Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Toplu İş Hukukundan Doğan Davalar Ve Çözüm Yolları

Toplu İş Hukukundan Doğan Davalar Ve Çözüm YollarıSayfa Sayısı
:  
780
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-9944-941-62-4

90,00 TL

TOPLU İŞ HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

-Sendikal tazminat

-İşkolu tespitleri

-Delege seçimi iptali

-Genel kurul kararları iptali

-Yönetim kurulu ve disiplin kurulu kararlarının iptali

-Yetki itirazları

-Kanunsuz grev tespiti

-Kanunsuz lokavtin tespiti

-Eda davaları

-Yorum davaları

-Yargıtay kararları

İÇİNDEKİLER

SUNUM...5

İÇİNDEKİLER...7

YARARLANILAN ESERLER...17

KISALTMALAR...27

TOPLU İŞ HUKUKU

§ 1. TOPLU İŞ HUKUKU KAVRAMI...29


§2. TOPLU. İŞ HUKUKUNUN İŞLEVİ...31

§ 3. YABANCI HUKUKLARDAKİ YERİ...31

BİRİNCİ KISIM

SENDİKA DAVALARI
(SENDİKAL UYUŞMAZLIKLAR - SENDİKA DAVALARI)

Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR

§ 4. SENDİKA KAVRAMI...35

I. TERMİNOLOJİ...35


II. SENDİKANIN UNSURLARI...35

§ 5. SENDİKA HUKUKUNUN TARİHSEL SERÜVENİ...45

I. DIŞ ÜLKELERDE...45

II. ÜLKEMİZDE...45

§ 6- SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ...46

I. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖZELLİĞİ...46

II. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YERİ...47

1. Konulan Bakımından Sendika Özgürlüğü...47

2. Kişi Bakımından Sendika Özgürlüğü...49

3. Kişisel ve Toplu Sendika Özgürlükleri Konusunda Öncelik Sonralık Sorunu...49

II. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN NORMATİF SINIRLARI...49

III. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN NORMATİF KORUNMASI...51

§ 7. SENDİKALAR KANUNUNUN DERNEKLER KANUNU İLE
İLİŞKİSİ...72

§ 8. MUHAKEME USULÜ...74

1. Görev...74

2. Yetki...76İkinci Bölüm

KURULUŞ İLKELERİ
§ 9. İŞKOLU SENDİKACILIĞI VE İŞKOLU TESPİTİ DAVALARI...85

I. İŞKOLU BELİRLENMESİ VE İŞKOLU TESPİTİ DAVALARI...87

1. İşkolu Belirlenmesi...87

2. İtiraz...102

§ 10. SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN KURULUŞLARI...123


Üçüncü Bölüm SENDİKALARIN İŞLEYİŞİ VE DAVA YOLLARI

§11. SENDİKA ORGANLARI VE DAVA YOLLARI...129

I. SİSTEMATİK...129

II. GENEL KURULLAR...130

1. Olağan Toplantı...136

2. Olağanüstü Toplanma...140

3. Çağrı Prosedürü...150

4. Genel Kurul Çalışma Esasları...155

5. Dava Yolları...163

a) Genel kurul toplantısının iptali...171

b) Genel kurul kararlarının iptali...177

c) Genel kurulda yapılan seçimlerin iptali...178

III-YÖNETİM KURULU...180

IV. DİSİPLİN KURULU...189

1- Normatif Düzenleme...189

V-DENETLEME KURULLARI VE DENETÇİLER...191

VI- SENDİKA ORGANLARINA SEÇİLEN ÜYELERİN YENİDEN

SEÇİLEBİLME SERBESTİSİ...193

VII. SENDİKA ORGANLARININ HAKSIZ EYLEM SORUMLULUĞU...193


Dördüncü Bölüm
SENDİKALARDA ÜYELİK

§ 12. SENDİKA ÜYELİĞİ...195

I-İŞÇİ SENDİKA ÜYELİĞİNİN KOŞULLARI...195

II- İŞVEREN SENDİKASI ÜYELİĞİNİN KOŞULLARI...196


III-İŞÇİ SENDİKASINA ÜYELİĞİN KAZANILMASI...196

IV- İŞVEREN SENDİKASINA ÜYE OLMA ŞEKLİ...206

V- SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN BİRLEŞMESİ
HALİNDE ÜYELİK DURUMU...206

