Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (190)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Spor Hukuku Tezleri

Spor Hukuku TezleriSayfa Sayısı
:  
573
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Günümüzde, spor karşılaşmalarının işleyişine ilişkin oyun kuralları ve bu kurallara aykırılık halinde uygulanacak disiplin yaptırımları, ulusal ve uluslararası \\\\\\\"özerk\\\\\\\" spor federasyonları tarafından belirlenmektedir. Sporun kendine özgü doğası, spor hukukunda disiplin suçlan belirlenirken, bazı noktalarda ceza hukukunun temel ilkelerinden ayrılmayı gerektirmektedir. Bunun en belirgin örneği, kusursuz sorumluluk ilkesine dayanan yaptırımlardır. Spor hukukuna ilişkin yargılamalar da yine bu spor federasyonlarının bünyelerinde oluşturulan disiplin ve tahkim kurullari tarafından genel yargı yollarından farklı usullerle yürütülmektedir. Ayrıca, spora ilişkin uyuşmazlıklarda gerek ilk derece mahkemesi, gerekse temyiz mercii olarak özel bir yargı organı teşkil eden Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS\\\\\\\′a başvurma olanağı bulunmaktadır. 1980\\\\\\\′lerin 2. yansından itibaren, sporun hızlı bir şekilde ticarileşmesine ve spordan büyük ekonomik çıkarlar elde edilmeye başlanmasına paralel olarak, genel yargı organlarının önüne gelen sporla ilgili uyuşmazlıklann sayısında da büyük bir artış görülmüştür. Özellikle Avrupa Adalet Divani\\\\\\\′nin 1995 tarihli \\\\\\\"Bosman\\\\\\\" karanndan sonra, hukuki uyuşmazlıklann çözümünde sporun, herhangi bir ticari iş gibi değerlendirilmesinin sporun doğasına zarar vereceği yolundaki görüşler ağırlık kazanmıştır. Gerçekten de, sporun rekabetçi yapısının bozulmasını ve sosyal fonksiyonunun zayıflamasını önlemek için, sporla doğrudan veya dolaylı biçimde ilgili bulunan uyuşmazlıkların çözümünde \\\\\\\"sporun kendine özgü doğası\\\\\\\"nrn dikkate alınması zorunludur. Bu gelişmeler karşısında, sınırları henüz net biçimde çizilmemiş olmakla birlikte, \\\\\\\"spor hukuku\\\\\\\"nun bağımsız bir hukuk dalı haline gelmiş olduğu, Türkiye\\\\\\\′de ve uluslararası alanda geniş çevreler tarafından kabul edilmektedir. Ne yazık ki, ülkemizde bu alanda yayımlanmış olan bilimsel kaynakların sayısı son derece azdır. Kadir Has Üniversitesi tarafından yayımlanmış olan \\\\\\\"Türk Spor Mevzuatı\\\\\\\" ve \\\\\\\"Spor Hukuku Dersleri\\\\\\\" adlı kitaplardan sonra, Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen \\\\\\\"Spor Hukuku Sertifika Programı\\\\\\\" öğrencileri tarafından hazırlanmış bilimsel nitelikli çalışmalardan oluşan bu derlemenin de ülkemizde Spor Hukuku\\\\\\\′nun bilimsel gelişimine katkıda bulunacağını umuyor; geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz üniversitemizin kurucusu Sayın Kadir Has\\\\\\\′a ve kitabın yayımlanmasında emeği geçen, editör Av. Kısmet Erkiner başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Av. Dr. Levent Bicakci Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ÖNSÖZ 2005 yılında kurulan Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacı, bütün spor dallarına bilimsel yaklaşmak ve spor ile spor h ı-kuku arasındaki bağlantıyı kurmak , spor yöneticisi yetiştirmektir. Daha iki yılını henüz dolduran Merkez, bu amaçlarına erişmek için, değişik toplantı ve sertifika programlan yapmış ve ileride de yapmaya devam edecektir. Merkez, aynı zamanda, lisans düzeyindeki öğrencileri de spor hukuku ile tanıştırmak amacıyla- seçimlik de olsa-, spor hukuku derslerini de yürütmektedir. Böylece, Ülkemizin ileride, sadece pratiğini değil teorisini (bilimini) de bilen spor yöneticilerine kavuşmasının temin edilmesi amaçlanmaktadır. Kuşkusuz bütün bunlar, sadece ders vermek, seminer düzenlemekle olmaz. Spor hukukunun daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için yayın yapılması da gerekir. Merkez bu konuda da etkinliğini göstermiş ve üçüncü cildi elinizdeki eser olan dört ciltlik bir yayın programı yapmıştır. Bu programa uygun olarak ilk ciltte spor mevzuatı; ikinci ciltte, konusunda uzman olan kişilerin verdikleri ders ve konferanslar okuyucuya sunulmuştur. Elinizdeki üçüncü cilt, sertifika programlarına devam eden kaülımcıların hazırladıkları çalışmaları içermektedir. Her biri, spor ve spor hukukuna ışık tutan, belki de yakında sporun her alanında yönetici, danışman olarak göreceğimiz kişilerin eserleri... Belirtmek gerekir ki, dört ciltlik eser, editörlüğünü Merkez müdürü Kısmet Er-kiner yüklenmese idi, hayatiyet kazanamazdı. Aynı şekilde 2. Ciltte editör yardımcılığını yapan Ar.Gör. Ali Soysüren\\\\\\\′in de katkıları inkâr edilemez. Her ikisine de sonsuz teşekkürler. Prof. Dr. Mustafa Dural SHAUM Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı İstanbul, 