Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (158)      Eylül (122)      Ağustos (73)      Temmuz (92)
Anasayfa   >   Eşya ve Gayrimenkul Hukuku   >   Gürsel Öcal DÖRTGÖZ

Tapu ve Kadastro ile İlgili Talimatlar ve Yorumlar ( 2.Cilt Takım )

Tapu ve Kadastro ile İlgili Talimatlar ve Yorumlar ( 2.Cilt Takım )Sayfa Sayısı
:  
1344
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013

110,00 TL ( KDV Dahil )

ÖNSÖZ
Bu kitapta, tapu ve kadastro ile ilgili çok sayıda talimat ve yorum konularına göre tasniflenerek bir araya getirilmiştir.
Metnin altında tarih ve sayıları yazılı olanlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü\′nün somut olaylar karşısında verdiği muktezalar, diğerleri ise yorumlardır.
Değişik tarihlerde değişik olaylara verilen talimat ve yorumlar arasında ender de olsa farklılıklar olabilir. Ancak bu farklılıklar olağan karşılanmalıdır. Çünkü esasında her olay kendisine özgü unsurlar içerir.
Her konu hakkında talimat veya yorum bulmak mümkündür.
Kitaptaki talimat ve yorumlar, uygulayıcı, bağlayıcı nitelikte değildir. Bunlar genelge niteliğinde olmayan metinlerdir. Benzer olaylarda uygulayıcıya yardımcı olması, okuyucuyu aydınlatması bakımından kitap haline getirilmiştir.

Faydalı olmasını dilerim.
14/02/2013,Ankara


İÇİNDEKİLER1) BAŞVURU VE İNCELEME
1. İstem Zorunluluğu 41
2. İstemde Bulunacaklar 41
3. Tescil İçin istem 41
4. Terkin ve Değişiklik için İstem 41
5. Hak Sahibinin Belirlenmesi 41
6. Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi 42
7. Yetkinin ve Sebebin Belirlenmesi 42
8. Belgelerin Tamamlanması 42
9. Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme 43
10. Emlakçıların ön Başvuru ve iş Takibi 44
11. Başvuru Belgesi Düzenlenmesi 46
12. Nüfus Kaydı Olmayanları Bildirme Zorunluluğu 46
13. On Yıllık Süresi Geçen Nüfus Cüzdanları 46
14. Nüfus Cüzdanı Onama Yetkisi 47
15. Vatansızların Kimlik Tespiti 47
16. Süresi Dolmuş Pasaportlar 47
17. Çok Yapraklı Nüfus Cüzdanları 47
18. Kabul Edilebilecek Kimlik Belgeleri 47
19. Nüfus Cüzdanlarındaki Hane, Cilt ve Sayfa Numaraları 47
20. Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş Görev ve Çalışma
Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri 48
21. Nüfus Cüzdanlarının Dikkatle incelenmesi 48
22. Hükümsüz Hale Gelen Nüfus Cüzdanı 49
23. Muhacir Kağıdının Kimlik Olarak Kabulü 49
24. Noterlik Kanunundaki, \"Düzenleme Şeklî\′
ve \"Tanıkların İştirak?\′ Hükümlerinin Uygulaması Yapılamaz 49
25. Başka İlçedeki Tapu Kaydı Hakkında Bilgi, Belge,
Tapu Senedi ve Çap Alınması 50
26. Akitsiz işlemlerde Fotoğraflar imzalanmaz 50
27. Encümen ve İl özel İdaresi Kararları Zamanaşımına Uğramaz 51
28. Bir Müdürlüğün Tasdik Ettiği Evrak
Başka Müdürlükte Kabul Edilmelidir 51
29. Şart ve Mükellefiyetler 51
30. Şart ve Mükellefiyet Kavramı 51
31. ölümden Sonra Yerine Getirilmesi İstenen
Mükellefiyetlerin Resmi Senede Yazımı 52
32. Faks veya Fotokopi ile Tapuda Hiçbir işlem Yapılamaz 52
33. Harita Mühendisinin Belge Talebi 53
34. Kayıp Nedeniyle (Zayiinden) Tapu Senedi İstemi 53
35. Önceki Hakların Resmi Senet veya
Tescil İstem Belgesinde Gösterilmesi 53
36. Doğum Günü Belli Olmayanların Durumu 53
37. Tanık Bulundurulmaktan Vazgeçilemez 53
38. Belgeleri Onay Yetkisi Notere Aittir 54
39. Mevzuatta Olmayan Hususlar Tapu Siciline Yazılamaz 54
40. Reşit Olmadan Yapılan İşlemin Sıhhati 54
41. Gözleri Bozuk Olanların Tapu İşlemleri 55
42. Eski Malikin Aldığı Kararı Yeni Malik Uygulatabilir 55
43. Noterlerin Kayıt Örneği Talepleri 55
44. Avukatların Suret Çıkarabilme ve Onaylama Yetkisi 55
45. Avukatın Tebligat Yapabilme Yetkisi 56
46. Avukatların Tapu Sicilini İncelemeleri 56
47. Kayıt Örneği Talebi 56
48. Tapu Senedi ve Örnek Verilmesi 57
49. Sicillerin Daire Dışına Çıkarılması 57
50. Matbu Resmi Senetlerde İmzalar 57
51. Muvafakat Gereken Hallerde
Muvafakat Verilmemesi Durumunda Ne Yapılabilir 57
52. Emlak Vergisi Değerinin Satılan
(İşlem Yapılan) Hisseye Orantılanması 58
53. Harca Tabi Olmayan İşlemlerde Emlak Vergisi Değeri İstenmez 58
54. Resmi Gazete\′nin Günlük Takip Edilmesi,
Genelge Beklenmeden İşlemlere Yön Verilmesi 58
55. Tapu Siciline İtimat - Tapu Kütüğünü İnceleme Yükümlülüğü 58
56. Elektronik İmzalı Belgelerin Kontrol ve Kabulü 61
57. e-İmzalı Belgeler Kabul Edilmemelidir 62
58. İptal Edilen Yevmiye Sonradan Kullanılamaz 62
59. Hukuki İşlem Raporu (Doktor Raporu) 63
60. Kimlik Tespiti 63
61. Başkasının Yerine İmza Atılması 63
62. Eli Kırık Kişilerin İmzaları 63
63. Tapuya Başvuru Hak Sahibi Tarafından Yapılır 64
64. Tapu Kayıtlarındaki Takyidatlarla
İlgili Muvafakatlar Tapu Dairesince Alınır 64
65. Yabancı Türkçe Biliyorsa Tercüman İstemeyebilir 64
66. Vesayet Altındaki Kişinin Bizzat Talepte Bulunması 64
67. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Alınmadan işlem Yapılmamalıdır 64
68. Komşu Parsele Bina Tecavüzü Nasıl Giderilir 65
69. \"Dedemizin Şurada Gayrimenkulleri Varmış\" iddiaları 65
70. Dedenize, Ait Taşınmazları Nasıl Bulursunuz? 66
71. Tapu Bilgi ve Verilerinin Gizliliği 66
2) YETKİ ALANI DIŞINDA YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ
1. Yetki Alınarak Tapu İşlemi Yapılması 67
2. Talebin Yapıldığı Tapu Müdürlüğünce Yapılması Gereken İşlemler 67
3. Yetki Veren Tapu Müdürlüğünce Yapılması Gereken İşlemler 68
4. Yetki Alanı Dışında Tapu işlemleri Hk. Genelge 69
3) TÜRK VATANDAŞLIĞI
4) HAK SAHİBİNİN VE TASARRUF YETKİSİNİN BELİRLENMESİ
1. Talebin Hak Sahibinden Gelip Gelmediğinin Kontrolü 80
2. Medeni Hakları Kullanma Ehliyetinin Tespiti (Doktor Raporu) 81
3. Akli Melekelerin Yerinde Olup Olmadığı
Konusunda Doktor Raporu istenmesi 83
4. Tapu Kütüğündeki Edinme Sebebinin irdelenmesi 83
5. Hak Sahibinin Belirlenmesi ve Edinme Belgesinin Kontrolü 84
6. Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi 84
7. Tasarruf Hakkı özel Şartlarla Kısıtlanamaz 85
8. İsteğe Bağlı Devir Yasağı Konamaz 85
9. Tapu Müdürünün Kanaati 85
10. Tapu Müdürünün Taraf Olduğu işlemler 86
1. Mülkiyetin içeriği, Kapsamı ve Türleri 86
a) Hakkın. Konusu Eşyaya Göre Mülkiyet Türleri 86
b)Hakkın Kullanım Şekline Göre Mülkiyet Türleri 87
2. Mülkiyetin Devreden Tapu işlemleri 88
3. Parselin Paftadaki Durumunu (Şeklini) Değiştiren Tapu işlemleri 89
4. 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu (Mülga) 89
5. 1617 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 89
6. Tahsis veya Satıştan Önce Hak Sahibinin ölümü 89
7. ilkokul Yapılmak Üzere Ayrılan Araziler 90
8. Köy Belediyeye Dönüşürse İlkokulların Mülkiyeti 90
9. Ortaklaşa Kullanılan Yer 90
10. işgal Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin iktisabı 90
11. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu 91
12. Suç Unsuru Olan Taşınmaz Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesi 91
1. Paylı (Müşterek) Mülkiyet 92
2. Yönetim ve Tasarruf 92
a. Anlaşmalar 92
b. Olağan Yönetim işleri 92
c. önemli Yönetim işleri 92
d. Olağanüstü Yönetim işleri ve Tasarruflar >,....93
3. Kararların Bağlayıcılığı 93
4. Paydaşlıktan ve Hak Sahipliğinden Çıkarma 93
a. Paydaşın Çıkarılması 93
b. Diğer Hak Sahiplerinin Çıkarılması 94
5. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 94
a. Paylı Mülkiyeti Devam Ettirme Yükümlülüğü 94
b. Paylaşma (Taksim) Biçimi .\′ 94
c. Paylaşma Halinde İntifa Hakkı Sahibinin Durumu 95
5. Pay Oranlarının Gösterilmesi 95
6. Paydaşların Kendi Payları Üzerindeki Tasarrufu 96
7. Müşterek Mülkün Kiraya Verilmesi 96
