Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (139)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Soru ve Cevaplarla Miras El Kitabı

Soru ve Cevaplarla Miras El KitabıSayfa Sayısı
:  
496
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5405-5

109,00 TLBu kitapla; miras hukuku kapsamına giren bir çok dava konusunun çözüme kavuşturulması ve soruların hemen yanıtlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kitap, soru/yanıt biçiminde pratikleştirilerek, özellikle yoğun uğraş ve hesaplama gerektiren "miras ve saklı paylar, tenkis, denkleştirme" gibi konularda örnekler sunulmuştur. 


Bunun yanında; Miras Davalarında Dava Açma Süresi Nedir?, Yasal Mirasçılar Kimlerdir?, Sağ Kalan Eşin Miras Payı Ne Miktardadır?, Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Nasıl Açılır?, Miras Nasıl Reddedilir?, Vasiyetname İptali Nasıl Olur?, Tenkis Davası Nasıl Açılır?, Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Yapılır?, Mirastan Nasıl Feragat Edilir?, Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? gibi soruların ve daha fazlasının cevabına kitapta yer verilmiştir. 


Konu Başlıkları


Miras ve Saklı Paylar


Tenkis


Denkleştirme


Hesap Örnekleri


Mirastan Çıkarma


Mirastan Yoksunluk


İÇİNDEKİLER

İçindekiler


Önsöz  7


Bölüm 1


MİRAS DAVALARINDA


HUKUK USULÜ


1. Miras Bırakanın Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Kanunun Uygulanacağı  25


2. Uygulamada Yoğun Biçimde Açılan Miras Davaları  25


3. Uygulamada Tanımıyla Miras Davaları ve İlgili Yasa Maddeleri Çizelgesi  26


4. Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  28


5. Mirastan Doğan Davalarda Yetki  29


6. Miras Davalarında Görev  31


7. Miras Davalarında Amaç  33


8. Miras Davalarında Dava Açma Süresi  35


9. Miras Davalarında Taraflar  37


10. Hükmün Niteliği ve Etkisi  47


Bölüm 2


YASAL MİRASÇILAR–MİRAS VE SAKLI PAYLAR


(TMK m. 495–501; 506)


1. Mirasta Kaç Türlü Hısımlık Vardır?  61


2. TMK’da Kabul Edilen Zümreler Arası Öncelik İlkesi Ne Demektir?  61


3. Yasal Mirasçılar Kimlerdir?  63


4. Alt Soy (Birinci Derece) Mirasçılığı Nedir?  63


5. Mirasta Tasarruf Edilebilir Kısım Nedir?  65


6. Saklı Paylı Mirasçı  66


7. Alt Soy–Diğer Mirasçıların Miras ve Saklı Payları  67


8. Ana–Baba Hangi Halde Ne Oranda Mirasçı Olur, Saklı Payı Var Mıdır?  69


9. Büyük Ana ve Büyük Babanın Mirasçılığı Nasıldır?  72


10. Sağ Kalan Eşin Miras ve Saklı Payı Ne Miktardadır?  73


11. Boşanma Davası Sırasında Eşlerden Birinin Ölmesi Halinde Sağ Kalan Eş Mirasçı Olur mu?  75


12. Ölümle Mal Rejiminin Tasfiyesi Ne Suretle Yapılır?  77


13. Eşin Miras Hakkı İle Edinilmiş Mallara Katılma Hakkı Birbirinden Farklı mıdır?  86


14. Evlilik Dışı Hısımların Mirasçılığı Nasıldır?  87


15. Devlet Hangi Koşulla Mirasçı Olur?  88


16. Ölümle Mirasçılara Geçen ya da Geçmeyen Hak ve Alacaklar Nelerdir?  90


17. Örnekli Miras Payı ve Saklı Payı Hesaplama  91


Bölüm 3


MİRASÇILIK BELGESİNE KONU MİRAS PAYLARI


1. Mirasçılık Belgesinde Mirasçıların Konumlarına Göre Örnekli Miras Payları  99


2. Evliliğin İcrası Sırasında İyi Niyetli Olmayan Sağ Kalan Eşe Verilen Mirasçılık Belgesinin İptalini Mirasçılar İsteyebilir mi?  105


