Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (99)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Türk Hukukunda Coğrafi İşaret Kavramı Ve Korunması

Türk Hukukunda Coğrafi İşaret Kavramı Ve KorunmasıSayfa Sayısı
:  
210
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-295-558-4

26,00 TL

SUNUŞ

Günümüz dünyasında ürünlerin kökeni, tüketiciler için önem arz eden bir faktör haline gelmiştir. Bunun nedeni ise bazı ürünlerin kökeni ile meşhur olması ya da kökeninin ürüne ayrı bir özellik katmasıdır. Bu nedenle herhangi bir ürünün belirli bir kökenden kaynaklanan türü, özellikle tercih edilebilmektedir. Bu da söz konusu ürüne üstün bir pazarlama değeri bahşetmektedir. Dolayısıyla, coğrafi işaret olarak adlandırılan bu gibi ürün adlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde kullanılacağı önemle ele alınmalıdır. Bu bağlamda ilk olarak, konunun hukuki boyutunun tatmin edici bir şekilde ortaya konması gerekir.

Türk hukukunda fikri ve sınai mülkiyet hukuku, önemi son yıllarda giderek artan bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Türkiye\′nin Avrupa Topluluğu müktesebatma uyum sağlama çabasıdır. Bu bağlamda 1995 yılında bir dizi KHK yürürlüğe sokulmuştur. Coğrafi İşaretlerin Korunması hakkında 555 sayılı KHK\′da bunlardan biridir. Fakat geride kalan 10 yılı aşkın süreçte, diğer sınai mülkiyet haklarının aksine, coğrafi işaretler yeterince ele alınmamıştır.

Coğrafi işaret kavramıyla ilk kez karşılaşan birçok insanın, bunu hukuka değil de coğrafya bilimine ilişkin bir kavram olarak algıladıklarına sıkça tanık olmaktayız. Bu da coğrafi işaret kavramının Türkiye\′de çok az bilindiğini göstermektedir. Hatta bu hakkı belirtmek için \"patentini almak\" ifadesinin kullanılması, konunun Türk hukuku için ne kadar yeni olduğunu ortaya koymaktadır.

Anabilim dalımız araştırma görevlisi Gökmen Gündoğdu\′nun hazırlamış olduğu bu çalışma, bu konudaki boşluğu doldurabilecek bir eserdir. Çalışmada Türk hukuk literatüründeki eksiklik yabancı öğreti taranarak giderilmiştir. Konuya ilişkin uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Topluluğu normları titizlikle incelenmiş ve Türk hukuku için önemli olabilecek saptamalara yer verilmiştir.

Arş. Gör. Gökmen Gündoğdu, çalışmasında sadece 555 sayılı KHK\′yı ele almakla yetinmemiş; TPE tarafından hazırlanan kanun taslağını da değerlendirerek, kanaatimce de dikkate alınması gereken, de lege feranda önerilerine yer vermiştir.

Yüksek lisans tezi olmasına rağmen, bu çalışmada bir yüksek lisans tezinden beklenenden çok daha fazlasını bulmak mümkündür. Türkçe kaynakların kısıtlı olduğu ve daha önce yazılmayan bir konuyu bu kadar kapsamlı olarak incelediği için asistanım Gökmen Gündoğdu\′yu tebrik eder başarılarının devamını dilerim.


Kadıköy, 28.06.2006

Prof. Dr. A. Murat DEMIRCIOGLUSUNUŞ

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı kapsamında Ar. Gör. Gökmen Gündoğdu tarafından, sayın Yrd. Doç. Dr. Tamer PEKDİNÇER danışmanlığında yazılan \"Coğrafi İşaretlerin Korunması\" konulu bu tez, saygıdeğer hocam Prof. Dr. Merih Kemal OMAG ile birlikte benim de görev aldığım jüri önünde savunulmuş ve oy birliği ile başarılı bulunmuştur.

Türk Hukukunda coğrafi işaret kavramı, unsurları, önemi, benzer kavramlardan farkları, tescili ve korunması, teori ve uygulama açısından yeni sayılabilecek birçok sorunlar içermektedir. Konunun uluslar arası boyutları, diğer fikri mülkiyet hakları ile ilişkisi ve hukukumuzda düzenlenişine ilişkin gelişmelerin de ele alınması gerekmiştir.

