliğin Genel Hükümleri Bölümü....................................................................... 38
 4. Eşler Arasındaki Ma! Rejimi Bölümü................................................................... 40

2) Hısımlık Kısmı...................................................................................................... 43

 1. Soybağının Kurulması Bölümü............................................................................. 44
 2. Aile Bölümü.......................................................................................................... 51

3) Vesayet Kısmı...................................................................................................... 52

 1. Vesayet Düzeni Bölümü....................................................................................... 52
 2. Vesayetin Yürütülmesi Bölümü............................................................................ 54
 3. Vesayetin Sona Ermesi Bölümü............................................................................ 54

D)                   Miras Hukuku               55

1) Mirasçılar Kısmı................................................................................................... 55

 1. Yasal Mirasçılar Bölümü ................................................................................... .'. 55
 2. Ölüme Bağlı Tasarruflar Bölümü ......................................................................... 55

2) Mirasın Geçmesi Kısmı........................................................................................ 59

 1. Mirasın Açılması Bölümü..................................................................................... 59
 2. Mirasın Geçmesinin Sonuçlan Bölümü................................................................. 60
 3. Mirasın Paylaşılması Bölümü............................................................................... 61

E) Eşya Hukuku....................................................................................................... 63

1)  Mülkiyet Kısmı................................................................................................... 63

 1. Genel Hükümler Bölümü...................................................................................... 63
 2. Taşınmaz Mülkiyeti Bölümü............................................................................... 65
 3. Taşınır Mülkiyeti Bölümü................................................................................... 68

2) Sınırlı Ayni Haklar Kısmı.................................................................................... 68

 1. İrtifak Haklan ve Taşınmaz Yükü Bölümü........................................................... 68
 2. Taşınmaz Rehni Bölümü...................................................................................... 69
c) Taşınır Rehni Bölümü.......................................................................................... 69

3) Zilyetlik ve Tapu Sicili Kısmı.............................................................................. 70

 1. Zilyetlik Bölümü.................................................................................................. 70
 2. Tapu Sicili Bölümü.............................................................................................. 70

6.4. Yeni Borçlar Kanununun Oluşumu................................................................... 71

 1. Genel olarak değerlendirilmesi........................................................................ 71
 2. Şekil yönünden............................................................................................... 71
 3. Esas bakımından............................................................................................. 71
7. MEDENÎ KANUN VE BORÇLAR KANUNUNUN BÜTÜNLÜĞÜ.................... 95

İKİNCİ BÖLÜM 8. HUKUKUN KAYNAKLARI ÖZELLİKLE MEDENÎ KANUNUN

YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI.................................................................................. 96

8.1. Genel olarak....................................................................................................... 96

 1. Yaratıcı kaynak............................................................................................... 96
 2. Yürürlük kaynaklan........................................................................................ 96
 3. Bilgi kaynaklan............................................................................................... 96

8.2. Medenî hukukun yürürlük kaynaklan............................................................... 96

8.2.1. Asıl yürürlük kaynaklan................................................................................. 97

8.2.1.1. (teknik anlamda) Kanun............................................................................... 97

 1. Kanunlann hazırlanması............................................................................ 98
 2. Kanunların özellikleri................................................................................ 99
 
 1. Genellik................................................................................................. 99
 2. Süreklilik............................................................................................... 99

8.2.1.1.3. Kanunlann Anayasaya uygunluğu ve bunun denetlenmesi...................... 99

 1. İptal davası........................................................................................... 100
 2. Anayasa'ya aykınlık iddiasının defi olarak ileri sürülmesi.................... 101
 3. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru............................................. 102
 4. Kanun hükmünde kararname...................................................................... 103
 5. Tüzükler..................................................................................................... 104
 6. Yönetmelikler.............................................................................................. 104

8.2.2. Tamamlayıcı hukuk kaynağı: Örf ve âdet hukuku......................................... 105

 1. Örf ve âdet hukukunun tanımı.................................................................... 105
 2. Örf ve âdet hukukunun unsurlan................................................................ 105
 3. Maddî unsur............................................................................................ 105
 4. Manevî unsur........................................................................................... 106
 5. Hukukî unsur........................................................................................... 106

8.2.2.3. Örf ve âdet hukukunun türleri.................................................................... 107

 1. Yaygın ve yöresel örf ve âdet hukuku..................................................... 107
 2. Genel örf ve âdet hukuku, özel örf ve âdet hukuku................................. 107
 3. Alelade örf ve âdet hukuku.ticarî örf ve âdet hukuku.............................. 107