8. Temliki Tasarruflar 97
9. Önemli Yönetim İşleri 97
10. Olağanüstü Yönetim İşleri ve Tasarruflar 97
11. Paylı Mülkiyette Eşlerin Tasarruf Yetkisi 97
12. Müşterek Mülkün Cins Değişikliği 98
13. Yararlanma, Kullanma ve Yönetim İlişkin Anlaşmaların Tapuya Şerhi 98
14. Kararların Bağlayıcılığı 99
15. Müşterek (Paylı) Mülkiyetin Sona Ermesi 99
a) Sona Erme Sebepleri 99
b) Paylı Mülkiyeti Devam Ettirme Yükümlülüğü 100
c) Paylaşma (Taksim) Biçimi 100
d) Paylaşma Halinde intifa Hakkı Sahibinin Durumu 100
e) Paydaşlıktan ve Hak Sahipliğinden Çıkarma 101
16. Pay ve Payda 101
LElbirliği (iştirak) Mülkiyeti 102
2. Elbirliği (İştirak) Mülkiyeti 102
3. İştirak Halinde Mülkiyetin Oluşumu 103
a) Miras Ortaklığı 103
b) Adi Şirket 103
c) Mal Ortaklığı 104
d) Aile Malları Ortaklığı (Aile Şirketi Emvali) 104
4. Müşterek Mülkiyet ile İştirak Halinde Mülkiyet Arasındaki Farklar 104
5. İştirak Halinde Mülkiyetin Hükümleri 705
6. İştirak Halinde Mülkiyetin Tescil Şekli 105
7. İştirak Halindeki Mülkiyette Satış Vaadi 105
8. İştirak Halinde Mülkiyette Haciz ve ihtiyati Tedbir 105
9. iştirak Halindeki Taşınmazın Rehni 106
10. Miras Ortaklığından Doğan Elbirliği (İştirak) Halindeki Mülkiyet 106
11. iştirak Halindeki Payla Müşterek Payın Tevhidi 107
1. İştirak Halinde Mülkiyetin Sona Ermesi 107
2. Tarafların Anlaşması ile İştirakin Sona Erdirilmesi 107
3. Mahkeme Kararıyla iştirakin Sona Ermesi 107
4. Elbirliği Mülkiyetinin Mahkeme Kararı ile
Paylı (Müşterek) Mülkiyete Dönüşümü 108
5. Kadastro Çalışmalarında iştirakin Bozulması 109
6. Kadastroda iştirakin Bozulması 109
7. İmar Affında İştirakin Bozulması 109
8. Miras Taksimi ile İştirak Halinin Bozulması 109
9. Elbirliğinin Tüm Mallarda Bozulması Şart Değildir 110
10. Elbirliğinin Bozulma Şekli 110
11. İştirak Halinin Bozulması Vekaleti 110
12. iştirak Halinde İken Verilen Tapu İptali Kararı 110
13. Elbirliği Mülkiyeti Noterde Bozulabilir 110
14. İştirakin Bozulması) (Feshi) Harca Tabidir 111
15. Mirasın İntikali ve İştirakin
Tapu Müdürlüğünce Tebligat Yapılarak Bozulması 111
9) KADASTRO
1. Mükerrer Kadastro 115
2. İkinci Kadastronun Tapu Müdürlüğünce Re\′sen iptali 115
3. Mükerrer Kadastro Yapılabilecek Haller 116
4. Toplu Yapıların Mükerrer Kadastrosu Yapılabilir 117
5. MükerrerTapu Kayıtlarının İptali 118
6. MükerrerTapu Kayıtlarının İptali 119
7. Mükerrer Kayıt 119
8. Kadastro Sırasında Uygulanmamış Kayıtlarla İlgili istem 120
9. Kadastro Sonuçlarından Devletin Sorumluluğu 120
10. Kadastro Başladıktan Sonra
Tapu Müdürlüğünce Yapılacak Akit ve Tescil İşlemleri 121
11. Kadastro Müdürlüğünce Tapu Dairesine Verilecek Belgeler 122
12. Zabıt Kayıtlarından İşlem Yapılması 122
13. Aplikasyon işlemleri 122
14. Ölü Malikin Taşınmazının Aplikasyonu 122
15. Müdahalenin Men\′i Davası Görülürken Aplikasyon 122
16. Yolların Aplikasyonu 122
17. Zilyedin Aplikasyon Talebi 123
18. Ayni Hak Sahiplerinin Aplikasyon Talebi 123
19. Aplikasyon Krokilerinin Farklı Olması 123
20. Aplikasyon Başvurusu Nereye Yapılmalıdır 123
21. Paftada, Projede Yer Gösterme 123
22. Komşu Parsele Yapılmakta Olan inşaat
Acaba Sizin Parsele Tecavüzlü mü Yapılıyor 124
23. Hazine Adına İdari Yoldan Tescil 124
24. Kadastro Sonuçlarının Tescili 124
25. Kadastro Mahkemesince Gönderilen Kararların Tescili 125
26. Kadastro Mahkemesi Kararlarının Tescili 125
27. Ormanların Tescili 126
28. Özel Ormanlar 126
29. Kadastro Tutanağındaki Hakkın Tescil Edilmemiş Olması 126
30. Kesinleşmemiş Kadastro Tutanağının Yanlışlıkla Tescil Edilmiş Olması. 127
31. Ölçü Krokisinde Gösterilmiş Yapının
Paftaya ve Tapu Siciline Aktarılmamış Olması 127
32. Doldurulan Yerlerin Tescili Mümkün Değildir 127
33. Tampon Bölge 127
34. Tampon Bölgede Kalan Arazinin Kadastrosu 128
35. Malik Olmayan Kimsenin Parsel Numarasını Öğrenme Talebi 128
36. Yüzölçüm Düzeltilmesine Muvafakat 128
37. Sınır Düzeltme - Tevhit ve İfrazen Taksim 129
38. Komisyon Çalışması Kadastro Sayılır 129
39. Uygulanmayan Tapu Kayıtları Listesi 129
40. Yayla ve Yaylak Ayrımı 129
41. Vekaletname Satış Demek Değildir 130
42. Takyitli Taşınmaza Ait Tapu Kaydının Uygulanmamış Olması 130
43. Kadastro Sırasında Takyidatların Durumu 131
44. Kadastro Tespitleri Sırasında Beyanlara Şagil (işgalci) Yazılamaz 131
45. Kadastro Öncesinde Zilyet Mahkemece Belirlenmiş İse 131
46. Kadastroda Tapu Kaydına Dayalı Tespitler Miktar
Üzerinden Edinilmemişse 41. Madde Kapsamında Düzeltilebilir 132
47. Tapulama Harici Yerlerin Kadastrosu 132
48. Teknik Hataların Düzeltilmesi 133
1. Harita 133
2. Haritadan Yüzölçüm Hesabı 133
3. Pafta 134
4. Paftaların (Haritaların) İncelenmesi 134
5. Taşınmazın Haritasının istenmesi 136
6. Harita ile ilgili Bazı Kavramlar 136
7. Talebe Bağlı işlemlerin Resmi Araçlarla Yapılması önerisi 138
8. Kadastro veya Lisanslı Harita ve Kadastro Bürosu (LİHKAB)
Elemanlarının Üzerinde \"Kadastro\" Yazılı özel Kıyafet Olmalıdır 139
9. Tapu Planları Tüzüğü 139
1. Resmi Senet Düzenlenecek işlemler 142
2. Resmi Senede Fotoğraf Yapıştırılması
ve Mümkün Olan Yerlerde Fotoğrafları Yapıştırılır 143
3. Tapu işlemleri idari Emirle Durdurulamaz 143
4. Akdi Gerektiren işlemlerde Resmi Senet Düzenlenmesi 143
5. imza Bilmeyenin İşareti 143
6. ikametgahta İstem Belgesi Düzenlenmesi Veya Akit Yapılması 144
7. Resmi Senedin İçeriği 144
8. Akdin Alınması Ve Tescil 144
9. Resmi Senetlerin Tanzim Şekli 144
10. Resmi Senede Tarafların Kimliklerinin Yazımı 144
11. Tüzel Kişi Tescil Numaralarının Yazılması Gerekir 145
12. T.C.Kimlik Numarasının Yazılması 145
13. Fotoğrafların Renkli Fotokopileri 145
14. Resmi Senet Düzenlenmesi 146
15. Tapu İşlemi Yapmaya Yetkili Memurlar 146
16. Resmi Senedin Müdür Huzurunda İmzalanması Zorunludur 146
17. Resmi Senedin Aynı Anda İmzalanması 147
18. Resmi Senetteki İmza Eksikliği 147
19. Üniformalı Resim 148
20. Resmi Senedin Şekli 148
21. Resmi Senet 149
22. İkametgahta Takrir (İmza) Alınması 149
23. Tüzükteki İkametgah Tabiri 150
24. İkametgahta Yapılacak Tapu İşlemleri 150
25. Resmi Senede Kağıt İliştirilmez 150
26. Resmi Senetlerde \"Okudum\" İbaresi 150
27. Akitli Ve Akitli İşlemin Aynı Resmi Senetle Yapılması 150
28. Birden Çok işlem İçin Tek Resmi Senet Düzenlenmesi 151
29. Matbu Resmi Senet Kullanılması 151
30. Resmi Senet Fotokopiyle Çoğaltılamaz 151
31. Resmi Senede İlave Yapılması 151
32. Resmi Senette Taraflar Arasındaki Sözleşmelere Yollama Yapılması 151
33. İlgisiz işlemlerde Resmi Senedin Ayrı Ayrı Düzenlenmesi 152
34. Resmi Senede Yazılabilecek Hususlar 152
35. Akit Odası 152
36. Resmi Senette Alıcısının Bilgisine Sunulmayan Muhdesat 152
37. Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen
Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 153
12) TESCİL
1. Tescilin Biçimi 163
2. Mülkiyet Hakkının Tescili 163
3. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili 163
4. İmar Uygulanmasının Tescili 164
5. Tahsis Yoluyla Tescil 164
6. Arazi Toplulaştırmalarında Tescil 164
7. Hisse Tevhidi 164
8. Elbirliğini Doğuran Sebebin Yazılma Şekli 164
9. ifrazen Taksimin Tescili 164
10. Müşterek Mülkiyet Hissesi İle
Henüz İştirak Halindeki Hisse Tevhit Edilmez 164
11. Tescilin Yapılmamasının Sonuçları 165
12. Tescilin Sonuçları 165
13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı Tescilin Sonuçları (Tapuya Güven ilkesi). 165
14. İyiniyetli Olmayan Üçüncü Kişilere Karşı Tescilin Sonuçları 165
15. Tescilin Unutulmuş Olması 166
16. Tescili Unutulmuş işleme Rastlanması 166
