Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)      Mart (152)

Türk Borçlar Kanunu ( Gerekçeli - Karşılaştırmalı - Tablolu )

Türk Borçlar Kanunu ( Gerekçeli - Karşılaştırmalı - Tablolu )Sayfa Sayısı
:  
553
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-975-6068-95-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

öNSöZ
Temel Yasalarımızdan sayılan 818 sayılı Borçlar Kanunu, zaman içinde değişikliklere uğramış olmasına, karşın, ana niteliklerini korumuş, uzun yıllar ülkemiz hukuk hayatında, önemli bir yeri olmuştur.Ancak, hayatın değişimine yasalarında, uyacağı, geri kalamayacağı, yaşamın diyalektiği ise; Türk Borçlar Kanunu da bu süreci izlemiştir. Me¬cellenin önemli bir ilkesi olan «Ezmanın tagayyuruyla ahkâm da ta-gayyur eder» ilkesini doğrularcasına Türk Borçlar Kanunu da aynı süreci izlemiştir,1.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu bu ilkeleri arkasına alarak hazırlanmıştır.
Her ne kadar Türk Borçlar Kanunu belirlenen tarihte, belli bir uyum süreci sonunda yürürlüğe gireceği ifade edilmiş ise de; söz konusu kanunun 818 sayılı Borçlar Kanunu ile birlikte değerlendirilmesi kaçınılmazdır.Uyum süreci içerisinde yasanın uygulanmasına geçilmezden önce, Türk Hukuk hayatında 85 yıllık geçmişi olan ve bu geçmişle birlikte kendi alanında, doktirin ve uygulamanın önemli katkılarının ve uygulamayayön veren yerleşmiş içtihatların, yürürlüğe girecek olan yeni yasaya da vazgeçil¬mez katkısı olacaktır.
Bu nedenle, temel kavramları bozulmaksızın koruyan, yeni yasa ile eski yasa iç içe uzun yıllar gündemimizde kalacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanında da yeni yasanın dil içeriği bakımından eski yasanın dilinin daha kolay anlaşılmasını sağlayacağı, uygulayıcılara daha bir yol göstere¬ceği, bu nedenle de eski ve yeninin karşılaştırılmasına olanak tanıyacağı gibi kavramların daha bir anlaşılacağını da belirtmek gerekir.
Sözkonusu kanun, belirlenen süreç geçtikten sonra uygulamaya geçe¬ceğinden bu süreç içerisinde uygulayıcıların yeni Borçlar Kanunu ile bulu¬şup eski yasa ile kıyaslamasına olanak tanıyacak, ufkun genişlemesine ne¬den olacak ve yeni dil biçimi olarakta daha. anlaşılmasını kolaylaştıracak¬tır.
Yapıtı sunarken, yasanın tam metni yanında, genel gerekçe ve her maddeyi karşılayan gerekçeler kitaba alınmış, ayrıca eski ve yeni maddeler karşılaştırılmalı tablo halinde sunulmuştur.

Yasalara yön verecek olan onun uygulayıcılarıdır. Bu bağlamda, uy¬gulayıcıların, geçmişin birikimini, yeni yasanın ruhuyla örtüştürüp, daha gelişmiş bir hukuk anlayışına yol açacak bir uygulamanın öncüleri duru¬munda olmalıdırlar.
Bu gerçekliği de en güzel şekilde Mevlâna dile getiriyor.
«Bir yerden bir yere konmak ne güzel
Bir yerden bir yere akmak ne hoş
Bulanmadan, donmadan akmak gerek
Dün dünle beraber geçti cancağızım
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım:..»
(Mevlâna, Çev: A.Kadir)

Bu dizelerdeki gerçeği arkasına alan bir hukuk uygulayıcısı, içinde yaşadığı toplumunun insanını ve ülkesinin çağdaşlık düzeyini, daha bir yükseğe taşınmasın¬da şüphesiz en büyük katkıyı verecektir.


