Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlarımız:      Ekim (167)      Eylül (180)      Ağustos (193)      Temmuz (82)
Anasayfa   >   Medeni Usul Hukuku   >   Yayınevi Belirtilmemiş   >   Çelik Ahmet ÇELİK

Tazminat ve Alacak Davaları ( 6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasasına Göre )

Tazminat ve Alacak Davaları ( 6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasasına Göre )

- Yayınevi Belirtilmemiş

Sayfa Sayısı
:  
651
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4490-41-7

69,25 TL ( KDV Dahil )


Çelik Ahmet Çelik Elli yıllık hukukçudur. Bu elli yıl hep okuyarak, öğrenerek, araştırarak, sorarak, sorgulayarak, değişmez din kuralları gibi saplanıp kalınmış bir takım hukuk kurallarını eleştirerek geçmiştir. Geçmişinde olduğu gibi, bugün de hep ve sürekli öğrenmeye çalışmakta, bildiğini sandıklarını sürekil denetlemekte, kuşkuyu asla elden bırakmamaktadır. İlkçağ filozofu Eudemonides’in “Bu adam hâlâ öğreniyor, ne zaman bilecek” sözü ile Uğur Mumcu’nun “Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz” özdeyişi onun temel ilkeleridir. Bugüne kadar dört kitabı ve ellinin üzerinde araştırma yazıları yayınlanmıştır. Yazılarındaki katı ve kesin anlatım yadırgansa da sözü dolandırmadan (yanlışları da göze alarak) konuları ele alış ve aktarış biçimini değiştirmeyi asla düşünmemektedir. Hukuk dışında ilgi alanları, felsefe, edebiyat, uygarlık tarihi, başlangıçtan bugüne ekonomideki değişimler (üretim ilişkileri, gelir paylaşımları), dil sorunları ve dilin anlatım olanaklarının geliştirilmesi, hukuk dilinin karşılaştırmalı olarak arıtılması, kavramların yeniden belirlenmesidir. Hukuk biliminin toplumbilimlerin en uç dallarından biri olduğu; ona ulaşmak için ağacın köklerini (felsefe), gövdesini (sosyoloji,mantık), ana dallarını (uygarlık, ekonomi, politika ve adalet tarihi) iyi öğrenmek, böylece hukukun altyapısını oluşturmak gerektiği düşüncesindedir. Özellikle bilimlerin anahtarı olan felsefeyi, doğru düşünmenin ve sağlıklı uygulamanın anahtarı olan mantık ve yöntembilimlerini öğrenmenin iyi bir hukukçu olmanın temel koşulları olduğunu ileri sürmektedir. Hukuk biliminin gelişmesinde, başka ve yabancı hukukçulardan alıntılarla yetinmenin yeterli olmadığını; gerçek bir bilimsel araştırmanın çok sayıda somut olaylar incelenerek ve içinde yaşadığımız toplumun eğilimleri (gereksinimleri) saptanarak ve bütün bunlardan sonuçlar çıkarılarak gerçekleştirilmesi gerektiğini; hukukun bu yöntemlerle, çağın ve toplumun gereksinimlerine uygun geliştirilebileceğini sürekli savunmakta ve genç araştırmacıları bu yöne çekmeye çalışmaktadır. İyi bir hukukçu olmak için, fen bilimlerindeki araştırma-deney yeri (laboratuar) benzeri bir ortama gereksinim olduğu; bu ortamın iyi (klasik) romanlar, öyküler, düşünce, deneme, anı kitapları, belgesel ve dönemsel yapıtlar okunarak; tiyatro ve sinema başyapıtları ile yazılı ve görsel yayın organlarında yer alan günlük olaylar izlenerek; yargıya yansıyan ilginç ve örnek davalar incelenerek sağlanacağı kanısındadır. İKİNCİ BASKIYA öNSöZ Zorunlu bir görev bilerek ve olası yanlışları göze alarak ve de çizmeden yukarı çıkıp destursuz bağa girerek yazdığım kitabımın gördüğü yoğun ilgi karşısında, nasıl ağır bir sorumluluk üstlenmiş olduğumun tedirginliği içindeyim. Bizde, edebiyat eserlerinde olduğu gibi eleştiri yazıları yazılmadığı, kimse eleştirmenliği iş edinmediği için, kitabın sonraki baskılarında ne gibi değişiklikler ve düzeltmeler yapmam gerektiği konusunda yeterli birikim edinemedim. Öneri ve karşı görüş olmayınca da iş başa düştü; gözden geçirebildiğim kadar bir takım küçük düzeltmeler yaptım. Bu ikinci baskıda yaptığım en önemli değişiklik, 6100 sayılı Yasa\\\′mn Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 3.maddesi konusunda oldu. İptalden doğan boşluğun nasıl doldurulabileceği, bundan böyle insan zararları için İdari Yargı\\\′da açılacak tazminat davalarında neler yapılabileceği; bugüne kadar yaşanan olumsuzlukların, hak kaybına yol açan uygulamaların nasıl önlenebileceği konulannda şu önerilerde bulunuyorum : Birinci önerim: İnsan zararlarında (ölüm ve bedensel zararlarda) başlangıçtaki yoğun belirsizlik nedeniyle (tahmine dahi dayanmayan) rasgele rakamlar üzerinden İdari Yargı\\\′da açılan tazminat davalarında, hesap bilirkişisinin raporundaki \\\"fazla miktar\\\" için, raporu \\\"öğrenme\\\" tarihinden başlayarak (1) yıl ve her halde (5) yıl içinde (2577 sy.Yasa m. 13), davalı idareye \\\"tekrar\\\" başvurularak, zararın, dava dilekçesindeki miktarı aşan \\\"fazla\\\" bölümü istenmeli ve bu başvurunun yapıldığı (60) günün dolmasından sonra \\\"ikinci bir dava\\\" açılmalıdır. Böyle bir uygulama olur mu, demenin gereği olmadığı; buna yasal bir engel bulunmadığı, bugüne kadar böyle bir yöntem denenmediği için Danıştay\\\′ın bu tür kararlar (içtihat) üretemedi ği düşüncesindeyim İkinci