VI- SENDİKA ÜYELİĞİNİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI DURUMLARI...207

VI- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ...214

VII- SENDİKA ÜYELERİNİN HAK VE BORÇLARI...219

1-Haklar...219

2-Borçlar...222

§ 13. KONFEDERASYON VE ULUSLARARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ...227

Beşinci Bölüm

GÜVENCELER


§ 14. SENDİKA ÜYELERİ - TEMSİLCİLERİ VE YÖNETİCİLERİN
GÜVENCESİ...231

I- SENDİKAL TAZMİNAT...231

II- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÜVENCESİ...288

III- SENDİKA YÖNETİCİLİĞİN GÜVENCESİ...305

Altıncı Bölüm
SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN FAALİYETLERİ
VE SINIRLARI


§ 15. YASAL FAALİYETLERİ...315


I- İŞ FAALİYETLERİ...315

II- SOSYAL FAALİYETLER...323

§ 16. SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN YASAK FAALİYETLERİ...327


I-TEMEL YASAKLAR...327

II- SOSYAL TARAF İLİŞKİLERİNDEKİ YASAKLAR...353

III- TİCARET YAPMA YASAĞI VE DİĞER YASAKLAR...354

IV- DERNEKLER KANUNU İLE GETİRİLEN YASAKLAR...354

Yedinci Bölüm

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN
DENETİMİ FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI
VE SONA ERMESİ


§ 17. DENETİM...355

§ 18. FAALİYETLERİN DURDURULMASI - KAYYUM TAYİNİ...355

I-KAYYUM TAYİNİ...359

§ 19. SONA ERMESİ...359

I-KENDİLİĞİNDEN SONA ERME...359

II-FESİH...361

III-SONA ERMENİN HÜKÜMLERİ...362

Sekizinci Bölüm KAMU SENDİKALARI


KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI HUKUKU...363

İKİNCİ KISIM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

Birinci Bölüm

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE KONUSU


§20-KAVRAM...375

I-TERMİNOLOJİ...375

1. Dış Ülkelerde...375

2. Ülkemizde...376

II. HUKUKİ ÖZELLİĞİ...377

III. KONUSU...383

1- Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleyici (Normatif) Bölümü (Normative
rules of collective agreement)...383

2- Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu (Vecibevi) Bölümü
(Obligatory rules of collective agreement)...389

IV-ÖNEMİ...390

§ 21. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKI VE KAPSAMI...393

I-HAKKI...393

1. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti...393


II-KAPSAMI...395

1- Anayasal Sınırlama...395

2-Tek Sözleşme Esası...396

3. Toplu İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olması Esası...402

§ 22. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENİNİN TARİHSEL SERÜVENİ...404

I-DIŞ DÜNYADA...404

II. ÜLKEMİZDE...407

İkinci Bölüm TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

Birinci Kesim

§ 23- YETKİ ALMA YÖNTEMİ...411

I-GENEL...411

ıı- toplu iş sözleşmesi yetkîsî...412

1-Yetki Koşulları...412

a) İşçi sendikası için yetki koşulları...412

b) % 10 barajı...413

c) İşyerinde veya işletmede çoğunluğa (yarıdan fazla) sahip olma ve çalışan işçi sayısının belirlenmesindeki ölçütler...423

d) İşveren veya işveren sendikası için yetki koşullan...434

2-Yetki Tespiti...435

a) Başvuru Şekli...435

b) Başvuru Zamanı...436

c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Tespit İşlemi...438

3- İşveren Sendikasının Yetki Tespiti...452

III-İTİRAZ DAVALARI...452


1- Başvuruda Bulunan Sendikanın Yetkili Olduğuna Dair Bakanlık Bildirimine Yapılan İtiraz...452

a) Yetkili mahkeme...456


aa) İşyeri toplu iş sözleşmesine ilişkin itiraz...456

b) İşletme toplu iş sözleşmesine ilişkin itiraz...459

c) Yetki itirazını inceleme yöntemi...463

d) Sendikaya giriş - çıkışların hukuki çözümü...480

e) Yerel Mahkemenin Kararı...485

f) Mahkeme kararının temyizi...487

2- Başvuruda Bulunan Sendikanın Yetkisiz Olduğuna Dair Bakanlık Bildirimine Yapılan İtiraz...489

