Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (28)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Düzenlenecek Belgeler

Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Düzenlenecek BelgelerSayfa Sayısı
:  
472
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-5929-35-0

30,00 TL

ÖNSÖZ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun büyük bölümleri mülga olmuştur.

5510 sayılı Kanun işveren, sigortalı ve sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) ile olan iş ve işlemlerinde genel olarak bildirim esasına dayandırıldığı görülmektedir. Bu yönüyle 5510 s. K. yapılacak bildirimlerin şekli ve SGK′ya gönderilme usul ve süresinin Yönetmeliklerle düzenleneceği öngörülmektedir. Böylece daha önceden üç farklı belge, form ve bildirgelerle gerçekleştirilen bildirimlerde tek bir standarda düşürülerek iş süreçleri azaltılarak, bürokrasi azaltılmakta, z.axnaa\ ve emek, para kazanılmaktadır.

İşveren, sigortalılar ile sağlık hizmet sunucuları ve diğer ilgililerin bildirimlerine ilişkin belgeler iki temel yönetmelik olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (SSİY) ile Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği′nde (GSSİY) düzenlenerek, eklerinde örnekleri belirlenmiştir. SSİY, sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta işlemlerini, GSSİY ise genel sağlık sigortası hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve genel sağlık sigortası işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ortaya konulmaktadır. Sağlık hizmetlerinin niteliği göz önünde bulundurularak GSSİY′ne atfen Sağlık Uygulama Tebliği′nde sağlık hizmetlerinin içeriği ve belgeleri belirlenmiştir.

Sosyal güvenlik reformunun bildirge, belge ve formlarda yeknesaklığa gidilirken diğer taraftan bunların SGK internet üzerinden bildirimlerini kabul eden bir anlayışla hizmet sunduğu kesimlere kolaylıklar sunmaktadır. Prim ve hizmet bildirimlerinin aylık sigorta primleri bildirgeleri ile takip edilebilmesi, sağlık hak sahipliklerinin aktivasyon işlemleriyle sağlık hizmet sunucularından provizyon alabilmeleri, sonrasında sağlık hizmetlerinin faturalanabilmesi sayılan bu belgelerin SGK bilgi sistemi üzerinden almabilmesiyle mümkün olabilmektedir. Böylece uzun yıllardan buyana sosyal güvenliğe ilişkin bilgiler hesap edilebilir, öngörülebilir ve daha ötesinde sorunlara karşı çözüm sunabilen bilgi alt yapısı kurulmaktadır.

Bu Kitabımızla sosyal güvenlik reformuyla sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası uygulamalarında işveren, sigortalı ve diğer hak sahipleri ile ilgili kişilerin iş ve işlemlerinde kullandıkları belge, dilekçe ve formların, hizmet alıcılara tanıtılması amaçlanmaktadır. Yeri gelmişken bu belgelerin hazırlanmasında büyük emekleri geçen SGK uzmanlarına takdirlerimizi ifade etmekteyiz.

Bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda olduğu gibi bu kitabımızda da yardımlarını esirgemeyen Yaklaşım Yayıncılık ailesine, cesaretlendirici teşviklerinden dolayı Prof. Şükrü KIZILOT, Ekrem SARI SU′ya, tasarım ve sayfa düzeninde bilgi ve tecrübelerini sergileyen Cengiz ŞİMŞİR′e teşekkürlerimizi sunarız.


Mahmut ÇOLAK SGK Müfettişi

Ercüment ÖZTÜRK SGK Başmüfettişi

İÇİNDEKİLER


KISALTMALAR.

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER....