Türk Hukukunda son yıllarda önemi giderek artan ve üzerinde fazlaca çalışılmamış böyle bir konunun seçilmesi aşamasında öneride bulunmuş olmaktan dolayı mutluyum. Uzun bir zaman ve zahmet gerektiren tez yazımı aşamasının sıkıntılarını, ancak o dönemi yaşamış olanlar takdir edebilir. Yazar, gereken özeni ve titizliği göstererek, doktrin ve uygulamayı yansıtan ve temel sorunları ortaya koyan yararlı bir çalışma yapmış, tezini kitaba dönüştürürken, savunma sırasındaki öneri ve eleştirileri de dikkatle değerlendirmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku araştırma görevlisi olan yazarı, zor sayılacak böyle bir konuyu seçme cesareti gösterdiği ve başarı ile kaleme aldığı için kutlamak gerekir. Kendisinin, gayretini ve titizliğini ilerde de sürdürerek, hukuk alanında başka değerli çalışmalar üreteceğine inanıyorum.

Bu eserin, hukuk doktrini ve uygulamasına mütevazi de olsa bir katkı sağlayacağını ümit ediyor ve Gökmen\′in başarılarının devamını diliyorum.


Mutlukent, 6.7.2006.

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı.

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Türk Hukukunda Coğrafi işaret Kavramı ve Korunması adlı bu çalışma, yüksek lisans tezi olarak Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk bölümünde hazırlanmış, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ, Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar ve tez danışmanı Yard. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer\′den oluşan jüri önünde 12.06.2006 tarihinde savunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Tez basıya hazırlanırken esasa ilişkin bir değişiklik yapılmamış; fakat değerli jüri üyelerinin değerlendirme ve tavsiyeleri işlenmiştir.

Değerli hocam Prof. Dr. Merih Kemal Omağ\′a yapıcı eleştirileri ve katkısı için şükranlarımı sunarım. Akademisyen olma yolunda beni cesaretlendiren, hiçbir konuda ilgisini ve desteğini benden esirgemeyen, yayınlanmasını teşvik ettiği bu çalışmanın her satırında emeği olan saygıdeğer hocam Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar\′a ve birikimini benimle paylaşan, çalışmanın şekillenmesinde en az benim kadar payı olan danışman hocam Yard. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer\′e ne kadar teşekkür etsem azdır.
Yarattığı rahat ve huzurlu çalışma ortamı ile bu tezin tamamlanmasında önemli katkısı olan, tezin yayınlanmasını sağlayan, anlayışım ve desteğini hep hissettiğim değerli hocam Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu\′na bu vesile ile teşekkür ederim. Ayrıca, görüş ve önerileri ile bu çalışmaya değer katan hocam Yard. Doç. Dr. Azra Arkan\′a şükran borcumu da ifade etmeliyim.

Bu çalışma uzun ve zahmetli bir sürecin sonucudur. Beraber yaşadığımız bu süreçte beni yalnız bırakmayan ve birçok zorluğa en az benim kadar katlanan sevgili kardeşlerim Duygu ve Gökhan\′a minnettarım.


Merter, 27.06.2006

Gökmen Gündoğdu

GİRİŞ


Bir mal veya hizmeti satın almayı düşünen tüketicileri belirli bir ürüne yönelten sebepler çeşitlilik arz edebilir. Alışkanlıklar, ihtiyaçlar, ürünün kalitesi, fiyatı veya diğer karakteristik özellikleri satın alma iradesinin belirli ürünlere yönelmesine neden olan etkenler arasındadır. Bu etkenlerden en önemlileri şüphesiz ki ürünün kalitesi, itibarı veya diğer karakteristik özellikleridir. Bu noktada hepimizin çok ya da az bazı tercihleri olabilmektedir. Örneğin kaymak alırken onun Afyon Kaymağı olmasına, sucuk alırken Kayseri Sucuğu olmasına dikkat ederiz. Rakı almak isteyen bir tüketicinin tercihi Tekirdağ Rakısı\′ndan yana olacaktır. Köpüklü şarap içmek isteyen birinin ilk tercihi Champagne, halı almak isteyen birininki ise Hereke veya İran Halısı olacaktır.

Peki, bu ürünlerin diğerlerinden farkı nedir? \′Belirli bir yöreyle anılıyor olmaları\′ denilebilir ama bu yüzeysel bir cevap olacak ve biraz incelendiğinde durumun bu kadar basit olmadığı görülecektir. Bu ürünlerin sadece belirli bir yöre ile anılmadığı, aynı zamanda kalitesini, itibarını ya da diğer karakteristik özelliklerini bu yöreden aldığı ortadadır. İşte bu ürünlerin adları \"coğrafi işaret\" olarak nitelendirilmektedir.