IV- YETKİ BELGESİ (TopluGLK m 16)...490

1- İşçi sendikası için...490

2- İşveren-İşveren Sendikası İçin...491

3- İşyeri ve İşletmenin El Değiştirmesi Halinde...492

ikinci Kesim
TOPLU GÖR
ÜŞME YÖNTEMİ

§ 24- TOPLU GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI VE TOPLU

GÖRÜŞME...495


I- TOPLU GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI...495

II-TOPLU GÖRÜŞME...501

Üçüncü Bölüm

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMA ESASLARI


§ 25- TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN KURALLAR...511

I- KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ESASLARI...511

1. Kural: Toplu İş Sözleşmelerinden Taraf Sendika Üyesi İşçiler Yararlanabilir...511

2. Dayanışma Aidatı Ödenmesi Yolu ile Yararlanma...526

3. Teşmil (Genel Bağlayıcılık)...532

II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN YER BAKIMINDAN
UYGULAMA ESASLARI...536

1. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi...537

2. İşletme Toplu İş Sözleşmesi...538

III. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ESASLARI...539

1. Toplu İş Sözleşmelerinin Geriye Yürümesi...542

2. Toplu İş Sözleşmesinden Geleceğe Dönük Yararlanma...545


3- İşçi Lehindeki Koşulların Yeni Toplu İş Sözleşmesinde Korunması...549

§ 26- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE
HÜKÜMSÜZLÜĞÜ...549

I- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE ARD ETKİSİ...549


II- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ...556
1-Butlan...556

2-İptal...564

3- İşlem Temelinin Çökmesi...565

Dördüncü Bölüm


UYUŞMAZLIK VE ARABULUCULUK
§ 27-TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ...571

§ 28-UYUŞMAZLIK...572

§ 29-ARABULUCULUK...573

§ 30- OLAĞAN ARABULUCULUK...573

I- GÖNÜLLÜ (İHTİYARİ) ARABULUCULUK...574

II- ZORUNLU (MECBURİ) ARABULUCULUK...575

III- ARABULUCUNUN GÖREVİ (TopluGLK. m 23)...576

IV- ARABULUCULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SORUMLULUĞU...576


V- TEŞKİLATI (TopluGLK. m 59)...577

§ 31- OLAĞANÜSTÜ ARABULUCULUK (TOPLUGLK. M 34)...577

§ 32-ÖZEL ARABULUCULUK...577

Beşinci Bölüm GREV VE LOKAVT


Birinci Kesim KAVRAMLAR


§ 33- GREV VE LOKAVT KAVRAMLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...579


İkinci Kesim GREV

§ 34- GREV KAVRAMI...581

1- Terminoloji...581

2- Kanuni Grev...581

3- Kanun Dışı Grev ve Benzerleri...583

§ 35- GREV KARARI...589

I-GREV KARARI...589

II- GREV KARARININ TEBLİĞİ VE İLÂNI...593


§ 36- GREV OYLAMASI VE SONUCU (2822 S.K.M 35, 36)...596


§ 37- GREV UYGULAMASI (GENEL OLARAK)...597

II- GREVİN YASAKLAN
MASI, DURDURULMASI VE
ERTELENMESİ...597

III-GREV BAŞLANGICI...598

IV- SÜRELERE UYMAMANIN YAPTIRIMI... 598

V- KANUNİ GREV UYGULAMASI...599


1- Grevci İşçilerin İşyerinden Ayrılma Zorunluğu...599

2- Greve Katılamayacak İşçi Kadrosu...599

VI- GREVİN SONUÇLARI...602

1- Greve Katılan İşçilere Kanuni Grevin Etkileri...602

a) Hizmet sözleşmesinin askıya alınması...602

b) Greve katılan işçilerin başka işte çalışma yasağı - işverenin başka işçi çalıştırma yasağı...603