önerim: 2577 sayılı İdari Yargılama Yasası\\\′nın dava türlerine ilişkin 2.maddesinde ve zamanaşımına ilişkin 13.maddesinde (insan zararları nedeniyle tazminat davaları için) değişiklik yapılmasıdır. Üçüncü önerim: Danıştay\\\′ın, dava dilekçelerindeki istek tutarlarıyla bağlı kalınmayıp, zararın tamamının (güncellenerek) hüküm altına alınması yönünde kararlar vermesi ve içtihat oluşturmasıdır. İdari yargı-adli yargı ayrımında şu hususlar gözönünde bulundurulmalıdır: Birincisi, özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şe¬kilde işletilmek üzere Devlet, İl ve Belediye gibi kamu tüzel kişileri tara¬fından kurulan kurum ve kuruluşlar \\\"tacir\\\" sayıldıklarından, bunlara kar¬şı, öteden beri olduğu gibi, idari yargıda değil, adli yargıda dava açılma¬ya devam olunacaktır. İkincisi, SSK.hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlanmasından önce, sigortalıların hekim ve hastane hatası nedeniyle tazminat davaları \\\"adli yargı\\\"da görülmekte iken, hastaneler ad değiştirip Sağlık Bakanlı¬ğına bağlandıktan sonra, artık adli yargının değil, idari yargının görevli olacağına ilişkin görüş ve uygulama doğru değildir. Çünkü, sigortalıların bu hastanelerden yararlanmaları ücretsiz değil, ödedikleri primlerin karşılığıdır. Bu nedenle, önceden olduğu gibi, adli yargının görevli ol¬ması gerekir. Nitekim, yasalar bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Yargı¬tay\\\′ın önceki kararlarında Sosyal Sigortalar Kurumu\\\′nun 4792 ve 506 sayılı yasalara göre kurulmuş özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişi¬liği olan bir kuruluş olduğu açıklandığı gibi, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu\\\′nun 1.maddesi 2.fıkrasında da, Kurum\\\′un kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunma¬yan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi bir kuruluş olduğu\\\" açık¬lanmıştır. Üçüncüsü, 6100 sayılı Yasa\\\′nın 3.maddesi Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiş olmasına karşın, buna koşut olarak, 6099 sayılı Yasa\\\′nın 14.maddesiyle değiştirilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu\\\′nun HO.maddesi iptal edilmemiştir; halen yürürlüktedir. Buna göre, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının meydana gelmesinde hizmet kusuru varsa (örneğin Karayolları İdaresi\\\′nin yol ve alt yapı kusurları gibi) idari yargıda değil, adli yargıda dava açılacaktır. Son olarak, 6100 sayılı Yasa\\\′nın uygulanmasına ilişkin bazı yakınmalardan sözetmek istiyoruz. Yakınmalardan ilki, dava şartlan ve dilekçelerdeki noksanlıklar ile avans ödemelerinin fazla abartıldığı; bazı yargıçların eksiklerin tamam¬lanması yönünde uyanlarda bulunmak yerine davaları hemen usulden reddettikleri konusundadır. Yasadaki düzenlemeler ne kadar kesin gibi görünse de, bunlann katı bir biçimde uygulanmasını doğru bulmuyoruz. Bu konuda Anayasa\\\′nın \\\"Hak arama hürriyeti\\\" başlıklı 36.maddesi gözönünde bulundurulmalı; maddenin ikinci fıkrasındaki \\\"Hiçbir mah¬keme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz\\\" hük¬mü dikkate alınmalıdır. Yargıçlar, yukardaki Anayasa hükmünü ve Borçlar Yasası\\\′nm ken¬dilerine yüklediği \\\"doğrudan zararı ve kapsamını araştırma\\\" görevini (818/BK.m.42/2 ve 6098/TBK.m.50/2) gözönünde tutmalı; dava şartlan ve dilekçenin içeriği konusunda biçimsel ve katı davranmamalı; dava di¬lekçelerini hemen reddetmeyip, yargılama süresince uyararak, yardımcı olarak eksiklerin tamamlanmasını sağlamalıdırlar. İkinci yakınma konusu \\\"belirsiz alacak davası\\\"nın uygulanmasına ilişkindir. Bazı yargıçların destekten yoksun kalma davalarında her bir haksahibi için ayrı ayrı; bedensel zararlarda her bir zarar türü için ve işçi alacağı davalarında her ücret kalemi için ayrı bir \\\"kısmi istek\\\" tutarı açıklanmasını istedikleri söylenmektedir. Kuşkusuz zarar türleri ve hangi davacı için ne tür istekte bulunulduğu açıkça belirtilmek gerekir. Ancak her bir zarar veya ücret türü için ayrı ayrı \\\"kısmi istek\\\" tutarları açıklanmasının istenmesi doğru olmasa gerektir. Böyle bir uygulamada, dava türü Yasa\\\′nın 107.maddesindeki \\\"belirsiz alacak davası\\\" olacakken, 109.maddesindeki \\\"kısmi dava\\\" olarak nitelenebilir. Bütün bunlar, öyle sanıyoruz ki, 107.maddenin anlam ve amacının iyi anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. Zaman geçtikçe, uygulama yerleştikçe, bütün bunların sona ereceğini düşünüyoruz. Uygulamanın rayına oturması, başarılı olması dileğiyle. Mayıs 2012 ÇELİK AHMET ÇELİK İÇİNDEKİLER 6100 SAYILI HUKUK YARGILAMA YASASI\\\′NA GÖRE TAZMİNAT VE ALACAK DAVALARI GİRİŞ GENEL AÇIKLAMALAR I- YASANIN OLUMLU YÖNLERİ 1 1- Hukuk Yargılama Yasası\\\′yla getirilen yenilikler ve sağla¬ nan kolaylıklar 1 a) Kısmi davanın tespite ilişkin bölümü zamanaşımına uğra¬ mayacak 1 b) Eda davası yerine tespit davası açılabilecek 2 c) Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmasına artık gerek yok 2 ç) Faiz başlangıcı temerrüt veya ilk dava tarihi olacak 2 2- Yeni Türk Borçlar Kanunu\\\′nda insan zararlarına ilişkin düzenleme 2 II- YASANIN OLUMSUZ VE BELİRSİZ YÖNLERİ 4 1- Yetkili mahkeme konusunda 4 2- Kısmi davaya ilişkin 109.madde hakkında 5 3- Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması hakkında 5 4- İşçi alacaklarına ilişkin dava türleri hakkında 6 5- Gider avansı yatırılmasının dava koşulları arasında yer almasının yanlışlığı 7 6- Dava dilekçesinin içeriği ve eksiklik varsa davanın açıl¬ mamış sayılmasının yanlışlığı 7 7- Dilekçelere belge eklenmesi konusunda titizlik gösteril- memelidir 8 8- Yargılama aşamalarına esneklik kazandırılmalıydı 9 9- Bilirkişiye başvurmada, hukukta uzmanlığın dışlanması ve çözümün \\\"hukuk dışında\\\" aranması doğru olmamıştır 10 10-Bilirkişi seçiminde yargıç özgür olmalıdır. Bu nedenle, yargıcın adalet komisyonları tarafından düzenlenmiş liste¬ lerden bilirkişi seçmeye zorlanmasını yanlış buluyoruz 11 III- YENİ YASANIN GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARA ETKİSİ 12 1- Görevli mahkeme konusunda 12 2- Temyize başvurma konusunda 13 3- Tamamlanmış işlerde 13 4- Tamamlanmış işler nelerdir? 13 5- Önceki yasa dönemindeki \\\"kısmi\\\" davalar, yeni yasaya göre ne tür davadır? 16 6- Henüz sonuçlanmamış kısmi davaların, yeni Yasa\\\′nın 107.maddesindeki \\\"belirsiz alacak davası \\\"olarak sürdürü- lebilmesinin koşullan 17 7- Tamamlanmış işlerin dışında, yeni Yasa\\\′nın uygulanması 18 YENİ YASADA DAVA TÜRLERİ 19 BİRİNCİ BÖLÜM BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVASI I- BELİRSİZ ALACAK DAVASI 21 1- Önemi, işlevi ve sağladığı kolaylıklar 21 2- 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası\\\′nın 107.maddesiyle yeni dönem 28 3- Belirsiz alacak davasının özellikleri 32 4- Belirsiz alacak davası hangi durumlarda ve nasıl açılabilir 33 5- Örneklerle açıklama 33 6- Belirsiz alacak davasında \\\"dava değerinin artırılması\\\" aşa¬ ması 38 7- Tazminat veya alacak kesin belli olmadan dava değerinin artırılması (harç yatırılması) durumunda yapılması gere¬ kenler 40 II- BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA MANEVİ TAZMݬ NAT İSTENMESİ 41 1- Manevi tazminat hangi aşamada istenmeli? 41 2- Manevi tazminat ne miktar istenmeli ? 43 3- Manevi tazminatın işlevi 44 4- Manevi tazminatı belirlemede neler ölçü olabilir? 47 5- Sonradan ortaya çıkan durumlar için yeniden manevi taz¬ minat istenmesi 49 6- Maddi tazminat isteyemeyecek durumda olanlar, manevi tazminat için ne tür bir dava açmalılar 49 III- YASA\\\′TSIÎS 1Ü7.MADDESİ 3. TTKRASTNA GÖRE \\\"TESPİT DAVASI\\\" HANGİ DURUMLARDA AÇILA¬ BİLİR 51 1- Yasa hükmü ve gerekçesi 51 2- Yasadaki iki ayrı tespit davası arasındaki farklar 52 3- Kısmi davanın \\\"tespite ilişkin bölümü\\\" ile 107.maddenin 3.fıkrasındaki özel \\\"tespit davası\\\" arasındaki farklar 53 4- Yasa\\\′nın 107.maddesi 3.fıkrasındaki \\\"tespit davası\\\"nın özellikleri 54 5- Belirsiz alacak davasının yanı sıra, ayrıca tespit davasına gerek var mıydı? 55 6- Tespit davasının, örneklerle, gerekli olup olmadığının araştırılması 57 7- Tespit davasında dava harcının neye göre belirleneceği so¬ runu 59 İKİNCİ BÖLÜM KISMÎ DAVA 1- Önceki dönemde \\\"kısmi dava\\\" uygulaması 61 2- Yeni Yasa\\\′da \\\"kısmi dava\\\", önceki dönemin \\\"kısmi\\\" da¬ vası değildir 62 3- Yeni Yasa\\\′da \\\"kısmi dava\\\" düzenlemesi 63 4- Kısmi davada \\\"fazlaya ilişkin haklar\\\" saklı tutulmalı mı¬ dır? 64 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TAZMİNAT VE ALACAK DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME GÖREVLİ MAHKEME 67 1- Genel olarak 67 2- 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası\\\′nın göreve ilişkin hükümleri 68 3- Yeni Yasa\\\′nın \\\"insan zararlarına\\\" ilişkin 3.maddesinin önemi ve işlevi 69 4- İptal edilen 3.maddenin anlamı ve amacı neydi? 70 5- İdari Yargı\\\′nın işleyişi ve Danıştay kararlan hakkında gö¬ rüş ve eleştiriler 72 6- İnsan zararları için idari ve askeri yargıda açılan tazminat davalarında, hak kayıplarının önlenmesine ilişkin önerile¬ rimiz 73 7- Karayolları Trafik Kanunu\\\′nun değişik 110.maddesi 74 II- İŞBÖLÜMÜ 74 1- Aynı görevi üstlenmiş mahkemeler arasında işbölümü 74 2- İşbölümü itirazı 75 3- İşbölümü itirazının kabulü veya reddi 76 4- Uzmanlık mahkemeleri kurulması durumunda, işbölümü değil, görev söz konusu olmalıdır 77 5- Uzmanlık mahkemelerinin yargıçlar yönünden önemi 79 6- Yargıtay Özel Dairelerinin de uzmanlık alanları kesin be¬ lirlenmelidir 79 III- YETKİLİ MAHKEME 80 1- Genel yetkili mahkeme 80 2- Yerleşim yerleri ile ilgili diğer maddeler 80 3- Davalının birden fazla olması halinde yetki 80 4- Sözleşmeden doğan davalarda yetki 81 5- Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki 82 6- Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki 83 7- Haksız