3. Atanmış Mirasçı, Diğer Mirasçıların Aldığı Belgeye Rağmen Hasımsız Olarak Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası Açabilir mi?  107


4. Mirasçı Atanan Bakım Borçlusu, Mirasçılık Belgesi İsteminde Bulunabilir mi?  108


5. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Kimlere Karşı Açılabilir?  109


6. Ön Mirasçı Sağ İken Art Mirasçı Mirasçılık Belgesi İsteyebilir mi?  109


7. Mirası Reddedenin Payı ve İntikali Mirasçılık Belgesinde Gösterilmeli midir?  110


8. Vasiyetnameyi Açan Sulh Hakimi Veraset Belgesi Verebilir mi?  111


Bölüm 4


ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR


A. VASİYET (TMK m. 531–544)  113


1. Vasiyetnamenin Açık Olmadığı, Muğlak Olup, Geniş Tabirler Kullanıldığı İddiası, Vasiyetnamenin İptalini Gerektiren Bir Neden midir?  113


2. Vasiyetnamede; “Fakir ve Kabiliyetli Çocukların Okutulması veya Hayır İşlerine Tahsis Ediyorum” İfadesi Umumi Tabir Olup, Yani Genel ve Geniş Bir Tabirle Yapılan Vasiyetnamenin Kanunen Geçerli Olmadığı İddiası Vasiyetnamenin İptali Nedeni Sayılabilir mi?  113


3. Vasiyetnamede Vasiyetçinin, “Bütün Menkul Mallarını Vasiyet Etmesini ve Taşınmaz Mallarının Tapu Numarası Belirtilmeden Filan Köyde” Şeklindeki İfadelerin İptal Nedeni Olması Mümkün müdür?  114


4. Vasiyet Tanıklarının “El Yazısı İle Şerh Verip, İmza Etmeleri Gerekirken” Buna Uymamaları Bir İptal Nedeni midir?  114


5. Okur Yazar Olmayan Vasiyetçinin Noterde Düzenlettirdiği Vasiyetnamede Tanıkların Vasiyetçiyi Tasarrufa Ehil Gördüklerine İlişkin Beyan Şerhinin Bulunmaması Vasiyetnameyi Şeklen Geçersiz Kılar mı?  115


6. Vasiyetnameye Karşı Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Hukuksal Nedeniyle İptal Davası Açılabilir mi?  115


7. Vasiyetçinin Birden Çok Vasiyetnamesinin Bulunması, Herhalde Birisinin Geçersizliğini Gerektirir mi?  116


8. Hangi Halde Zaman Sınırlamasına Gerek Duymadan Vasiyetnamenin İptali İleri Sürülebilir?  117


9. Vasiyetnamenin İfası İçin Sulh Hakimi Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atayabilir mi?  117


10. Vasiyetnamede –Evlenme Yasağı– Konulması Şahsiyet Hakkına Aykırı Olması Nedeniyle İptalini Gerektirir mi?  118


11. Vasiyetteki Yükümlülük İle Belirli Mal Vasiyeti Arasında Ne Gibi Farklar Vardır?  118


12. Vasiyet Alacaklısı, Vasiyet Konusu Malın Vasiyetçi Tarafından Temlik Edilmesi Tasarrufuna Karşı Muvazaa İddiasında Bulunabilir mi?  119


13. Vasiyetin Yerine Getirilmesi Davası Kimlere Karşı Açılabilir?  121


14. Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Talebi Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescili Niteliğinde midir?  122


15. Atanan Mirasçı, Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Davasını Açmak Zorunda mıdır?  123


16. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Sulh Hakiminin Görevi Nedir?  123


17. Vasiyet Alacaklısının Önce Ölmesi Nedeniyle Vasiyetnamenin İptali İstenebilir mi?  124


18. Vasiyetnamenin İptali Davasının Süresinde Açılıp Açılmadığı Resen Gözetilmeli midir?  125


19. Miras Bırakan, Terekesinde Bulunmayan Malı Vasiyet Edebilir mi?  127


20. Belirli Mal Vasiyet Lehtarının Vasiyetnamede İsmen Gösterilmesi Zorunlu mudur?  128


21. Yasal Mirasçı İle Atanmış Mirasçı Lehine Belirli Mal Vasiyetinde Bulunulabilir mi?  128


22. Vasiyet Konusu Belirli Malın Miras Bırakan Tarafından Satışının Vaat Edilmesi, Vasiyet Yükümlüsünü Yerine Getirme Borcundan Kurtarır mı?  129