2- Greve Katılamayan İşçilere Kanuni Grevin Etkileri...606

Vn- GREV SIRASINDA VE ÖNCESİNDE ÜRETİLEN MALLARIN
DIŞARI ÇIKARILIP ÇIKARILMAMA SORUNU...607

VIII-GREV GÖZCÜLERİ...609

IX- GREV SIRASINDA MÜLKİ AMİRİN YETKİLERİ...609

X- KANUNİ GREVİN SONA ERMESİ...610

1- Sendikaca Alınan Kararla Sona Erme...610

2- Grevin Kendiliğinden Sona Ermesi...610

3- Grevin Mahkeme Kararı ile Son Bulması...610

4- Kanuni Grevin Sona Ermesindeki Diğer Haller...611

XI- KANUNİ GREVİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI...612

XII-KANUN Drşi GREVİN ETKİLERİ...612

1-Hukuki Etkisi...612

2- Cezai Etkileri...617

Üçüncü Kesim

LOKAVT


§38-KAVRAM...619

I-TERMİNOLOJİ...619

II-KANUNİ LOKAVT...619

III- KANUN DIŞI LOKAVT VE BENZERLERİ...620

1-Kanun Dışı Lokavt...620

2-Lokavt Benzerleri...621

IV- LOKAVT HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI...622

V-LOKAVT UYGULAMASI...624

1- Lokavt Uygulamasının Başlaması...624

2- Lokavtın Yasaklanması, Durdurulması ve Ertelenmesi Durumlarında...624


VI- LOKAVT KARARI - TEBLİĞİ - İLANI...625

VII-UYGULANMASI...626

VIII- SONUÇLARI (TopluGLK m 42)...626

IX- KANUNİ LOKAVTIN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI...627

X- SONUÇLARI (TopluGLK m 45/ III, 70)...628

XI- KANUN DIŞI GREV VE LOKAVTIN TESPİTİ VE TESPİT DAVASI - ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMESİ NEDENİYLE İŞ
GÖRME BORCUNU YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMA - İŞ
YERİ KAP ATMA...628


Dördüncü Kesim

GREV VE LOKAVT YASAKLARI VE ERTELEME


§ 39- GREV VE LOKAVT YASAKLARI VE YÜKSEK HAKEM

KURULUNA BAŞVURMA...633

I- GREV VE LOKAVT YASAKLARI...633

II- YÜKSEK HAKEM KURULUNA BAŞVURMA...634

§ 40- GREV VE LOKAVTIN ERTELENMESİ...636


§ 41- YORUM DAVASI (TOPLUGLK M 60)...639

§ 42- EDA DAVASI (TOPLUGLK M 61)...652

TOPLU İŞ MEVZUATI
YASALAR


1- SENDİKALAR KANUNU...667

2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU...694


3. KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU...717

TÜZÜKLER


1-İŞKOLLARI TÜZÜĞÜ...737

2- GREV VE LOKAVTLARDA MÜLKİ İDARE AMİRLERİNCE ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN TÜZÜK...,...743

3- HAKEME VE RESMİ ARABULUCUYA BAŞVURMA TÜZÜĞÜ...748


YÖNETMELİKLER
1- GREV SÖZCÜLERİNİN ZORUNLU İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK...757

SENDİKA ÖZGÜRLÜKLERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

1- TARIM İŞÇİLERİNİN DERNEK KURMA VE BİRLEŞME HAKLARINA MÜTEALLİK 11 SAYILI SÖZLEŞME...759

2- SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN 87 SAYILI SÖZLEŞME...761

3- TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK 98 NOLU SÖZLEŞME...765

4- KAMU HİZMETİNDE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASI VE İSTİHDAM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN
151 NOLU SÖZLEŞME...769

5- İŞLETMELERDE İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN KORUNMASI VE ONLARA SAĞLANACAK KOLAYLIKLARA İLİŞKİN 135 NOLU SÖZLEŞME...773

KAVRAM ENDEKSİ...775