Saygı dileklerimle.
Karşıyaka, Mart2011
Veysel GÜLAŞİÇİNDEKİLER
TÜRK BORÇLAR KANUNU GENEL GEREKÇESİBİRİNCİ KISIM Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları
BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

Madde Üayta
A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması 1. Genel olarak Mad.l- 63
2. İkinci derecedeki noktalar Mad.2- 63
11. Öneri ve kabul 1. Süreli öneri Mad.3- 64
2. Süresiz öneri a. Hazır olanlar arasında Mad.4- 65
b. Hazır olmayanlar arasında Mad.5- 65
3. Örtülü kabul Mad. 6- 66
4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi Mad.7- 66
5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri Mad.8- 67
6. İ lan yoluyla ödül sözü verme Mad.9- 68
7. Önerinin ve kabulün geri alınması Mad.10- 69
III. Hazır olmayanlar arasında kumlan sözleşmenin hüküm anı Mad.ll- 69
B. Sözleşmelerin şekli 1. Genel kural Mad.12- 70
II. Yazılı şekil 1. Yasal şekil a. Kapsamı Mad.13- 70

b. Unsurları
Mad.14- 71
c. İmza Mad.15- 72
d. İmza yerine geçen işaretler Mad.16- 73
2. İradi şekil Mad.17- 74
C. Borç tanıması Mad. 18- 75
D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler Mad.19- 75
E. Genel işlem koşutları I. Genel olarak Mad. 20- 76
11. Kapsamı 1. Yazılmamış sayılma Mad.2I- 78
2. Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi Mad. 22- 79
III. Yorumlanması Mad. 23- 80
IV. Değiştirme yasağı Mad. 24- 81
V. İçerik denetimi Mad. 25- 81
F. Sözleşmenin içeriği 1. Sözleşme özgürlüğü Mad. 26- 82
II. Kesin hükümsüzlük Mad. 27- 82
III. Aşırı yararlanma Mad. 28- 83
IV. Önsözleşme Mad. 29- 84
G. İrade bozuklukları I. Yanılma 1. Yanılmanın hükümleri Mad. 30- 85
2. Yanılma hâlleri
a. Açıklamada yanılma Mad. 31- 85
b.Saikte yanılma Mad. 32- 87
c. İletmede yanılma Mad. 33- 88
3. Yanılmada dürüstlük kuralları Mad. 34- 88
4. Yanılmada kusur Mad. 35- 89
II. Aldatma Mad. 36- 89
III. Korkutma I. Hükmü Mad. 37- 90
2. Koşulları Mad. 38- 91

IV. İmde bozukluğunun giderilmesi

Mad.39- 91

H. Temsil
1. Yetkili temsil 1. Genel olarak

a. Temsilin hükmü Mad. 40- 92
b. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi Mad.4l- 93
2. Hukuki işlemden doğan yetki a. Yetkinin sınırlanması ve geri almması Mad.42- 94
b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar Mad.43- 94
c. Yetki belgesinin geri verilmesi Mad. 44- 95
d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi Mad.45- 96
11. Yetkisiz temsil 1. Onama hâlinde Mad. 46- 96
2. Onamama hâlinde Mad.47- 97
III. Saklı hükümler Mad.48- 98
İKİNCİ AYIRIM Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri

A. Sorumluluk I. Genel olarak Mad. 49- 98
11. Zararın ve kusurun ispatı Mad. 50- 99
111. Tazminat 1. Belirlenmesi Mad. 51- 100
2. İndirilmesi Mad. 52- 100
IV. Özel durumlar 1. Ölüm ve bedensel zarar a. Ölüm Mad. 53- 101
b. Bedensel zarar Mad.54- 102
c. Belirlenmesi Mad. 55- 102
d. Manevi tazminat Mad. 56- 104
2. Haksızrekabet Mad. 57- 105
3. Kişilik hakkının zedelenmesi Mad. 58- 106
4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı Mad. 59- 107

V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 1. Sebeplerin yarışması Mad.60- 1(
2. Müteselsil sorumluluk a. Dış ilişkide Mad.61- K
b. İç ilişkide Mad.62- 11
VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 1. Genel olarak Mad.63- 11
2. Sorumluluk Mad.64- 11
B. Kusursuz sorumluluk I. Hakkaniyet sorumluluğu Mad.65- 11
II. Özen sorumluluğu 1. Adanı çalıştıranın sorumluluğu Mad.66- İl;
2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu a. Giderim yükümlülüğü Mad.67- 11\\\\\\\′
b. Alıkoyma hakkı Mad.68- \\\\\\\\\\\\\\\\i
3. Yapı malikinin sorumluluğu a. Giderim yükümlülüğü Mad.69- Ut
b. Zarar tehlikesini önleme Mad.70- W
III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme Mad.71- 118
C. Zamanaşımı I. Kural Mad.72- 119
II. Rücu isteminde Mad.73- 121
D. Yargılama I. Ceza hukuku ile İlişkisinde Mad.74- 121
11. Tazminat hükmünün değiştirilmesi Mad.75- 122
III.Geçici ödemeler Mad.76- 122
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri

A. Koşulları
I. Genel olarak

Mad.77- 123II. Borçlanılmamış edimin ifası

Mad.78- 124Geri vermenin kapsamı
I. Zenginleşenin yükümlülüğü

Mad.79- 124


II. Giderleri isteme hakkı
Mad.80- 125
C. Geri istenememe Mad.81- 126
D. Zamanaşımı Mad.82- 126
İKİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Hükümleri
BİRİNCİ AYIRIM Borçların İfası

A. Genel olarak I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması Mad.83- 128
II. İfanın konusu 1. Kısmen ifa Mad.84- 128
2. Bölünemeyen borç Mad.85- 129
3. Çeşit borcu Mad.86- 129
4. Seçimlik borç Mad.87- 130
5. Faiz Mad.88- 130
B. İfa yeri Mad.89- 131
C. İfa zamanı I. Süreye bağlanmamış borç Mad.90- 132
II. Süreye bağlı borç 1. Aya ilişkin sürelerde vade Mad.91- 132
2. Diğer sürelerde vade Mad.92- 133
3. Tatilgünleri Mad.93- 134
III. İş saatlerinde ifa Mad.94- 134
IV. Sürenin uzatılması Mad.95- 135
V. Erken ifa Mad.96- 135
VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde
l.İfadasıra Mad.97- 136
2. İfa güçsüzlüğü Mad.98- 136
D. Ödeme I. Ülke parası ile Mad.99- 137

II. Mahsup
1. Kısmen ödemede

Mad. 100- 13


2. Birden çok borçta a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre Mad. 101- 13
b. Kanuna göre Mad. 102- 13\\\\\\\′
III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi I. Borçlunun hakkı Mad. 103- 14(
2. Hükümleri Mad.104- 14C

3. Senedin geri verilememesi

Mad. 105- 141E. Alacaklının temerrüdü I. Koşullan

Mad. 106- 142II. Hükümleri
1. Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde a. Tevdi hakkı

Mad. 107- 142b. Satma hakkı

Mad. 108- 143c. Tevdikonusunugerialma

Mad. 109- 144Diğer edimlerde

Mad.110- 144F. Diğer ifa engelleri

Mad. 111- 145

İKİNCİ AYIRIM ^ , Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçlan

A. Borcun ifa edilmemesi I. Giderim borcu 1. Genel olarak

Mad. 112- 146


2. Yapma ve yapmama borçlarında Mad. 113- 146
II. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı 1. Genel olarak Mad. 114- 147
2. Sorumsuzluk anlaşması Mad. 115- 148
3. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk Mad. 116- 149
B. Borçlunun temerrüdü I. Koşullan Mad. 117- 150
11. Hükümleri 1. Genel olarak a. Gecikme tazminatı Mad. 118- 151
b. Beklenmedik hâlden sorumluluk Mad. 119- 1512.
Temerrüt faizi a. Genel olarak Mad. 120- 152
b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi Mad.121- 153
3. Aşkın zarar Mad.122- 154
4. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde a. Süre verilmesi Mad. 123- 154
b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar Mad. 124- 155
c. Seçimlik haklar Mad. 125- 156
d. Sürekli edimli sözleşmelerde Mad.126- 157
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi

A. Alacaklıya halef olma Mad. 127- 158
B. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme Mad. 128- 158
C. Üçüncü kişi yararına sözleşme I. Gene! olarak Mad. 129- 159
11. Sorumluluk sigortalarında Mad. 130- 160
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
BİRİNCİ AYIRIM
Sona Erme Hâlleri

A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi Mad. 131- 161
B. İbra Mad. 132- 162
C. Yenileme 1. Genel olarak Mad. 133- 162
\\\\\\\′1. Cari hesaplarda Mad. 134- 163
D. Birleşme Mad. 135- 163
E. İfa imkânsızlığı I. Genel olarak Mad. 136- 164
II. Kısmi ifaimkânsızlığı Mad. 137- 165
İH. Aşırı ifa güçlüğü Mad. 138- 165


F. Takas
I. Koşulları
1. Genel olarak

Mad. 139-


2. Kefalethalınde Mad. 140-
3. Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde Mad.141-
4. Borçlunun iflası hâlinde Mad. 142- 1
II. Hükümleri Mad. 143- I
m. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar Mad. 144- 1
IV. Takastan feragat Mad.145- 1
İKİNCİ AYIRIM
Zamanaşımı

A. Süreler I. On yıllık zamanaşımı Mad. 146- 17
IJ. Beş yıllık zamanaşımı Mad. 147- 17ı
III. Sürelerin kesinliği Mad. 148- 17:
IV. Zamanaşımının başlangıcı 1. Genel olarak Mad. 149- 173
2. Dönemsel edimlerde Mad. 150- 173
V. Sürelerin hesaplanması Mad. 151- 174
B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı Mad. 152- 174
C. Zamanaşımının durması Mad. 153- 175
D. Zamanaşımının kesilmesi I. Sebepleri Mad. 154- 176
II. Birlikte borçlulara etkisi Mad. 155- 177

III. Yeni sürenin başlaması
1. Borcun ikrar edilmesi veyakarara bağlanması hâlinde

Mad. 156- 1772. Alacaklının fiili hâlinde

Mad. 157- 178


E. Davanın reddinde ek süre Mad. 158- 179
F. Taşınır relini ile güvenceye bağlanmış alacakta Mad. 159- 179
G. Zamanaşımından feragat Mad.160- 180
H. İleri sürülmesi Mad. 161- 181
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM
Teselsül
Mad. 162- 181
A. Müteselsil borçluluk I. Doğuşu

11. Dış
1. ilişki-Hükümleri a. Borçluların sorumluluğu Mad. 163- 182
b. Borçluların savunmaları Mad. 164- 182
c. Borçluların bireysel davranışı Mad.165- 183
2. Borcun sona ermesi Mad.166- 183III. İç ilişki
1. Paylaşım

Mad. 167- 1842. Adaklıya halef olma

Mad. 168- 185B. Müteselsil alacakhlık

Mad. 169- 185

İKİNCİ AYIRIM Koşullar

A. Geciktirici koşul I. Genel olarak Mad. 170- 186
II. Koşulun askıdaolduğıı sıradaki durum Mad. 171- 187
III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar Mad. 172- 187
B. Bozucu koşul Mad. 173- 188
C, Ortak hükümler I. Koşulun gerçekleşmesi Mad. 174- 188
11. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme Mad. 175- 189
III. Yasak koşullar Mad. 176- 189
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu

A. Bağlanma parası

Mad. 177- 190B. Cayma parası

Mad. 178- 191C. Ceza koşulu
I. Alacaklının hakları
1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi

Mad. 179- 192. Ceza ilezarararasmdakİ ilişki

Mad. 180- 19;3. Kısmi ifanın yanması

Mad. 181- 19311. Cezanın miktarı, geçersizliği ve İndirilmesi

Mad. 182- 193

BEŞİNCİ BÖLÜM Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
BİRİNCİ AYIRIM ;;, -.-,
Alacağın Devri \\\\\\\"

A.
Koşullan
i. İradi devir

I. Genel olarak Mad.183- 194
2. Şekli Mad. 184- 195
II. Yasal veya yargısal devirve etkisi Mad. 185- 195
B. Devrin hükümleri 1. Borçlunun durumu 1. İyiniyetleyaptlanifa Mad.186- 195
2. İfadan kaçınma ve tevdi Mad. 187- 196
3. Borçluya ait savunmalar Mad. 188- 197
II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi Mad. 189- 197
III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi Mad. 190- 198
IV. Garanti I. Genel olarak Mad. 191- 198
2. İfayayönelikdevir Mad. 192- 199
3. Sorumluluğun kapsamı Mad. 193- 200
C. Özel hükümlerin saklılığı Mad, 194- 201
İKİNCİ AYIRIM
Borcun Üstlenilmesi

A. !ç üstlenme sözleşmesi

Mad. 195- 201B. Dış üstlenme sözleşmesi I. Öneri ve kabul

Mad. 196- 202II, Önerinin bağlayıcılığı Mad.197- 202
c. Borçlunun değişmesinin sonuçları I. Bağlıhakveborçlar Mad.198- 203
II. Savunmalar Mad.199- 204
D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü Mad.200- 205
E. Borcakatilma Mad.201- 206
F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması Mad.202- 206
G. İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi Mad.203- 207
H. özel hükümlerin sakhlığı Mad.204- 208
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma

A. Sözleşmenin devri

Mad.205- 208B. Sözleşmeye katılma

Mad.206- 209

İKİNCİ KISIM Özel Borç İlişkileri
BİRİNCİ BÖLÜM
Satış Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM Genel Hükümler

A. Tanımı ve hükümleri

Mad.207- 210B. Yararve hasar

Mad.208- 211

İKİNCİ AYIRIM Taşınır Satışı

A. Konusu Mad.209- 212
B. Satıcının borçlan I. Zilyetliğin devri 1. Kural Mad.210- 213
2. Devir ve taşıma giderleri Mad.211- 214
3. Satıcının temerrüdü a. Kural ve ayrık durum Mad.212- 214
b. G iderim borcu ve kapsamı Mad.2I3- 215

II. Zapttan sorumluluk 1. Konusu Mad.214-
2. . Yargılama usulü jhr a. Davanın bildirimi ^ Mad.215-
b. Mahkeme karan olmaksızın satılanı verme Mad.216-
3. Alıcının haklan a. Tam zapt hâlinde Mad.217-
b. Kısmi zapt hâlinde Mad.218-
III. Ayıptan sorumluluk j,(i, 1. Konusu a. Genel olarak Mad.219- 2
b. Hayvan satışında Mad.220- 2
2. Sorumsuzluk anlaşması Mad.221- 2:
3. Alıcmın bildiği ayıplar Mad.222- 27
4. Gözden geçirme ve satıcıya bildirme a. Genel olarak Mad. 223- 22
b. Hayvan satışında Mad.224- 22.
5. Satıcının ağırkusurumın sonuçlan Mad.225- 22\\\\\\\′
6. Satılanın başka yerden gönderilmesi Mad.226- 22:
1. Alıcının seçimlik hakları a. Genel olarak Mad.227- 226
b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması Mad.228- 228
8. Dönmenin sonuçları a. Genel olarak Mad.229- 228
b. Birden çok mal satışında Mad. 230- 229
9. Zamanaşımı Mad.231- 230
C. Alıcının borçları I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması Mad. 232- 231
11. Satış bedelinin belirlenmesi Mad.233- 232
III. Satış bedelinin muacceliydi ve faizi Mad.234- 232
IV. Alıcının temerrüdü 1. Satıcının dönme hakkı Mad.235- 233
2. Zararın hesaplanması vegiderîmi Mad. 236- 234
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar

A. Şekil Mad.237- 235
B, Satış ilişkisi doğuran haklar I. Süresi ve şerhi Mad.238- 236
II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi Mad.239- 237
III. Onalım hakkı 1. İleri sürülmesi Mad.240- 237
2. Koşulları ve hükümleri Mad.241- 238
3. Kullanılması vehükümleri Mad.242- 239
C, Taşınmaz satışı I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması Mad.243- 239
11. Sorumluluk Mad.244- 240
111. Yarar ve hasar Mad.245- 241
IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması Mad.246- 241

DÖRDÜNCÜ AYIRIM Bazı Satış Türleri

A. Örnek üzerine satış I. Tanımı Mad.247- 242
II. İspatyükü Mad.248- 242
B. Beğenme koşuluyla satış I. Tanımı Mad.249- 243
11. Hükümleri Mad.250- 243
III. Deneme veya gözden geçirme 1. Satıcınınyanında Mad.251- 244
2. Alıcmınyanmda Mad.252- 245
C. Kısmi ödemeli satışlar I. Taksitle satış 1. Tanımı, şekli ve içeriği Mad.253- 246
2. Yasal temsilcinin rızası Mad.254- 246

3. Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve gerialmaaçıklaması Mad. 255- ;
4. Tarafların hak ve borçlan a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi Mad. 256- İ
b. Alıcının defilen Mad. 257- \\\\\\\′ı
c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi Mad.258- 2
5. Alıcının temerrüdü —
a. Satıcının seçimlik hakkı Mad.259- 2
b. Sözleşmeden dönme Mad. 260- 2
c. Hâkimin müdahalesi Mad.261- 2,
6. Yetkili mahkeme ve tahkim Mad.262- 2:
7. Uygulamaalani Mad. 263- 2İ
II. Ön Ödemeli taksitle satış 1, Tanımı, şekli ve içeriği M ad. 264- 2î
2. Tarafların hak ve borçlan - . a. Ödemelerin güvenceye bağlanması Mad.265- 25
b. Alıcının malın devrini isteme hakkı Mad.266- 25
c. Satış bedelinin ödenmesi Mad. 267- 25
d. Satış bedelinin belirlenmesi Mad.268- 25\\\\\\\′
3. Sözleşmenin sona ermesi a.Caymahakkı Mad.269- 25\\\\\\\′
b. Sözleşmenin süresi Mad. 270- 25!
c. Alıcının temerrüdü Mad.271- 25i
4. Uygulama alanının sınırlanması Mad.272- 25Ç
III. Ortak hükümler Mad.273- 25S
D. Açık artırma yoluyla satış I. Tanımı Mad. 274- 260
II. Kurulması Mad.275- 261
III. Hükümleri „ -~~- 1. Artırmaya katılanın bağlandığı an a. Genel olarak Mad. 276- 261
b. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında Mad.277- 262
2. Ödemenin peşin olması gereği Mad.278- 262

>47


3. Mülkiyetin geçmesi Mad.279- 263
4. Zapttan ve ayıptan sorumluluk Mad.280- 264
IV. Artırmanın iptali Mad.281- 264

İKİNCİ BÖLÜM Mal Değişim Sözleşmesi

A Tanımı Mad.282- 265
B. Tabi olduğu hükümler Mad.283- 266
C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk Mad.284- 266
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bağışlama Sözleşmesi

A. Tanımı Mad.285- 267
B. Bağışlama ehliyeti I. Bağışlayan için Mad.286- 267
II. Bağışlanan için Mad.287- 268
C. Kurulması I. Bağışlama sözü verme Mad.288- 269
II. Elden bağışlama Mad.289- 269
III. Koşullu bağışlama Mad.290- 270
IV, Yüklemeli bağışlama Mad.291- 270
V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama Mad.292- 271
VI. Bağışlama Önerisinin geri alınması Mad.293- 272
D. Bağışlayanın sorumluluğu Mad.294- 272
E. Bağışlamanın ortadan kalkması 1. Bağışlamanın geri alınması Mad.295- 273
II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma Mad.296- 274
III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi Mad.297- 275
IV. Bağışlayanın Ölümü Mad.298- 276

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kira Sözleşmesi
BİRİNCİ AYIRIM Genel Hükümler