23. Şartlı Belirli Mal Vasiyetinde, Vasiyet Lehtarının Malı Kazanabilmesi İçin Öngörülen Şartın Gerçekleşmesi Zorunlu mudur?  129


24. Belirli Mal Vasiyet Alacaklısı, Doğrudan Tapuya İbraz Ettiği Vasiyetname İle Adına Tapu İntikali Yaptırma Olanağına Sahip midir?  131


25. Atanmış Mirasçının, Vasiyetin Yerine Getirilmesi Davası Açmasında Hukuki Yararı Var mıdır?  131


26. İptal Edilen Vasiyetname İçeriğinin Yerine Getirilmesi Hangi Halde Mümkün Olabilir?  134


27. Vasiyetname İfa Edilmese Bile Tenkis Davası Açılabilir mi?  135


28. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Karşı Çıkılmamış Olması Tenkis Davası Açmaya Engel midir?  136


29. Resmi Vasiyetnameyi Vasiyetçinin “Okudum” Şeklindeki Beyanı Ne Derece Bağlayıcıdır?  136


30. Resmi Vasiyetnamede Tanıkların Şerhi Ne Yönde Olmalıdır?  136


31. Vasiyetnamede Yer Alan Şart ve Yükümlülük Kavramları Arasında Ne Gibi Farklar Vardır?  137


32. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Kararı Kesinleşince Davalı Elindeki Malların Geri Verilmesini Sağlar mı?  140


33. Resmi Vasiyetname İçeriğinin Tanıklara Bildirilmesi Zorunlu mudur?  140


34. Kanunda Kişilere Vasiyetname İle Hangi Tasarrufları Yapabilme Yetkisi Verilmiştir?  141


35. El Yazılı Vasiyetnamedeki Düzeltme ve Eklemeler Geçerli Olur mu?  142


36. El Yazısı Vasiyetnamede Çizintilerin Varlığı Vasiyetnameyi Geçersiz Kılar mı?  143


37. Görme Özürlüler (Körler) ve Sağır–Dilsizler Resmi Vasiyetname Düzenletebilirler mi?  143


38. Mirastan Çıkarma (Iskat) Hükmünü Kapsayan Vasiyetnamenin İptali İstenebilir mi?  143


39. Belirli Mal Bırakmayı İçeren Vasiyetten Vasiyetçi Hayatta Yaptığı Bir Tasarrufla Dönmüş Sayılır mı?  144


40. Noter Görevlisinin Vasiyetçiyi Hakaret Etmesinden Dolayı Sorumluluğu İçin Öncelikle Devlet Aleyhine İdari Yargıda Dava mı Açmak Gerekir?  145


41. Ortak Vasiyet Nedir? Ortak Vasiyet Türleri Nelerdir, Tahvil Teorisi Nedir?  146


42. Miras Bırakanın Sebepsiz Zenginleşmesinden Kaynaklanan Borç Tereke Borcu mudur ve Bundan Mirasçılar Sorumlu mudur?  147


43. El Yazılı Vasiyetnamenin Kaç Unsuru Vardır?  149


44. Vasiyetnameye Konu Altsoya Yapılan Temlikin İfasının İstenmesi Mümkün müdür?  150


45. Atatürk’ün Vasiyeti Bozulamaz. Vasiyetnamenin Yorumlanması, Tespit Davasına Konu Olamaz  151


46. Vasiyet Serbestisi Hakkının Kullanılması Nasıl Olur?  155


47. Vasiyetname İle Vasiyetname Tasarısı Birbirinden Hangi Ölçütle Ayrılır?  156


48. Tereke Alacaklılarının Hakları İle Vasiyet Alacaklısının Haklarında Ölçüt Nedir?  156


49. Yargıtay Kararlarına Göre Vasiyetnamenin Şekil Yönüyle İptali Nedenleri Nelerdir?  157


B. MİRAS SÖZLEŞMESİ (TMK m. 545–548)  160


1. Miras Sözleşmesi Hangi Şekle Tabidir?  160


2. Miras Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Nedir?  160


3. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması Kaç Türlü Mümkündür?  161