En genel haliyle Paris Sözleşmesi\′nde korunan, ardından Madrid Sözleşmesi ve Lizbon Sözleşmesi\′ne konu olan coğrafi işaretlere şu an itibariyle en etkili korumayı sağlayan uluslararası düzenleme TRIPS\′tir. Avrupa Birliği hukukunda ise ürün bağlamında ayrım yapılmakta ve farklı ürün kategorilerine ilişkin coğrafi işaretler farklı tüzüklerle korunmaktadır. Bu tüzüklerden en önemlisi 2081/92 sayılı konsey tüzüğüdür. Türkiye\′de ise bu tüzükten esinlenilerek 1995 yılında 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kabul edilmiş ve böylece daha önceden genel hükümlerle ve haksız rekabet hükümleriyle dolaylı olarak korunan coğrafi işaretlere etkin ve özel bir koruma sağlanmıştır. Coğrafi işaret gibi önemli bir sınaî mülkiyet hakkına sağlanan korumanın kanuna değil de KHK\′ya dayanmasının doğru olmadığı kanısına varılmış ve diğer birtakım ihtiyaçların da etkisiyle 2006 yılının başlarında TPE tarafından Coğrafi işaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında Kanun Taslağı hazırlanmıştır. Çalışmada esas olarak CoğlşKHK ekseninden hareket edilmekle birlikte, CoğİşKHK\′nm taslak ile karşılaştırılması, taslağın getirdiği yenilikler ve öngördüğü değişiklikler de ayrıntısıyla ele alınmıştır.

Coğrafi işaretler, WIPO tarafından yapılan geleneksel ayrıma göre men-


şe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılmaktadır. CoğİşKHK\′da da tıpkı mehaz 2081/92 sayılı tüzükte olduğu gibi bu ayrım benimsenmiştir.

Türk hukukunda coğrafi işaretin tanımı CoğİşKHK m. 3/1\′de ve Yönetmeliğin 2. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, \"coğrafî işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.\"

Menşe adı ve mahreç işaretlerinin özellikleri CoğİşKHK m. 3\′te sayılmış fakat bu kavramların tanımı yönetmelikte yapılmıştır. Yönetmelik m. 3\′te menşe adı, \"bir ürünün coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması koşulu ile n yöre, alan veya bölge adını\" belirten işaret olarak tanımlanmıştır. Mahreç işareti ise \"bir ürünün coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanması, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle ou yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması koşulu ile o yöre, alan veya bölge adını\" olarak ifade edilmiştir. CoğİşKHK\′da benimsenen bu ayrım taslakta da yer almaktadır. Bununla birlikte, 2082/92 sayılı tüzüğe göre korunan \"geleneksel özellikli ürünler\" de taslağın kapsamına alınmıştır.

Coğrafi işaretler, köken belirtme, ayırt etme, kalite ve garanti belirtme, geleneksel bilgiyi koruma vb. fonksiyonlara sahiptir. Bu nedenle bu işaretleri özel olarak korumak gerekmektedir. Ayrıca o toplumu oluşturan bireylerin kültürel bir mirası olması ve uluslararası alanda ülke tanıtımına da katkı sağlaması bu işaretlerin önemle ele alınmasına neden olmaktadır.

Coğrafi işaretler her türlü ekonomik yapı için önem arz etmesine karşılık, gelişmekte olan ve ekonomisi daha ziyade tarımsal üretime dayanan ülkelerde ayrı bir yere sahiptir. Bunun en önemli nedenlerinden biri bu ülkelerin sanayileşmeyi tamamlayamamış olması ve dolayısıyla tarımsal üretimin ve geleneksel üretim tekniklerinin ekonominin temel yapısını teşkil etmesidir. Tarımsal ekonominin ülkemizdeki yeri, iklim ve ürün çeşitliliği gibi etkenler dikkate alındığında coğrafi işaretlerin ülke ekonomisi için ne denli önemli olduğu anlaşılacaktır.