8.2.2.4. Örf ve âdet hukukunun rolü....................................................................... 107

8.2.2.4.1. Kanun boşluklannı doldurmak................................................................. 107

 1. Yorum...................................................................................................... 108
 2. Kanuna aykın örf ve âdet......................................................................... 108

8.2.3. Sözleşme bir hukuk kaynağı mıdır?.............................................................. 109

9. ÖZEL OLARAK.MEDENÎ HUKUKUN TEMEL KAYNAKLARI OLAN
TÜRK MEDENÎ KANUNU VE BORÇLAR KANUNU...................................... 110

9.1. Türk Medenî Kanunu...................................................................................... 110

 1. Başlangıç........................................................................................................ 110
 2. Kişiler Hukuku.............................................................................................. 110
 3. Aile Hukuku.................................................................................................. 111
 4. Miras Hukuku............................................................................................... 111
 5. Eşya Hukuku................................................................................................. 111
 6. Borçlar Kanunu................................................................................................ 111
 7. Medenî Kanun'da genel bölüm meselesi:MK 5................................................ 112
 8. Medenî Kanunun 5. maddesinin uygulama şartlan.......................................... 114
 9. Bir özel hukuk ilişkisinin varlığı.................................................................... 114
 10. Özel bir düzenlemenin bulunmaması............................................................. 115
 11. Hükmün örneksemeyle uygulanması............................................................. 115
10. KANUNLARIN UYGULANMASI..................................................................... 116
 1. Genel olarak................................................................................................. 116
 2. Kanunların yer itibariyle uygulanması......................................................... 116
 3. Kanunların zaman itibariyle uygulanması.................................................... 117
 4. Kanun hükümlerinin sözüyle ve özüyle uygulanması................................. 120
 5. Genel açıklama.......................................................................................... 120
 6. Kanun hükümlerinin sözü itibariyle uygulanması..................................... 121
 7. Kanun hükümlerinin düz anlam itibariyle uygulanması......................... 122
 8. Kanun hükümlerinin zıt anlam (mefhumu muhalif)

itibariyle uygulanması........................................................................... 122

10.4.2.3.                                    Kanun hükümlerinin atıf yoluyla uygulanması              123

10.4.3.  Kanun hükümlerinin özleri itibariyle uygulanması ve yorum................... 124

 1. Kanun hükümlerinin özleri itibariyle uygulanmaları.............................. 124
 2. Yorum.................................................................................................... 125
 
 1. Tanım ve genel açıklamalar................................................................. 125
 2. Yorumun türleri.................................................................................. 126
 3. Yorum metodlan................................................................................. 126
 
 1. Söze göre (lafzî) yorum metodu...................................................... 126
 2. Sübjektif tarihî yorum metodu......................................................... 126
 3. Objektif tarihî yorum metodu.......................................................... 127
 4. Objektif zamana uygun yorum metodu........................................... 127

10.4.3.2.4.               Yorumda yararlanılacak araçlar       128

10.5.  Kanun hükümlerinin niteliklerine göre uygulanması.................................... 130

 1. Genel hükümler-özel hükümler................................................................. 130
 2. Emredici hükümler-emredici olmayan hükümler....................................... 131
 
 1. Emredici hükümler................................................................................. 131
 2. Emredici olmayan hukuk kuralları......................................................... 131

 1. Yedek hükümler.................................................................................. 131
 2. Yorumlayıcı hukuk kuralları............................................................... 132

11. KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA HÂKİMİN TAKDİR
YETKİSİ...............................................................................................................
132

 1. Şartlarda takdir yetkisi................................................................................. 133
 2. Hükümde takdir yetkisi............................................................................... 133

12. KANUNDA UYGULANABİLİR BİR HÜKÜM BULUNMAMASI
HALİNDE ÖRF VE
ÂDET HUKUKUNUN UYGULANMASI........................ 134

 1. Giriş............................................................................................................. 134
 2. Boşluk.......................................................................................................... 134
 3. Boşluk ve hukuk dışı alan............................................................................ 134
 4. Boşluk ve menfi çözüm (nitelikli susma)..................................................... 134
 5. Boşluk ve kanunun yetersizliği.................................................................... 136
 6. Boşluk türleri............................................................................................... 136

12.6.1. Hüküm içi boşluk-kanun boşluğu............................................................. 137

 1. Hüküm içi boşluk................................................................................... 137
 2. Kanun boşluğu....................................................................................... 137