5 Eylül 2007 EDİTÖRÜN SUNUŞU \\\\\\\"SPOR HUKUKU TEZLERİ\\\\\\\", Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi (SHAUM)\\\\\\\′nin yayınlarının, bir diğer ifade ile de 2007 yılında çıkardığı yayınların Üçüncü Cildi\\\\\\\′nin adı. Bu kitabı, benim Editörlüğünü yaptığım Spor Hukuku\\\\\\\′ndaki planlı üçüncü yayın olarak da tanımlamam mümkün. İsterseniz, 2007\\\\\\\′de çıkartacağımız dört yayından üçüncüsü olarak da sunabilirim. Bildiğiniz gibi, SHAUM Yayınlarının birinci cildi \\\\\\\"Türk Spor Mevzuatı\\\\\\\" başlığı altında sporla doğrudan ve dolaylı ilişkili, etkili bütün Kanun, Kararname, Yönetmelik, Yönerge, Talimat\\\\\\\′ları bir araya toplamıştı. İkinci cilt ise \\\\\\\"Spor Hukuku Dersleri\\\\\\\" başlığı ile SHAUM\\\\\\\′un 2005, 2006, 2007 yıllarında tertiplemiş olduğu \\\\\\\"Spor Hukuku Sertifika Programı\\\\\\\" ve \\\\\\\"Spor Yönetimi Sertifika Programı\\\\\\\" çerçevesinde verilmiş olan Spor Hukuku derslerini içermekteydi. 2005-2006 döneminde yapılmış olan Spor Hukuku Sertifika Programı\\\\\\\′na katılmış olan Lisans Üstü öğrencilerine Sertifika bitirme ödevi olarak iki yükümlülük getirmiştim. Katılımcılardan, iyi düzeyde İngilizce veya Fransızca bilenlerin, hacmine göre, en az bir veya birden çok C.A.S. Kararını Türkçe\\\\\\\′ye tercüme etmeleri, ki bu tercümeler SHAUM\\\\\\\′un \\\\\\\"CAS ÖRNEK KARARLARI\\\\\\\" başlıklı dördüncü yayınını oluşturacaktır; yabancı dil bilgisi bu düzeyde olmayanlardan da, kendi önerecekleri bir spor hukuku konusunda tez yazmalarını istemiştim. Bu üçüncü cilt, işte bu tezlerin bir kısmından oluşmaktadır. Tezlerin oluşum ve seçiliş mekanizmasını da şu şekilde işletmiştim. Önce, bu ödevi yapmak yükümlülüğünde olan katılımcıların herbiri, bana üçer konu önermekle yükümlü tutuldular. Bu öneriler için bile konu belirleme çalışması yapmaları gerekti. Bir kısmı bunda bile zorlandı, ya çok klasik konular önerdiler, ya da işin kolayına kaçarak, benden konu belirlememi istemeyi denediler. Bu istemlere hiç taviz vermedim. Sonuçta 64 kişi bana en az üçer konu önerdiler; her birine, önerilerinden birisini onayladım. Belli bir süre sonra, Sertifika alabilmeleri için şart olan bu görevi - ödevi altmışdördü de yerine getirdi. Bana da bu 64 çalışmayı okumak, değerlendirmek görevi düştü. Her birini en az ikişer kere okudum. Bazıları, ancak sertifika almalarını sağlayacak boyut ve içerikteydi. Bunlar bende bir miktar hayal kırıklığı yaratmıştır. Ancak, elememde 26 tanesi, üzerinde çalışılırsa yayınlanabilme ümidini taşımaktaydı. Bu 26 çalışmanın sahipleriyle yüz yüze görüştüm; birlikte tezlerini değerlendirdik, üzerinde tartıştık, çalıştık. Sonuçta 26\\\\\\\′da 15 katılımcı tezlerini geliştirdiler ve bu Üçüncü Cild\\\\\\\′in içeriğini yaratmış oldular. Bu kitabın içeriğini oluşturan konuların sıralamasını da izah etmek istiyorum. Yukarıda belirtmiş olduğum 64 katılımcıya konularını belirlerken, belli bir sistematiğin mantıklı ve biri birini tamamlayan, eklenebilir parçalan olmalarına dikkat etmiştim. Dolayısı ile, şayet 64 çalışma da yayınlanabilir düzeyde olsalardı, belli bir sistematiğe göre sıralanacaklardı. Ancak, yayınlanabilir tez sayısı 15\\\\\\\′e düşünce, aralarındaki bağ koptu ve konular arasında önemli boşluklar oluştu. Bu durumda sıralamalarına yeni bir mantık getirmem gerekti. Konular arasında uygulanabilir bir sistematik kalmayınca, tek çarem kimseyi rencide etmeyecek, sübjektif bir tercih yük-lemeyecek bir sıralama yapmak oldu. Bunun en objektif yolunun da tezi yayınlanacak olan kişilerin soyadı alfabetik sıralamasına göre kitabı oluşturmak olduğu kanı-sıyla hareket ettim. Çalışmaların bazıları, gerçekten bir sertifika Programı ödevi kapsamını aşmıştır; kolaylıkla bir Yüksek Lisans Tezi olarak kabul görebilirdi. Ancak, bazı değerli akademisyenler bu nitelememe itiraz edebilirler ve hatta bir kısmının yayınlanmış olmasına bile çekinceleri bulunabilir. Fakat, bu görüşte olanların şu hususu göz önünde bulundurmalarını dilerim. Bu tezleri yazanlar, esasen iyi yabancı dil bilselerdi, bu ödev yerine CAS Kararı tercüme ederlerdi. Dolayısı ile spor hukukunun yabancı kaynaklarından yararlanmaları çok zordu. Bir kısmı için ise, konularının niteliği yabancı kaynağı gerekli kılmıyordu. Bu durumda, Spor hukuku gibi, Türkiye için henüz bakir bir alanda, bu değerli katılımcıların inceledikleri konularda, akademik anlamda Türkçe kaynak hemen hemen yok gibi. Bazıları, incelemiş oldukları konuda tamamen bir ilke imza atmış oldular. Bu suretle Türk spor hukuku\\\\\\\′nda biraz daha ileri gidilmesinde katkıları oldu. Eleştirecek olanların daha iyisini, daha kapsamlısını, daha bilimselini ortaya koymaları gerekecektir. Bu da, her zaman söylediğim gibi, spor hukuku\\\\\\\′muzun gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bu kitabın bu ölçülerde değerlendirilmesini dilerim. Türk spor hukuku\\\\\\\′na bu şekilde katkıda bulunmuş olan, bu kitapta tezleri bulunan değerli Spor Hukukçularımızı kutlarken, onlara bir nebze de olsa, yol göstermiş olmaktan duyduğum mutluluğu ve kıvancı da, ifade etmek isterim. Editörlüklerini yapmış olmak bana ayrıca haz verdi. Hepsini tekrar kutlar ve teşekkürlerimi sunarım. Türk Spor Hukuku\\\\\\\′na bu yeni yayının da yarar getirmesini dilerim. Av. Kısmet Erkiner Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Üyesi İstanbul 30 Ağustos 2007 İÇİNDEKİLER l:Av.