4. Tasarruf Edilebilir Kısmın Daralması Yüzünden Önceki Kazandırmalar Hükümsüz mü Sayılır?  164


5. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması Davasında Usul Hükümleri Nedir?  165


6. Miras Sözleşmesinde Tarafların Hukuki Durumları Nasıldır?  166


Bölüm 5


TENKİS DAVALARI


A. DAVANIN AÇILMASI VE TARAFLARI YÖNÜYLE  169


1. Tenkis ve Tenkis Davasının Anlamı Nedir?  169


2. Vasiyetname İfa Edilmese Bile Tenkis Davası Açılabilir mi?  170


3. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Karşı Çıkılmamış Olması Tenkis Davası Açmaya Engel midir?  171


4. Saklı Payına El Atılan Her Mirasçı Tek Başına Tenkis Davası Açabilir mi?  171


5. Tenkis Davası Miras Bırakanın Sağlığında Açılabilir mi? Açıldığı Takdirde Verilen Hüküm Ölümünden Sonra Açılan Tenkis Davasına Kesin Hüküm Oluşturur mu?  171


6. Tenkis Davası Açmak İçin Miras Ortaklığına Temsilci Atanması İstenebilir mi?  172


7. Muvazaa Davası Devam Ederken, Tenkis Davasının Açılması Halinde Derdestlik Nedeniyle Davanın Reddi Gerekir mi?  173


8. Miras Payının Diğer Mirasçıdan İstenmesi Tenkis Davası Yoluyla mı Mümkündür?  173


9. Miras Payını Sözleşme İle Devir Alan Kişi Tenkis Davası Açabilir mi?  174


10. Tenkis Davası Açma Hakkı Mirasçılara Geçer mi?  175


11. Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Vekilin Mirasçılar Zararına İşlem Yapması Tenkise Konu Olabilir mi?  176


12. Tenkis Davasını Mirasçının Sıfatına Göre Kimler Açabilir?  176


B. DAVANIN KONUSU VE TARAF SIFATI YÖNÜYLE  178


1. Miras Bırakanın Hangi Tür Tasarrufuna Karşı Hangi Dava Açılmalıdır?  178


2. Miras Bırakandan Kalan Tapusuz Taşınmazın Kullanılmasına Yönelik El Atmanın Önlenmesi Davası Hangi Mahkemede Görülmelidir?  181


3. Tenkise Konu Birçok Taşınmazın Her Birinin Bölünebilirliği Araştırılmalı mıdır?  181


4. İvaz İlave Edilerek Denkleştirme Sağlanmak Suretiyle Seçme Hakkı Önlenebilir mi?  182


5. Miras Bırakanın Sağlığında Altsoyuna Taşınır Mal Bağışlaması Tenkise Konu Olur mu?  182


6. Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstenebilir mi?  184


7. Saklı Pay Sahibi Mirasçıların Tenkis Davası Açabilmesi İçin Hangi Koşullar Aranmalıdır?  185


8. Tenkis Davası Açmak İçin Saklı Pay Sahibi Mirasçı Olmak Yeterli midir?  186


9. Üçüncü Kişiye Karşı Tenkis Davası Açılabilir mi?  186


10. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesiyle Saklı Payın Zedeleme Kastının Belirlenmesinde Öne Çıkan Ölçütler Nedir?  187


C. HUKUK YARGILAMA USULÜ YÖNÜYLE  190


1. Tenkis Talebi Hangi Hukuki Kalıba Göre Değerlendirilmelidir?  190


2. Tenkis Davasında Gider ve Delil Avansının Yatırılmamasının Sonuçları Nedir?  191


3. Dava Hukuki Yarar Yokluğu veya Esastan Reddedildiğinde Davalı Yararına Maktu/Nispi Vekalet Ücretinden Hangisine Hükmedilmelidir?  192


4. Gerekçeli Tenkis Hükmü Kısa Karar Aykırı İse Hüküm Bozulmalı mıdır? Bozmadan Sonra Yerel Mahkeme Önceki Kararla Bağlı mıdır?  194