12.6.1.2.1. Gerçek boşluk..................................................................................... 137

 1. Açık boşluk...................................................................................... 137
 2. Örtülü boşluk................................................................................... 138

12.6.1.2.2. Gerçek olmayan boşluk...................................................................... 138 13. KANUN BOŞLUĞUNUN DOLDURULMASI YOLLARI................................ 139

 1. Örf ve âdet hukukunun uygulanması........................................................... 139
 2. Hâkimin hukuk yaratması............................................................................ 140
 1. Genel olarak.............................................................................................. 140
 2. Hâkimin hukuk yaratmasının şartları........................................................ 140
 3. Hâkimin hukuk yaratırken izleyeceği yöntem.......................................... 141
 4. Hâkimin hukuk yaratırken yararlanacağı araçlar....................................... 142
 5. Hâkimin yarattığı hukukun uygulanması.................................................. 142
14. HÂKİMİN HUKUKU UYGULARKEN BİLİMSEL GÖRÜŞLERDEN

VE MAHKEME KARARLARINDAN YARARLANMASI................................ 143

 1. Genel Olarak................................................................................................ 143
 2. Bilimsel Görüşler (Öğreti, Doktrin)............................................................. 144
 3. Yargı Kararlan.............................................................................................. 145
 1. HAK...................................................................................................................... 146
 2. HAKLARIN ÇEŞİTLERİ..................................................................................... 148

16.1. Dayandığı hukuk dalına göre hakların ayınmırKamu hukuku hakları -

Özel hukuk haklan....................................................................................... 149

16.2. Niteliklerine göre hakların ayırımı: Mutlak Haklar-Nisbî (Kişisel) Haklar . 150

16.2.1. Mutlak haklar........................................................................................... 150

16.2.1.1. Eşya üzerindeki mutlak haklar............................................................... 151

16.2.1.1.1. Aynî haklar (maddî eşya üzerinde mutlak haklar).............................. 151

 1. Mülkiyet......................................................................................... 153
 2. İrtifak hakkı.................................................................................... 154
 3. Rehin hakkı..................................................................................... 157
 4. Taşınmaz yükü (gayrimenkul mükellefiyeti).................................. 159

16.2.1.1.2. Fikrî haklar (Maddî olmayan eşya üzerindeki mutlak haklar)......... 160

16.2.1.2. Kişi üzerindeki mutlak haklar............................................................. 161

 1. Kişinin kendi üzerindeki mutlak haklan: Kişilik hakkı...................... 162
 2. Kişinin başkaları üzerindeki mutlak haklan: Velayet ve vesayet....... 163

16.2.2. Nisbî haklar (Kişisel haklar).................................................................. 163

16.2.2.1.  Nisbîhaklann çeşitleri........................................................................... 164

 1. Alacak hakkı...................................................................................... 164
 2. Yenilik doğuran haklar....................................................................... 165
 3. Borç ilişkisi dışındaki hukukî ilişkilerden doğan nisbî haklar............. 166

16.2.2.2.  Etkisi güçlendirilmiş nisbî (kişisel) haklar............................................ 167 16.3. Konularına Göre Haklar: Malvarlığı Haklan-Kişi Varlığı Haklan............... 169

 1. Malvarlığı haklan..................................................................................... 169
 2. Kişi varlığı haklan.................................................................................... 170
 
 1. Devir Edilebilmelerine Göre Haklar: Devredilebilir Haklar-
  Devredilemeyen Haklar.............................................................................. 171
 2. Kullanabilecek Kişilere Göre Haklar: Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar-
  Başkasınca Kullanılabilecek Haklar............................................................ 172
 3. Hak Sahibinin Belirlenmesi Şekline Göre Haklar: Bağımsız Haklar-

Bağh Haklar................................................................................................ 174

 1. Bağımsız haklar....................................................................................... 174
 2. Bağlı haklar.............................................................................................. 174
 
 1. Eşyaya bağlı haklar............................................................................... 175
 2. Alacağa bağlı haklar.............................................................................. 176
 3. Sözleşmeye bağlı haklar........................................................................ 176
 4. Bir topluluğa mensup olmaya bağlı haklar........................................... 176

16.7. Sağladıkları Yetkinin İçeriğine Göre Haklar: Yararlanma Haklan -
Düzenleme Haklan..................................................................................... 177

 1. Yararlanma haklan................................................................................... 177
 2. Düzenleme haklan................................................................................... 177
 
 1. Genel olarak.......................................................................................... 177
 2. Yenilik doğuran haklar.......................................................................... 178
 
 1. Kavram.............................................................................................. 178
 2. Yenilik doğuran haklann çeşitleri....................................................... 178
 