İsmaüALTAY SPORDA UYUŞMAZLIKLARIN ALTERNATİF ÇÖZÜMÜ VE TÜRK FUTBOLUNDA TAHKİM GİRİŞ 3 I. BÖLÜM UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 5 1.1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 5 1.1.1. Genel Yargı Yolu İle Mahkemede Çözümlenmesi 7 1.1.2. İhtiyari Tahkim Yolu İle Çözümlenmesi 8 1.1.3. Mecburi Tahkim Yolu İle Çözümlenmesi 8 1.1.4. Müzakere Yöntemi İle Çözümlenmesi 9 1.1.5. Arabuluculuk Yöntemi ile Çözümlenmesi 9 1.1.6. Hakem-Bilirkişilik Yöntemi İle Çözümlenmesi 10 1.1.7. Sözleşmelere Üçüncü Kişinin Müdahalesi Yöntemi De Uyuşmazlığın Çözümlenmesi 11 1.1.8. Ön Hakemlik Yöntemi İle Çözümlenmesi 11 1.2. TAHKİMİN TANIMI, FAYDALARI VE ÇEŞİTLERİ 11 1.2.1. Tahkimin Tanımı Ve Unsurları 11 1.2.2. Tahkimin Faydalan 12 1.2.3. Tahkim Çeşitleri 13 1.2.3.1. Ülke Açısından Tahkim Çeşitleri 13 1.2.3.2. İrade Açısından Tahkim Çeşitleri 13 1.2.3.3. Düzenleme Açısından Tahkim Çeşitleri 14 1.3. TAHKİME İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER 14 1.3.1. Mecburi Tahkime İlişkin Hukuki Düzenlemeler 14 1.3.2. İhtiyari Tahkime İlişkin Hukuki Düzenlemeler 15 1.3.3. Türk Futbolunda Tahkime İlişkin Düzenlemeler 16 1.3.4. E. BÖLÜM TÜRK FUTBOL FEDERASYONU VB UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLU İLEÇÖZUM USULÜ 16 2.1. TÜRK FUTBOL FEDARASYONUN YAPISI 16 2.1.1. Türk Sporunda Hukuki Yapılanma 16 2.1.2. Türkiye Futbol Federasyonu 18 2.1.2.1. Genel Olarak 18 2.1.2.2. Türkiye Futbol Federasyonu\\\\\\\′nun Örgütlenmesi 20 2.2. TÜRK FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM USULÜ 20 IX 2.2.1. Uyuşmazlığın Tarafları 22 2.2.2. Uyuşmazlığın Konusu 27 2.2.3. Tahkimde Uygulanacak Hukuk \\\\\\\". 32 2.2.4. Tahkim Kurulu 32 2.2.4.1. Kuruluşu 32 2.2.4.2. Tahkim Kurulu Toplantısı 33 2.2.4.3. Koordinatörlük ve Sekreterya 34 2.2.5. Tahkime Başvuru Usulü 34 2.2.6. Tahkime Başvuru Süresi 34 2.2.7. Uygulanmanın Durdurulması 36 2.2.8. Tahkim Kurulunun İlk İncelemesi 39 2.2.9. Karşı Tarafın Cevabı 39 2.2.10. Görev İtirazı 40 2.2.11. Uyuşmazlığın Görüşülmesi 46 2.2.12. Karar 47 2.2.13. Tahkimin Süresi 49 2.2.14. Yargılamanın Sona Ermesi 50 2.2.15. Kararın Kapsamı 50 2.2.16. Tahkim Kurulu Kararının Kesinliği 50 2.2.17. Tahkim Kurulu Kararlarına Karşı Kanun Yollan 50 2.2.17.1. Yargılamanın İadesi (İade-i Muhakeme) 52 2.2.17.1.1. Genel Olarak 52 2.2.17.1.2. Yargılamanın İadesi Sebepleri ve Başvuru Süreleri 52 2.2.17.1.3. Yargılanmanın İadesi Talebinin İncelenmesi 53 2.2.17.2. Hakem Kararının Tavzihi 56 2.2.18. Tahkim Kurulu Kararlarının Uygulanması 58 SONUÇ 61 KAYNAKÇA 63 KISALTMALAR 65 2: Av. İlhan ÇAKAR SPORDA VERGİ HUKUKU I. SPOR VE SPORCU KAVRAMI 69 II. VERGİLENDİRİLECEK SPOR GELİRLERİ 69 A. Sporcu Gelirleri 69 1. Sporcu gelirleri / Ücret İlişkisi 69 2. Sporcu Ücretlerinin Elde edilmesi , 70 3. Sporcu Ücretlerinin Vergilendirilmesi 70 a) Profesyonel Sporcu Ücretlerinin Vergilendirilmesi „ 70 aa- Profesyonellik 70 ab-Teknik Adam 70 b) Amatör Sporculara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi 71 B. Spor Yarışmalarını Yöneten Hakem Ücretlerinin Vergilendirilmesi 72 X C. Teknik Adamlara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi 72 D. At Jokeylerinin, Yamaklarının ve Antrenörlerinin Vergilendirilmesi 72 Ol. YURT DIŞINDAN TRANSFER EDİLEN SPORCU VE TEKNİK ADAMLARA YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ 73 A. Yabana sporcu ve Teknik Adamlara Yapılan Ödemelerin Hukuki Vasfı 73 B. Yabancı sporcu ve Teknik Adamlara Verilen Ücretlerin Vergilendirilmesi 73 IV. AMATÖR SPOR, PROFESYONEL SPOR AYRIMI 74 V. SPOR KULÜPLERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMLARI 75 A. Spor Kulüpleri ile İlgili Genel Açıklamalar 75 B. Kurumlar Vergisi Kanunun Açısından 75 C. Derneklerin kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu 76 D. Spor faaliyetlerinde Kurumlar Vergisi Stopajı 76 E. Katma Değer Vergisi Açısından Durum 77 1. Vergili İşlem Nedir ? 77 a) Genel Açıklamalar 77 b) Katma Değer Vergisinde Vergi İndirimi 78 ba- K.D.V.K.