Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Sosyal Güvenlik Hukukunda Borçlanma

Sosyal Güvenlik Hukukunda BorçlanmaSayfa Sayısı
:  
196
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
975-6809-81-7

16,00 TL

KİTAP SUNUMU


Türk Sosyal Güvenlik Hukuku\′nda \"Borçlanma\" kurumu ilgilendirdiği çalışan kesimi ve işlevi açısından büyük önem arzeder. Yabancı hukuklarda uygulanması bulunmamaktadır. İç hukukumuza ilişkin özgün bir karakter arzeder. Bununla birlikte çalışmama esas teşkil eden normatif düzenlemelerin dayanaklarını uluslararası sözleşmeler ve anayasalarda bulmak mümkündür.

\"Sosyal hukuk\", \"sosyal güvenlik\", \"sosyal sigorta ilişkisi\" \"borç ilişkisi\", \"çalışma ilişkisi\" gibi bir dizi kavramın da incelenme zorunluğu borçlanma kurumuna daha da derinlik kazandırmaktadır.

Çalışmam, sayılan bu nedenlerle kavramlarla başlamıştır. Sosyal güvenlik hukukunun tarihsel gelişimi süreci ele alınmıştır. Yorum tekniklerine yer verilmiştir. Bu yolla herhangi bir sosyal güvenlik normuna yaklaşım tekniği ve verilmesi gereken anlam konusunda okuyucuyu bilgilendirme amaçlanmıştır.

De lega lata yanında de lege ferandaya değinilmiştir. Kazuistik yöntemle içtihatlar seçilmiş, teori ve uygulama arasında denge korunmuştur.

Çalışma öncelikle bir içtihadı birleştirme raporu düzenlemesi ile sınırlı idi. Raporun bilgisayarda yazımı sırasında Turhan Kitabevi sahibi, yayıncısı Turhan Polat kitap olarak çıkarılması teklifinde bulundu. Rapor sunumundan sonra değerli meslekdaşlarım aynı dileklerde bulundu. Kitabın \"Sanatçı Borçlanması\" konusuyla sınırlı çıkmasına günümüz ekonomik ölçeğinde ve faydalılık düşüncesiyle gönlüm razı olmadı. Çalışma \"Yurtdışı Borçlanma\" ve \"Askerlik Borçlanması\" konularıyla genişletilerek zenginlik katılmaya çalışıldı.

Öncelikle hazırlıkta yakın ilgisi ve önemli katkılarıyla Sayın Prof. Dr. Ali Güzel\′e şükranlarımı sunarım. Kitabın tashihinde emeği geçen Sayın Dr. Levent Akın, Sayın Yargıç Ebru Akın\′a; kitabın çıkarılma düşüncesini ilk öneren Sayın Turhan Polat\′a teşvikleri nedeniyle teşekkürlerimi borç bilirim.

Dr. Mustafa KILIÇOĞLU Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi

İÇİNDEKİLER


SUNUM V
YARGICIN TEŞEKKÜRÜ VH
SEÇİLMİŞ LİTERATÜR XV
KISALTMALAR v: XIXBİRİNCİ BÖLÜM
SANATÇI BORÇLANMASI

§ 1. HAZIRLIK BELGELERİ VE ÖN BİLGİLER 1
1. İçtihadı Birleştirme Konusu 1
2. İçtihadı Birleştirme İstemi 1
3. Başkanlık Görüşleri 9

a) 10. Hukuk Dairesi Başkanlığı Görüşü 9
b) 21. Hukuk Dairesi Başkanlığı Görüşü 11
c) Hukuk Genel Kurulu Başkanlığının Görüşü 12
4. Daire Kararlan 13
a) 10. Hukuk Dairesi Kararları 13
b) 21. Hukuk Dairesi Kararlan 18
c) Hukuk Genel Kurulu Kararı 21

5. Ön Rapor 28
6. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 8.10.1999 gün ve 112 sayılı
Kararı 30
7. Yargıtay Birinci Başkanlık Görevlendirme Yazısı , 31
8. Yasal metinler 32
9. İçtihadı Birleştirme Konusunun Sınırlandırılması 33
§2 İNCELEME 33
1. Kavramsal Yaklaşım 33
a) Sosyal güvenlik 33
b) Sosyal güvenlik hakkının Anayasa içi bağları ve Anayasa
sistematiği içindeki yeri 37
c) Sigortalılık kavramı 38
d) Sosyal sigorta ilişkisi 39
aa) Genel olarak 39
bb) Şematik yaklaşım 40
cc) Taraf yükümlülükleri 41
dd) Sosyal sigorta ilişkisinin tespiti ve hizmet borçlanması 42e) Çalışma İlişkisi-Hizmet İlişkisi Kavramları 42
aa) Çalışma ilişkisi 42
bb) Hizmet ilişkisi (Çalışma ilişkisi) 43
aaa) Hizmet sözleşmesi kavramı 43
aaaa) Ön bilgiler özellikle tanımı 43
bbbb) Öğeleri 43
cc) Hizmet ilişkisi ile çalışma ilişkisinin farkları 46
f) Sosyal güvenliğin finansmanı ve akçalı sorunlar 47
g) Sanatçı kavramı 48
2. Normatif Yaklaşım 50
a) Önbilgiler , 50
b) Sanatçıların 506 sayılı Sosyal Sigortalar kapsamına alınması 50
c) Borçlanma yasaları 51
aa)2167 sayılı Yasa ve borçlanma hükümleri 51
bb) 2959 sayılı Yasa ve borçlanma hükümlerf 52
cc)3395 sayılı Yasa ve borçlanma hükümleri 53
dd) 4056 sayılı Yasa ve borçlanma hükümleri 54
§3. DAİRE KARARLARI VE BAŞKANLIK GÖRÜŞLERİNİN
ANALİTİĞİ 55
1. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararlarının ve Başkanlık Görüşünün
Analitiği 55
a) Karar analitikleri 55
b) Başkanlık görüşünün analitiği 57
2. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararlarının ve Başkanlık Görüşünün
Analitiği 57
a) Karar analitikleri 57
b) Başkanlık görüşünün analitiği 58
3. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı ve Birinci Başkanvekilinin
görüşü 58
a) Karar analitikleri 58
b) Birinci Başkanvekilinin görüşü 60
§4 HUKUKİ DEĞERLENDİRME 61
1. 2167 sayılı Yasanın Doğuş Nedeni ve Amacı 61
2. 2167 sayılı Yasa \"Hizmet Sözleşmesinin\" varlığını aramış mıdır?.... 61