 1. Kurucu yenilik doğuran haklar........................................................ 180
 2. Değiştirici yenilik doğuran haklar................................................... 181
16.7.2.2.2.3. Bozucu yenilik doğuran haklar........................................................ 182
 1. Yenilik doğuran hakların kullanılması.................................................. 182
 2. Yenilik doğuran hakların ortak özellikleri............................................ 183
 
 1. Yenilik doğuran haklar kullanılmakla sona ererler............................. 183
 2. Yenilik doğuran haklar kullanıldıktan sonra, buna ilişkin

işlem geri alınamaz........................................................................... 183

 1. Yenilik doğuran hakların kullanılması, kural olarak, şarta
  bağlanamaz....................................................................................... 186
 2. Yenilik doğuran hakların kullanılmasını sınırlayan süreler

hak düşürücü süredir........................................................................ 187

16.7.2.3. Defi haklan............................................................................................ 188

 1. HAK SAHİBİ....................................................................................................... 188
 2. HAKLARIN KAZANILMASI............................................................................. 190
 
 1. Hukuki Olay................................................................................................ 190
 2. Hukuki Fiil................................................................................................... 191
 3. Hukuka Uygun Fiiller.................................................................................. 192

18.3.1. İrade açıklamaları (irade açığa vurmaları)................................................... 192

 1. Hukukî işlemler...................................................................................... 192
 2. Hukukî işlem benzeri fiiller.................................................................... 193
 3. Maddî fiiller........................................................................................... 194
 
 1. Bilgi (tasavvur) açıklamaları...................................................................... 194
 2. His açıklamaları......................................................................................... 195

18.4.         Hukukî İşlem  195

18.4.1.          Hukukî işlemin unsurları               195

18.4.1.1.          İrade beyanı    196

 1. İrade beyanının tanımı ve unsurları..................................................... 196
 2. İrade beyanının çeşitleri...................................................................... 198
 
 1. Açık (sarih) irade beyanlan-örtülü (zımnî) irade beyanları.............. 198
 2. Yöneltilmesi gerekli irade beyanları-yöneltilmesi gerekli

olmayan irade beyanları................................................................... 198

18.4.1.2.        İrade beyanına hukukun uygun sonuç bağlaması      .............................    199

18.4.2.     Hukukî işlemlerin çeşitleri     ...............................................................        200

18.4.2.1.           Gerekli irade beyanı sayısı açısından: Tek (bir) taraflı

hukukî işlem-İki veya çok taraflı hukukî işlemler.................................. 200

 1. Tek (bir) taraflı hukukî işlemler.......................................................... 200
 2. İki veya çok taraflı hukukî işlemler..................................................... 200

18.4.2.1.2.1.   Sözleşme        ...............................................................200

 1. Borç sözleşmeleri.......................................................................... 201
 2. Medenî Hukukun diğer alanlarına ilişkin sözleşmeler................... 202

18.4.2.1.2.2.     Karar   ...............................................................................202

18.4.2.2.      Hukukî işlemin doğurduğu hukukî sonuçlara göre çeşitleri      ........................     203


 


 
 
 

 1. Hukukî işlemin sonuçlarını doğurduğu zamana göre: Sağlar arası
  hukukî işlemler-Ölüme bağlı hukukî işlemler............................................... 203
 2. Hukukî işlemin sonuçlarını doğurduğu değere göre çeşitleri-Kişi
  varlığına ilişkin hukukî işlemler-Malvarlığına ilişkin hukukî

işlemler............................................................................................... 203

 1. Kişi varlığına ilişkin hukukî işlemler....................................................... 203
 2. Malvarlığına ilişkin hukukî işlemler........................................................ 203
 3. Borçlandıncı işlem............................................................................ 204
 4. Tasarruf işlemi................................................................................. 205
 5. Kazandırıcı işlem.............................................................................. 207

18.4.3. Hukukî işlemin geçersizliği............................................................................. 210

 1. Yokluk.................................................................................................... 210
 2. Kesin hükümsüzlük................................................................................... 211
 3. Kavram................................................................................................ 211
 4. Kesin hükümsüzlük sebepleri.................................................................... 212
 5. Tahvil.................................................................................................. 213
 6. İptal edilebilirlik....................................................................................... 214
 7. Noksanlık................................................................................................ 216
 8. Nisbî geçersizlik (Nisbî etkisizlik)................................................................. 218
 9. Kısmî geçersizlik....................................................................................... 218