\\\\\\\′nun 29. maddesi 78 bb- Vergi İndiriminin Yapılabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar 78 2. Spor Faaliyetlerinde Katma Değer Vergisi Stopajı 80 a) Sporcunun Oynama Hakkımın Satışı 80 b) Sporcu Kiralanması 80 VI. SPOR FAALİYETLERİNİN DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUM .81 A. Emlak Vergisi ....81 B. Eğlence Vergisi 81 C. Veraset ve İntikal Vergisi , 82 D. Damga Vergisi 82 SONUÇ 82 KAYNAKÇA 83 KISALTMALAR 84 3: Av. Suat ÇEKİLMEZ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ve TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONUNDA OYUNCU TEMSİLCİLERİ (MENAJERLİK) DÜZENLEMELERİNİN KARŞILIKLI İNCELENMESİ GİRİŞ 87 I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 88 1. Amaç 88 XI I 2. Kapsam 88 3. Dayanak 89 II. BÖLÜM GENEL ESASLAR 89 1. Futbolcu / Oyuncu Temsilcisi Olabilmek İçin Aranan Şartlar 89 2. Temsilci Başvurusu İçin Gerekli Belgeler 90 3. Başvuru , Adaylara İlişkin Değerlendirme ve Sınav 91 4. Lisans / Sertifikaya Hak Kazanma ve Lisansın Düzenlenmesi 94 5. Futbolcu Temsilcisi/Oyuncu Temsilcisi Hak ve Yükümlükleri 97 6. Futbolcu / Oyuncu ve Kulüplerin Hak ve Yükümlükleri 99 7. Futbolcu / oyuncu Temsilcisi Sözleşmesi ve Sözleşmenin Feshi 100 8. Futbolcu / Oyuncu Temsilsine Ödenecek Komisyon / Ücret 103 III. BÖLÜM CEZA HÜKÜMLERİ 105 1. Futbolcu / Oyuncu Temsilcisine İlişkin Ceza Hükümleri 105 2. Futbolcu / Oyuncu ve Kulüplere İlişkin Ceza Hükümleri 107 IV. BÖLÜM İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM 107 V. BÖLÜM SON HÜKÜMLER ve YÜRÜRLÜK 108 SONUÇ 109 KISALTMALAR 110 EKLER 1. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOLCU TEMSİLCİ TALİMATI 111 2. TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BASKETBOL OYUNCU TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ 120 3. TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BASKETBOL OYUNCU TEMSİLCİLİĞİ TALİMATI 131 4. TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BASKETBOL OYUNCU TEMSİLCİLİĞİ SERTİFİKASI DİLEKÇESİ 142 5. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOLCU TEMSİLCİ TAAHHÜTNAMESİ 147 6. TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU STANDART OYUNCU TEMSİLCİ SÖZLEŞMESİ 148 7. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOLCU TEMSİLCİSİ SÖZLEŞMESİ 151 4: Av. Metin ÇETİN STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATININ İNCELENMESİ GİRİŞ 155 1. STADYUM ve GÜVENLİK GENEL KRİTERLERİ 155 2. STADYUM SINIFLANDIRMA KRİTERLERİ 159 5: Av. Ahmet Necati ERDEM TÜRK SPOR FEDERASYONLARI YAPILANMASI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GİRİŞ 169 KISIM I-ÜRKİYE\\\\\\\′DE SPORUN YAPILANMASI 170 BÖLÜM I GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YAPILANMASI 170 1. Teşkilat 170 1.1. Merkez Teşkilata 170 1.1.1. Genel Müdürlük 171 1.1.1.1. Genel Müdür 171 1.1.1.2. Genel Müdür Yardımcıları 171 1.1.2. Ana Hizmet Birimleri 171 1.1.3. Danışma ve Denetim Birimi 171 1.1.4. Yardımcı Birimler 171 1.1.5. Bağlı Birimler 171 1.2. Taşra Teşkilata 172 1.2.1. İl Müdürlükleri 172 1.2.2. İlçe Müdürlükleri 172 1.3. Sürekli Kurullar 172 1.3.1. Gençlik ve Spor Şuraları 172 1.3.2. Merkez danışma Kurulu 172 1.3.3. Ceza Kurulları 173 1.3.3.1. Merkez Ceza Kurulu 173 1.3.3.2. Genel Müdürlük Ceza Kurulu 174 1.3.3.3. II ve İlçe Ceza Kurulları 174 BÖLÜM D GSGM\\\\\\\′YE BAĞLI FEDERASYONLARIN YAPILANMASI 174 1. Özerk Olmayan (Bağlı) Federasyonlar 175 1.1. Organlan 175 1.1.1. Yönetim Kurulu 175 1.1.1.1. Başkan 176 1.1.1.2. As Başkan 177 1.1.1.3. Genel Sekreter 177 1.1.2. Yürütme Organı 177 1.1.3. Danışma Kurulları 177 1.2. Sportif Değerlendirme Kurulu 178 1.3. Hukuki Müracaat Yollan ve Cezalandırma 178 2. Özerk Federasyonlar 179 2.1. Genel Kurul 180 2.2. Tahkim Kurulu 183 2.3. Federasyonların Gelirleri 185 2.4. İhtilafların Çözümü 185 2.5. Federasyon Başkanları 185 BÖLÜM ÜI GSGMye BAĞLI OLMAYAN FEDERASYONLAR) YAPILANMASI 186 1. Türkiye Futbol Federasyonu 186 1.1. Genel Olarak 186 1.2. Teşkilat 188 1.2.1. Merkez Teşkilatı 188 1.2.1.1. Genel Kurul 188 1.2.1.2. Yönetim Kurulu ve Başkan 189 1.2.1.3. Denetleme Kurulu 189 1.2.1.4. Merkez Hakem Kumlu 190 1.2.1.5. Yan Kurullar 190 1.2.1.6. İdari Birimler 190 1.2.1.7. Tahkim Kurulu 190 1.2.2. Yurt İçi Teşkilatı 191 1.2.3. Yurt Dışı Teşkilatı 191 KISIMU - SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 191 BÖLÜM I 1. Genel Olarak Çağdaş Spor Yönetim Modelleri 192 1.1. Gönüllü Birlik Modeli 192 1.2. Devlet Modeli 192 2. Geçmişten Günümüze Türk Spor Yönetimi ve Uygulanmış Modeller 193 BÖLÜMÜ 1. Sorunlar ve Çözüm Önerileri 195 1.1. Türkiye\\\\\\\′de Spor Siyaset İlişkisi, Bu İlişkiden Doğan sorunlar ve Çözüm Önerileri 195 2. Türk Spor Kurumu Kanunu tasarısı Üzerine Düşünceler EK: Gerekçeli Türk Spor Kurumu Kanunu Tasarısı 1. Kanun Tasarısı Metni „ 2. Genel Gerekçe 3. Madde Gerekçeleri KAYNAKÇA 264 XIV 6: Av. Erdal KESEBİR TEKNİK SORUMLU SÖZLEŞMESİ (TEKNİK DİREKTÖR VE ANTRENÖRLERİN HUKUKİ DURUMLARI) SUNUM 267 BİRİNCİ BÖLÜM (TEK TİP) TEKNİK SORUMLU SÖZLEŞMESİ 268 1. (Tek Tip) Teknik Sorumlu Sözleşmesi\\\\\\\′nin A) Konusu 268 B) Kapsamı 268 C) Tanımı 268 2. Sözleşmenin Belirleyici Unsurları 269 A) İş Görülmesi 270 B) Süreklilik 270 C) Ücret 270 D) Bağımlılık 270 E) Anlaşma 271 a) Sözleşmenin Genel Hükümleri Hakkında Anlaşma 271 b) Sözleşmenin Özel Hükümleri Hakkında Anlaşma 271 3. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 271 4. (Tek Tip) Teknik Sorumlu Sözleşmesinin 272 A) Şekli 272 B) Süresi 272 C) Kurulması Ve Hükümlerini Doğurmaya Başlaması 273 a) Kurulma Zamanı 273 b) Sözleşmenin Kurulduğu An İle Hüküm Ve Sonuçlarını Doğurmaya Başladığı An 274 5. Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması 274 A) Eser Sözleşmesi 274 B) Vekalet Sözleşmesi 275 İKİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMEYE AYKTRILIGIN SONUÇLARI, MALİ VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 275 I. Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçlan 275 1) Sözleşmenin Feshini İsteme Hakkı 275 A) Kulübün Sözleşmenin Feshim İsteme Hakkı 275 B) Teknik Adamların Sözleşmenin Feshini İsteme Hakkı 276 C) Fesih İstemenin Şekil Ve Sonuçları 276 II. Mali Ve İdari Uyuşmazlıkların Çözümü 276 1) Genel Olarak 276 2) Uyuşmazlığın Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Tarafından Çözümlenmesi 278 1) Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri 278 2) Tahkim Kurulu Kararlarının Kesin Olması 279 3) Tahkim Kuruluna Başvurulması 279 3) Uyuşmazlığın Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Tarafından Çözümlenmesi 281 XV 4) Uyuşmazlığın Uluslararası Tahkim Kurulu (Cas) Tarahndan Çözümlenmesi 281 ÜÇÜNCÜBÖLÜM SÖZLEŞMENİN SONA EKMESİ VE SONA ERMENİN SONUÇLARI 283 1) Sözleşmenin Sona Ermesi 286 A) Kendiliğinden Sona Erme Nedenleri 283 1) Sözleşme Süresinin Dolması 283 2) Teknik Adamın Ölümü 283 3) Kulübün Tüzel Kişiliğini Kaybetmesi Ve İflası 283 4) Bozucu Şartın Gerçekleşmesi 284 5) Profesyonel Futbol Talimatına Göre Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi 284 a) Teknik Adamın Sözleşmenin Kurulabilmesi İçin Gerekli Şartlan Taşımaması 285 b) Sözleşmenin Kurulmasına Engel Olan Nedenin Sonradan Ortaya Çıkması 285 c) Teknik Adamın Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası Almış Olması 285 B) Fesih Yoluyla Sona Erme 285 C) Karşılıklı Anlaşma Yoluyla Sona Erme 286 2) Sona Ermenin Sonuçlan 286 A) Teknik Adamın Serbest Kalması 286 B) Zarar Gören Tarafın Tazminat İstemesi 286 SONUÇ 287 EKLER 1. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı, 21/01/1991,1990/9492 Es. -1991/305 K 288 2. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Karan, 15/09/1992,1992/2858 Es. -1992/10152 K 289 3. Anayasa Mahkemesi Karan, 10/06/1997,1997/47 Es. -1997/55 K 290 4. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Karan, 28/12/1990,1990/13984 Es. -1990/11144 K 293 5. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Karan, 31/12/2002,2002/9790 Es. - 2002/10380 K 294 KAYNAKÇA 296 7: Av. Fatih KIZMAZ FUTBOL KULÜPLERİ ARASINDAKİ CENTİLMENLİK SÖZLEŞMELERİNİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ 299 1.4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 300 1. Kanunun Amacı ve Kapsamı 300 2. Yasaklanan Faaliyetler : 301 H. REKABETİ KISITLAYAN TEŞEBBÜSLER ARASI ANLAŞMALAR ve UYUMLU EYLEMLER 302 1. Teşebbüs Kavramı 302 A. İktisadi Faaliyet 302 B. Bağımsızlık -.-. 303 C. Devamlılık 303 xyı 2. Rekabeti Kısıtlayan Teşebbüsler arası Anlaşmalar 303 3. Rekabeti Kısıtlayan Teşebbüsler arası Uyumlu Eylemler 305 4. Yaptırımlar 306 A. Cezai Sorumluluk 306 B. Hukuki Sorumluluk 306 C. Tazminat Sorumluluğu 307 SONUÇ 307 KAYNAKÇA 310 8: Arş. Gör. Evren KOÇ SPOR HUKUKUNDA AD (İSİM) HAKKI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER GİRİŞ 313 I. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Adı (İsmi) - Niteliği 313 II. Adın Çeşitleri 314 1. Özad 314 2. Soyad 315 3. Müstear Ad 315 4. Lakap 316 5. Ticaret ÜnvamTüzel Kişilerin Adı 317 III. Adın (İsmin) Korunması 318 1. Genel Olarak 318 2. İnternet Alan İsmi Olarak Sporcu ve Spor Kuruluşlarının Tescili 319 3. Adm Korunduğu Durumlar 320 4. Adı Koruyan Davalar 322 A. Ad üzerindeki hakka yapılan saldırının durdurulmasına yönelik Davalar 322 1. Tespit Davası 322 2. Saldırıya Son Verilmesi Davası 322 3. Önleme Davası 323 B. Zararlann Giderilmesine Yönelik Davalar 323 1. Maddi Tazminat Davası 323 2. Manevi Tazminat Davası 323 SONUÇ 324 KAYNAKÇA 325 9: Av. Saim KORKMAZ SPORTİF KARŞILAŞMALARDA VE ÖZELLİKLE FUTBOL MAÇLARINDA SEYİRCİLERİN ŞİDDET