Gelişmiş ülkelerin sınai hakların korunmasına ilişkin olarak diğer ülkelere yaptığı öneri ve dayatmalar incelendiğinde, bunun daha çok marka, patent ve tasarım gibi sınai haklara yönelik olduğu, coğrafi işaretlerin ise neredeyse hiç ele alınmadığı görülecektir. Çünkü coğrafi işaretler, yerel ekonomiyi güçlendirmekte ve bu ülke lehine bir durum yaratmaktadır. Dolayısıyla bir ülkenin coğrafi işaretlere koruma sağlaması, sadece kendi ekonomisini güçlendirecek ve belki de diğer ülkelerin bu işaretleri haksız yere kul-

lanmalarma engel olacaktır. Bu nedenle bir ülkenin coğrafi işaretleri koruması diğer ülkeleri cezbeden bir durum değildir. Her fırsatta marka ve patent gibi sınai haklara etkin korunma sağlanmasını öneren Avrupa Birliği, coğrafi işaretlere neredeyse hiç değinmemiştir. Türkiye\′de yeterli düzeyde coğrafi işaret bilincinin oluşmamasımn nedenlerinden biri de budur. Hatta 1995 yılından bu yana sadece 80 coğrafi işaretin tescil edilebilmesinin altında yatan temel gerekçe de işte bu bilinç yetersizliğidir. Coğrafi işaretler doktrinde de gereğince ele alınmamıştır. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku kitaplarının birçoğunda konu ya hiç ele alınmamış ya da sadece CoğlşKHK\′daki tanımlara yer verilmiştir. Bu nedenle bu çalışmanın esas amacı biraz da olsa coğrafi işaret bilincinin oluşmasına katkı sağlamaktır.

Uygulamada coğrafi işaretler açısından önem arz eden en temel sorunlardan biri ise markalarla olan ilişkisidir. Bu nedenle bu ilişkinin hem coğrafi işaretler hukuku açısından hem de marka hukuku açısından incelenmesi gerekmektedir.

Üç bölümden oluşan bu çalışmada ilk olarak coğrafi işaret kavramı ele alınmıştır. Uluslararası sözleşmeler ve 2081/92 sayılı tüzük bağlamında kavram her yönüyle incelenmiş ve benzer kavramlarla ilişkisine değinilmiştir. Ardından coğrafi işaretlerin tescili, kullanımı ve denetim süreci incelenmiştir. Coğrafi işaretlerin korunması ayrı bir başlıkta ele alınmış ve son olarak hükümsüzlük kurumuna yer verilmiştir. Markalarla olan ilişkisi, hem coğrafi işaretler hukuku hem de marka hukuku çerçevesinde irdelenmiş ve arz ettiği önem dolayısıyla MarKHK\′nın ilgili hükümleri bir de bu yönüyle incelenmiştir.


İÇİNDEKİLER

SUNUŞ v
SUNUŞ vii
ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR ix
İÇİNDEKİLER xi
KISALTMALAR xvii
GİRİŞ 1


Birinci Bölüm
COĞRAFİ İŞARET KAVRAMI

§ 1. COĞRAFİ İŞARETİN TANIMI VE TARİHÇESİ 5
I. TANIM 5
II. TARİHÇE 7

§ 2. COĞRAFİ İŞARETİN UNSURLARI 9
I. ÜRÜN 9
II. BELİRLİ BİR COĞRAFYA 16
III. İŞARET 19
IV. ÜRÜNÜN BELİRLİ BİR KARAKTERİSTİK
(HUSUSİYET) KAZANMIŞ OLMASI 21
V. ÜRÜNÜN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİYLE
COĞRAFİ KÖKENİ ARASINDA BAĞLANTI OLMASI 25

§ 3. TÜRK HUKUKUNDA VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE
COĞRAFİ İŞARETLER 27
I. TÜRK HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARETLER 27
II. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE COĞRAFİ
İŞARETLER 35
A. Genel Olarak 35
B. TRIPS Öncesi Düzenlemelerde Coğrafi İşaretler 36
1. Paris Sözleşmesi 37
2. Madrid Sözleşmesi 38
3. Lizbon Sözleşmesi 39
4. Avrupa Birliği Düzenlemeleri 41
C. TRIPS\′te Coğrafi İşaretler 52
1. Genel 52
2. TRIPS\′in Sağladığı Genel Koruma 53
3. Şaraplar ve Alkollü Sert İçkiler İçin Ek Koruma 55
4. TRIPS\′te Öngörülen Müzakereler 57


§ 4. COĞRAFİ İŞARETLERİN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLE
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ DURUM 59

§ 5. COĞRAFİ İŞARET TÜRLERİ 61
I. GENEL OLARAK 61
II. MENŞE ADLARI (APPELLATIONS OF ORIGIN,
DESIGNATIONS OF ORIGIN) 62
III. MAHREÇ İŞARETLERİ (INDICATIONS OF ORIGIN,
GEOGRAPHICAL INDICATIONS) 66