5. Yargılamada Belirlenen Dava Değerine Göre Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Olunur mu?  195


6. Tenkis Davası Dilekçesinde Ne Miktar Saklı Payın İhlal Edildiğini Belirtmek Gerekir mi?  195


7. Süresinde Cevap ve Delil Bildirmeyen Davalının Ön İnceleme Duruşması Yapılmadan, Delil Listesi Sunmasına Olanak Var mıdır?  196


8. Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmamışsa, Islah Yoluyla İstek Arttırılabilir mi?  197


9. Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Nedeniyle Yerel Mahkemece Bozma Yapılmadan Resen Davanın Düşürülmesine Karar Verilebilir mi?  199


10. Tanık Dinlenmesi Sırasında Salonda Bulunan Tanığın Dinlenmesi Talebi Reddedilir mi?  199


11. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilebilir mi?  200


D. TENKİS HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?  202


1. Genellikle  202


2. Tereke Miktarının Belirlenmesi  204


3. Örnekli Hesaplamalar  206


Bölüm 6


DENKLEŞTİRME


A. DENKLEŞTİRME ŞEKLİ VE HESAPLAMALAR  217


1. Mirasçının Seçme Hakkı  217


2. Mirasçının Aldığını Aynen Geri Vermesi  219


3. Mirasçının Miras Payına Mahsuben Geri Vermesi  220


4. Miras Payını Aşan Kazandırmalar  222


5. Denkleştirme Değeri  223


6. Örnekli Denkleştirme Uygulaması  225


B. YARGI KARARLARINA GÖRE ÖRNEKLİ OLAY/SORU/YANIT  227


1. Miras Bırakanın Alt Soyuna Nakit Para Vermesi  227


2. Miras Bırakanın Eşine Yaptığı Karşılıksız Kazandırma  227


3. Miras Bırakanın Malını Satıp Altsoyuna Vermesi  228


4. Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Menkul Eşyanın Götürülmesi  229


5. Miras Bırakanın Kardeşi Yararına Taşınmazını Temlik Etmesi  229


6. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Konu Malın Terekeye İadesi İstemi  230


7. Sağ Kalan Eşin Katılma ve Miras Payı Alacağını İstemesi  231


8. Vasiyetnameye Konu Altsoya Yapılan Temlikin İfasının İstenmesi  232


9. Miras Bırakanın Sağlığında Altsoyuna Taşınır Mal Bağışlaması  233


10. Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstemi  235


11. Kadastro Tespiti Öncesi Murisin Bağışı İle Oluşturulan Kaydın İptali İstemi  236


12. Mirasçı Gizlenerek İntikal Ettirilen Tapu Kaydının İptali İstemi–Islah  237


Bölüm 7


MİRAS NEDENİYLE İSTİHKAK DAVASI


1. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Öteki Davalardan Farklılığı Nedir?  239


Bölüm 8


MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA


1. Genel Olarak Mirasçılıktan Çıkarma Nedir ve Ne Şekilde Yapılabilir?  247


2. Mirastan Çıkarmayı İçeren Vasiyetname Başka Hangi Nedenlerle İptale Konu Olabilir?  249


3. Mirasçılıktan Çıkarma Sebebi İspat Edilememiş veya Sebep Belirtilmemişse Tasarrufun Sonucu Nedir?  249


4. Mirasçılıktan Çıkarma Nedeninde Muris, “Açık Bir Yanılgıya” Düşmüşse Tasarrufun Sonucu Nedir?  251


5. Miras Bırakanın Tüm Malvarlığını Vasiyetnameyle Birine Bırakması, Mirasçısını Mirasçılıktan Çıkarma Olarak Kabul Edilebilir mi?  251


6. Mirasçılıktan Çıkarma Sebebinin Tespiti İçin Yargıya Başvurulabilir mi?  251


7. Hangi Mirasçılar, Mirastan Çıkarma Tasarrufuna Karşı Dava Açabilirler?  253


8. Kısmen Mirasçılıktan Çıkarma Mümkün Olur mu?  253


9. Mirastan Çıkarma Tasarrufu Af İle Ortadan Kaldırılabilir mi?  254


10. Mirastan Çıkarılanın Altsoyunun Varlığı ya da Yokluğu Ne Gibi Hukuki Sonuç Doğurur?  254


11. Miras Bırakan Mirasçılıktan Çıkardığı Mirasçısının Saklı Payı Üzerinde Tasarrufta Bulunabilir mi?  254


12. Miras Bırakan Mirasçılıktan Çıkardığı Mirasçı Yararına Belirli Mal Vasiyetinde Bulunabilir mi?  255


13. Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufuna Karşı Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçının “İtiraz Nedenleri” Neler Olabilir?  255