17. Resmi Senet Düzenlenmiş Olmasına
Rağmen Tescilin Unutulmuş Olması 166
18. Bir İlçede Bulunan Taşınmazın Zabıt Kaydı
Başka İlçede İse Tedavül Nasıl Yapılır? 167
19. Muhdesat Durumundaki Zeytin Ağaçlarının Satışı
ve Tapu Siciline Yeni Maliki Adına Tescili 167
20. Türkiye Diyanet Vakfına Ait Camiler 168
21. \"Kargir Cami Ve Avlusu\" Vasıflı Taşınmaz Mal 168
22. Hazine\′ye Bağışı istenilen Cami Ve ibadethane Binaları 169
23. Camilerin Tahdit, Tespit Ve Tescili 169
24. İşgal Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin İktisabı 169
25. Yeni Oluşan Arazinin Tescili 170
26. Mezarlığın Tescili 170
27. Mezarlıkların imar Planıyla Değiştirilemeyeceği 173
28. Vakıfların Hayrattan Olan Gayrimenkulleri 175
29. Devlet İhale Kanunu Kapsamında
ihale Yoluyla Satılan Taşınmaz Malın Devri 175
30. Mütegayyip Eşhasa Ait Taşınmaz Malların Hazine Adına Tescil Şekli 176
31. Eşlerin Boşanmaya Yönelik Anlaşmalarının Mahkemece
Onaylanması Durumunda Taşınmaz Malların Adlarına Tescili 177
32. Yeni Oluşan Köyün Tapu Kütükleri,
Kadastro Paftaları Ve Fen Klasörlerinin Oluşturulması 177
33. Afet Kanuna Göre Tahsis 178
34. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi 179
35. Trafo Yerlerinin Tescili 179
36. Ormanların Tapuya Tescili 180
37. Ölü Kimsenin Taşınmazının Zilyetlikle Kazanımı 180
38. icra Ve iflas Kanununun 94. Maddesine Göre
Alacaklıya Tescil Yetkisi Verilmesi 181
39. Memur, Müdür Veya Tarafların Tescilden Önce Ölmesi 182
40. Hazine Adına İdari Yoldan Tescil 182
41. Hazine Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallarda Aranacak Şartlar 182
42. Çalılığın Tescili 185
43. Sağlık Ocaklarının Tespiti Maliye Hazinesi Adına Yapılır 185
44. Hazine Yolun Tescilini İsteyemez 186
45. idari Yoldan Tescilde Muhdesatın Durumu Ve Vasıf 186
46. Denizden Doldurulan Yerlerin Tescili Mümkün Değildir 186
47. iştirak Halinde Mülkiyet Kaldırılmalıdır 186
48. Askı İlanına Alınmış Parselin
Tapu Kütüğüne Tescil Edilmemiş Olması 187
49. Yolun Tesciline Dair Mahkemece Verilen Karar 188
50. Kadastro Sırasında Zabıtta Yapılan İşlemlerin Tapu Kütüğüne Nakli 188
51. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin (Müşterek Methal) Terkini 189
52. Örfü Belde Ve Paftos Haklarının Tasfiyesi Ve Terkini 189
53. Askı İlanı Sonucu Kesinleşmemiş Yerin Kesinleşmiş Gibi Tescili 190
54. Kadastro Sırasında Vasıf Tayininde Hata Yapılmış Olması 190
55. Tarım Arazilerinin Hisseli Satışı, Devir Ve İfrazı 190
56. Sahtecilikle Devredilmiş Taşınmazın Eski Sahibine iadesi Kurması 192
57. isim Soyisimlerin Yazılış Şekli 194
58. Takyitli Taşınmaza Ait Tapu Kaydının Uygulanmamış Olması 194
59. Dsi\′ye Ait İrtifakların Tescili 194
60. İntifa Hakkının Tescili 194
61. Bir Kimsenin Kendi Taşınmazı Üzerinde irtifak Hakkı 195
62. Komşu Tarla Yol Vermiyorsa Ne Yapılır 195
63. Köy İken Belediye Sınırlarına Alınmış
ve Mahalle Olmuş Yerlerde Dask istenir 195
64. Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkları ile ilgili
Tapu İşlemleri Adına Tescil Ve Takyidatların Yeniden Oluşturulması 196
65. Müşterek Methalin Terkini Ve Cins Değişikliği 198
66. Müşterek Methal Üzerine Tedbir Gelmesi 199
67. Tescil Tarihindeki Mevzuat Geçerlidir 199
68. Tecavüzlü Yapı 199
69. Derenin İhdas Yoluyla (İdari Yoldan) Tescili 200
70. Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanları ile İlgili işlemler 20
71. Köy Boşluklarının Tescili 201
72. idari Yoldan Tescilde Taşınmazın Vasfı 202
73. İhalenin Feshi Halinde Eski Malik Adına Tescil
ve Takyidatların Yeniden Oluşturulması 202
74. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin (Müşterek Methal) Terkini 202
75. Tapu Kütükleri Arasında Sayfa İrtibatı Kurma Şekli 203
76. Ada içi Otoparkların Tescili 203
1. Velayetin Kullanılması 203
2. Velinin Hakim izni Alması Gerekmez 204
3. Çocuğun Temsil Edilmesi 205
4. Veli Tarafından Yapılması Yasak işlemler 205
5. Çocuk ile Ana Baba Arasındaki İşlemler 205
6. Kayyım Tayini Gereken işlemler 205
7. Ergin Kısıtlı Üzerinde Velayet Hakkı 207
8. Evlatlık Üzerinde Velayet Hakkı 207
9. Velayetin Kaldırılması 208
10. Velayetin Geri Verilmesi 208
11. Küçüğün Resmi Senede veya Tescil istem Belgesine Katılması 208
12. Vesayet Hakkındaki Hükümlerin Velayette de Uygulanması 208
13. Velinin Küçük Adına Verdiği Vekaletname 209
14. Temyiz Kudretine Sahip Küçük Kendi Başına Bağış Kabul Edebilir 210
15. Evlatlık Verme ile Gerçek Anne Babanın Velayet Hakkı Son Bulur 210
16. Çocuk Mallarının Kısmen Sarfı 210
VELAYET HAKKINDAKİ TALİMAT VE YORUMLAR
1. Velayeten Verilen Vekaletname ve Rüşt 210
2. Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayet Hakkı 211
3. İmam Nikahlı Evlilerin Çocuklarının Velayeti 211
4. Velayet Hakkının Vekalet ile Kullanılması 211
5. Velayeten Verilen Vekaletnameye istinaden
Yapılacak İşlemde Çocuğun Yaşının Kontrolü 212
6. Velinin Ölmesi 212
7. Tanıma ve Babalığa Hükmedilmesi 212
8. Velayete Sahip Ana veya Babanın Yeniden Evlenmesi 212
9. Çocuğa Taşınmaz Mal Alımı ve Kanuni İpotek 212
10. Veli Tarafından Çocuğa Taşınmaz Satışı 213
11. Menfaat Çatışması ve Kayyım Tayini 213
12. Çocuk ile Veli Arasında İştirakin Feshi 213
13. Çocuğun Taşınmazının ipotek Edilmesi 213
14. Reşit Çocuğun Kısıtlanması 213
15. Velinin Takyitli Taşınmaz Alması Mümkündür 214
16. Velinin Küçüğe Yer Bağışı 214
17. Velinin Küçüğe Yer Satışı 214
18. Annenin Çocuğa Taşınmaz Satışı 214
19. Reşit Çocuk Kısıtlanırsa Velayet Devam Edebilir 214
20. Çocuk Mallarının Kiraya Verilmesi 215
1. Vesayeti Gerektiren Haller 215
2. Vasi Hangi işlemleri Nasıl Yapabilir 216
3. Vesayet Altındaki Kimse Adına Taşınmaz Alımı 217
4. Vesayet Kararının Kesinleşmesinden önce Vasinin Yetkileri 217 i
5. Vesayet Kararının Süresi 2171
6. Eski Tarihli Pazarlıkla Satış veya Alım Kararı Kabul Edilemez 217 j
7. Vesayet Altındaki Kimsenin Taşınmazının İpotek Edilmesi 218]
VESAYET HAKKINDAKİ TALİMAT VE YORUMLAR
1. Vesayet Altındaki Kimsenin Taşınmazı Üzerine Ayni Hak Kurulması 219
2. Vesayet Altındaki Kimsenin Ayni Sermaye Taahhüdü 219,
3. Vesayet Altındaki Kimse Adına ÖKB. Akdi Yapılması 219
4. Vasinin Taksim Yapması 219
5. Vesayet Altındaki Kimsenin Kira Sözleşmesi 219
6. Pazarlıkla Satışa Asliye Mahkemesi Karar Verir
veya Sulh Mahkemesinin Pazarlık Kararını Onaylar 220
7. Vasinin İzin Almasına Gerek Olmayan İşlemler 220
8. Vesayet Altındaki Kimsenin Görüşünün Alınması 220
9. Gerekli İzin Alınmadan Yapılan İşlemlerin Durumu 220
10. Vasinin Yapması Yasak Olan Tapu İşlemleri 220
11. Vesayet Altındaki Kimse ile Vasi Arasındaki İşlemler 221
12. Vesayetin Aile Meclisi Tarafından Kullanılması (Özel Vesayet) 221
13. Kısıtlıya Ait Taşınmaz İçin Kat Karşılığı Temlik Sözleşmesi 222
14. Hem Satıcının Hem Alıcının Vasisinin Aynı Kişi Olması 223
15. Kesinleşmemiş Mahkumiyeti Bulunan Kısıtlı Sayılır mı? 223
16. Yurtdışında Mahkum Olan Kimseye Vasi Atanması 223
17. Vesayet Altındaki Kimsenin Taşınmazlarının Satılması 223
18. Vesayet Altındaki Kısıtlının Taşınmazının Satışı 225
19. Vesayet Altındaki Kişiye Ait Malların Satışı 226
20. Vesayet Altındaki Kimsenin Taşınmazının Taksimi 227
21. Vasi Vekaleten iş Yaptırabilir 227
22. Yaş Küçüklüğü Nedeniyle
Tayin Edilen Vasinin Vasilik Yetkisi Sona Ermesi 228
23. Vesayet Altındaki Kişinin Taşınmazının Satışı..... 228
24. Kısıtlı Adına Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesi Yapılması 228
25. Hissenin Satışının Hissedarlarca Yasaklanma Yöntemi 229
26. Satış ihalesine Girecek Vekilin Avukat Olması Şart Değildir 229