§ 6. COĞRAFİ İŞARETLERİN FONKSİYONLARI 68
I. ASLİ FONKSİYONLARI 68
A. Ayırt Etme Fonksiyonu 68
B. Köken Belirtme Fonksiyonu 68
C. Kalite ve Garanti Belirtme Fonksiyonu 69
D. Reklam Fonksiyonu 70
II. TALİ FONKSİYONLAR 70
A. Geleneksel Bilgiyi ve Kültürel Değerleri Koruma Fonksiyonu 70
B. Ülke Tanıtımına Katkı Fonksiyonu 71
C. Yerel Kalkınmayı Sağlama ve Göçü Önleme Fonksiyonu 71

§ 7. COĞRAFİ İŞARETİN BENZER KAVRAMLARLA
KARŞILAŞTIRMASI 72
I. GENEL OLARAK 72
II. MARKALARLA KARŞILAŞTIRMA 72
A. Genel Olarak 72
B. Ticaret Markaları ve Hizmet Markaları ile Karşılaştırma 72
C. Ortak Markalar ile Karşılaştırma 74
D. Garanti Markaları ile Karşılaştırma 75
III. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARLA KARŞILAŞTIRMA 77
IV. PATENTLERLE KARŞILAŞTIRMA 78
V. TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI İLE KARŞILAŞTIRMA 78


§ 8. COĞRAFİ İŞARET ÜZERİNDEKİ HAKKIN NİTELİĞİ 80

İkinci Bölüm
COĞRAFİ İŞARETİN TESCİLİ, KULLANIMI VE DENETİMİ

§ 1. BAŞVURU HAKKI SAHİPLERİ, BAŞVURU KOŞULLARI VE
TESCİL AŞAMALARI 85
I. BAŞVURU HAKKI SAHİPLERİ 85
A. Üreticiler 86
B. Tüketici Dernekleri 87
C. İlgili Kamu Kuruluşları 87
II. BAŞVURU KOŞULLARI 88

III. TESCİL AŞAMALARI 91
A. Başvurunun İncelenmesi 91
B. Başvuruya İtiraz ve İtirazın İncelenmesi 95
C. Tescil ve Yayın 96

§ 2. TESCİL EDİLEMEYECEK İŞARETLER 97
I. GENEL OLARAK 97
II. CoğİşKHK m. 3\′TEKİ TANIMLARA UYMAYAN
AD VE İŞARETLER 98
III. ÜRÜNLERİN ÖZ ADI OLMUŞ AD VE İŞARETLER
(JENERİK ADLAR) 98
IV. ÜRÜNLERİN GERÇEK MENŞESİ HAKKINDA HALKI
YANILTABİLECEK AD VE İŞARETLER 100
V. KAMU DÜZENİNE VE GENEL AHLAKA AYKIRI
AD VE İŞARETLER 101
VI. CoğİşKHK m. 2\′DE BELİRTİLEN ÜLKELERDE KORUNMAYAN
VEYA KORUMASI SONA ERMİŞ VEYA KULLANILMAYAN AD
VE İŞARETLER 101

§ 3. COĞRAFİ İŞARETİN KULLANIMI VE DENETİMİ 102
I. COĞRAFİ İŞARETİN KULLANIMI 102
A. Genel Olarak 102
B. Coğrafi İşaretlerde İyi Niyetli Kullanım 105
II. KULLANIMIN DENETİMİ 108

Üçüncü Bölüm
COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI

i 1. COĞRAFİ İŞARETLERE İLİŞKİN KORUMA SİSTEMLERİ 115
I. GENEL OLARAK 115
II. HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİNE GÖRE KORUMA 115
III. MARKA HUKUKU HÜKÜMLERİNE GÖRE KORUMA 116
IV İDARİ DÜZENLEMELERE GÖRE KORUMA 117
V. TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARET OLARAK KORUMA 117

i 2. KORUMANIN BAŞLANGICI VE KORUMADAN
YARARLANACAK KİŞİLER 118
I. KORUMANIN BAŞLANGICI 118
II. KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER 121


i 3. KORUMANIN KAPSAMI 124
I. TESCİLLİ ADIN ÜNÜNDEN YARAR SAĞLAYACAK
KULLANIMLARA KARŞI KORUNMASI 124
II. TESCİL KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİ ANDIRAN YA DA
ÇAĞRIŞTIRABİLEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ OLARAK TESCİLLİ
ADIN TİCARİ AMAÇLI KULLANIMINA KARŞI KORUNMASI 126