14. Kaç Türlü Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) Türü Vardır, Çıkarma Nedenleri Nelerdir?  256


15. Mirastan Çıkarma Sebebinin Varlığını Kim İspat Edecektir?  260


16. Uygulamada Mirasçılıktan Çıkarma Nedeni Sayılmayan Hangi Olgular Örnek Gösterilebilir?  261


17. Gelecekteki Muhtemel Olaylara Dayanarak Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufu Yapılabilir mi?  262


18. Miras Bırakanın Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufu Hangi Durumda Geçerli ya da Geçersiz Olur?  262


19. Mirasçılıktan Çıkarma, Mirası Ret vs. Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Midir?  263


20. Vasiyetname İle Oğul ve Torunların Mirasçılıktan Çıkarılması Mümkün müdür?  264


21. Hangi Halde Çıkarılanın Alt Soyu Saklı Payını İsteyebilir?  264


22. Mirastan Çıkarılan Mirasçı Hangi Halde İptal ya da Tenkis Davası Açabilir?  264


23. Miras Bırakanın Mirasçısını Mirastan Çıkarma Sayılmayan Tasarrufu Hangisidir?  265


24. Mirastan Çıkarmanın Benzer Diğer Tasarruflardan Farkı Nedir?  266


25. Mirasçılıktan Çıkarmanın Sonuçları (Hükümleri) Nedir?  267


26. Mirastan Çıkarma Tasarrufunun Sonuçlarının Etkisi (Örnekli Hesaplamalar)  271


Bölüm 9


MİRASTAN YOKSUNLUK


1. Mirastan Yoksunluk ve Sebepleri Nedir?  275


2. Mirastan Yoksunluk Hangi Mirasçının Altsoyuna Etkiler?  276


3. Mirastan Yoksunluk İçin Mahkeme Hükmüne ya da Miras Bırakanın Tasarrufuna İhtiyaç Var mıdır?  277


4. Yasal Altsoy Dışında, Yoksunluktan Diğer Hangi Mirasçılar Etkilenir?  277


5. Mirastan Yoksunluk İle Mirasçılıktan Çıkarma Arasında Genel Fark Nedir?  279


6. Mirastan Yoksunluğun Kişisel Olmasından Amaç Nedir?  279


7. Mirastan Yoksunluğun Nispi Olmasından Amaç Nedir?  279


8. Mirastan Yoksunluk Hangi Andan İtibaren Hüküm Doğurur?  280


9. Mirastan Yoksunluk, Miras Bırakanın Belirlediği Yükümlülüklerden Yararlanmayı da Etkiler mi?  280


10. Miras Bırakandan Önce Ölen Yasal Mirasçı, Atanan Mirasçı ve Vasiyet Alacaklısının Altsoyuna Hak Geçer mi?  280


11. Mirastan Yoksunluk, Mirasçı Olabilmenin Bir Koşulu mudur?  281


12. Mirastan Yoksunluk Mirasçılık Belgesi İstenmesini Engeller mi?  281


13. Mirastan Yoksunluk Miras Bırakanın Tasarruf Nisabını Etkiler mi?  282


Bölüm 10


MİRASIN REDDİ


1. Genel Olarak Mirasın Reddi Nedir? Uygulamada Hangi Tür Davalar Açılmaktadır?  285


2. Mirası Reddeden Mirasçının Alacaklıları Reddin İptali Davası Açabilirler mi?  286


3. Mirasçının Alacaklılarının Açacağı Reddin İptali Davasının Koşulları Nedir?  287


4. Tereke Alacaklılarının Reddin İptali Davasının Koşulları Nedir?  287


5. Tereke Borcunun Mirası Reddeden En Yakın Mirasçılardan İstenmesi Mümkün müdür?  288


6. Terekenin Borca Batıklığının Tespiti Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?  289


7. Mirasın Gerçek Reddinin İsteminde Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?  290


8. Mirasın Reddine İlişkin Bilinmesi Gereken Genel Bilgi Ne Olmalıdır?  290


9. Mirasın Reddinden Kaynaklanan Davaların Kendine Özgü Özellikleri Nedir?  292


10. Ret Süresi İçinde Mirasçılar Tereke Borçlarından Şahsen Sorumlu Olurlar mı?  293


11. Mirasçılıktan Çıkarma, Mirası Ret, Mirastan Feragat vs. Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel midir?  293