GİRİŞ
I. KISIM
SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARINA YÖNELİK BİLGİ VE BELGELER


BİRİNCİ BÖLÜM
İŞVERENLERLE İLGİLİ BİLGİ-BELGELER


I-İŞYERİ BİLDİRGESİ 23
A-İŞYERİ TANIMI 23
B-İŞYERLERİNİN BİLDİRİLMESİ 25
1- 5510 Sayılı Kanuna Göre 4/a Sigortalı Çalışan İşyerlerinin Tescili 25
a- 4/a Sigortalı Çalıştıran işyerinin Devri veya intikali 27
b- 4/a Sigortalı Çalıştıran işyerlerinin Birleşmesi Nevilerinin Değişmesi
veya Diğer Bir Şirkete Katılması Adi Şirketlerde Yeni Ortak Alınması 27
c- işyerinin Nakli 28
d- Aynı işkolunda Bulunan Birden Çok Kara veya Deniz Yahut Hava
Ulaştırma Araçlarının Tescil işlemi 28
e- Konsorsiyum ve iş Ortaklıkları 28
2- 4/c Kapsamında Sigortalı Çalıştırılan İşyerlerinin Tescili 28
C- İDARİ PARA CEZALARI 30
II- SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ 39
A- 4/a SİGORTALILARININ BİLDİRİLMESİ 39
B-4/b SİGORTALILARININ BİLDİRİLMESİ 40
C- 4/c SİGORTALILARININ BİLDİRİLMESİ 43
D- İDARİ PARA CEZALARI 43
III- İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ 49
A-4/a SİGORTALILARININ BİLDİRİLMESİ 49


B- 4/b SİGORTALILARININ BİLDİRİLMESİ 50
C-4/c SİGORTALILARININ BİLDİRİLMESİ 53
D- KAMU İDARELERİNİN DIŞ TEMSİLCİLİKLERİNDE ÇALIŞANLAR 53
E-İDARİ PARA CEZALARI 54
IV- PRİM VE HİZMET BELGESİ 59
A- 4/a KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN AYLIK PRİM
VE HİZMET BELGESİ 59
B- 4/c (YENİ DEVLET MEMURLARI) KAPSAMINDA SİGORTALI
ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ 60
C- 4/c (ESKİ DEVLET MEMURLARI) KAPSAMINDA SİGORTALI
ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ 61
D- 4/c (YENİ DEVLET MEMURLARI) KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN
İŞYERLERİ İÇİN AYLIK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGESİ 62
E- 4/c (ESKİ DEVLET MEMURLAR!) KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN
İŞYERLERİ İÇİN YILLIK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGESİ 63
F- 4/c (YENİ DEVLET MEMURLARI) KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN
İŞYERLERİ İÇİN YILLIK İTİBARİ HİZMET SÜRESİ PRİM BELGESİ 63
G- 4/c (ESKİ DEVLET MEMURLARI) KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN
İŞYERLERİ İÇİN YILLIK İTİBARİ HİZMET SÜRESİ PRİM BELGESİ 63
H- SİGORTALILARIN EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU 76
I- EK KARŞILIK PRİM TAHAKKUK CETVELİ 79
V-DİĞER İŞLEMLER 81
A- İŞ KAZASI BİLDİRİMİ 81
1- İş Kazalarında İşverenlerin Bildirim Yükümlülüğü 81
a- Eğitim ve Staj Gördükleri işyeri işverenleri 81
b~ Yurt Dışında Meydana Gelen iş Kazalarında 81
2- İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi 82
3- Sigortalı ve Hak Sahiplerinin iş Kazasını Bildirmesi 83
B- ANALIK SİGORTASI OLAYINDA SİGORTALININ İŞE BAŞLAYACAĞI
TARİHİN SGK′YA BİLDİRİLMESİ 88
C- SGK BORCU OLMADIĞINA DAİR YAZI ÖRNEKLERİ 89
D- TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEP FORMU 94
E- E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI BAŞVURU FORMU (TÜZEL KİŞİLER) 98


F- E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI BAŞVURU FORMU (GERÇEK KİŞİLER) 99
G- E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI BAŞVURU FORMU (ADİ
ORTAKLIKLAR/İŞ ORTAKLIKLARI) 99


İKİNCİ BÖLÜM
SİGORTALILARLA İLGİLİ BİLGİ-BELGELER


I- SİGORTALI BİLDİRİM BELGESİ 106
II- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ 106

III- SİGORTALILIK MUAFİYET BELGESİ 107
IV- TAHSİS TALEP VE TAAHHÜT BELGESİ 107
V- SAĞLIK RAPORU ALABİLMEK İÇİN HASTANEYE SEVK TALEBİ 111
VI-SİGORTA SİCİL NUMARALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ 112
VII-T/A11 BELGESİNİN GETİRİLMESİ 112
VIII- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BEYANI 113
IX- İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMESİ 115
X-BANKA VEYA PTT DEĞİŞİKLİĞİNİN TALEBİ 115
XI- BANKAMATİĞİN KAYBELDİLMESİNDE YENİDEN MÜRACAAT 115
XII- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ BORCU TERKİ 115