18.5. Hakların Kazanılmasının Şekilleri....................................................................... 219

 1. Aslen kazanma............................................................................................. 219
 2. Devren kazanma........................................................................................... 220
 3. Tesisen kazanma.......................................................................................... 221

19.  HUKUKÎ İLİŞKİLERDE VE HAKLARIN KAZANILMASINDA
İYİNİYETİN ROLÜ................................................................................................ 222

 1. İyiniyet Kavramı............................................................................................. 222
 2. İyiniyetin Rolü............................................................................................... 223
 3. Genel olarak................................................................................................ 223
 4. Hakların kazanılmasında iyiniyetin rolü............................................................ 224

19.3.   İyiniyetin İspatı.............................................................................................. 227

20.  HAKLARIN KULLANILMASINDA SINIRLAR: DÜRÜSTLÜK
KURALLNA UYMA ZORUNLULUĞU VE HAKKIN KÖTÜYE
KULLANILMASI YASAĞI...................................................................................... 229

 1. Genel Olarak.................................................................................................. 229
 2. Dürüstlük Kuralı............................................................................................. 230
 3. Dürüstlük kuralının anlamı....................................................... ,.................... 230
 4. Dürüstlük kuralının uygulama alanı.................................................................. 231

20.2.2.1.   Kanun hükümlerinin uygulanmasında dürüstlük kuralının rolü............................ 231

 1. Kanun hükümlerinin yorumlanmasında....................................................... 231
 2. Kanuna karşı hilenin önlenmesinde............................................................. 232

20.2.2.2.   Hukukî işlemlerde, özellikle de sözleşmelerde dürüstlük

kuralının uygulanması............................................................................... 234

20.2.2.2.1. Sözleşme yapma zorunluluğu....................................................................... 234

 1. Sözleşmenin müzakeresinde özenli ve dürüst davranma
  yükümlülüğü....................................................................................... 235
 2. Tek taraflı hukukî işlemlerin yorumlanmasında ve özellikle de
  sözleşmenin kurulmasında dürüstlük kuralının rolü............................ 236
 3. Sözleşmenin yorumlanması ve tamamlanmasında dürüstlük
  kuralının rolü....................................................................................... 237
 4. Sözleşmeden doğan borçların belirlenmesinde

dürüstlük kuralının rolü...................................................................... 238

20.2.2.2.6. Sözleşmede değişiklik yapılmasında veya sona

erdirilmesinde dürüstlük kuralının rolü............................................... 239

20.3. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı............................................................ 242

 1. Hakkın kötüye kullanılması yasağının anlamı........................................... 242
 2. Haklan kötüye kullanılması oluşturabilen durumlar.................................. 243
 1. Hakkın kullanılmasında menfaatin bulunmaması................................... 244
 2. Hakkın kullanılmasındaki menfaatle, başkasının

uğrayacağı zarar arasında aşın nisbetsizlik bulunması............................ 244

20.3.2.3. Çelişkili davranışta bulunulması (Uyandırılan güvene

aykırı davranışta bulunma).................................................................... 245

20.3.2.4. Hakkın tanınmasındaki amaca aykırı kullanılması.................................. 246

20.3.3. Hakkın kötüye kullanılmasının yaptırımı................................................. 247

20.4. Dürüstlük Kuralı Ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının
Uygulanmasının Esasları.............................................................................. 247 21. HAKLARIN KORUNMASI................................................................................ 249

 1. Talep............................................................................................................ 249
 2. Dâva............................................................................................................. 251
 3. Dâva kavramı ve çeşitleri.......................................................................... 251
 4. Dava karşısında davalının durumu............................................................ 252
 5. İddia ve savunmanın ispatı........................................................................ 254
 6. İspat kavramı......................................................................................... 254
 7. İspat yükü............................................................................................. 255
 8. Genel kural.......................................................................................... 255
 9. İstisnalar................. ............................................................................ 255
 10. Hayatın olağan akışına uygun olguların aksini ispat........................ 256
 11. Mâruf ve meşhur vakıalann ispatı................................................... 256
 12. İspat yükünü kanunun özel olarak belirlediği hâller......................... 256
 13. Karineye dayanan ispat................................................................... 257
 14. Resmî sicil ve senetlere dayanan iddiaların ispatı............................ 258
 15. İkrar.................................................................................................. 260
 16. Cebrî İcra...................................................................................................... 260
 17. Hak Sahibinin Hakkını Kendisinin Koruması.............................................. 262
22. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ........................................................................... 262

YARARLANILAN KAYNAKLAR............................................................................ 267