12. Terekenin Resmi Tasfiyesini Tereke Alacaklıları İsteyebilir mi?  295


13. Hükmen Ret Halinde Mirasçının Alacaklılarının Reddin İptalini Talep Hakları Var mıdır?  295


14. Vasiyetnamenin Reddedilmesi Mümkün müdür?  295


15. Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmesi Halinde Payı Kime Kalır?  296


16. Mirası Ret Hakkı Hangi Durumlarda Düşmüş Sayılır?  297


17. Mirasın Reddinde Hukuki Yarar Çatışması Çıktığında Kayyım Atanması Gerekir mi?  300


Bölüm 11


MİRASTAN FERAGAT


1. Genel Olarak Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Kapsamı Nedir?  301


2. Mirastan Feragat Sözleşmesi Kimler Arasında Nasıl Yapılır ve Ne Sonuç Doğurur?  302


3. Mirasçıların Kendi Aralarında Miras Hakkı Üzerinde Yaptıkları Sözleşmeler, Feragat Sözleşmesi midir?  302


4. Feragat Eden Kişinin Mirasçılık Sıfatını Kaybetmesi Ne Anlama Gelir?  303


5. Mirastan Feragat Sözleşmesi Feragat Edenin Mirasçılarına Bağlar mı? Lehine Feragat Edilen Kişi, Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Dava Açabilir mi?  303


6. Vekaleten Düzenlenen Mirastan Feragat Sözleşmesi Geçerli midir?  304


7. Mirastan Feragate İlişkin Yasal Hükümler Nelerdir?  304


8. Mirasçılıktan Çıkarma, Mirası Ret, Mirastan Feragat vs. Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel midir?  305


9. Mirastan Feragat Sözleşmesinde “Şekil” Bir Geçerlilik Şartı mıdır?  306


10. Miras Sözleşmesiyle Atanmış Mirasçı ve Vasiyet Alacaklısı İle Miras Bırakanın Feragat Sözleşmesi Yapmasına İhtiyaç Var mıdır?  306


11. Geçersiz Feragat Sözleşmesinin İptali Davasında Feragat Karşılığı Alınan Malların İadesine Karar Verilmesi Gerekir mi?  307


12. Mirastan Feragat Sözleşmesi Hangi Sebeplerle İptal Edilebilir?  307


13. Tereke Alacaklılarının Mirastan Feragat Edene veya Mirasçılarına Karşı Dava Açma Hakkı Var mıdır?  312


14. Mirastan Feragat Sözleşmesi Hangi Sebeplerle Ortadan Kaldırılabilir?  313


Bölüm 12


MİRAS PAYLAŞIMI


I. PAYLAŞTIRMANIN NASIL YAPILACAĞI (TMK m. 646–658)  315


A. Genellikle  315


B. Paylaştırma Kuralları  316


C. Miras Bırakanın Tasarrufuyla İlgili Paylaşma Kuralları  317


D. Paylaşmaya Kayyımın Katılması  319


E. Paylaşmanın Gerçekleşmesi  320


II. SORU VE YANITLI ANLATIM  323


A. Ortaklığın Giderilmesi  323


1. Elbirliği ya da Paylı Mülkiyette Ortaklığın Giderilmesini İstemenin Yasal Dayanağı Hangi Hükümdür?  323


2. Ortaklığın Giderilmesini İstemenin Mahiyeti Nedir?  323


3. Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmazda Hangi Hallerde Paylaşma İstenemez?  323


4. Üzerinde Yapı Bulunmayan Taşınmazlarda Aynen Paylaşma Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Ne Şekilde Yapılır?  325


5. