Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (14)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Tüketici Olarak HASTA HAKLARI

Tüketici Olarak HASTA HAKLARISayfa Sayısı
:  
261
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-855-6

54,00 TL

Sağlık alanında, kişilik hakkının yansımalarından en önemlisi hasta haklarıdır. Hasta hakları, ülkemizde esas olarak Hasta Hakları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.
Bağımsız çalışan hekim ile hasta arasındaki sözleşme ilişkisine hekimlik sözleşmesi, özel hastane işleticisi ile hasta arasındaki sözleşme ilişkisine ise hastaneye kabul sözleşmesi adı verilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen hastaneler ile hastalar arasında ise sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır. Hasta ile hekim veya özel hastane arasındaki sözleşme ilişkisi, genel olarak Türk Borçlar Kanunu’nun vekâlet sözleşmesi hükümlerine, istisnai olarak eser sözleşmesi hükümlerine tabidir.
Hasta Hakları Yönetmeliği’nde düzenlenen -Tıbbi Özen Gösterilmesini İsteme-, -Kendisine İlişkin Olarak Genel Bilgi İsteme-, -İzin ve Onay Olmaksızın Tıbbi İşleme Tabi Tutulmama- hakları, hastaların bilinçlenmesiyle birlikte öne çıkmaktadır.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca hasta, tüketici konumundadır. Hastaların haklarının ihlali durumunda, bu Kanun’da belirtilen ayıplı hizmetin yeniden görülmesi, ayıp oranında bedelde indirim, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, sözleşmeden dönme gibi seçimlik hakları vardır. Aynı zamanda Türk Borçlar Kanunu’na göre tazminat da isteyebilirler.
Bu çalışmada hasta haklarının genel olarak incelenmesi yanında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketici olarak kabul edilmesi gereken hastaların, bu kanundan kaynaklanan hakları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışmanın hasta hakları alanında konuyla ilgilenen kişilere faydalı olmasını ve hukuk bilimine katkıda bulunmasını temenni ediyorum.

 • GİRİŞ-1
 •  
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • HASTA İLE HEKİM VE HASTANE İLİŞKİSİNİNHUKUKİ BOYUTU VE HASTA HAKLARI
 • I. -TEMEL KAVRAMLAR-5
 • A. -Hasta-5
 • B. -Hekim-6
 • C. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Kuruluşları-9
 • D. -Özel Hastaneler-10
 • E. -Tıbbi Müdahale-13
 • F. -Teşhis-15
 • G. -Tedavi-15
 • H. -Malpraktis-16
 • İ. -Komplikasyon-17
 • J. -Tıp-17
 • K. -Sağlık-17
 • L. -Sağlık Hukuku-18
 • II. -HASTA İLE HEKİM VE HASTANE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ-19
 • A. -Genel Olarak-19
 • B. -Hekimlik Sözleşmesi-22
 • 1. -Hekimlik Sözleşmesinin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler-23
 • a. -Hizmet Sözleşmesi Görüşü-24
 • b. -Vekâlet Sözleşmesi Görüşü-26
 • c. -İstisna (Eser) Sözleşmesi Görüşü-30
 • d. -Tüketici Sözleşmesi Görüşü-33
 • e. -Kendine Özgü Yapısı Olan Sözleşme Görüşü-34
 • f. -Sözleşmenin Niteliğinin Özel Durum ve Şartlara Göre Belirlenmesi Görüşü-35
 • g. -Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Sonuç-36
 • 2. -Hekimlik Sözleşmesinin Tarafları, Sözleşmenin Kuruluşu, Şekli, Hükümleri ve Sona Ermesi-40
 • a. -Sözleşmenin Tarafları-40
 • b. -Sözleşmenin Kuruluşu-45
 • c. -Sözleşmenin Şekli-47
 • d. -Sözleşmenin Hükümleri-48
 • e. -Sözleşmenin Sona Ermesi-50
 • C. -Hastaneye Kabul Sözleşmesi-56
 • 1. -Kavram-56
 • 2. -Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler-57
 • a. -Hizmet Sözleşmesi Görüşü-58
 • b. -Vekâlet Sözleşmesi Görüşü-59
 • c. -İstisna (Eser) Sözleşmesi Görüşü-60
 • d. -Kombine Sözleşme Görüşü-60
 • e. -Karma Sözleşme Görüşü-61
 • f. -Kendine Özgü Yapısı Olan Sözleşme Görüşü-62
 • g. -Sözleşmenin Niteliğinin Özel Durum ve Şartlara Göre Belirlenmesi Görüşü-62
 • h. -Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Sonuç-63
 • 3. -Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Türleri-64
 • a. -Genel Olarak-64
 • b. -Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi-64
 • aa. -Hekimlik Sözleşmesi Olmaksızın Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi-64
 • bb. -Hekimlik Sözleşmesi İlaveli Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi-65
 • c. -Bölünmüş Hastaneye Kabul Sözleşmesi-66
 • 4. -Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Tarafları, Sözleşmenin Kuruluşu, Şekli, Hükümleri ve Sona Ermesi-67
 • a. -Sözleşmenin Tarafları-67
 • b. -Sözleşmenin Kuruluşu-69
 • c. -Sözleşmenin Şekli-69
 • d. -Sözleşmenin Hükümleri-70
 • e. -Sözleşmenin Sona Ermesi-71
 • D. -Kamu Hastanesi İle Hasta İlişkisi-74
 • 1. -Kamu Hastanesi Kavramı-74
 • 2. -Kamu Hastanesi İle Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği-75
 • III. -HASTA HAKLARI-77
 • A. -Genel Olarak Hasta Hakları Kavramı-77
 • B. -Hasta Haklarıyla İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler-80
 • 1. -Ulusal Düzenlemeler-80
 • 2. -Uluslararası Düzenlemeler-83
 • C. -Hasta Hakları-85
 • 1. -Sağlık Hizmetlerinden Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Hakkı-85
 • 2. -Sağlık Hizmetlerine İlişkin Bilgi İsteme Hakkı-88
 • 3. -Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı-89
 • 4. -Sağlık Personelini Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı-91
 • 5. -Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı-92
 • 6. -Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı-94
 • 7. -Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı-96
 • 8. -Ötenazi Yasağı-97
 • 9. -Tıbbi Özen Gösterilmesini İsteme Hakkı-101
 • 10. -Kendisine İlişkin Olarak Genel Bilgi İsteme Hakkı-103
 • a. -Genel Olarak-103
 • b. -Bilgilendirmenin Kapsamı-104
 • c. -Bilgilendirme Yapılacak Kişi-106
 • d. -Bilgilendirmenin Yöntemi-108
 • e. -Bilgilendirmenin Zamanı-109
 • f. -Bilgilendirme Yapılmasını Gerektirmeyen Haller-109
 • 11. -Kayıtları İnceleme Hakkı-111
 • 12. -Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı-113
 • 13. -Mahremiyetine Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı-114
 • 14. -Bilgilerin Gizli Tutulmasını İsteme Hakkı-115
 • 15. -İzin ve Onay Olmaksızın Tıbbi İşleme Tabi Tutulmama Hakkı (Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası)-117
 • a. -Genel Olarak-117
 • b. -Rıza Açıklaması-121
 • c. -Rızanın Şekli-123
 • d. -Rızanın Kapsamı-125
 • e. -Rıza Açıklamasını Yapma Yetkisi-126
 • f. -Rızanın Aranmayacağı Haller-129
 • 16. -Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanmasında Bilgilendirme ve Rızasının Alınması Hakkı-132
 • 17. -Tıbbi Araştırmalarda Hasta Hakları-134
 • 18. -Güvenliğin Sağlanmasını İsteme Hakkı-136
 • 19. -Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Din Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı-137
 • 20. -İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı-139
 • 21. -Refakatçi Bulundurma Hakkı-140
 • 22. -Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi Hakkı-140
 • 23. -Hastaya Yeterli Vakit Ayrılması ve Hastanın Vaktine Riayet Edilmesi Hakkı-141
 • 24. -Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı-142
 •  
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • HASTA HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE SORUMLULUĞUNTÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • I. -HASTA HAKLARI İHLALLERİNİN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KARŞISINDAKİ DURUMU-143
 • A. -Temel Kavramlar-143
 • 1. -Tüketici-143
 • 2. -Tüketici İşlemi-150
 • 3. -Hizmet-155
 • 4. -Sağlayıcı-156
 • B. -Sözleşmedeki Haksız Şartların Hasta Haklarına Etkileri-162
 • 1. -Genel Olarak-162
 • 2. -Haksız Şartların Varlığı Halinde Hastanın Hakları-167
 • C. -Hastaya Yönelik Hizmetin Ayıplı İfa Edilmesi-171
 • 1. -Genel Olarak Ayıp Kavramı-171
 • 2. -Ayıplı Hizmet-172
 • a. -Kavram-172
 • b. -Ayıplı Hizmetin Özellikleri-173
 • c. -Ayıplı Hizmetin Türleri-177
 • 3. -Ayıplı Hizmet Nedeniyle Sorumluluk-186
 • a. -Genel Olarak Sorumluluk Kavramı-186
 • b. -Bağımsız Çalışan Hekimin Sorumluluğu-189
 • c. -Özel Hastane İşleticisinin Sorumluluğu-193
 • d. -İfa Yardımcılarının Fiillerinden Sorumluluk-196
 • e. -Devletin ve Kamu Hastanelerinin Sorumluluğu-200
 • 4. -Sorumsuzluk ve Sorumluluktan Kurtarma Anlaşması-204
 • 5. -Ayıplı Hizmet Halinde Hastanın Seçimlik Hakları-209
 • a. -Seçimlik Hakların Hukuki Niteliği-209
 • b. -Seçimlik Hakların Türleri-211
 • aa. -Ayıplı Hizmetin Yeniden Görülmesi-212
 • bb. -Ayıp Oranında Bedelden İndirim-215
 • cc. -Sözleşmeden Dönme-218
 • dd. -Hizmet Sonucu Ortaya Çıkan Eserin Ücretsiz Onarımı-221
 • 6. -Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat-223
 • a. -Genel Olarak-223
 • b. -Tazmini Gereken Zararlar-228
 • c. -Seçimlik Hakları Kullanmadan Tazminat Talebi-229
 • d. -Seçimlik Haklarla Birlikte Tazminat Talebi-229
 • 7. -Zamanaşımı-229
 • 8. -İspat Yükü-234
 • II. -HASTA HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MÜRACAAT, ŞİKÂYET VE DAVA HAKKI-237
 • A. -Genel Olarak-237
 • B. -Hasta İletişim Birimleri ve Hasta Hakları Kurulları-237
 • C. -Tüketici Hakem Heyetleri-239
 • D. -Tüketici Mahkemeleri-245
 •  
 • SONUÇ-251
 • KAYNAKÇA-255