XIII- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLMESİNİN BİLDİRİLMESİ 115
XIV- EMEKLİLİK VE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ 115
XV- CENAZE ÖDENEĞİ TALEP DİLEKÇESİ 116
XVI- 4/b KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARDA KAZANÇ FORMU 116
XVII- AYLIK VEYA GELİR ALAMAMADA YENİDEN TALEP DİLEKÇESİ VERİLMESİ 117
XVIII- BELEDİYE BAŞKANLARININ TAZMİNAT ALABİLMESİ İÇİN
VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ 117
XIX- EMZİRME ÖDENEĞİ TALEP DİLEKÇESİ 121
XX- ANALIK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ TALEP DİLEKÇESİ 122
XXI- EVLENME ÖDENEĞİ TALEP DİLEKÇESİ 123
XXII- İŞTEN ÇIKIŞ VE ÇALİŞMALARİ GÖSTEREN BELGENİN VERİLMESİNE
DAİR DİLEKÇE 123
XXIII- ÖLÜM AYLIĞI TALEP DİLEKÇESİ 124

XXIV- İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ İMZALANAN
ÜLKELERDEKİ SİGORTALILAR İÇİN BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ 126
XXV-BORÇLANMA DİLEKÇELERİ __ 128
A- 5510/41. MADDEYE İSTİNADEN VERİLECEK DİLEKÇE 128
1- Borçlanılacak Sürelerin Belgelendirilmesi 129
2- Borçlanılacak Sürelerin Prim Tutarının Hesabı, Tebliği ve Ödenmesi 130
3- Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi 130
B- 5510/G.46. MADDEYE İSTİNADEN VERİLECEK DİLEKÇE 132
1- 46. Maddeye Göre Yapılacak Borçlanmalar 132
2- Geçici 4. Maddeye Göre Yapılacak Borçlanmalar ve Yararlanacak Kimseler.. 132
3- Borçlanılacak Sürelerin Prim Tutarının Hesabı ve Ödenmesi 133
C-YURT DİŞİ HİZMET BORÇLANMA DİLEKÇESİ 134
D- BULGARİSTAN HİZMETLERİNİ BORÇLANMA DİLEKÇESİ 141
E-YURT DIŞI HİZMETLERİNDE AYLIK BAĞLANMA TALEP DİLEKÇESİ 143
F- YURT DIŞI HİZMETLERİNDE TAHSİS TALEP BELGESİ 144
G- YURT DIŞI HİZMETLERİ İÇİN YOKLAMA BELGESİ 145


II. KISIM

GENEL SAĞLİK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK BİLGİ VE BELGELER


I- GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ 188
A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR 188
B- GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞININ BAŞLANGICI VE BİLDİRİMİ 192
II- İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ 193
A- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK UYGULAMASI 193
B- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN SİGORTALILARA ÖDENME USULÜ 197
III- HASTA SEVK FORMU 198
IV- 4/a KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İÇİN ÇALIŞABİLİR KÂĞIDI 200
V- ECZANE BİLGİ FORMU 201
VI- KAN VE KAN BİLEŞENLERİ İSTEME FORMU 203
VII- YURTDIŞI TEDAVİLERİ İÇİN HASTA İZLEME ÇİZELGESİ 206


VIII- GÖZLÜKÇÜ/OPTİSYEN BİLGİ FORMU 207
IX- GÖZLÜK CAMLARI FİYAT LİSTESİ 208
X- HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ 212
XI- AYAKTAN TEDAVİLERDE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SINIF
VE KODLARI LİSTESİ 230
XII- DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI LİSTESİ 231
XIII- KEMİK İLİĞİ DOKU BİLGİ BANKALARI LİSTESİ. 232
XIV- KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZLERİ LİSTESİ 232
XV- SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ
ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ 234
XVI- AYAKTA TEDAVİDE SAĞLIK RAPORU (UZMAN HEKİM RAPORU/SAĞLIK
KURULU RAPORU) İLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR LİSTESİ 236

XVII- SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI.. 240
XVIII- TEŞHİS KISALTMALARI LİSTESİ 253
XIX- HASTALIĞA ÖZEL (DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLAR, KİSTİK
FİBROZİS, İNEK SÜTÜ ALERJİSİ VE ÇÖLYAK HASTALIĞI) DİYET
ÜRÜNLERİ İLE TIBBİ MAMALAR LİSTESİ 255
XX- SEVK ZİNCİRİ UYGULANACAK İLLER LİSTESİ 259
XXI- PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ 260
XXII- PROTEZ ORTEZLER VE DİĞER TIBBİ SARF MALZEME LİSTESİ 266

XXIII- BEDELİ ÖDENMEYECEK BASİT SIHHİ SARF MALZEMESİ LİSTESİ 268
XXIV- FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ 270
XXV- DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 283

XXVI- İŞLEM TEKRARI İÇİN SÜRE SINIRLAMA LİSTESİ 290
XXVII- RADYOFARMASÖTİK AJAN TAVAN FİYAT LİSTESİ 295
XXVIII- POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİ (PET) GÖRÜNTÜLEME KLİNİK
UYGULAMALARI 300
XXIX- SAĞLIK KURUMLARI FİYAT LİSTESİ 307
XXX- TANIYA DAYALI İŞLEM LİSTESİ 307
XXXI- SAĞLIK YARDIMI TALEBİ İÇİN BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ 308
XXXII- OTELCİLİK HİZMETLERİ FİYAT LİSTESİ 311
XXXIII- İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİSTESİ 311


XXXIV- AYAKTAN TEDAVİLERDE İLAVE OLARAK FATURALANDIRILABİLECEK
İŞLEMLER LİSTESİ 312
XXXV- AYAKTAN TEDAVİLERDE ÖDEME LİSTESİ 327
XXXVI- HEKİM YETKİLENDİRME TALEP FORMU İLE İŞYERİ HEKİMİ BEYAN
VE TAAHHÜT BELGESİ 328


III. KISIM
ASGARİ İŞÇİLİK


I- ASGARİ İŞÇİLİK GENEL BİLGİSİ 334
II- İNŞAATIN İKMAL EDİLEN KISMININ BİNA MALİYETİNE ORANLARINI
GÖSTERİR CETVEL 336
III- ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI VE BİRİM MALİYETLER 339
A-16/192 EK SAYILI GENELGE EKİNDE YER ALAN ASGARİ İŞÇİLİK
ORANLARI 340
B- ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ
İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ
EKİNDE YER ALAN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 350
C- ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARININ KULLANILMA YÖNTEMİ 365
IV- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ALINMASINA
İLİŞKİN RAPOR DÜZENLEYECEK YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLER VE
SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLERE AİT FAALİYET BELGESİ 371
V- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ALINMASINA
İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORA EKLENECEK ÖZEL
BİNA İNŞAATLARINA AİT HESAPLAMA CETVELİ 373
VI- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ALINMASINA
İLİŞKİN YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALÎ
MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPORA EKLENECEK
İHALELİ İŞLERE AİT HESAPLAMA CETVELİ 374
VII- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ
ALINMASINA İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST
MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPOR 375
IV. KISIM
PRİMSİZ ÖDEMELER


I- YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİNDE BULUNANLAR İÇİN 2022 SAYILI KANUNA
GÖRE BAŞVURU FORMU 379
II-18 YAŞINI TAMAMLAMAMIŞ ÖZÜRLÜ YAKININDAN DOLAYI AYLIK
TALEBİNDE BULUNANLAR İÇİN 2022 SAYILI KANUNA GÖRE BAŞVURU
FORMU 382
A-ÖZÜRLÜ AYLIĞ! 382
B- BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜ AYLIĞI 382
C- ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI 383
III- ÖZÜRLÜLER İÇİN SAĞLIK KURULU RAPORU FORMU 386