fiilden doğan davalarda yetki 85 IV- YETKİ İTİRAZI 87 1- İlk itirazlardan olması 87 2- İleri sürülme zamanı 87 3- Yetki itirazının nasıl yapılacağı 87 4- Yetki itirazının incelenmesi ve mahkemenin kararı 88 5- Yetkinin kesin olduğu davalarda, mahkemenin kendiliğin¬ den karar vermesi 88 6- Görevsizlik veya Yetkisizlik kararı üzerine yapılacak iş¬ lemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DAVA ŞARTLARI 1- Yasa hükmü 91 2- Madde gerekçesindeki açıklamalar 92 3- Dava şartlarının incelenmesi 94 BEŞİNCİ BÖLÜM DAVA AÇILMASI I- DAVAYA HAZIRLANMA 97 1- Uyanlar 97 2- Dava açmadan önce yapılması gerekenler 98 II- DAVA DİLEKÇELERİ NASIL YAZILMALI 100 1- Haksız eylemden kaynaklanan tazminat davalarında 100 2- İşçi alacaklarına ilişkin dilekçelerde 101 III- DAVANIN AÇILMASI 102 1- Davanın açılma zamanı 102 2- Dava dilekçesinin içeriği 102 3- Harç ve avans ödenmesi 102 4- Belgelerin birlikte verilmesi 103 5- Dava dilekçesinin tebliği 103 6- Davanın geri alınması 103 7- Tarafta iradî değişiklik 103 8- Dava konusunun devri 104 IV- DAVA DİLEKÇESİNİN UNSURLARI 104 1- Mahkemenin adı 104 2- Davacı ile davalının adı. soyadı ve adresleri 105 3- Davacının T.C. kimlik numarası 106 4- Kanuni temsilcilerin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve ad¬ resleri 106 5- Davanın konusu ve değeri 106 6- Davacının dayanağı olan vakıaların sıra numarası altında açık özetleri 108 7- İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği... 109 8- Dayanılan hukuki sebepler 113 9- Belgelerin dilekçeye eklenmesi ve başka yerlerden getirti¬ lecek belgeler hakkında açıklama yapılması zorunluluğu 115 ALTINCI BÖLÜM DAVALININ SAVUNMASI I- ÖN HAZIRLIK 117 1- Uyarılar 117 2- Savunmanlık üstlenilmeden önce yapılması gerekenler 118 II- CEVAP DİLEKÇELERİ NASIL YAZILMALI 119 III- CEVAP DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ 120 1- Cevap dilekçesinin verilmesi 120 2- Cevap dilekçesini verme süresi 121 3- Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu 122 4- Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu 123 5- Cevap dilekçesinin içeriği 123 6- Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması 124 IV- CEVAP DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN AÇIK¬ LAMALAR 124 1- Davalıların doğru olarak yazılmış adı, soyadı, unvanı ve adresleri 124 2- Savunmanın dayanağı olan vakıaların özet açıklaması 125 3- Savunmada ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği 127 4- Dayanılan hukuki sebepler 128 5- Savunmanın dayanağı olan belgelerin dilekçeye eklenmesi ve başka yerlerden getirtilecek belgeler hakkında açıklama yapılması 129 V- CEVAP DİLEKÇESİNDE SAVUNMA NEDENLERİ 130 A) USUL HUKUKUNA İLİŞKİN SAVUNMALAR 130 1- İlk itirazlar 131 2- Davalının, dava şartlarının bulunmadığını ileri sürmesi 131 3- Usule ilişkin savunmaların incelenmesi 132 B) MADDİ HUKUKA (ESASA) İLİŞKİN SAVUNMA¬ LAR 132 1- Defiler 132 2- Esasa ilişkin itirazlar 134 3- Davalının vakıaları inkâr etmesi 134 4- Davalının davayı kısmen veya tamamen kabul etmesi 135 VI- KARŞI DAVA AÇILMASI 135 1- Karşı dava açılabilmesinin şartlan 135 2- Karşı davanın açılması ve süresi 136 3- Asıl davanın sona ermesi 136 4- Uygulanacak hükümler 136 YEDİNCİ BÖLÜM CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ I- GENEL OLARAK 137 II- CEVABA CEVAP 138 1- Cevaba cevap dilekçesinin verilmesi 138 2- Cevaba cevap dilekçesiain verilmemesinin veya geç ve¬ rilmesinin sonuçlan 138 3- Cevaba cevap dilekçesinde ne tür yanıtlar verilebilir 138 III- DAVALININ İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ 140 1- Ne zaman verileceği 140 2- Davalının ikinci cevap dilekçesinde ne yanıtlar verilebilir 141 SEKİZİNCİ BÖLÜM ÖN İNCELEME I- KONUYA GENEL BAKIŞ 143 1- Hukukumuzda yeni bir yargılama aşaması 143 2- Ön incelemenin işlerlik kazanmasının koşulları 144 a) Ön incelemede en büyük görev avukatlara düşmektedir 144 b) Mahkeme kalemlerinde (gerektiğinde) ücretli fazla çalış¬ ma yapılmalıdır 146 c) Uzmanlık mahkemeleri kurulmalıdır 146 ç) Yargıç yardımcılığı düzenlemesi getirilmelidir 147 d) Zorunlu avukatlık kurumu da kaçınılmaz bir gereksinimdir... 148 e) Avukatsız davalarda ön inceleme kolay işlemeyecek, hak kayıpları olacaktır 148 f) Avukata zamanında başvurulmaması da \\\"ön incelemede\\\" sorun yaratacaktır 148 g) Tüm adliye binalarında zengin kitaplıklar kurulmalı; Yar¬ gıtay\\\′daki Bilgi Merkezi internet kanalıyla tüm adliye bi¬ nalarına ulaştırılmalı; gelişmiş yazılım programlarına abo¬ ne olunmalıdır 148 II- YARGILAMA EVRELERİ 149 III- ÖN İNCELEME (GENEL OLARAK) 149 1- Anlam ve amacı 149 2- İncelemenin yapılma zamanı 149 3- Ön inceleme aşamasında yapılacak işlemler 150 4- Ön inceleme evreleri 150 5- Duruşmasız ön inceleme (m.138) 151 6- Duruşmah ön incelemeye tarafların çağrılması (m.139) 151 IV- ÖN İNCELEME DURUŞMASI (m.140) 152 1- Genel olarak 152 2- Yasa\\\′nın \\\"Ön inceleme duruşması\\\" başlıklı 