A. Tanımı Mad.299- 27
B. Kira süresi Mad.300- 27.
C. Kiraya verenin borçları I. Teslim borcu Mad.301- 27i
II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu Mad. 302- 27*
III. Yan giderlere katlanma borcu Mad.303- 27<
IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu 1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk Mad. 304- 281
2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk a. Genel olarak Mad.305- 282
b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih Mad.306- 283
c. Kİra bedelinin indirilmesi Mad.307- 284
d. Zararın giderimi Mad.308- 285
V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk 1. Zapttan sorumluluk Mad.309- 285
2. Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması a. Kiralananın el değiştirmesi Mad.310- 286
b. Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması Mad.311- 286
c. Tapu siciline şerh Mad.312- 287
D. Kiracının borçlan I. Kira bedelini ödeme borcu 1. Genel olarak Mad.3I3- 287
2. İfa zamanı Mad.314- 288
3. Kiracının temerrüdü Mad.315- 288
II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu Mad.3I6- 289
III. Temizlik ve bakım giderlerini Ödeme borcu Mad.317- 290


IV. Ayıplan kiraya verene bildirme borcu Mad.318- 291
V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu Mad.319- 291
E. Özel durumlar I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması 1, Kiraya veren tarafından Mad.320- 292
2. Kiracı tarafından Mad.321- 293
11. Altkirave kullanım hakkının devri Mad.322- 294
III. Kira ilişkisinin devri Mad.323- 295
IV. Kiralananın kullanılmaması 1. Genel olarak Mad.324- 296
2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi Mad.325- 297
V. Takastan feragat yasağı Mad.326- 298
F. Sözleşmenin sona ermesi I. Sürenin geçmesi Mad.327- 299
II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi 1. Genel olarak Mad.328- 299
2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında Mad. 329- 300
3. Taşınır kiralarında Mad.330- 301
III. Olağanüstü fesih 1. Önemli sebepler Mad.331- 302
2. Kiracının iflası Mad.332- 303
3. Kiracının ölümü Mad.333- 304
G. Kiralananın geri verilmesi I. Genel olarak Mad. 334- 304
II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme Mad.335- 305
H. Kiraya verenin hapis hakkı I. Konusu Mad.336- 306
II. Üçüncü kişilere ait olan eşya Mad.337- 306
III. Hakkınkullanilması Mad.338- 307


İKİNCİ AYIRIM Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları

A. Uygu lama alanı Mad.339- M
B. Bağlantılı sözleşme Mad. 340- 30*
C. Kullanma giderleri Mad.341- 30<
D. Kiracının güvence vermesi Mad.342- 34;
E. Kira bedeli I. Genel olarak Mad.343- 311
II. Belirlenmesi Mad.344- 311
III. Dava açma süresi ve kararın etkisi Mad.345- 313
IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı Mad.346- 315
F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi I. Bildirim yoluyla 1. Genel olarak Mad.347- 316
2. Bildirimin geçerliliği a. Şekil Mad.348- 317
b. Aile konutu Mad. 349- 318
11. Dava yoluyla
1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar Mad.350- 318
b. Yeni malikin gereksinimi Mad.351- 351
2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle Mad.352- 321
3. Davasüresinin uzaması Mad.353- 322
4. Davasebeplerinin sınırlılığı Mad.354- 322
5. Yeniden kiralama yasağı Mad.355- 323
6. Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi Mad.356- 324
A. ÜÇÜNCÜ AYIRIM Ürün Kirası Tanımı Mad.357- 325
B. Genel hükümlerin uygulanması Mad.358- 326
C. Tutanak düzenleme Mad.359- 326
D. Kiraya verenin borçları I. Teslim borcu Mad.360- 32611. Esaslı onarımlar Mad.361- 327
E. Kiracının borçlan 1. Kİra bedelini ve yan giderleri Ödeme borcu 1. Genel olarak Mad.362- 327
2. Olağanüstü durumlarda kirabedelinden indirim Mad.363- 328
II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu Mad.364- 329
III. Bakım borcu Mad.365- 329
F, Altkirave kullanım hakkını devir yasağı Mad.366- 330
G. Sözleşmenin sona ermesi I. Sona erme sebepleri 1. Sürenin geçmesi Mad.367- 330
2. Fesih bildirimi Mad.368- 331
3. Olağanüstü fesih a. Önemli sebepler Mad.369- 332
b. Kiracının iflası Mad.370- 332
c. Kiracının Ölümü Mad.371- 333
II. Sona ermenin sonuçları 1. Geri verme Mad.372- 333
2. Tutanağa geçirilmiş eşya Mad.373- 334
3. Ürün ve yetişme giderleri Mad.374- 335
4. Saman, gübre ve benzerleri Mad.375- 335
H. Hayvan kirası 1. Konusu Mad.376- 336
II. Sorumluluk Mad.377- 336
III. Fesih Mad.378- 337
BEŞİNCİ BÖLÜM Ödünç Sözleşmeleri
BİRİNCİ AYIRIM
Kullanım Ödüncü