III. GERÇEK COĞRAFİ YERİ İFADE EDEN FAKAT HAKSIZ
BİÇİMDE ÜRÜNÜN BAŞKA YER KAYNAKLI OLDUĞU
İZLENİMİNİ BIRAKAN KULLANIMA KARŞI KORUNMASI 127
IV. KORUNAN ADIN TERCÜMESİNİN KULLANIMINA KARŞI
KORUNMASI 128
V. TESCİLLİ ADIN BAŞKA TERİMLERLE BİRLİKTE
KULLANIMINA KARŞI KORUNMASI 128
VI. ÜRÜNÜN NİTELİKLERİ VE MENŞEİ KONUSUNDA YANLIŞ
VEYA YANILTICI AÇIKLAMA VEYA BEYANLARA
KARŞI KORUNMASI 129
VII.ÜRÜNÜN MENŞEİ KONUSUNDA HALKI YANILTABİLECEK
BİÇİMDE AMBALAJLANMASINA VEYA YANILGI
YARATABİLECEK DİĞER HERHANGİ BİR BİÇİMDE
SUNULMASINA KARŞI KORUNMASI 130

§ 4. COĞRAFİ İŞARETLERİN MARKALARLA İLİŞKİSİ 131
I. GENEL OLARAK .: 131
II. COĞRAFİ İŞARETLER HUKUKUNA GÖRE
İHTİLAFIN ÇÖZÜMÜ 132
A. Koruma Sistemine Göre Yaklaşımlar 132
1. Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korumada Durum 132
2. Marka Hukuku Hükümlerine Göre Korumada Durum 132
3. İdari Düzenlemelere Göre Korumada Durum 132
4. Tescilli Coğrafi İşaret Olarak Korumada Durum 132
B. Uluslararası Sözleşmelerde ve Avrupa Birliği
Hukukunda Durum 133
1. Uluslararası Sözleşmelerde Durum 133
a. Lizbon Sözleşmesi\′ne Göre 133
b. TRIPS\′e Göre 133
2. Avrupa Birliği Hukukunda Durum 138
3. Bazı Uluslararası Kuruluşların Önerileri 141
C. CoğİşKHK\′da Durum 142
III. MARKA HUKUKUNA GÖRE İHTİLAFIN ÇÖZÜMÜ 149
A. Genel Olarak 149
B. 556 Sayılı MarKHK\′ya Göre Korunması 149
C. Değerlendirme 156

§ 5. COĞRAFİ İŞARET HAKKINA TECAVÜZ HALLERİ
VE CEZALAR 158

§ 6. İHTİYATİ TEDBİRLER, GÜMRÜKLERDE EL KOYMA
VE DELİLLERİN TESPİTİ 164
I. İHTİYATİ TEDBİRLER VE GÜMRÜKLERDE EL KOYMA 164
II. DELİLLERİN TESPİTİ 167
§ 7. HUKUK DAVALARI 168
I. TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI 168
II. TECAVÜZÜN MEVCUT OLMADIĞI HAKKINDA DAVA 169
III. TECAVÜZÜN DURUDURULMASI DAVASI 170
IV. TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ DAVASI 170
V. TECAVÜZÜN GİDERİLMESİ DAVASI 171
VI. TAZMİNAT DAVALARI 172
A. Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 172
B. İtibar Tazminatı 176
VII.DAVACI VE DAVALI SIFATI 177
VIII. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, ZAMANAŞIMI
VE HÜKMÜN İLANI 178
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme 178
B. Zamanaşımı 181
C. Hükmün İlam 182

§ 8. COĞRAFİ İŞARETİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 182
I. GENEL OLARAK 182
II. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI VE NİTELİĞİ 184
III. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASININ SÜRESİ 185
IV. HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ 188
A. CoğİşKHK m. 3, 5 ve 8\′deki Koruma Koşullarına
Sahip Olmaması Hali 188
B. CoğİşKHK m. 7\′de Belirtilen Hak Sahipliğinin Başka
Kişiye ya da Kişilere Ait Olması Hali 189
C. CoğİşKHK m. 20\′de Belirtilen Denetim İşlemlerinin
Yeterince Yerine Getirilmemiş Olması Hali 189
V. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINDA TARAFLAR 190
A. Davacı 190
B. Davalı 190
VI. HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ ETKİSİ 191

SONUÇ 199

KAYNAKÇA 205