a) Genel olarak 61
b) Normun değerlendirme yöntemi ve yorumu 64
aa) Normun değerlendirme yöntemi 64
bb) Normun yorumu 66
3. 4056 sayılı Yasanın Doğuş Nedeni Ve Amacı 67
4. 4056 sayılı Yasanın Yorumu 69

§5. KİŞİSEL DÜŞÜNCEM 70

§6\′. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME SONUCU VE SONRASI 74
1. Yargıtay İçtihadları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı 74
2. İçtihadı Birleştirme Sdrırası Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin İlke
Kararı 76


İKİNCİ BÖLÜM YURTDIŞI BORÇLANMA


§ 7.NORMATİF DÜZENLEME .*. 81
1. Genel Olarak 81
2. Yurtdışı Hizmet Borçlanmasının Yasal ve Kavramsal Analitiği 82

a) Kişiye Yönelik Koşullar 82
b) Değerlendirilecek Borçlanma Sürelerine İlişkin Koşullar 83
c) Değerlendirmeye Esas Belgeler 83
d) Borçlanma İşlemleri Yürütecek ve Başvurulacak Kurumlar 84
aa) Borçlanma işlemlerini yürütecek kurumlar 84
bb) Başvurulacak kurumlar 84
cc) Başvuruya eklenecek belgeler 84
e) Sigortalılığın Başlangıcı ve Borç Tutarının Hesabı 85
f) Borçlanmadan Vazgeçme 86
g) Kısmi Aylığın Tam Aylığa Çevrilmesi 86
h) Transfer edilen primlerin iadesi 87
ı) Kesin Dönüş Olgusu 87
§ 8. ÖĞRETİNİN YAKLAŞIMI 88
§ 9. YARGITAYIN YAKLAŞIMI 90
1. Kesin Dönüş İle İlgili Yargıtay Uygulaması 90
2. Yaşlılık Aylığının Kesilmesi 120
3. Dövizle Borçlanma 121
4. Kısmi Borçlanma 122
5. 2147 sayılı Yasanın Getirilişi 123


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ASKERLİK BORÇLANMASI


§ 10.NORMATİF DÜZENLEME 127
1. Genel Olarak 127
2. Tarihsel Gelişim Süreci 127

a) İşçilerin sosyal güvenliği yönünden 127
b) Bağımsız çalışanların sosyal güvenliği yönünden 128
3. Askerlik Borçlanmasının Koşulları 128
a) İşçiler Yönünden 128
b) Bağımsız çalışanlar yönünden 129
XIII
§11. YARGITAYIN YAKLAŞIMI. 129
1. Yargıtayın Askerlik Borçlanması Esaslarına İlişkin Yaklaşımı 129
2. Hak Düşürücü Süreye İlişkin Yaklaşım 141


EK BELGELER:


EK. 1: 4056 sayılı Kanun-Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun 143
EK. 2: 4056 Sayılı-Kanunun Gerekçeleri 145
EK. 3: Ankara Milletvekili Ali Dinçer\′in Teklifi 150
EK. 4: Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 151
EK. 5: Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının Teklifi.. 154
EK. 6: Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 156
EK. 7: 4056 Sayılı Yasanın Görüşme Tutanakları 158
EK. 8: 2167 Sayılı Yasanın İlgili Hükümleri 162
EK. 9: 2167 Sayılı Kanunun Gerekçesi 166
EK. 10: Hükümetin Teklifi-506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ek
Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı.... 169
EK. 11: 2167 Sayılı Yasanın Görüşme Tutanakları 170
EK. 12: 506 Sayılı Kanuna 2167 Sayılı Kanunla Eklenen Ek-10 Madde Uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür, Turizm ve Tanıtma
Bakanlıkları Tarafından Birlikte Saptanan Uğraşı Alanları 173
EK. 13: Yargıtay Başkanlığınca Verilen İçtihatları Birleştirme Dosyası ile
Birleştirilmesi İstenen Dilekçeler ....: 177
EK. 14: Danıştay Onuncu Dairesinin 2.2.1999 gün 8398-353 sayılı
Kararı 184
EK. 15: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti
Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Sözleşme 192