A. Tanımı Mad.379- 338
B. Hükümleri I. Ödünç alanın kullanım hakkı Mad.380- 338
11. Bakım ve koruma giderleri Mad.381- 339

III. Müteselsil sorumluluk Mad.382- 339
c. Sona ermesi I. Amacı belirlenmiş kullanmada Mad.383- 340
II. Amacı belirlenmemiş kullanmada Mad.384- 340
III. Ödünç alanın ölümü Mad.385- 341
A. İKİNCİ AYIRIM L - ■ — Tüketim Ödüncü •\\\\\\\"\\\\\\\" \\\\\\\′ Tanımı Mad.386- 341
B. Hükümleri I, Faiz 1. Genel olarak Mad.387- 342
2. Faize ilişkin özel kurallar Mad.388- 343
II. Zamanaşımı Mad.389- 343
III. Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü Mad.390- 344
C. Para yerine verilen şeyler Mad.391- 344
D. Geri verme zamanı Mad.392- 345

ALTINCI BÖLÜM Hizmet Sözleşmeleri
BİRİNCİ AYIRIM Genel Hizmet Sözleşmesi

-tlll\\\\\\\′J


A. Tanımı Mad.393- 345
B. Kurulması Mad,394- 346
C. İşçinin borçlan 1. Bizzat çalışma borcu Mad.395- 347
II. Özen ve sadakat borcu Mad.396- 348
III. Teslim ve hesap verme borcu Mad.397- 349
IV. Fazla çalışma borcu Mad.398- 349
V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu Mad.399- 350
VI. İşçinin sorumluluğu Mad.400- 350

D. İşverenin borçlan
I. Ücret ödeme borcu 1. Ücret
a. Genel olarak

Mad.401- 351

b. Fazla çalışma ücreti Mad.402- 352
c. İşin sonucundan pay alma Mad.403- 353
d. Aracılık ücreti Mad.404- 354
e. İkramiye Mad.405- 355
2. Ücretin ödenmesi a. Ödeme süresi Mad.406- 356
b. Ücretin korunması Mad.407- 537
3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret a. İşverenin temerrüdü hâlinde Mad.408- 358
b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde Mad.409- 359
4. Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi Mad.410- 360
5. Parça başına veya götürü iş a. İş verme Mad.411- 361
b. Birim ücreti Mad.412- 362
11. İş araç ve malzemeleri Mad.413- 362
[11. Giderler 1. Genel olarak Mad.414- 363
2. Taşıma araçları Mad.415- 364
3. Giderlerin ödenmesi Mad.416- 364
IV. İşçinin kişiliğinin korunması 1. Genel olarak Mad.417- 365
2. Ev düzeni içinde çalışmada Mad.418- 366
3. Kişisel verilerin kullanılmasında Mad.419- 367
V. Cezakoşuluveibra Mad.420- 368
VI. Tatil ve izinler 1. Hafta tatili ve iş arama izni Mad.421- 369
2. Yıllık izin a. Süresi Mad.422- 369
b. İndirimi Mad.423- 370
c. Kullanılması Mad.424- 370
d. Ücreti Mad.425- 371
VII Hizmet belgesi Mad.426- 372