1. Kayyım 229
2. Kayyımlığı Gerektiren Hâller 230
a) Temsil Kayyımlığı 230
b) Yönetim Kayyımlığı 231
c) İstek Kayyımlığı (istek Üzerine Atanan Kayyım) 231
3. Sağır Dilsize Kayyım Tayini 231
4. Fiziki Yetersizlik (Sakatlık) Nedeniyle Kayyım Tayini 231
1. Genel Bilgi 232
2. Yasal Danışmanın Katılacağı Tapu İşlemleri (MK.429) 232
3.Yasal Danışmanın İşleme Katılması 232
4. Vekaletname Verilmesi 233
5. Yasal Danışmanlığın Kütüğün Beyanlar Sütununda Gösterilmesi 233
6. Yasal Danışman Kendi Başına işlem Yapamaz 233
17) VEKALET
1. Vekaletnamenin Şekli 233
2. Birlikte Vekâlet Verenlerin ve Birlikte Vekillerin Sorumluluğu 234
3. Vekaletnamenin İçeriği ve Temsil Yetkisinin Kapsamı 234
4. Birden Çok Kişiye Vekalet Verilmesi 237
5. Velinin Verdiği Vekaletnameler 237
6. Küçüğün Reşit Olması İle Vekaletin Sona Erip Ermeyeceği 237
7. Yabancı Uyrukluların Verdiği Vekaletnameler 238
VEKALETLE İLGİLİ TALİMAT VE YORUMLAR
1. Vekalet Düzenleyemeye Yetkili Merciler 238
2. Vekaletnamelerde Aranılacak Hususlar 239
3. Yabancı Ülkelerce Düzenlenen Vekaletnameler 240
4. Vekaletnamelerde Yetki 240
5. Avukatların Dava Vekâleti İle İşlem Yaptırmaları 242
6. Velayet, Vesayet, Tutukluluk Durumunda Verilen Vekâletnameler 242
7. Vekaletnamelerde Aranacak Hususlar 242
8. Temsil Yetkisinin Kapsamının Yorumu 244
9. Vekaleti Tevkil (Devir) Yetkisi 244
10. Vekilin Diğer Vekile Satış Yapması 245
11. Vekilin veya Üçüncü Kişinin
Borcu İçin Müvekkilin Taşınmazının ipoteği 245
12. Temsilcinin Taşınmazı Satın Alması 245
13. Temsilcinin Satın Alması 246
14. Vekilin Müvekkilin Taşınmazını Satın Alması 246
15. Vekaletnamede Kayıt, Şart, Mükellefiyet Bulunması 246
16. Vekaletnamedeki Yetkilerin Kapsamının Yorumu 246
17. Vekaletnamedeki Satış Yetkisi Kamulaştırmayı da Kapsar 248
18. Satış Yetkisi iştirakin Feshi Yetkisini de Kapsar 248
19. Vekaletnamedeki Tapu İşlemlerini Yapabilme Yetkisi,
Bilgi Belge Alabilme ve Aplikasyonu da Kapsar 248
20. Öldükten Sonra Geçerli Olmak Üzere Verilen Vekaletnameler 248
21. Vakıf Temsilcisi Yetkisini Yazı ile Devredemez 248
22. Avukatların İbraz Ettikleri Vekaletnameler 249
23. Bir Şirketin Vekil Tayin Edilmiş Olması 249
24. Kadastro veya İmardan Önce Verilmiş Vekaletnamelerin Geçerliliği 249
25. imardan Önceki Duruma Göre Verilmiş Vekaletname 250
26. Vekalet Verildikten Sonra idari Sınırda Yapılan Değişiklik 250
27. Çok Eski Tarihli Vekaletnameler 250
28. Velayeten Verilen Vekaletname 250
29. Velayeten Verilen Vekaletname ve Rüşt 251
30. Vasinin Verdiği Vekaletnamenin Süresi 251
31. Dava veya İcra Vekaleti ile Avukatın Tescil Yaptırabileceği 252
32. Tutuklu Şahıslar Tarafından Verilen Vekaletnameler 252
33. Vekaletnamelere Fotoğraf Yapıştırılması 253
34. Aynı Vekaletname ile Yetki Verilmiş Olması 253
35. Vekaleten Satış (Tevkil-Vekaleti Devir Yetkisi) 253
36. Okuma-Yazma Bilmeyen Şahsın
Verdiği Vekaletnamede Tanık Bulundurulması Zorunludur 254
37. Noterlerce, Vekaletnamenin
Fotokopi Suretiyle Çoğaltılan Örneğindeki Fotoğraf 254
38. Sahte Vekaletnameler 255
39. Plastik Mühürlerin Kullanıldığı Vekaletnamelerin Kabul Edilmeyeceği 255
40. Vekaletnamelerde Vekile Ait Kimlik Bilgileri, Fotoğraf ve Plastik Mühür....256
41. Plastik Mühür Kullanılması Yasaktır 256
42. Vekaletnamelere Fotoğraf Yapıştırılması 256
43. Askeri Yetkililerce Düzenlenen Vekaletnameler 256
44. Avukatların Tapu Sicilini İnceleyebilmeleri 257
45. Avukatlarca Onanan Vekaletname Örneklerinin Kabulü 257
46. Velayet Hakkı, Ana ve Babanın Birlikte veya Birbirine Bu Konuda
Vekaletname ile Yetki Vermeleri Suretiyle Kullanılabilir 259
47. Vekaletnameler Nüfus Cüzdanına Dayanılarak Düzenlenmelidir 259
48. Vekaletnamenin Şekli 259
49. Noterliklerde Fotokopi Usulü ile Örneği Çıkartılan İşlemler 260
50. Noterliklerce Düzenlenen İşlemlere Fotoğraf Yapıştırılması Hk 260
51. Bazı Noterlik işlemlerine Fotoğraf Yapıştırılması 261
52. 1512 Sayılı Noterlik Kanununun \"Düzenleme\" ve
Bu Muamelelere Tanıkların İştirakine İlişkin Hükümlerinin Uygulanması..263
53. Taşınmazı Vekilin Alması veya Vekilin Kendi Taşınmazını Satması 264
54. Kurumca Onaylı Vekaletname 265
55. Tüzel Kişiyi Temsilen Verilen Vekaletname 265
56. Tüzel Kişiliklerce Verilen Vekaletnamelerde Fotoğrafa Gerek
Bulunmamaktadır 265
57. Tüzel Kişi Temsilcilerinin Fotoğrafı Aranmaz 266
58. Süreli Yetki Belgeleri 266
59. Tüzel Kişilerin Yetkileri 266
60. Tüzel Kişi Temsilcisinin Verdiği Vekaletname
61. Tasfiye Olmuş Tüzel Kişiliğin Önceden Verdiği Vekaletname ve Yetki
Belgesi 267
62. imza Sirküleri 267
63. Çok Eski Tarihli Vekaletnamelerle İşlem Yapılmamalıdır 268
64. Noterlik işleminin Hukuk Hakimince Yapılması 268
65. Aynı Vekaletname ile Yetki Verilmiş Olması 268
66. Vekaletnamedeki Yetkinin Yorumu 269
67. Vekaletnamedeki Satış Yetkisi Kuru
Mülkiyet Satışı ve İntifa Hakkı Tesisini de Kapsar 270
68. Vekaletnamedeki Satış Yetkisi Hisseli Satış Yetkisini de Kapsar 270
69. Satış Vekaleti İle Kanuni İpotek Yapılabilir 270
70. Vekaletnamenin Yorumu 270
71. İl Hududuna Göre Verilen Vekaletname İlçeleri Kapsar 270
72. İrsen ve Teselsülen Tabirlerinin Anlamı 271
73. Velayet Hakkının Vekaleten Kullanımı 271
74. Velinin Verdiği Vekaletname 271
75. Vekaletnamedeki Fotoğraf Teşhis Edilebilmelidir 271
76. Vekaleten Yapılan Satış Vaadinde Azil 271
77. Adrese Göre Vekalet Verilmiş Olması 271
78. Soyadı Değişikliğinden Önce Verilmiş Vekaletname ile İşlem Yapılması. .272
79. Vekilin Alıcı Olması 272
80. Birlikte Hareket Edecek Vekilin Diğer Vekile Vekalet Vermesi 272
81. Vekaletnamede ipotek Miktarına Sınır Getirilmiş Olması 272
82. Vekalette Yetki Olamadan Yapılan İşlemin Durumu 272
83. iki Vekaletnameden Birisinden Azil 273
84. Satış Yetkisi Miras İntikali ve Kamulaştırma Yetkisini de Kapsar 273
85. Vekaletnamedeki Takas Tabiri 273
86. İl Hududuna Göre Verilen Vekaletname İlçeleri Kapsar 273
87. Vekaletnamenin Yorumu 274
88. Evlilik Soyadına Göre Verilmiş Vekaletname Kabul Edilmelidir 274
89. Vekil Tayin Edilen Kişilerin
T.C. Numaralarının Vekaletnamelere Yazılması Zorunludur \′. 274
90. Tapuda Ferağ Vermeyen Kimsenin
Yerine Geçen Mahkeme Kararı (Hükmen Temsil) 274
91. Resmi Kurumlar Kendi Arşivinde Bulunan Belgeleri
Tasdik Edebilir, Suret Verebilirler 275
92. Vekalet Verildikten Sonra İdari Sınırda Yapılan Değişiklik 275
93. Satış İhalesine Girecek Vekilin Avukat Olması Şart Değildir 275
94. Vekaletnamedeki \"Hissemden 400 M2 Satabilir\" Tabirinin Yorumu 275
95. Vekaletlerin İmzalı Asıllarından Çekilecek
Fotokopilerinin Teyit Amacıyla İstenilebileceği 276
96. Taksime Yetkisi Miras intikal Yetkisini Kapsar 276
97. Vekaletnamedeki \"Miras Yoluyla Tescil Edilmiş Olan...\"
ibaresi Kadastrodan önceki Durumu Kapsar 276
98. Hükümlünün ve Tutuklunun Verdiği Vekaletname 276
99. işlem Vekaletindeki Eksikliğin İcazetle Giderilmesi 277
100. Tevkil Yetkisi Bulunan Vekil Taşınmazı Kendisi De Satın Alabilir 277
101. Vekaletnamedeki Kamulaştırma Yetkisi 277
102. Vekaletin Sona Erme Sebepleri 277
103. Vekaletin Sona Ermesinin Hükümleri 278
104. Vekaletin Sona Ermesi 279
105. İsim Değişikliği Vekaleti Sona Erdirmez 279
106. Vatandaşlığın Kaybı Önceden Verilen Vekaleti Sona Erdirmez 280
107. Vekaletnamenin Süresi , 280
108. Müvekkillerden Birinin ölümü Halinde Vekaletin Durumu 280
109. Sona Eren Vekalet Yeniden Geçerlilik Kazanmaz 280
110. Vekaletten Azil 280
111. Vekâletin Sona Erme Nedenleri ve Azil 281
112. Tevkilli Vekaletnamede Azil 281