GÖSTERİLERİ VE TAŞKINLIKLARINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ DAİMİ KOMİTESİNİN \\\\\\\"SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EL KİTABI\\\\\\\" PROJESİ İLE TÜRKİYE\\\\\\\′DE Kİ YANSIMALARI GİRİŞ 329 SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ EL KİTABI 331 GİRİŞİMLER VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER .332 A. Kulüp ve taraftarlar Arasındaki İlişkiler 332 B. Kulübün Sosyal Çevresindeki Rolü 333 C. Taraftar Yöneticiliği 333 1. Eğitim Faaliyetleri 334 2. Sosyal Spor 335 3. Sokak Çalışması 335 4. Maç Günleri 335 D. Yerel Yönetimin ve Diğer Kuruluşların Rolü 336 1. Eğitimsel Faaliyetler 336 2. Şiddetin Önlenmesinde Danışma Komitesinin Rolü 337 E. Taraftar Elçilikleri 337 1. Amaç 338 2. İşlev 338 a) Yapı 338 b) Personel Alımı ve İnsan Kaynakları 339 c) Çalışma saatleri 339 d) Yer ve giriş 339 e) Karşılama Olanakları, Servisleri ve bilgi 339 e.l) Maçlar ve turnuva Düzenlemeleri 34Ü e.2) Biletler ve Dağıtımları 340 e.3) Konaklama 340 e.4) Seyahat 340 e.5) Hırsızlık veya Belgelerin kaybolması 341 e.6) Sağlık 341 e.7) Faaliyetler 341 3. Diğer Yönler 341 a) Geçiş Yapılan Şehirlerdeki Elçilikler 341 - b) Yerel bilgi Merkezleri 342 4. Finans 342 5. Refakatçiler 342 F. Uluslararası Turnuva Esnasında Yerli Halk İçin Faaliyetler 343 SONUÇ 344 KAYNAKÇA 346 EK: Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi (T-RV) Daimi Komitesinin sporda şiddetin önlenmesinde sosyal ve eğitici önlemlerin rolü hakkında (2003) 1 sayılı Tavsiye Karan ve sporda şiddetin önlenmesine ilişkin kitapçık (Stazbourg 27 Ocak 2003) 347 Giriş 351 I. Önlem politikasının ardındaki genel ilkeler 351 A. Holiganlığın mevcut durumu 351 1. Kulüpler ve Ligler ._.. 352 2. Uluslararası Turnuvalar 352 B. Sporda şiddet ile mücadelede önleyici tedbirlerin gerekliliği 353 II. Girişimler ve önleyici tedbirler 353 A. Kulüpler ve taraftarlar arasındaki ilişki 353 1. Giriş 353 2. Taraftar yönetmeliği 353 3. Taraftar ilişkilerinden ve taraftar derneklerinden sorumlu kulüp görevlileri 354 4. Taraftar daireleri 354 B. Kulübün sosyal çevredeki rolü 354 1. Toplulukla çalışma 354 2. Stadyumdaki şehir ve şehirdeki stadyum 355 C. Taraftar yöneticiliği 355 1. Taraftarların sosyal ve eğitsel yöneticiliği 355 2. Tanım 356 3. Personel 356 4. Yöntem 356 a. Eğitsel faaliyetler 357 b. Sosyal destek 357 c. Sokak Çalışması 357 d. Maç günleri 358 5. Taraftar yöneticiliği programları ve polis arasındaki ilişki 358 6. Taraftar yöneticiliği alanında uluslararası işbirliği 358 D. Yerel makamların ve diğer mercilerin rolü 359 1. Eğitsel faaliyetler 359 2. Sporda şiddetin önlenmesi için oluşturulan danışma kurullarının rolü 360 E. Taraftar elçilikleri 360 1. Turnuva atmosferi 360 2. Amaç 361 3. İşleyişi 361 a. Yapısı 361 b. Personel alımı ve insan kaynakları •. 362 c. Açılış saatleri 362 d. Konum ve erişim : 362 e. Karşılama tesisleri, hizmetler ve bilgilendirme 363 4. Diğer açılar 363 a. Transit kentlerde dernekler 365 b. Yerel bilgi merkezleri 365 5. Finansman 365 6. Refakatçiler 366 a. Rolü ve görevleri 366 b. Yapısı 366 c. İstihdam, seçim ve eğitim 367 F. Uluslararası turnuvalarda yerel toplumun faaliyetleri 367 a. Bilinçlendirme kampanyası 367 b. Hedeflenen önleme 368 10: Av. Cihangir MARMARA SPORCULARIN SİGORTALANMASI I. SPOR,SPORCU VE SİGORTA TANIMLARI 371 A. Spor Kavramı 371 B. Sporcu Kavramı 371 C. Sigorta Kavramı 372 H. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BAKIMINDAN SPORCUNUN SİGORTALI SAYILMASI 373 Di. ÖZEL SİGORTA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN SPORCUNUN DURUMU 376 A. Genel Olarak 376 B. Can Sigortaları 376 1. Can Sigortasının Türleri 377 2. Sporculann Sigortalanmasında Sigorta Sözleşmesinin Taraflan 379 a. Sigortacı 379 b. Sigortalı 379 c. Sigorta Lehdan 380 d. Sigorta Ettiren 380 IV. POLİÇE VE HASAR PROSEDÜRÜ 382 A. Sporcu Sigortası Kapsamındaki Teminatlar 383 1. Ölüm Teminata 383 2. Sürekli Sakatlık Teminatı 383 3. Gündelik Tazminat 383 4. Tedavi Masraflan Teminata 384 B. Hasar Durumunda Talep Edilen Evraklar 384 1. Tedavi Masraflan İçin Talep Edilenler 384 2. Ölüm Halinde Talep Edilenler 384 3. Sürekli Sakatlık Halinde Talep Edilenler 385 SONUÇ 385 KAYNAKÇA 385 11: Av. Hasan Gürhan ONAT YETİŞTİRME ve DAYANIŞMA TAZMİNATLARI ve BU TAZMİNATLARIN HESAPLANMASI A. GİRİŞ 389 B. YETİŞTİRME TAZMİNATI 390 C. YETİŞTİRME TAZMİNATININ HESAPLANMASI 391 1. Profesyonelliğe Geçişte Tazminatın Hesaplanması ve Ödenmesi 392 2. Futbolcunun Profesyonel Statüsünü Bozmadan Yapcağı Müteakip Tranferlerde Yetiştirme Tazminatının Hesaplanması ve Ödenmesi 392 a) Profesyonel Futbolcunun Alt Kategoriden Üst Kategoride Bir Kulübe Transfer Olması Halinde 392 b) Profesyonel Futbolcunun Aynı