140.maddesi 153 3- Madde gerekçesi 153 * V- ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA YAPILACAK İŞ¬ LER (m. 140) 155 1- Dava şartlarının incelenmesi 156 2- İlk itirazların incelenmesi 156 3- Uyuşmazlık konularının tespit edilmesi ve tutanağa geçi¬ rilmesi 159 4- Tarafların sulhe teşvik edilmesi 160 5- Eksik belgelerin tamamlatılması 161 VI- SÜRELER HAKKINDA KARAR VERİLMESİ 164 1- Ön inceleme tamamlandıktan sonra süreler hakkında karar verilmesi gereği 164 2- Zamanaşımı ile hak düşürücü süreler arasındaki farklar 165 3- Zamanaşımı savunması hakkında açıklamalar 166 4- Davacı, davalının zamanaşımı savunmasına nasıl karşı çıkmalıdır 168 5- Ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra ve tahkika¬ ta başlamadan önce, süreler hakkında karar verilmesinin sonuçları 171 DOKUZUNCU BÖLÜM İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ I- KOŞULLARI 173 1- Dilekçeler aşamasında 173 2- Ön inceleme aşamasında 175 3- Tahkikat aşamasında 176 II- NEDENLERİ 176 1- Davacı yönünden 176 2- Davalı yönünden 177 III- DAVAYI DEĞİŞTİRMENİN YASAK OLDUĞU DU¬ RUMLAR 178 1- Dava nedeninin (olguların) değiştirilmesi yasağı 178 2- İstem sonucunun genişletilip değiştirilmesi yasağı 179 3- Yeni istek kalemleri eklenemez 179 IV- YASAK OLMAYAN DURUMLAR 180 1 - İstem sonucunun daraltılması ve azaltılması 180 2- Hukuksal nedenlerin değiştirilmesi de yasak kapsamında değildir 180 3- İstemden başka bir şeye de hüküm verilebilen durumlar 181 4- Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı durumlar 181 5- Dava açılmasından sonra ortaya çıkan veya değişen olay¬ lar .\\\′. 182 6- Ön inceleme aşamasında eksik delillerin tamamlanması 182 7- Tahkikat aşamasında sonradan delil gösterilmesi 182 8- Maddi hataların düzeltilmesi de davayı değiştirme değildir ... 182 V- DEĞİŞTİRME VE GENİŞLETME YASAĞININ AY¬ RIKLARI 183 1- Karşı tarafın açık onamı 183 2- Islah yoluyla yasağın aşılması 183 3- Dava konusunun devri, davayı değiştirme yasağının ayrı¬ ğıdır 184 4- Belli koşullarda taraf değiştirme ve yeni taraf ekleme 184 a) Dava yanlış hasma yöneltilmişse 184 b) Taraf yanlış veya eksik gösterilmişse 185 c) Yasa\\\′daki düzenlemenin amacı 185 d) Hasım değiştirme isteğinin haklı nedenleri 187 e) Yeni hasım ekleme isteğinin haklı nedenleri 189 ONUNCU BÖLÜM ISLAH I- GENEL OLARAK 191 1- Islahın tanımı 191 2- Islahın zamanı ve şekli 191 3- Islahın çeşitleri 191 a) Davanın tamamen ıslahı 191 b) Davanın kısmen ıslahı 192 4- Islahın etkisi 192 5- Kötüniyetli ıslah 193 6- Maddi hataların düzeltilmesi 193 II- ISLAH VE BAZI SORUNLAR 193 III- ISLAH ADI ALTINDA DAVA DEĞERİNİN ARTIRIL¬ MASI 195 1- Yeni bir dava değildir 195 2- Dava değerinin artırılmasının yeni bir dava olmadığının kanıtları 196 3- Aynı dava içinde ve \\\"ıslah\\\" adı altında \\\"dava değerinin ar- tınlması\\\"mn, \\\"ek dava\\\" gibi algılanması bir yanılgıdır 197 IV- ISLAH VE ZAMANAŞIMI SAVUNMASI 198 1- Islah yoluyla zamanaşımı savunması yapılamaz 198 2- Islah yoluyla kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz 199 3- Yasanın belirlediği sürelerde kullanılmayan hak düşer 200 4- Bir işlemin ıslahla düzeltilmesi, geçerli bir hukuki işlemin varlığını gerektirir 200 5- Davacı onay vermemiş ise zamanaşımı savunması hiç ya¬ pılmamış gibidir 200 6- Islah yoluyla zamanaşımı savunması yapılamayacağına ilişkin Yargıtay kararlan 201 7- Yargıtay kararlarına egemen olan görüşler 203 ONBİRİNCİ BÖLÜM TAZMİNAT VE ALACAK DAVALARINDA KANIT YÜKÜ VE KANITLAR I- KONUYA GİRİŞ 205 II- KANIT YÜKÜ 206 1- Genel kural 206 2- Genel kuralın ayrıkları 207 III- KARİNELER (Güçlü belirtiler, ipucu) 208 a) Fiili karineler (Yaşam deneyimleri, yaşam gerçekleri) 209 b) Kanuni karineler 210 IV- KARŞI İSPAT 212 1- Karşı delil ve etkisi 212 2- Mahkemenin karşı delilleri incelemesi gerekir 213 3- Karşı delil olarak yemin teklif edilemez 213 V- KANITLANMASI GEREKMEYEN DURUMLAR 214 1- İkrar (Gizlemeyip açıklama, kabullenme, tanıma) 214 2- Çekişmesiz vakıalar 214 3- Herkesçe bilinen vakıalar 215 VI- DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ 215 1- Delil bildirme yükümlülüğü 215 2- Delillerin bildirilmesinde üç aşama 217 a) Dilekçeler aşaması 218 b) Ön inceleme duruşma aşaması 218 c) Tahkikat aşaması* 218 3- Delillerin bildirilme süresi ve biçimi 219 a) Dilekçeler aşamasında 219 b) Ön inceleme aşamasında eksik belgelerin tamamlatıl- ması 219 4- Başka yerlerden getirtilecek belgeler konusu 221 VII- DELİL LİSTELERİ 222 1- Genel olarak 222 2- Delil listelerine uygulamadan somut örnekler 223 VIII- TANIK DİNLENMESİ 228 1- Genel olarak 228 2- Tanık gösterilmesi 229 3- Tanıkların dinlenmesi 230 4- Avukatların ve tarafların tanığa doğrudan soru yöneltebil- meleri 232 5- Tanık anlatımlarının değerlendirilmesi 233 IX- BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 234 1- Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren durumlar 234 a) Yasa