Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (156)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Ticari İşlemlerde Taşınır RehniSayfa Sayısı
:  
217
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0437-8

70,00 TL

ÖNSÖZ

Taşınır rehninin kurulmasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun kabul ettiği ana esas, teslim şartlı taşınır rehnidir. Teslimin şart tutulmasının nedeni, herkese karşı ileri sürülebilecek olan aynî hakkın varlığının rehin zilyetliği yoluyla herkese karşı aleniyet kazanmasıdır. Teslimsiz taşınır rehni ise Türk hukukunda istisnaidir. Ne var ki, özellikle ticaret hayatında, krediye hızlı ulaşabilmek ve aynı zamanda ticari faaliyeti de sürdürebilmek amacıyla, teslimsiz rehinlere daha fazla ihtiyaç duyulur.

Taşınırlar üzerinde zilyetlik devredilmeksizin, sicile tescil ile rehin tesis edilmesi hukuk sistemimize yabancı değildir. Nitekim yürürlükten kalkmış olan1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu da, bu şekilde rehin tesisine imkân veren bir kanundu. Ancak, rehin konusunda Kıta Avrupası ve Amerikan Hukuku’nda ortaya çıkan gelişmeler ve ticaret hayatının dinamikleri karşısında anılan bu kanunun yetersiz kalması, kanun koyucuyu yeni bir düzenleme yapmaya itmiştir. Bu kapsamda 28 Ekim 2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece her ne kadar kanun gerekçesinde açıkça ifade edilmemiş olsa da, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu’nun-UNCITRAL (The United Nations Commision on International Trade Law) Teminatlı İşlemler Model Kanunu’nu ve Teminatlı İşlemlerde Kanun Koyma Kılavuzu’ndaki tavsiyeler dikkate alınarak, ticari işlerde teslimsiz rehni yeniden düzenlemiştir.

6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu konuda birçok değerli bilimsel çalışma yapılmış, konu Türk hukuk öğretisinde kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Elinizde tuttuğunuz bu çalışma ise, konunun birden çok boyutunu bir arada ele alan ilk çalışmadır. Temelde medeni hukuka ait bir alan olsa da rehin hukukunun –özellikle ticari işlemlerde kurulacak rehinler bakımından- ticaret hukuku ve icra iflas hukuku ile kesiştiği birçok nokta bulunmaktadır. Bu çalışmada ticari işlemlerde taşınır rehni, disiplinler arası bir bakış açısı ile ve konunun bütünlüğü göz önünde bulundurularak ele alınmaya çalışılmıştır.

Bu vesile ile gerek kaynaklara ulaşmak konusundaki gerekse çalışmanın tashihlerindeki yardımlarından dolayı İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda ve Medeni Usul ve İcra İflas Anabilim Dalı’nda görev yapan araştırma görevlilerine teşekkür ederiz. Ayrıca çalışmanın basımını titizlikle gerçekleştiren başta Y. Ziya Gülkök ve Muharrem Başer olmak üzere, Yetkin Yayınevi’nin tüm çalışanlarına emekleri için teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.

 İÇİNDEKİLER
GİRİŞ13
§ 1.6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE
TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN AMACI VE
KAPSAMI17
§ 2.6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE
TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN UYGULAMA
ALANI
I.Zaman Bakımından
II.Konu Bakımından
A.Genel Olarak
B.Diğer Kanunlar Uyarınca Bir Sicile
Tescili Zorunlu Olan Taşınır Rehinleri
1.Genel Olarak
2.Motorlu Taşıtlar
3.Hava Araçları
4.Gemiler
5.Maden Hakları ve Cevherler
6.Hayvan
7.Fikri ve Sınai Haklar
8.Ticari İşletme ve Esnaf İşletmesinin Tamamının
Rehne Konu Olması Hâlinde Diğer Kanunlar
Uyarınca Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan
Taşınır Rehinlerinin Akıbeti
§ 3.TAŞINIR REHNİ KAVRAMI VE REHİN HAKKINA EGEMEN OLAN İLKELER
I.Genel Olarak Taşınır Rehni
II.Rehin Hakkına Egemen Olan İlkeler ve
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Bakımından
Değerlendirilmesi
A.Alacağa Bağlılık İlkesi
B.Belirlilik İlkesi
C.Aleniyet ilkesi
D.Güvenin Korunması İlkesi
E.Teminat Yükünün Bölünmezliği İlkesi
F.Öncelik İlkesi
III.Teminat Yükünün Kapsamı (Rehnin Kapsamı)
A.Genel Olarak
B.Bütünleyici Parça ve Eklentiler
C.Hukuki Semereler ve Taşınırın Yerine Geçen
Kaim Değerler
D.Üretim Sürecinin Kullanıldığı Taşınır Varlıklarla
Birlikte Rehnedilmesi ve Rehinli Taşınırların İkamesi
IV.Teminat Altına Alınmak İstenen Alacağın Kapsamı
§ 4.6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE
TAŞINIR REHNİ KANUNU KAPSAMINDA
TAŞINIR REHNİ
I.Kavram
II.Rehin Hakkının Konusu Taşınır Varlıklar
A.Taşınır Varlık Kavramı
B.6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Rehin Konusu Taşınır Varlıklar
1.Alacaklar
2.Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçlar
3.Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Haklar
4.Hammadde
5.Hayvan
6.Her Türlü Kazanç ve İratlar
7.Başka Bir Sicile Kaydı Öngörülmeyen ve
İdari İzin Belgesi Niteliğinde Olmayan
Her Türlü Lisans ve Ruhsatlar
8.Kira Gelirleri
9.Kiracılık Hakkı
10.Menkul İşletme Tesisatı
11.Stoklar
12.Sarf Malzemesi
13.Tarımsal Ürün
14.Ticaret Unvanı ve/veya İşletme Adı
15.Ticari İşletme veya Esnaf İşletmesi
16.Ticari Plaka ve Ticari Hat
17.Ticari Proje
18.Vagon
C.Müstakbel Taşınır Varlık
D.Dönen Malvarlığı (İşletme Sermayesi) Kapsamındaki Taşınır Varlıkların Rehni ve Floathing Charge
(Değişken Rehin) Kurumunun Karşılaştırılması
§ 5.TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNİN
KURULUŞU, TÜRLERİ ve SONA ERMESİ
I.Ticari İşlerde Taşınır Rehninin Kuruluşu
A.Rehin Sözleşmesi
1.Sözleşmenin Tarafları
2.Rehin Sözleşmesinin Teminat Altına Alınan
Alacak Bakımından Konusu
3.Rehin Sözleşmesinin Geçerliliği ve Şekli
4.Rehin Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
5.Sözleşmenin Zorunlu İçeriği
6.Sözleşmede Yer Alabilecek Diğer Kayıtlar
7.Sözleşmedeki Kayıtların Üçüncü Kişilere Etkisi
8.Rehin Sözleşmesinde Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri
B.Rehin Sözleşmesinin Sicile Tescil Edilmesi
1.Rehinli Taşınır Sicili
2.Tescil Talebi ve Tescilin Gerçekleştirilmesi
3.Tescilin Etkisi
4.Rehin Tesisi Sonrasında Taraf Değişikliği
5.Rehin Tesisi Sonrasında Değişiklik
II.Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Türleri
A.İlerleme Sistemi
B.Sabit Derece Sistemi
1.Genel Olarak
2.Boşalan Dereceye İlerleme Hakkı
3.Teminat Miktarı
4.Türk Medeni Kanununa Yapılan Atıf
III.Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi ve
Sonuçları
A.Rehin Hakkının Sona Ermesi
B.Sicil Kaydının Terkini
§ 6.TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNİN
PARAYA ÇEVRİLMESİ VE UYGULANACAK
İCRA VE İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNİN
TESPİT EDİLMESİ
I.Genel Olarak
II.Temerrüt Hâlinde Takip Sürecinin Eleştirisi
III.Rehin Sözleşmesinin Şekli ve Bunun Uygulanacak Hükümlerin Tespitine Etkisi
IV.TAKİP SÜRECİ
A.Takip Talebinde Bulunabilecek Olanlar
B.Borçlu
C.Taşınır Varlığın Değer Tespiti
1.Genel Olarak
2.Değer Tespitinin Hukuki Niteliği
D.Takip Talebi
1.Önce Rehne Başvurma Kuralının
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Bakımından
Uygulama Alanı
2.Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesinde
Takip Talebinin İçeriği
E.Sıra Cetveli
1.Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi
2.Sıra Cetveline Karşı Koyulması
F.Ödeme Emri
G.Ödeme Emrine İtiraz ve Hükümden Düşürülmesi
H.İcra Emri ve Paraya Çevirme
1.Bir Tahsil Yöntemi Olarak Rehinli Malın
Mülkiyetinin Devri
2.Birden Fazla Taşınırın Aynı Alacak İçin
Rehnedilmesi Hâlinde Paraya Çevirme
3.Taşınırın Türüne Göre Paraya Çevirme
Yöntemleri

KAYNAKÇA