Kategorideki Kulüpler Arası Tranfer Olması Halinde : 393 c) Profesyonel Futbolcunun Yüksek Kategorideki bi Kulüpten Düşük, Kategorideki bi Kulübe Transfer Olması Halinde 393 D. FIFA TALİMATINA GÖRE DAYANIŞMA TAZMİNATI ve DAYANIŞMA TAZMİNATININ HESAPLANMASI 397 E. SONUÇ 399 XX KAYNAKÇA 399 12: Av. Ümit ORHAN BOSMAN KARARI ve ULUSLARARASI TRANSFER GİRİŞ 403 1. BOSMAN KARARININ KISA TARİHİ 405 1.1. Bosman Karan\\\\\\\′ndan Önce Transfer Konusundaki Hukuki Durum 405 1.2. Bosman Davasını Hazırlayan Etkenler 405 2. BOSMAN KARARI 407 3. BOSMAN KARARININ ANLAMI 407 4. YENİ YÖNETMELİK 408 4.1. Futbol Camiasının Endişelendiren Konular 408 4.2. FIFA - UEFA Çekişmesi 409 5. BOSMAN KARARI\\\\\\\′NA GÖRE YENİ TRANSFERLERİN TEMEL İLKELERİ 409 6. YENİ TRANSFER DÜZENLEMESİNDE KAVRAMLAR 410 6.1. Yetiştirme Tazminatı 410 6.1.1. Yetiştirme Tazminatına İlişkin Genel Esaslar 410 6.1.2. Yetiştirme Tazminatının Hesaplanması 411 6.2. Dayanışma Katkısı 416 7. BOSMAN KARARININ ETKİLERİ İLE AVRUPA FUTBOLUNDA 2000 YILINDAN SONRAKİ GELİŞMELER 417 7.1. Avrupa\\\\\\\′daki Gelişmeler 417 7.2. Ülkemizde Bosman Karan\\\\\\\′nın Tartışılması 418 7.2.1. Genel Olarak 418 7.2.2. Beşiktaş\\\\\\\′ın Frederico Giunti İçin Federasyona Yaptığı Başvuru 418 8. BOSMAN KARARI SONRASI BENZERİ HUKUKSAL GİRİŞİMLER 419 8.1. Leyla Malaja 419 8.2. Igor Simutenkov 420 8.3. Kulüplerin Milli Takımdaki Oyuncu Sakatlıklarında Tazminat Talep Edebilmesi 421 8.3.1. Abelmajid Oulmers Davası 421 8.3.2. Eric Abıdal (Olimpique Lyon) 421 8.4. UEFA\\\\\\\′dan Gençler İçin Yeni Kural 422 9. BOSMAN KARARININ SONUÇLARI BAKIMINDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ 422 SONUÇ 423 KAYNAKÇA 424 13: Av. Cem PAPİLA FUTBOL HAKEMLERİNİN TÜRK HUKUKUNDAKİ STATÜSÜ I. GİRİŞ 427 II. TARİHSEL GELİŞİM VE TANIMLAMA 428 III. FUTBOLUN ULUSLARARASI VE ULUSAL KURULUŞLARI 430 1. Uluslararası Kuruluşlar 430 1.1. FIFA 430 1.2. IFAB 430 1.3. UEFA 431 2. Ulusal Kuruluşlar 431 2.1. T.F.F. - Türkiye Futbol Federasyonu 431 2.2. T.F.F.H.G.D. - Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 432 IV. ULUSAL FUTBOL MEVZUATINDA HAKEM 432 1. 3831 Sayılı Yasada Hakem 432 2. TFF Kanunu\\\\\\\′nun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statüsünde Hakem 435 3. TFF Futbol Müsabaka Talimatında Hakem 436 4. Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri, Görevleri ile İlgili Talimatta Hakem 437 5. MHK Hakemliğe Giriş, Unvan ve Klasmanlara Ayırma ile Vize Yenileme Kural, Prensip ve Yöntemleri İç Talimatında Hakem 438 6. TFF Futbol Disiplin Talimatında Hakem 439 7. TFF Tahkim Kurulu Talimatında Hakem 440 8. 5149 Sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\\\\\\\′da Hakem 441 V. ULUSLARARASI FUTBOL MEVZUATINDA HAKEM 442 1. Futbol Oyun Kurallarında Hakem 442 2. Hakemin Hukuki ve cezai Sorumluluğu 444 VI. HAKEM KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 44/ 1. Müsabaka Öncesinde 448 2. Müsabaka Sırasında 448 3. Müsabaka Sonrasında 448 VH. DOPİNG VE HAKEM 448 Vffl. SONUÇ 449 KAYNAKÇA 449 14: Tamer SOYSAL (Cumhuriyet Savası) SPORDA BAHİS OYUNLARI I. GİRİŞ 453 II. OYUN, KUMAR, TALİH VE BAHİS KAVRAMLARI 454 2.1.Kavramlara Genel Bakış 454 2.2. Kumar 455 2.2.1. Psikolojik ve Dini Açıdan Kumar 455 2.2.2. Hukuki Açıdan Kumar 457 III. SPOR VE BAHİS 459 3.1. Spor ve Sporcu Kavramları ?. 459 3.2. Düzenleyici Kurumlar 460 3.2.1. Milli Piyango Teşkilatı 460 a. Tarihi 460 b. Teşkilat Yapısı ve Kamuya Sağlanan Kaynaklar 461 c. 5602 sayılı Kanun Sonrası Kamuya Sağlanan Kaynaklar 463 d. Oyunlar 465 1. Milli Piyango 465 2. Hemen Kazan 466 3. Sayısal Oyunlar 466 - Sayısal Loto 467 - Şans Topu 468 - On Numara 468 4. Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler 469 3.2.2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 471 3.2.3. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 473 3.2.4. Türkiye Jokey Kulübü 475 3.3. Spor\\\\\\\′da Bahis Oyunları 477 3.3.1. Yasal Dayanaklar ve Hukuki Nitelik 477 a. Yasal Dayanaklar 477 b. Hukuki Nitelik 480 3.3.2. Bahis Çeşitleri 484 a. Havuz Oyunları 484 b. Sabit İhtimalli Bahis Oyunları 484 3.3.3. Oyunlar 484 a. Spor Toto Oyunu 484 b. İddaa Oyunu 486 1. Yasal Dayanak ve Oyunun Faaliyete Geçirilmesi 486 2. Oyunun Kuralları 491 3. İddaa Oyunu\\\\\\\′nun Türk Sporu\\\\\\\′na Katkıları 495 4. Türkiye\\\\\\\′de Yasa Dışı Bahis Skandali: Gökdeniz Karadeniz ve Diğerleri Olayı 498 c. At Yarışları Bahis Oyunu 500 1. Oyunun Kuralları 500 2. Hipodrom ve Haralar 503 3. Yasak Yoldan At Yarışları Bahis Oyunu Tertiplemek 505 4. Türkiye Jokey Kulübü\\\\\\\′nün Tertip Ettiği Bahis Oyunlarından Elde Edilen Gelirin Dağıtılması 506 IV. SPOR\\\\\\\′DA BAHİS OYUNLARI VE VERGİLENDİRİLMESİ 508 4.1. Şans Oyunları Vergisi 508 4.2. Veraset ve