113. Tüm Vekaletnamelerde Azil Kontrolü Yapılmalıdır 282
114. Satış Vaadi Vekaletinden Azil 282
115. Azil Olmasına Rağmen Yapılmış İşlemlerin Düzeltilmesi 282
116. Yetki Belgesinden Azil 282
117. Temsil Yetkisinin Sınırlanması ve Geri Alınması 283
118. ölüm, Ehliyetsizlik ve Diğer Durumlar 283
119. Yetkisiz Temsil 283
Tapu İşlemleri için Vekaletname Verirken nelere Dikkat Edilmelidir 283
18. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN VEKALETNAMELER
1. Vekaletnamelerde Aranacak Hususlar 286
2. Yabancı Vekaletnamelerde Aranan Hususlar 287
3. Yurt Dışında Düzenlenen Vekaletnameler 288
4. Yurtdışında Düzenlenen Vekaletnameler 289
5. Yabancı Ülkelerden Verilmiş Vekaletnameler 289
6. Türk Konsolosluklarınca Düzenlenen Vekaletnameler 289
7. Türk Konsolosluğunca Düzenlenmiş Vekaletname 290
8. Yabancı Uyruklunun Vekil Olması 290
9. Yurt Dışında Düzenlenen Vekaletnameler Hk 290
10. Kıbrıs Noterliğinden Verilmiş Vekaletnameler 291
11. Pasaporta Göre Verilmiş Vekaletname 291
12. T.C. Uyruğundan Çıkarılmadan Önceki
Kimlikle Verilen Vekaletname ile işlem Yapılabilir mi? 291
13. Yurt Dışında Düzenlenen Vekaletnameler (Apostille Şerhi) 292
14. Apostille Şerhi Varsa Konsolosluğun imza Onayına Gerek Yoktur 292
15. Apostille Şerhi Belge Üzerinde Olmalıdır 292
16. Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Vekaletnameler 293
17. Dilediği Para Birimi İle ipotek Yetkisi 293
18. Yurtdışındaki Kişilere Tebligat 293
19. YABANCILARIN TAPU İŞLEMLERİ
1. Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Taşınmaz Ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi.. .294
2. Mütekabiliyet İlkesi Kaldırıldı 298
3. İlçe Yüzölçümünün Yüzde Onu 299
4. Otuz Hektara Kadar Edinilebilirler 299
5. Tüzel Kişilerin Durumu 299
6. İpotek Tesis ve Terkini 299
7. Yapışız Taşınmazlar için Yabancılar Proje Sunacaktır 300
8. Proje Tapu Kütüğüne işlenecektir 300
9. Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgelerinin Tapu Müdürlüğüne Bildirilmesi 300
10. Aykırı Edinilmiş Taşınmazların Tasfiyesi 301
11. Türkiye\′de Kurulmuş Yabancı Ortaklı Şirketlerin İşlemleri 301
12. Valilik izni Alınmayacak işlemler 302
13. Bakanlar Kurulunun Yetkileri 302
YABANCILARLA İLGİLİ TALİMAT VE YORUMLAR
1. Yabancıların Tapu İşlemlerinde Kural Olarak Tanık Bulundurulmaz 303
2. Vatansızların (Haymatlosların) Tapu İşlemleri 303
3. Yabancı Uyruklu ile Evlenen Kadının Taşınmaz İktisabı 303
4. KKTC. Vatandaşlarının Tapu İşlemleri 303
5. Suriye Uyruklu İle Evlenen Türk Vatandaşının Durumu 304
6. Suriye Uyrukluların Malları İntikal Ettirilemez 304
7. Yabancıların Döviz Transferi Serbesttir 304
8. Elçilik ve Konsolosluklar İçin Yabancı
Devletlerin Türkiye\′de Gayrimenkul İktisabı 304
9. Uluslararası Taksim ve Trampa 305
10. Yabancı Uyrukluların Sınırlı Ayni Hak İktisabı 305
11. Yabancı Uyruklunun İntifa Lehtarı Olması 306
12. Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye\′de Uygulanması 306
13. Yabancı Uyruklu Kişilerin Miras İntikalleri 306
14. Yabancının Taşınmaz Üzerinde
Bulunmasını Gerektirecek Tapu İşlemleri 307
15.Yabancının O Parsel Üzerinde
Bulunmasını Gerektirmeyecek Tapu işlemleri 307
16. Yabancı Ülkelerden Verilmiş Vekaletnameler 307
17. Vatandaşlığın Kaybı Önceden Verilen Vekaleti Sona Erdirmez 308
18. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mal Edinmeleri 308
19. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mal Edinmeleri 310
20. Vatandaşlığını Kaybedenlerin Mülkiyet ve Miras Hakları 312
21. Yabancılar Hakkında Uygulanacak Hükümler 314
20 TÜZEL KIŞILE
A) GENEL HUSUSLAR
1. Tüzel Kişilik Ancak Kanunla Verilir 318
2. Tüzel Kişiler Hakkındaki Hükümler 318
3. Tüzel Kişiliği Olmayan Kurumlar 319
4. Yabancı Tüzel Kişiler Ülkemizde Taşınmaz Edinemezler 319
5. Yabancı Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları 320
6. Bazı Kurum ve Derneklere Muafiyet Tanınmasına Dair Kanun Hükmü 321
7. Kanunla Kurulmuş Bazı Kamu Kuruluşları 321
8. Kanun Hükmünde Kararname ile Kurulmuş Bazı Kamu Kurumları 321
9. Kamu iktisadi Teşebbüsleri (KiT\′ler) \′. 321
10. Tüzel Kişilerin Yetkileri 322
11. Avukatlık\′Ortaklıklarının Tapu İşlemleri 322
12. Mahalle Muhtarlıkları 322
13. Tüzükle Kurulmuş Bazı Kamu Kurumları 323
14. Kamu Kurumu Mallarının Haczi 323
15. Belgeleri Onay Yetkisi Notere Aittir 323
16. Yetki Belgelerinin Geçerlik Süresi 323
17. Genel Kurul Yapılmamışsa Yetkililer Kim Olur ? 323
18. Tasfiye Olmuş Tüzel Kişiliğin
Önceden Verdiği Vekaletname ve Yetki Belgesi 323
19. Resmi Kurumlar Kendi Arşivinde
Bulunan Belgeleri Tasdik Edebilir, Suret Verebilirler 324
20. Şirket Temsilcisinin Yetkilerine veya Mallarına Tedbir Konmuş Olması....324
21. Şirket Ortağı Üzerine Tedbir Konması 324
22. Şubenin Yetki Belgesi 324
23. Gayrimenkul Edinebilen Tüzel Kişi Her Türlü Tapu İşlemini Yapabilir 324
B) MALİYE HAZİNESİ
1. Maliye Hazinesi 325
2. Hazinenin Temsili 325
3. Mirasın Devlete Kalması 325
4. Genel Bütçeye Dahil idarelere Ait Taşınmazlarının Tahsis ve Tescili 325
5. Miktar Fazlalığı Hazineye Aittir Belirtmesi 326
6. Fazlalığı Bilerek Taşınmazı İktisap Edene Karşı İlamın İnfazı 326
7. Miktar Fazlalığı Hazineye Aittir Belirtmesi 326
8. Miktar Fazlalığının Satışı veya Müşterek Mülkiyete Dönüşümü 326
9. 4072 Sy.Kanuna Göre Hazinenin Taşınmaz Satışı 326
10. Hazine Satışları 327
11. Hazinece Satılacak Taşınmaz Malların ifraz ve Tevhit işlemleri 327
12. Hazine AdınaKayıtlı Taşınmazının Beyanlarındaki Zilyet Belirtmesi 327
13. Hazinenin Taşınmaz Satışlarında Harç ve Vergi Muafiyeti 328
14. Hazinenin Harç Muafiyeti 328
15. Maliye Hazinesine Ait Yerlerdeki Pilon Yerleri 328
16. Hazine Taşınmazları Tarım Arazisi Kısıtlamalarına Tabidir 328
17. Hazinenin Satışının İdare Mahkemesince İptali 328
18. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi 329
19. Hazine Taşınmazlarının Devrinde Her iki Taraf Harçtan Muaftır 329
20. Özelleştirme İdaresince İmar Yapılması 330
21. Yatırım Yapacak Şirketlere Bedelsiz Arazi Devri 330
C) İL ÖZEL İDARESİ
D) BELEDİYELER
1. Belediye Başkanının Temsil Yetkisi Vermesi 338
2. Belediyenin Taşınmaz Satışı 339
3. Belediye Taşınmazının Trapması 339
4. Belediye Taşınmazında İntifa Hakkı Tesisi 339
5. Belediyenin Taşınmazının Şirket Borcu İçin İpotek Edilmesi 339
6. Belediye Taşınmazının Haczi 340
7. Kamuya Yararına Tahsislidir Belirtmesi 340
8. Su ve Kanalizasyon idareleri 340
9. Belediyeden İhale ile Taşınmaz Alan Kimsenin ölümü 341
10. Belediye Taşınmazının Satışı - Belediyeye Taşınmaz Alımı 341
11. Belediyeye Dönüşen Köylerin Taşınmazlarının Devri 341
E) KÖY
1. Köyün Temsili 342
2. Köye Ait Taşınmazların Satışı 342
3. Köy Ait Taşınmazların ipoteği 342
4. Köy Sınırları ve Bu Sınırlarda yapılacak Değişiklikler 342
5. Köy Yerleşim Alanları Uygulaması 342
6. Köy Tüzel Kişiliğinin Hazineye Bağışı 342
7. Köy Tüzel Kişiliğinin, Diğer Bir Köy Sınırları İçinden,
Kamu Yararı Amacıyla Taşınmaz Mal Satın Alamı 342
8. Köy Yerleşim Alanlarında Hisseli Satış 343
9. Köy Tüzel Kişiliğine Ait Taşınmaza Cami Yapılması 343
10. Köy Boşluklarının Tescili 344
11. Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları 344
12. Köyün Mahalle Olması ! 344
13. Köy Yerleşik Alanlarında Tarım Arazisi Satışı 344
14. Belediyeye Dönüşen Köylerin Taşınmazlarının Devri 345
15. ilkokul Yapılmak Üzere Ayrılan Araziler 345
16. Köy Belediyeye Dönüşürse İlkokulların Mülkiyeti 345
17. Köy Yerleşme Alanı Tespit ve Tescili 345
F) ODALAR VE BORSALAR
1. Odalar ve Borsaların Tapu İşlemleri 347