hükmü 234 b) Hukukçu bilirkişilere tepkinin (haksız) nedenleri 236 c) Çözümü hukuk dışında aramanın yanlışlığı 237 ç) Hukukçu bilirkişilerin önemi ve özelliği 238 d) Uzmanlık mahkemeleri en doğru çözümdür 242 e) Hukukta uzmanlık çok gelişmiş olup, yargı bunlardan yararlanmalıdır 242 f) Özel ve teknik bilgi sahibi hukukçu bilirkişiler yasak kapsamına girmemeli 243 g) însan zararları özel bilgi ve uzmanlığı gerektiren bir \\\"hukuksal değerlendirme\\\" işi olup, bilirkişiliği ancak uzman hukukçular yapabilir 243 2- Bilirkişi seçimi 243 3- Bilirkişi seçimi konusunda görüşler 244 4- Bilirkişinin görev süresi 248 5- Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü 248 6- Bilirkişinin yetkileri 249 7- Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor 249 8- Bilirkişi raporunun verilmesi 249 9- Bilirkişi raporuna itiraz , 250 lü-Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi 250 İ X- UZMAN GÖRÜŞÜ (ÖZEL BİLİRKİŞİ) 251 1- Yasa hükmü 251 2- Uzman görüşünün yararları 252 3- Hangi konularda uzman görüşü alınabilir 253 4- Hukuksal görüş alınamayacak mıdır ? 253 5- Uzman görüşünün mahkemece değerlendirilmesi 254 ONİKİNCİ BÖLÜM BASİT YARGILAMA YÖNTEMİ I- GENEL OLARAK 255 1- Önceki ve sonraki yasalar arasındaki farklar 255 2- Basit yargılama yöntemine tabi dava ve işler 256 3- Dava açılması ve davaya karşılık verilmesi 257 4- Delillerin bildirilmesi 257 5- Basit yargılamada iddia ve savunmanın genişletilmesi ve¬ ya değiştirilmesi yasağının başlangıcı 258 6- Ön inceleme ve tahkikat 258 7- Hüküm 260 8- Uygulanacak hükümler 260 9- Basit yargılamada \\\"ilk itirazlar\\\" ve \\\"zamanaşımı savun¬ ması\\\" konusunda önceki ve sonraki yasalar arasındaki farklar 261 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞ MAHKEMELERİNDE YARGILAMA YÖNTEMİ I- KONUYA BAKIŞ 263 1- Geçmişten bugüne iş mahkemeleri 263 2- İş davalarının hızlanması için neler yapılabilir 264 3- Yeni bir İş Mahkemeleri Kanunu yapılmalıdır 264 İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI 265 1- Yasal düzenlemeler 265 a) 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 265 b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 266 c) Yürürlükten kaldırılan 506 ve 1479 sayılı yasalar 266 ç) 2821 sayılı Sendikalar Kanunu 267 d) 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu¬ nu 267 e) 854 sayılı Deniz İş Kanunu 268 f) 5953 sayılı Basın İş Kanunu 268 2- İş mahkemelerinin görev alanına girmeyen işler ve iş iliş- II- .269 3- Üçüncü kişilerin de sorumlu olduğu iş kazalarında görevli mahkeme 270 4- İş mahkemelerinin görevi konusunda bazı değişik örnek¬ ler 273 III- YETKİ KURALI 278 1- 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu\\\′na göre yetkili iş mahkemesi 278 2- Yasa\\\′daki yetki kuralı kamu düzeniyle ilgili olduğundan, her zaman ileri sürülebilir ve mahkemece doğrudan dikka¬ te alınması gerekir 279 3- İş kazalarında yetkili mahkeme 279 4- Yurtdışında işçi çalıştıran şirketlere karşı açılacak dava¬ larda 282 5- Sigortalı hizmet tespiti davalarında 283 IV- İŞ MAHKEMELERİNDE YARGILAMA YÖNTEMİ 284 1- Yasal düzenlemeler 284 2- Yargılama yöntemi 285 V- İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI 287 1- İki ayrı biçimde dava açılması 287 2- Dava dilekçesinin içeriği 288 3- İşçinin dilekçesinde yer alabilecek hususlar 290 4- Dava dilekçesi örneği 291 VI- DAVALININ SAVUNMASI 293 1- Cevap dilekçesinin içeriği 293 2- Davalının yetki itirazı ve zamanaşımı savunması 293 kileri . VII- İŞ MAHKEMESİNDE DELİLLERİN SUNULMASI 294 1- Davacı işçinin delil sunma olanakları 294 2- Davalı işverenin delilleri 296 VIII-İŞ HUKUKUNDA KANIT YÜKÜ 296 1- Genel olarak 296 2- İş Hukuku\\\′nda kanıt yükü ağırlıklı olarak işverendedir 297 3- Dava konularına göre kanıt yükü 298 4- Kanıt yüküne ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler 300 IX- İŞ MAHKEMESİNDE AÇILACAK DAVA TÜRLERİ 302 1- İşçi alacakları için \\\"belirsiz alacak ve tespit davası\\\" (6100/m. 107) 302 2- İş ilişkilerinin, işverenin kim olduğunun, tazminat ve ala¬ cağın miktarı ile kimden isteneceğinin tespiti için \\\"belirsiz tespit davası\\\" (6100/m. 107/3) 305 3- İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle \\\"belirsiz alacak davası\\\" açılması gerekir 307 4- İş kazalarında sorumluların kesin belli olmadığı durumlar¬ da, 107.maddenin 3.fıkrasına dayanılarak \\\"tespit davası\\\" da açılabilir 308 5- İş mahkemesinde \\\"kısmi dava\\\" açılması 308 6- İş mahkemesinde öteden beri açılmakta olan \\\"tespit\\\" dava¬ ları (6100/m. 106) 310 a) Sigortalı hizmet tespiti davaları 310 b) İş Yasası\\\′na göre feshin geçersizliğinin tespiti davaları 310 c) Sendikalar Kanunu\\\′na göre \\\"işkolu tespiti\\\" davası 311 d) Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu\\\′na göre tespit davaları 311 7- İş mahkemesinde \\\"eda davası\\\" (6100/m. 105) 312 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAZMİNAT VE ALACAK DAVALARINDA ZAMANAŞIMI I- GENEL AÇIKLAMA 313 1- Belirsiz alacak ve tespit davalarında zamanaşımı (m.107) 313 2- Kısmi davada zamanaşımı (m.109) 313 II- HAKSIZ EYLEMLERDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 314 1- Genel hüküm niteliği 314 2- Süreler 314 a) Olağan süre 314 b) Ek (kesin) süre 314 c) Olağan dışı süre (Ceza zamanaşımı süresi) 314 III- UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 315 IV- SÖZLEŞMELERDE VE ALACAKLARDA GENEL ZAMANAŞIMI 316 1- On yıllık süre 316 2- Beş yıllık süre ;* 317 V- TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMI 319 1- Ölümlerde ve bedensel zararlarda 319 2- Maddi hasarlarda 320 3- Manevi tazminat isteklerinde 320 VI- YOLCU TAŞIMA KAZALARINDA ZAMANAŞIMI 321 1- Karayolu Taşıma Kanunu\\\′na göre yolcu taşımada zamana¬ şımı 321 2- Türk Ticaret Kanunu\\\′na göre yolcu taşımada zamanaşımı 321 VII- SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 323 1- Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasında 323 2- İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortasında (2918 KTK m.100) ....324 3- Karayolu Zorunlu Taşıma Sigortasında zamanaşımı 325 4- Karayolu Zorunlu Koltuk Sigortasında zamanaşımı 325 5- Güvence Hesabında zamanaşımı 326 6- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortasında zamanaşımı 327 VIII-SATIM SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ....327 1- Sözleşmeye aykırılıkta zamanaşımı 327 2- Taşınır satımında zamanaşımı 329 a) Ayıba karşı iki yıllık zamanaşımı 329 b) Satıcı sorumluluğunu kabul ederse (borcunu ikrar eder¬ se), zamanaşımı iki yıl değil, on yıl olacaktır 329 c) Satıcının ağır kusurlu olması durumunda zamanaşımı 330 d) Hizmet satımında zamanaşımı süreleri 331 e) Borcun yerine getirilmemesinde zamanaşımı 331 f) Zamanaşımının başlangıcı 331 3- Taşınmaz satımında zamanaşımı 332 a) Sözleşmeye aykırılıkta (10) yıllık genel zamanaşımı 332 b) Binaların (yapıların) ayıplı olmasından doğan davalarda zamanaşımı 333 c) Zamanaşımının başlangıcı 335 IX- ESER VE İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANA¬ ŞIMI 336 1- Sözleşmeye aykırılıkta zamanaşımı 337 2- Taşınır eserlerdeki ayıptan dolayı zamanaşımı 337 3- Taşınmaz yapılardaki ayıptan dolayı zamanaşımı 338 a) Yasalardaki hükümler 338 b) Önceki ve sonraki yasalar arasındaki benzerlik 339 c) Önceki ve sonraki yasalar arasındaki fark 339 d) Yeni Yasa\\\′da, yüklenicinin \\\"ağır kusuru\\\" nedeniyle açılacak davaların \\\"teslim\\\" tarihinden başlayarak (20) yıl ile sınırlandırılmış olmasının sakıncaları 340 e) 6098 sayılı Yasa\\\′nın ilgili maddelerinin değiştirilmesi¬ nin gerekliliği 340 f) Zamanaşımının başlangıcı 341 g) Önceki yasada süre belirtilmemiş olmasının yararları ve Yargıtay\\\′ın depremle ilgili kararlarındaki gerekçeler 342 X- TÜKETİCİNİN KORUNMASI YASASINDA SÜRELER ....343 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanu- nu\\\′ndaki süreler 343 a) Ayıba karşı iki yıllık zamanaşımı süresi 343 b) Tazminat isteminde üç yıllık zamanaşımı süresi 343 c) Haklan kullanmada on yıllık üst sınır 344 d) Zamanaşımının ileri sürülemeyeceği durumlar 344 XI- HASTANE VE HEKİM SORUMLULUĞUNDA ZAMA¬ NAŞIMI 344 1- Hasta-Hekim ilişkisinde 344 2- Özel Hastanelerin sorumluluğu ve yardımcı kişilerden so¬ rumlulukta 345 3- Kamu Hastanelerine karşı açılacak tazminat davalarında 345 4- Sigortalıların tedavi gördükleri hastanelere karşı açacakla¬ rı davalarda 345 XII- İŞ HUKUKUNDA SÜRELER 347 1- İşçi alacaklarında zamanaşımı süreleri 347 2- İş Hukukunda hak düşürücü süreler 348 3- İş kazalarında zamanaşımı süreleri 349 XIII-HUKUK YARGILAMA YASASFNDAKİ SÜRELER 350 1- Genel olarak 350 2- 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası\\\′ndaki hak düşürücü süreler 350 XIV-İLÂMLARDA ZAMANAŞIMI 355 1- Süre 355 2- On yıllık sürenin başlangıcı 355 XV- DEVLET VE KAMU KURUMLARINA KARŞI AÇI¬ LACAK ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR NEDE¬ NİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 356 1- Genel olarak 356 2- Özel hukuk hükümlerine göre yönetilen kamu tüzel kişisi¬ nin organları ,±. 357 3- Özel hukuk hükümlerine göre yönetilen kamu tüzel kişisi¬ nin çalıştırdığı kişilerin 357 ONBEŞİNCİ BÖLÜM TAZMİNAT VE ALACAKLARDA FAİZ I- YASAL FAİZ 359 1- Genel olarak 359 2- 3095 sayılı yasadan önceki dönem 359 3- 3095 sayılı yasadan sonraki 19.12.1984 ile 31.12.1997 arası dönem 360 4- 1.01.1998 ile 31.12.1999 arası dönem 360 5- 3095 sayılı yasanın 4489 sayılı yasa ile değiştirilmesinden sonraki dönem 360 6- 21.04.2005 gün 5335 sayılı yasa ile 3095 sayılı Yasa\\\′da yapılan değişiklik sonucu 01.05.2005 tarihinden sonraki dönem 362 7- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu\\\′nda yasal faiz 363 II- TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ 363 1- Kavram 363 2- Yasalardaki hükümler 364 3- Ticari faizin (avans faizinin) uygulanacağı