V. KISIM
PRATİKLER


I-PRİM ORANLARI 388
A- 4/1-a KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA AİT PRİM ORANLARI 388
B- 4/1-b KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA AİT PRİM ORANLARI 388
C- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ORANI 388
D- BELGE TÜRLERİNE GÖRE AYRINTILI PRİM ORANLARI 389
II- KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ 396
III- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DOLDURULMASINA YARAYAN
KODLAR 428
A- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE BELGE TÜRÜ ALANINA
YAZILACAK KODLAR 428
B- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE EKSİK GÜN NEDENİ HANESİNE
YAZILACAK KODLAR 430
C~ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ
HANESİNE YAZILACAK KODLAR 430
D- 4/1-c′LİLER İÇİN BELGE TÜRÜ ALANINA YAZILACAK KODLAR 431
E- 4/1-c′LİLER İÇİN GÖREVE BAŞLAMA VE AYRILMA SEBEPLERİNİ
GÖSTERİR KODLAR 432


IV- BİR VEYA BİRDEN FAZLA İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN; FİLM,
TİYATRO, SAHNE, GÖSTERİ, SES VE SAZ SANATÇILARI İLE MÜZİK,
RESİM, HEYKEL, DEKORATİF VE BENZERİ DİĞER UĞRAŞLARI İÇİNE
ALAN BÜTÜN GÜZEL SANAT KOLLARINDA ÇALIŞANLAR İLE
DÜŞÜNÜRLER VE YAZARLARIN UĞRAŞI ALANI VE ÇALIŞANLAR 433
V- MÜLGA 506 SAYILI KANUN GEÇİCİ 20. MADDE KAPSAMINDAKİ SANDIKLAR 436
VI- PRİME TABİ OLAN VE OLAMYAN KAZANÇLAR 437
VII- FİİLİ HİZMET ZAMMINA TABİ İŞYERLERİ VE YARARLANMA SÜRELERİ 440
VIII- KAMU İDARELERİ YÖNÜNDEN İŞYERİ KAYITLARINI SAKLAMA SÜRESİ 443
IX- YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TUTARLARI 444
X- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA UYGULANAN AYLİK
FAİZ ORANLARI 444
XI- ASIL VE EK PRİM BELGELERİNDEN KESİLECEK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI.... 445
XII- EMEKLİLİK TABLOSU 445
A- 506 SAYILI KANUNA TABİ ERKEK SİGORTALILAR İÇİN NORMAL
EMEKLİLİK ŞARTLARI 445
B- 506 SAYILI KANUNA TABİ KADIN SİGORTALILAR İÇİN NORMAL
EMEKLİLİK ŞARTLARI 446
C- 2925 SAYILI KANUNA TABİ SÜREKSİZ KADIN-ERKEK TARIM
İŞÇİLERİNİN EMEKLİLİK ŞARTLARI 446
D- 506 SAYILI KANUNA TABİ SAKATLIĞI NEDENİYLE VERGİ
İNDİRİMİNDEN YARARLANANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI 447
E- 506 SAYILI KANUNA TABİ İLERİ YAŞTAKİ KADIN VE ERKEK
SİGORTALILARIN DAHA AZ PRİM ÖDEMEK SURETİYLE EMEKLİLİK
ŞARTLARI 447
F-1479 SAYILI KANUNA TABİ KADIN SİGORTALILARIN TAM EMEKLİLİK
ŞARTLARI 448
G-1479 SAYILI KANUNA TABİ ERKEK SİGORTALILARIN TAM EMEKLİLİK
ŞARTLARI 449
H-1479 SAYILI KANUNDA KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI 449
I- 2926 SAYILI KANUNA TABİ TARIM SİGORTALILARININ EMEKLİLİK ŞARTLARI... 450
i- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNU YÖNÜNDEN EMEKLİLİK 450
XIII- CENAZE ÖDENEĞİ TUTARI 451

XIV- EMZİRME ÖDENEĞİ TUTARI 451
XV- 5510 SAYILI KANUNU′NA GÖRE YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER LİSTESİ 452
XVI- 5510 SAYILI KANUNU′NA GÖRE YAYIMLANAN TEBLİĞLER LİSTESİ 454
XVII- 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARI 457

SONUÇ 465

YARARLANILAN MEVZUAT KAYNAKLARI 467

KAYNAKÇA 472