2. Esnaf ve Sanatkarlar Oda ve Birlikleri 347
3. Eczacı Odaları 348
4. TMMOB.ne Bağlı Odalar 348
G)BANKALAR
1. Bankaların Genel Kurulları Yapılmamışsa 348
2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 348
3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 349
4. Bankaların Bilgi ve Belge İstemleri 350
5. Bankaların Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri 350
6. Bankaların Yetkileri 351
7. ipoteğin Vadesi 351
8. Resmi Senet Örneği Verilmesi 351
9. İpotek Alacaklısının Unvan Değişikliği 351
10. VakıfBank 351
H) ŞİRKETLER
1. Ticaret Şirketleri 351
2. Tüzel kişilik ve ehliyet 351
3. Şirketlerin ve Kooperatiflerin Bağış Ehliyeti 352
4. Şirket veya Kooperatiflerin Trafo Yeri Bağışı 352
5. Bir Şirketin Vekil Tayin Edilmiş Olması 352
6. Ticaret Şirketlerinin Gayrimenkul Tasarruf Yetkilerinin Yorumu 352
7. Ayni Sermaye Konulması 353
8. Ayni Sermaye 356
9. Ayni Sermayenin Tapuya Şerhi 356
10. Ayni Sermaye İçin Resmi Şekil Aranmaz 357
11. Taşınmaz veya Sınırlı Ayni Hakların
Ayni Sermaye Olarak Şirket Adına Tescili 357
12. Ticaret Sicil Müdürünün Bildirisi Üzerine Şerh veya Tescil Yapılması 357
13. Ayni Sermaye Üzerine Tedbir Konması 358
14. Ayni Sermayenin Değerinin Tespiti 358
15. Ayni Sermaye Konulmuş olduğu Halde
Tapuya Tescil Edilmemiş Taşınmazlar 358
16. Şirketin Bölünmesi 358
17. Şirketlerin Birleşmesi 359
18. Şirket Devralma (Katılma) 359
19. Şirketlerin Birleşmesi, Devralma, Katılma 359
20. Şirket Taşınmaz Mallarının Ortaklara Tahsisi 359
21. Şirketle Yönetim Kurulu Üyesi Arasındaki işlem 360
22. Şirketin Taşınmaz Malını Başka Bir Şirketin Borcu için İpoteği 361
23. Şirketin Diğer Bir Şirkete Kefil Olması veya Teminat ipoteği Yapması 361
24. Tüzel Kişi Temsilcisinin Fotoğrafına Gerek Yoktur 361
25. Şirket İpotek Alacaklısı Olabilir mi? 362
26. Tasfiye Edilmiş Şirketin Yeni Taşınmazına Rastlanması 362
27. Tasfiye Halindeki Şirketin Kefalet İpoteği 362
28. Tasfiye Olmuş Şirket Lehine İpotek Çıkması 362
29. Adi Şirket 362
30. Ferdi İşletmenin Ticaret Şirketine Dönüştürülmesi 363
31. Şirket veya Kooperatifin Bağış Yapması 364
32. Şirket Ortağının Şirketten Ayrılması 364
33. Şirketin Tasfiyesi Nedeniyle Ortaklara Gayrimenkul Tahsisi 364
34. Yetki Belgesinde Gayrimenkul Tasarrufuna İzinli Olmayan Şirket 364
35. Yetki Belgesi Dışında Bir Belge ile Tapuda İşlem Yapılamaz 365
36. Yetki Belgesi 365
37. Unvan Değişikliği , 365
38. intifa Sahibi Şirketin Unvan Değişikliği 365
39. Şirketlerin Harç İstisnası 365
40. Yabancı Tüzel Kişiliğe Sahip
Ticaret Şirketlerinin Türkiye\′de Taşınmaz Edinimleri 366
41. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni hak Edinimleri....367
2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 Ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine
İlişkin Yönetmelik
I) KOOPERATİFLER
1. Kooperatiflerin Taşınmaz Tasarrufları 371
2. Kooperatiflerle Yönetim Kurulu Üyesi Arasında İşlemler 372
3. Kooperatif İşlemlerine İlişkin özel Durumlar 373
4. Kooperatiflerin Taşınmaz Mal Tasarrufları 373
5. Kooperatiflerin Resmi Kurumlarla Taşınmaz Tasarrufları 373
6. Kooperatif Ünvanlarındaki Kısıtlama 374
7. Tüzel Kişilerin Ortaklığı 374
8. Kooperatif Adına Takyitli Yer Alınabilir mi? 374
9. Koperatifin Eski Tarihli Kararındaki Fiyatla Satış Yapılabilir mi 374
10. Tasfiye Edilmiş Bir Tüzel Kişinin Yeni Taşınmazının Ortaya Çıkması 375
11. Kooperatif ile Yönetim Kurulu Üyesi Arasında Yapılacak İşlem 375
12. Kooperatifin Kat Karşılığı Temlik Akdi 375
13. Kooperatifin Arsa Alımı 375
14. Takyitli Taşınmazın Alımı 376
15. Kooperatifin Takyitli Yer Alması 376
16. Tahsis (Ferdileşme) 376
17. Konut Yapı Kooperatifinin işyeri İnşa Etmesi 380
18. Konut Yapı Kooperatifi işyeri Tahsis Edemez 381
19. Kooperatif Taşınmazının Kamulaştırılması 381
20. Fiyatları Kamu Kurumlarınca Belirtilen
Taşınmaz Malların Kooperatife Alımı veya Satımı 382
21. Değerleme Uzmanlarınca Yapılan Kıymet Takdirinin Esas Alınması 382
22. Yola, Yeşil Alana Terk, Trafo Yerinin Devri 382
23. Amacın Değişmesi 382
24. Kooperatif Unvanlarının Tashihi 382
25. Ortağın Taşınmaz Mal Temliki 383
26. Kooperatif Bünyesinde Yeni Oluşan Kooperatife Devir 383
27. Üst Birliğin Kooperatife Taşınmaz Devri 383
28. Esnaf Kefalet Kooperatifleri 383
29. Tarım Kredi Kooperatiflerinin İpotek İşlemleri 384
30. Kooperatifin Gayrimenkul Alımı veya Satımı 384
31. Tarım Satış Kooperatiflerinin Taşınmazları 384
32. Kooperatifin Üyeler Lehine İntifa Hakkı Vermesi 385
33. Kooperatiflerin Yetki Belgeleri 386
34. Yetki Belgesi 386:
35. Kooperatif Yönetim Kurulunun Vekalet Vermesi 386 J
36. Kooperatifin Bağış Yapması 386 j
İ) VAKIFLAR
1. Vakıflar 3871
2. Kuruluş Şekli 387
3. Mal ve Hakların Kazanılması ve Sorumluluk 387 J
4. Vakıf Senedi ■ 3
5. Amacın ve Malların Değiştirilmesi 388|
6. Vakıfların Tapu işlemlerinde Temsil 3
7. Vakıfların Yönetim ve Temsil Şekli 389
8. Vakıflar Genel Müdürlüğünü Temsil 389
9. Vakıfların Taşınmaz İktisap ve Tescil İşlemleri 390
10. Taşınmazların Tapuya Tescili 390
11. Taşınmazların Vakıfları Adına Tescili 391
12. Vakıf Şerhi 391
13. Vakıf Şerhi Bulunan Taşınmaza Bazı Şerh ve Beyanlar işlenebilir 392
14. Vakıf Şerhli Taşınmazda ilamın infazı 392
15. Vakıf Şerhinin Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Bildirilmesi 392
16. Vakıf Taviz Bedeli 392
17. Taviz Bedelinin Tahsil Şekli 393
18. Vakıfların Taşınmaz Haciz ve Rehin İşlemleri 393
19. Vakıf Kültür Varlıklarının Devri 394
20. Vakıfların Hayrattan Olan Gayrimenkulleri 394
21. Mimari ve Tarihi Değeri Olan Gayrimenkuller 394
22. Akar Türünden Olan Gayrimenkuller 394
23. Vakıf Mallarının Değiştirilmesi 395
24. Tevhit 395
25. Kamulaştırma 395
26. Azınlık Vakıfları 395
27. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 395
28. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Tapu İşlemleri 396
29. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı 396
30. Taşınmazların Vakfına Dönmesi 396
31. Vakıf Malları Zilyetlikle Kazanılamaz 397
32. Vakıfların Taşınmaz İşlemlerinde İstisna ve Muafiyetler 397
33. Vakıflarda Muafiyet ve istisnalar 397
34. Vakfın Sona Ermesi 397
J) DERNEKLER
1. Tanımlar 397
2. Demek Tüzüğü 398
3.Tüzel Kişiliğin Kazanılması 398
4. Derneklerin Faaliyetleri 399
5. Uluslararası faaliyet 399
6. Üst Kuruluş Kurmaları 399
7. Derneklerin ve Üst Kuruluşların Taşınmaz Mal Tasarrufları 400
8. Taşınmaz Mal Edinme 401
9. Kamu Yararına Çalışan Dernekler 401
10. Derneklerin Faaliyetinin Sona Ermesi 401
11. Kapatılmak Üzere Olan Dernek 402
12. Tasfiye Olan Derneğin Taşınmazları 402
13. Feshedilen Derneğin Taşınmazları 402
14. 2004 Tarih 5253 Sayılı Sayılı Dernekler
Kanununun Konu İle ilgili Hükümleri Şöyledir 403
K) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
1. Organize Sanayi Bölgeleri 404
2. Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan
Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisi 405
3. Organize Sanayi Bölgelerinin Yetki Belgeleri 406
4. Osb. Yetki Belgesi 406
5. Organize Sanayi Bölgelerinde imar Uygulaması 407
6. Organize Sanayi Bölgelerinde İmar Uygulaması 407
7. Yatırım Yapacak Şirketlere Bedelsiz Arazi Devri 409
8. Organize Sanayi Bölgelerinin Kamulaştırma Yetkisi 410
9. Organize Sanayi Bölgesi içinde Kat Mülkiyeti Tesisi 410
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MEVZUATI
Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek Veya Tüzel Kişilere Tamamen Veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik
L) DİĞER TÜZEL KİŞİLER
1. Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı 417
2. Polis Bakım ve Yardım Sandığı 417
3. il özel idaresi, Belediye ve Köylerce Kurulan Birlikler 418
4. Sendikaların Tapu İşlemleri 419
5. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 419
6. TCDD.nin Tapu işlemleri 419
7. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 419
8. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 419
9. TürkTelekom A.Ş 420
10. Toki ve Dask 420
11. Barolar Birliği Lehine intifa Hakkı 420
21) MEDENİ KANUNDA DÜZENLENEN TÜZELKİŞİLEI
1. Aile Vakfı (MK.372) 421
2. Aile Malları Ortaklığı (MK.373) 421
3. Kazanç Paylı Aile Malları Ortaklığı (MK.384) 423
4. Aile Yurdu 423
5. Dernekler 423
6. Vakıflar 423
1. Kamu Tüzel Kişileri 424
2. Özel Hukuk Tüzel Kişileri 425
3. Yabancı Tüzel Kişiler 426
4. Yetki Belgelerinde Geçerlilik Süresi 426:
5. Yetki Belgesi 4271
6. Şirketin Yetki Belgesi 427
7. Bankaların Yetki Belgeleri ve imza Sirkülerinin Geçerlilik Süresi 427
8. Yetki Belgesi-Genel Kurul Kararının Tescil ve İlan Edilmemiş Olması 428
9. Yetki Belgesi - Şirketlerin Birleşmesi 428
10. Yetki Belgesi - imza Sirküleri - Vekaletname 429
11. Süreli Yetki Belgeleri 430
12. Özel Hukuk Tüzel Kişileri ve Meslek Kuruluşları (TK.2) 430
13. Kamu Tüzel Kişilerinin Temsili 431
14. Vekaletname - Ticaret Sicil Belgesi - imza Sirküleri 431
15. Kamu Tüzel Kişiliklerini Temsile Yetkili Olanlar 431
16. Tüzel Kişilerin Yetki Belgeleri 432
17. Ticaret Sicil Memurluklarınca Verilen Yetki Belgesi 432
18. Kamu İktisadi Teşebbüslerini Temsile Yetkili Olanlar 432
19. Yetki Belgesinden Azil 433
20. Resmi Daire Vekilleri 433
21. Yetki Belgesinde Unutulan Unvan İbaresi 433
22. Tüzel Kişi Temsilcilerine Vekalet Verilmesi 433
23. Şirket Temsilcisi Şirketin Malını Kendine Alamaz 434
24. Tüzel Kişinin Yetkisi 434
25. Kamu Bankalarının Yetki Belgeleri ve imza Sirküleri 434
26. Kamu Tüzel Kişilerinin Temsili 434
27. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Temsili 435
23 KAMULAŞTIRMA
1. Giriş 435
2. Kamulaştırma Haritaları ve Mühendis Koşulu 438
3. Başvuru 439
4. Tescil Bildiriminin Düzenlenmesi 440
5. İşlem Dosyasının Tapu Müdürlüğüne Gönderilmesi 440
TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE
YAPILACAK İŞLEMLER
A) Kamulaştırma Belirmesi ve Şerhi 440
B) Tapu Müdürlüğünce istenen Belgeler 442
C) Kamulaştırma İşleminin Tescili 442
D) Tescilin Şekli 446
E) işlemin Mali Yönü 447
KAMULAŞTIRMAYLA İLGİLİ TALİMAT VE YORUMLAR
1. Kamulaştırmaya İlişkin Mahkeme Kararları 448
2. Kamulaştırma İçin Yetki Aramaya Gerek Yoktur 448
3. Vekaletnamedeki Satış Yetkisi Kamulaştırmayı Kapsar 449
4. Hisse Kamulaştırması 449
5. Kısmi Kamulaştırma 449
6. Trampa Suretiyle Kamulaştırma 449
7. İştirakli Payın Kamulaştırılması 449
8. Tescil Bildirimi ve Kısmi Kamulaştırmalar 450
9. Kamulaştırma Sebebiyle İfrazda Takyidatların Durumu 450
10. Kamulaştırılan Malın Aynına İlişkin İhtilaflar 450
11. Yapılı Taşınmazın Kısmi Kamulaştırılmasında Cins Değişikliği 450
12. 2942 Sayılı Yasanın 38. Maddesinin Uygulanması 451
13. Kamulaştırma Kanununun 21 ve 22. Maddesinin Uygulaması 451
14. Kamu İdareleri Arası Taşınmaz Devri (Kam.K.30) 451
15. Kamu idarelerine Ait Yerlerin Kamulaştırılması 452
16. Mazbut Vakfın Yerinin Kamulaştırılması 452
17. Vakıf Üniversitelerinin Kamulaştırma Yetkisi 452
18. irtifak Hakkı Kamulaştırması 452
19. İntifa ile Yükümlü Taşınmazın Kamulaştırılması 453
20. Takyitli Taşınmazların Kamulaştırılması 453
21. Maliki Belirlenmemiş veya Mülkiyeti ihtilaflı Yerlerin Kamulaştırılması 454
22. Kamulaştırmadan Vazgeçme 454
23. Kamulaştırılan Yerin Eski Sahiplerine İadesi 454
24. Kamulaştırma Harç ve Vergileri 454
25. Kamulaştırma Şerh ve Belirtmesi \′. 456
26. Rızaen Kamulaştırmada Taşınmaz Üzerindeki Hacizlerin Durumu 460
27. Kamulaştırma Sırasında Yapılan İntikal işleminin Harcı 460
28. Kamulaştırma ve ifraz Harcı 460
29. Kamulaştırma Şerhi Varken ikinci Bir Kamulaştırma Şerhi İşlenebilir mi?.460
30. İrtifak Hakkı Kamulaştırmasına Yönelik 31/b
Şerhi Mülkiyet Üzerindeki Tasarrufları Engellemez 460
31. Üzerinde Haciz Bulunan Taşınmazın Kamulaştırılması 461
32. Yüzölçümü Davalı Yerde Kısmi Kamulaştırma 461
33. Maliki Davalı Yerde Kamulaştırma 461
34. Kamulaştırma (31/b şerhi) Diğer Şerhlerin İşlenmesine Engel midir? 461
35. Tedbirli Yerin Kamulaştırılması 462
36. Yüzölçümü Davalı Yerde Kısmi Kamulaştırma 462
37. Maliki Davalı Yerde Kamulaştırma 462
38. Kamulaştırmanın Mahkemece Tapuya Bildirilmesi 462
39. Kamulaştırmadan Vazgeçme 463
40. Şirket Lehine Kamulaştırma 463
41. Kamu Yararı Kararına istinaden İfraz Yapılabilir 464
42. Muhdesatın Kamulaştırılması 464
I. Mahkeme Kararlarında Aranacak Hususlar 465
II. Mahkeme Kararlarında Bulunması Gereken Hususlar 465
1. Şekil Olarak 465
2) İçerik Olarak 466
III. Hükmün Doğurduğu Sonuçlar 466
IV. Mahkeme Kararlarının Yerine Getirilmesi (ilamın İnfazı) 466
1. İlamların Kapsamı 466
2. İlamlarda Zamanaşımı 466
3. Ayni Haklara İlişkin İlamlar Zamanaşımına Uğramaz 467
4. ilamların Kesinleşmesi (HMK. 302, 350) 468
5. ilamın Kesinleşme Şerhi 468
6. Kesinleşmemiş İlamın Kesinleşmiş Gibi Tescili 468
7. Kesin hüküm 469
8. İlamların Tapu Siciline Tescili 472
9. ilamda Bazı Yükümlülükler Öngörülmüş Olması 472
10. Uygulanamayacak İlamlar 472
11. Tavzih (Açıklanma) (HMK. 305) 473
12. Hükmün Tavzihi 473
13. ilamın infazından Sonra Getirilen Tavzih Kararı 473
14. Tavzih Kararlarının Asıl Kararın Esasını Değiştiremeyeceği 473
15. ilamdaki Maddi Hataların Düzeltilmesi (HMK.304) 474
16. Hükmün Tashihi 474
17. ilamda Baba Adı Yazılı Değilse 474
18. Nüfus idaresine Karşı Açılan isim Tashihi Davası 475
19. Ölünceye Kadar Bakma Akdinde
Taşınmazın Mahkeme Kararı ile İadesi 475
20. Harici Satışa İstinaden Açılan Tescil Davasının infazında Harç 475
21. Yirmi Sene Önce Ölmüş Kişinin
Taşınmazının Zamanaşımı ile Kazanımı 476
22. Zamanaşımı ile Mülkiyet Kazanımı 476
23. izale-i Şüyu Kararının infazı 477
24. ilamın Yetkili ve Görevli Mahkemden Verilmemiş Olması 477
25. Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme 477
26. İhale Müzekkeresi veya Mahkeme Kararlarını Tek Kişi İnfaz Ettirebilir 478
27. iki Ayrı İlamın Bulunması 478
28. Aynı Taşınmaza Ait Birbirine Aykırı İki Mahkeme Kararının Varlığı 479
29. Aynı Taşınmaza Yönelik İki Farklı Karar 479
30. iki Farklı Veraset Senedinin Aynı Anda İbrazı 479
31. Paydaşlıktan Çıkarma Davası 479
32. İştirak Halindeyken Hükmen Tescil 480
33. Sahte Vekaletle Satılan Yerin Mahkeme Kararı ile Geri Dönüşünde Harç 480
34. Kamulaştırılan Taşınmaz Malda ilamın infazı 480
35. Yargılamanın İadesi 481
36. Vakıf Belirtmesi Bulunan Taşınmaz Malda İlamın infazı 481
37. Mahkeme Kararına Göre Yapılan Tescilde Kayıt Tarihi 482
38. Hükmen Tescili Yapılan Yerle ilgili İkinci Bir Mahkeme Kararının ibrazı.. .482
39. ihtiyati Tedbirli Yerde ilamın infazı 482
40. Tapu Müdürlüklerinin Mahkeme Kararlarını irdeleme Yetkileri Yoktur 482
41. İlamların İrdelenmeden İnfazı 483
42. Kamulaştırılan Hisse Hakkındaki Mahkeme Kararı Uygulanamaz 483
43. İrtifak Haklarına İlişkin ilamlar 483
44. Göl\′ün Mahkeme Kararı ile Şahıslar Adına Tescili 483
45. Tapu-Kadastro idaresi Aleyhine Açılan Davaların Takibi 483
46. Temyizden Vazgeçme Yetkisi 486
47. Avukat İlamın İnfazını isteyebilir 487
48. Dava Vekili 487
49. Mahkeme Kararları Zamanaşımına Uğramaz 487
50. İnfaz Edilemeyen Kararların Beyanlara Yazımı 487
51. Kesinleşmemiş Mahkeme Kararlarının Tapu Siciline Şerhi (İİK.28) 488
52. Mahkeme Müzekkeresinin Elden Takip Edilmesi 489
53. Mahkeme Müzekkerelerinin Cevaplandırılması 489
54. Kat Mülkiyeti İnşaat Ruhsatının Hükmen İptali 489
55. Satışın İptaline Dair İdare Mahkemesi Kararı 489
56. Aile Mahkemelerinin Kararları 490
57. Mahkeme Kararının Kısmen İnfazı 490
58. Mahkemede Kaybolan Kadastro Tutanağının Yeniden İhyası 490
59. Mahkemede Huzurunda Yapılan Sulh ve Kabuller 491
60. Mahkemece Sehven Kesinleştirilmiş Olan
İlam Uyarınca Tapuda Yapılan Tescil İşlemi 492
61. Mahkemeler imar Mevzuatına Uymak Zorundadır 493 |
62. Zabıttaki Devirden Sonra Mahkemenin
Bu Devri Nazara Almadan Karar Vermiş Olması 493 i
63. Birden Çok Kişiyi İlgilendiren Kararın infazı 493
64. Mahkeme Kararına Ekli Harita ve Kroki 493
65. Yürütmeyi Durdurma Kararı 495
66. İlamda Geçen Şart Tapu Kütüğüne Yazılabilir 496
67. Aidiyetine ve Devrine Tabiri Tescili İçerir 497
68. Boşanma Karnındaki Yabancı Para İpoteği 497