yerler 365 III- VADELİ (EN YÜKSEK) MEVDUAT FAİZİ 366 1- İş Yasalarında mevduat faizine ilişkin hükümler 366 2- En yüksek mevduat faizinin uygulanacağı ücret türleri 367 3- Mevduat faizlerinin hesaplanma biçimi 367 4- En yüksek mevduat faizinin nasıl belirleneceği (öğrenile¬ ceği) sorunu 368 5- Yıllık izin ücretine \\\"mevduat faizi\\\" uygulanmayacağına ilişkin Yargıtay kararlarının eleştirisi 370 Yıllık izin ücretinin \\\"ücret\\\" niteliği 370 a) Yıllık izin ücretinin \\\"tazminat\\\" veya \\\"adi alacak\\\" ola¬ rak nitelenmesi doğru olmayıp, diğerleri gibi, buna da \\\"en yüksek mevduat faizi\\\" işletilmesi gerekir 371 IV- EN YÜKSEK İŞLETME KREDİSİ FAİZİ 372 V- YABANCI PARA BORÇLARINDA FAİZ 372 VI- İŞÇİ ALACAKLARINDA FAİZ BAŞLANGICI SORU¬ NU 373 1- Kıdem tazminatında faiz başlangıcı 373 2- Ücret alacaklarında faiz başlangıcı 373 VII- HAKSIZ FİİLLERDE FAİZ BAŞLANGICI 376 VIII-FAİZİN AYRI BİR DAVA İLE İSTENMESİ 377 1- Asıl alacak ve tazminattan ayrı bir \\\"faiz davası\\\" açılması¬ nın nedenleri 377 2- Ayrı bir dava ile faiz isteme koşulu 378 3- Faiz davasının açılış biçimi 378 4- Dava konusu edilen \\\"birikmiş faiz\\\" kapitale dönüşmüş olmakla, mahkemece hüküm altına alınırken ayrıca faize hükmedilir 379 5- Faizin ayrı bir dava ile istenebileceğine ilişkin Yargıtay kararları 380 6- Faiz için, ek icra takibi yapılabileceğine ilişkin Yargıtay kararları 381 IX- FAİZ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 382 1- Faiz ve zamanaşımı 382 2- Faiz davalarında zamanaşımı sürelerinin hesaplanması 383 3- Faiz davalarında zamanaşımı sürelerinin örneklerle açık¬ lanması 385 4- Faiz davalarında zamanaşımına ilişkin Yargıtay kararları 386 EK YAZILAR İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN AÇILACAK DAVA TÜRLERİ I- KONUYA GİRİŞ 405 II- UYGULAMADA İŞÇİ DAVALARI NASIL YÜRÜR 406 III- BUGÜNE KADAR NE ZORLUKLAR YARATILDI, NE HAKSIZ UYGULAMALAR YAPILDI ? 409 IV- YENİ YASAYA GÖRE İŞÇİLERİN EDA DAVASI AǬ MAKTAN BAŞKA SEÇENEKLERİ OLMADIĞI GÖ¬ RÜŞÜ DOĞRU DEĞİLDİR 411 1- İşçi, ücret ve eklerini kanıtlamada zorluk çekmektedir 412 2- Çalışma süreleri de kanıtlamayı gerektirir 412 3- İş sözleşmesinin sona eriş biçimi taraflar arasında tartış¬ malıdır 413 4- İşçi alacakları her zaman \\\"belirsiz\\\" ve \\\"tartışmalı\\\"dır. Yar¬ gılamayı gerektirir 413 5- Tazminat ve alacak hesapları uzmanlığı gerektirir 413 6- Önceden hesaplatılıp tam dava açılması da mümkün de¬ ğildir 414 V- YENİ YASAYA GÖRE İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN NE TÜR DAVALAR AÇILABİLİR, AÇILMALI 414 1- Belirsiz alacak ve tesbit davası açılabilir(6100/m.l07) 414 2- Ayrıca, \\\"tespit davası\\\" da açılabilir(m. 107/3.) 417 3- Kısmi dava da açılabilir (m.109) 417 VI- SONUÇ 418 İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA HAKSIZ VE YASALARA AYKIRI UYGULAMALAR VE YENİ BORÇLAR KANUNU 55.MADDESİ I- KURUM GELİRLERİNİN İNDİRİMİ KONUSU 419 1- Kurum gelirlerinin indiriminde yapılan haksızlık 419 2- Yeni Borçlar Yasası\\\′nın 55.maddesiyle haksız uygulama¬ lar son bulmalıdır 420 3- Maddenin gerekçesi 421 4- Gerekçenin özeti 424 5- Yargıçlar ve Yüksek Yargı, Yeni Borçlar Yasası\\\′nın yü¬ rürlüğe girmesini beklemeden, haksız uygulamalara son vermelidirler 425 II- İŞÇİNİN ANA BABASINA YAPILAN HAKSIZLIKLAR ...425 1- Destek tazminatının, Sosyal Güvenlik Yasasıyla ilişkilen- dirilmesinin yanlışlığı 425 2- Yanlış ve haksız uygulamalar 426 3- Yanlış ve haksız uygulamalara ilişkin Özel Daire kararları ....428 4- Bir karşıoy yazısı 429 5- Ana babanın destek tazminatına ilişkin yerleşik ve doğru kararlar 430 6- İşçinin ana ve babasının tazminat haklan için yapılması gerekenler 436 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMI VE SORUMLULARDAN İSTENEBİLECEK MİKTARLAR 1- Geçmişten bugüne rücu davaları 437 2- Kurum\\\′un rücu hakkının hukuksal niteliği 439 3- Yeni 5510 sayılı Yasa\\\′ya göre rücu davalarında zamana¬ şımı 441 a) Yasa hükmü 441 b) Üçüncü kişilere karşı açılacak rücu davalarında (10) yıllık zamanaşımı uygulanmasını yanlış ve sakıncalı buluyoruz 441 4- Kurum rücu davalarında sorumlulardan istenebilecek mik¬ tarlar 442 5- Sorumlulara karşı açılan davalarda, SGK. gelirlerinin indi¬ rimi 444 6- Ölüm, maluliyet ve yaşlılık sigortası dalından bağlanan gelirlerin hiçbir biçimde tazminattan düşülmeyeceği unu¬ tulmamalıdır 446 DİLEKÇE ÖRNEKLERİ DİLEKÇELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 451 1- Dilekçe türleri 451 2- Belirsiz alacak ve tespit davaları (m.107) 451 3- Manevi tazminat konusu 451 4- Dava konulan 451 I- DAVA DİLEKÇELERİ 457 1- Destekten yoksun kalma tazminat davalan 457 2- Bedensel zararlar nedeniyle tazminat davalan 507 3- İş kazaları nedeniyle tazminat davaları 547 4- Yasa\\\′nın 107.maddesi 3.fıkrasına göre tespit davaları 577 5- İşçi alacakları için dava dilekçeleri 589 II- CEVAP DİLEKÇELERİ 603 III- CEVABA CEVAP DİLEKÇELERİ 627 ARAMA DİZİNİ 641