İntikal Vergisi 511 4.3. Katma Değer Vergisi 512 V. SANAL KUMAR VE BAHİS 513 VI. SONUÇ 522 15: Av. Ferda ŞAR YABANCI OYUNCU SINIRLAMASININ TÜRKİYE VE AB HUKUKU AÇILARINDAN İNCELEMESİ GİRİŞ... ..529 BİRİNCİ BÖLÜM YABANCI OYUNCU KAVRAMI, YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE AVRUPA ADALET DİVANI\\\\\\\′NIN BAZI KARARLARI 530 1-Yabancı Oyuncu Kavramı 530 2-Yabancı/Türk Oyuncuların Çalışma Haklarına İlişkin Önemli Kaynaklar 531 I-Uluslararası Sözleşmeler 531 A. Çok Taraflı Sözleşmeler 531 a) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 531 b) Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 531 c) Avrupa Sosyal Şartı 532 d) Avrupa Ekonomik Topluluğu Sözleşmesi 532 e) 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Antlaşması 533 f) 23 Kasım 1970 tarihli Katma Protokol 534 g) Ortaklık Konseyi Kararlan 535 h) İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 536 B. İki Taraflı Sözleşmeler 537 II- Ulusal Düzenlemeler 537 A- Anayasa 537 B-Kanunlar 537 a) Pasaport Kanunu 537 b) Yabancıların Türkiye1 de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun 537 C. İç Hukukta, Türkiye\\\\\\\′deki Yabancdann Çalışma Haklarına Sınırlama Getiren Düzenlemeler 538 3- Avrupa Birliği Adalet Divam\\\\\\\′nm Önemli Bazı Kararlan 538 I- Meryem Demirel Davası 538 II- Salih Zeki Sevince Davası 539 III-Kazım Kuş Davası 540 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK FUTBOL FEDERASYONU MEVZUATI AÇISINDAN YABANCI UYRUKLU OYUNCU/ FUTBOLCU SINIRLAMASI, TFF YÖNETİM KURULU KARARI VE YABANCI OYUNCU SINIRLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 541 1- Türk Futbol Federasyonu Mevzuatı Açısından Yabana Uyruklu Oyuncu/Futbolcu Sınırlaması...541 I- TFF Futbol Müsabaka Talimatı 541 II- TFF Profesyonel Futbol\\\\\\\′ve Transfer Talimatı 541 2- TFF Yönetim Kurulu Kararı 543 3-Yabancı Oyuncu Sınırlamasına İlişkin Görüşler 543 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ MEVZUATINDAKİ YABANCI OYUNCU/FUTBOLCU SINIRLAMASI, AVRUPA LİGLERİNDE OYNAYAN YABANCI OYUNCULARIN ORANI, GEÇEN SEZON AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA KUPASI\\\\\\\′ NDA OYNAYAN BAZI KLÜPLERİN KADROLARINDAKİ YABANCI FUTBOLCU SAYISI, YABANCI OYUNCUNUN AB VATANDAŞI STATÜSÜNDE OYNA MASINA İLİŞKİN KARARLAR VE AYRICA AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI1 NIN VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKE MAHKEMELERİNİN VERDİĞİ ÖNEMLİ BAZI KARARLAR 545 1-Avrupa Birliği Ülkeleri Mevzuatındaki Yabana Oyuncu / Futbolcu Sınırlaması 545 I- İtalya 545 II- İngiltere 545 III- İspanya 546 IV- Fransa 546 V- Almanya 546 VI- Belçika 546 VII- Portekiz 546 VIII- Yunanistan 546 IX- Hollanda 546 X- İskoçya 546 2- Avrupa Liglerinde Oynayan Yabancı Oyuncuların Oranı 547 3- Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası\\\\\\\′nda Geçen Sezon Zirveye Oynayan Bazı Klüplerin Kadrolarındaki Yabancı Futbolcu Sayısı 547 I-Avrupa Şampiyonlar Ligi 547 II-UEFA Kupası 548 4-Yabancı Oyuncunun AB Vatandaşı Statüsünde Oynamasına İlişkin Kararlar 548 I-Kolpak Kararı ; 548 II. Nihat Kahveci Karan 550 5- ABAD ve Bazı AB Üyesi Ülkelerin Mahkemeleri Tarafından Verilen Yabancı Oyunculara İlişkin Kararlar 552 I- Walrave İle Uluslar Arası Bisiklet Federasyonu Arasında Görülen Dava 552 II- Dona ile Montero Klübü Arasında Görülen Dava 553 III- Markatis ile Belçika Basketbol Federasyonu Arasında Görülen Dava 553 IV- Bosman/Liege Klübü- UEFA\\\\\\\" Arasında Görülen Dava 554 V- Lehtonen / Belçika Basketbol Federasyonu Arasında Görülen Dava 554 VI- Grubba ile Almanya Ping Pong Federasyonu Arasında Görülen Dava 554 VII- Deliege / Belçika Judo Federasyonu-Avrupa Judo 555 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AB ÜYESİ ÜLKE VATANDAŞI FUTBOLCUNUN TÜRK OYUNCU STATÜSÜNDE OYNAYIP OYNAYAMAYACAĞI SORUNU 556 1-Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu\\\\\\\′ nun, AB Vatandaşı Futbolcuların Yabancı Oyuncu Statüsünden Çıkarılması Taleplerine İlişkin Kararlan 556 I-Frederico Giunti : 556 A- Frederico Giunti hakkındaki TFF Yönetim Kurulu Kararı 556 B- Frederico Giunti hakkındaki Tahkim Kurulu Karan 559 II-Nicolas Sebastian Anelka 560 2- Futbolda Avrupa Birliği Vatandaşlığı Üzerine Görüşler 562 BEŞİNCİ BÖLÜM YABANCI UYRUKLU FUTBOLCULARIN TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇMESİ 564 1- Türk Vatandaşlığına Geçen Yabancı Uyruklu Futbolcuların, Türk Statüsünde Oynatılabilmesine İlişkin Geçmiş Sezonlardaki Uygulamalar 564 2- Çifte Vatandaşlığa Sahip veya İzinle Vatandaşlıktan Çıkanlmış Futbolcular 565 3- Yabancı Uyruklu Futbolculara! Türk Vatandaşlığına Geçmesine İlişkin Kararlar 565 I- Marco Aerelio 565 II-Marcio Nobre 567 SONUÇ 567 BİBLİYOGRAFYA 570 KISALTMALAR 572