69. Tüzel Kişiliği Olmayan Kurumlar Adına Tescil ilamları 497
70. İştirak Payının İptali ile Hazine Adına Tesciline Karar Verilmiş Olması 4971
71. Takyitli Taşınmazda İlamın İnfazı 498
72. Kamu Haczi Bulunan Yerde İlamın İnfazı 4981
73. ihtiyati Tedbir Bulunan Yerde İlamın İnfazı 4991
74. Taşınmaz Maliki ya da Maliklerinin Davada Taraf Olmaması 499 J
75. Kararın Çelişkili Olması, Açık ve Anlaşılır Olmaması
Tescil Tekniğine Uygun Olmayan Hükümler İçermesi 4991
76. İhtiyati Tedbirli Yerde ilamın infazı
77. Mahkeme Kararını infaz Ettirebilecek Olanlar Kimlerdir?
78. Mahkeme Kararları Yetki ve Görev Yönünden İrdelenmez
76. Üzerinde Kamu Haczi Bulunan Taşınmazda ilamın infazı 5011
77. Aynı Taşınmaza Yönelik Olup Aynı Konuda
İki Farklı Mahkeme Kararı Bulunması 5011
78. Kesinleşme Şerhini Mahkeme Yazı işleri Müdürü İmzalayamaz 5011
79. Arsa Nitelikli Bir Gayrimenkul Üzerine Aile Konutu Şerhi Konulabilir Mİ7..501İ
80. Mahkeme Kararına Ekli Harita veya Belgeler Tasdikli Olmalıdır 5011
81. Yabancı Mahkeme ilamları 502|
82. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi
83. Mahkeme Kararlarının Beyanlarda Gösterilmesi
84. Elden Takipli Müzekkereler
85. İlamların İnfazında Harç Oranı
86. Malikin Alacaklısına Yetki Belgesi Verilmesi 50
87. Kadastrosu Devam Eden Yerde Asliye
Mahkemesinin Karar Vermiş Olması
88. Kadastrosu Tamamlanmış Yerle İlgili Mahkeme Kararı 50;
89. Mahkemede Görülen Davanın Düşmesi
veya Karar Vermeye Gerek Görülmemesi 503
90. ilamda Küsuratlı Hisse Verilmiş Olması 504
91. Muhammen Bedel Üzerinden Harç Alınamaz 504
92. Boşanma İlamı Gereği Çocuklar Adına Tescil 504
93. Hükmen Kısmi Kamulaştırma Kararının Uygulanması 504
94. Hissedarlardan Birisinin Davada Taraf Olarak Gösterilmemiş Olması 504
95. Mahkemece Belli Süreyle Satış Yasağı Konması 505
96. Resmi Senette Alıcısının Bilgisine Sunulmayan Muhdesat 505
97. Takyidatlı Taşınmaz Malda ilamın infazı 505
98. Dava Devam Ederken Taşınmazın El Değiştirmiş Olması 505
99. Ortaklığın Giderilmesi Davasında Kat irtifakı 506
100. Halen Geçerli isme Göre Tescilin Yapılması 506
101. İhtiyati Tedbirden Sonra İşlenen Kamu Haczinin Terkini 506
102. İlamda Adına Tescil Yapılacak
Kimsenin Kimlik Bilgilerinin Eksik Olması 507
103. İlama Göre Adına Tescil Yapılacak Kişi Ölmüş İse 507
104. İlama Konu Parselin İmar Görmüş Olması 507
105. İlamdaki Şekli Eksiklikler 507
106. ilamdan Suret Çıkarılması 508
107. İlamın Tescilini Geciktirmenin Hukuki Sonuçları 508
108. Tapu İptal Kararlarının infazında
Taşınmaz Üzerindeki Takyidatların Durumu 508
109. İlamın Kısmen infazı 508
110. Kamu Haczi Olan Yerde İlamın İnfazı 509
111. Hükmen Muhdesat Belirtmesi 509
112. IİK 28\′den Önce ve Sonra Gelen Hacizlerin Durumu 509
113. Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali 509
114. Muvazaada Harç Oranı 510
115. Mahkeme Kararının İnfazından Vazgeçme 510
116. Yolun Tesciline Dair Mahkemece Verilen Karar 510
117. Tapuda Ferağ Vermeyen Kimsenin Yerine Geçen Mahkeme Kararı ....511
118. Malik Hanesi Doldurulmak
Üzere Mahkemeden Gönderilen Tutanaklar 511
119. Nam-ı Müstear Adına
(Gerçek Sahibi Gizlenerek) Yapılan İşlemin İptali 511
120. Vasi Atamalarında Süre 512
121. Kadastro Mahkemesi Kararları 512
122. Kadastro Mahkemesi Kararlarının İnfazı 512
123. Kadastro Mahkemesi Kararlarının infazından Sonraki Bildirim Görevi....513
124. Mahkeme Kararları Kimleri Bağlar 513
125. Davalı Taşınmazın Devri Mümkündür 513
126. Dava Açıldıktan Sonra Taşınmaz Devredilmişse Davacı Ne Yapmalıdır.513
127. Davalıdır Şerhi Bulunan Taşınmazların Devri Mümkündür 513
128. Mahkeme Kararına Ekli Kroki 514
129. Mahkemelerin dahi İmar Mevzuatına Uyma Zorunluluğu Vardır 516
130. Mahkeme Ehil Olmayan Bir Teknik Bilirkişi Kullanmış İse 516
131. Mahkeme Kararının İnfazından Sonra Yüzölçümü Tashihi 517
133. Mera Üzerinde Mahkeme Kararı İle İrtifak Hakkı Kurulması 517
134. Şartlı Mahkeme Kararları 517
135. Her Türlü Mahkeme Kararının infazı Zorunludur 517
136. idare Mahkemesi Kararlarının infazı 517
137. Mahkemece Resen Gönderilen Karar İnfaz Edilemez, Beyanlara Yazılır518
138. Tasarrufun iptali Kararlarının infazı 518
139. Boşanma Kararında Eşe veya Çocuğa Taşınmaz Verilmesi 518
140. Bilirkişi Raporlarının Mahkemece Onanması 519
141. Sınır Davalarında Zamanaşımı Süresi 519
142. Dava Sırasında Taşınmaz Devredilmişse İlamın İnfazı 519
143. Veraset Belgesi Kesinleşmeli mi? 519
144. İlama Ekli Harita İçin Tavzih İstemi 520
145. Mahkeme Kararının Uygulanmasından Feragat 520
146. Müzekkere ile Tapu İptal Edilemez 520
147. Evin Bir Odasında Mahkeme Kararı İle İntifa Hakkı Tesisi 520
148. Resmi Kurumların Talepleri 520
149. Mahkeme Kararlarının infazında Harç 521
150. Miras İntikali Sırasında Vasiyetname Olduğunun Anlaşılması 521
151. Vasiyetnamaenin İnfazı 521
152. Tedbirli Yerde İcra Satışı 521
153. Harcın Mükellefi 522
154. Tarlanın Orman Olduğuna Mahkemece Karar Verilmiş Olması 522
155. Zabıt Kaydı Aşamasında Verilen
Mahkeme Kararının Kadastrodan Sonra Uygulanması 522 i
156. Teknik Olarak Hatalı Olan Mahkeme Kararlarının infazı 523 J
157. İsim Benzerliğinden Konulan Haciz Nedeniyle
Borçlu Olmayan Malikin Taşınmazının Satılmış Olması 523 j
158. Mahkeme Kararlarının İnfazı 524
159. Mahkeme Kararlarının Uygulanmasında Harç Oranları 524 j
160. Kamulaştırmaya Tabi Taşınmazda İsim Tashihi 5251
161. Tashih Harcı Gayrimenkul Sayısı Kadar Alınmalıdır 5251
162. İİK. 28 Şerhinden Önce ve Sonra İşlenen Hacizlerin Durumu 5261
163. Satılmış Yerde Mahkeme Kararının Durumu 526İ
164. Mahkeme Kararını Uygularken Önceki ve Sonraki Hacizlerin Durumu 261
165. Kadastro Mahkemesi Kararının infazı 527ı
166. Tapuya Güvenerek Hak İktisap Edenin Hakkı Korunur 5271
167. Kadastro Kesinleşme Şerhinin İptali Kararı 528ı
168. İİK.28 Belirtmesinden Önce Ve Sonra Gelen Hacizlerin Durumu 528İ
169. Dava Adının Önemi Yoktur 529İ
170. Meranın Mahkeme Kararı İle İfrazı 529İ
171. Mahkemenin Kamulaştırma Kararanın Uygulanması 5291
172. Kadastro Mahkemesinde Davalı Taşınmazla İlgili
Başka Mahkemenin Karar Vermiş Olması 529|
173. Mahkeme Kararıyla isim Tashihi !
174. İmar Uygulamasının İptal Edildiği Belirtmesi 530|
175. Üst Planın Mahkemece İptali İle 1/1000 Ölçekli
Plan Kendiliğinden Geçersiz Olmaz 531
176. Tapu İptal Kararı Uygulanmadan Taşınmazın Satılmış Olması 531
177. Mahkeme Kararına Ekli Belgeler
Mahkemece Onaylanmadığı Sürece Kabul Edilemez 531
178. Uygulamanın İdare Mahkemesince İptali ve Geri Dönüşüm 532
179. Kadastro Mahkemesi Kararlarının Tescili 532
180. Mahkeme Kararıyla Kat Mülkiyeti Kurulması 533
181. iştirak Halinde İken Verilan Tapu İptali Kararı 533
182. Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye\′de Uygulanması 533
183. Kadastro Mahkemesinin Mükerrer Kararı 534
184. Yapılan Satışın Mahkemece İptali 534
185. Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Satışa Arz Şerhi 534
186. Haciz Kararının Mahkemece iptali 535
187. Hazinenin Satışının idare Mahkemesince İptali 535
188. İlâmın Tescilini Geciktirmenin Hukuki Sonuçları 535
189. Avukat İlâmın İnfazını İsteyebilir 536
190. İmar Uygulamasının İdare Mahkemesince iptali 536
191. imar Uygulaması ile İlgili Hukuk
Mahkemesince Verilen Tapu İptal Kararının İnfazı 536
192. Adrese Göre Karar Verilen Mahkeme ilâmının infazı 537
193. Muvazaa da Harç oranı 537
194. Suç Unsuru Olan Taşınmaz Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesi 538
195. ilamlar Zamanaşımına Uğramaz 538
SORU VE CEVAPLARLA İLAMIN İNFAZI
25 CEBRİ İCRA
1. Genel Açıklama 595
2. Açık Artırmanın Yapılması ve Tapu Siciline
Tescil İçin Müzekkere Yazılması 596
3. Cebri Satış Müzekkerelerinde Aranacak Hususlar 596
4. Cebri İcrada Mülkiyetin Geçişi 596
5. Tescil işlemi 596
6. icra Satışlarının İnfaz Usulü 597
7. Cebri icrada Taşınmazın İhale Alıcısı Adına Tescili 597
8. Cebri İcrada Mülkiyetin intikali 598
9. Cebri ihale Kararını Tescil Ettirecek Avukatın Yetkisi 598
10. Arttırma Şartnamesinde İpoteğin Gösterilmemiş Olması 598
11. ihale ile Tescil Arasında Üçüncü Kişilerin Hak İktisabı 599
12. ihalenin Feshi 599
13. ihale Edilen Gayrimenkulun Tescili Şartı 600
14. Üzerine İhale Olunan Gayrimenkulu Alıcının
icra Dairesinde Üçüncü Şahsa Temliki 600
15. Cebri ihaleden Sonra Fakat Tescilden Önce Yapılan Devir 601
16. ihtiyari İhaleden Sonra Fakat Tescilden Önce Yapılan Devir 601
17. Yabancı Uyruklu Adına Gayrimenkulun ihalesi 602
18. İhal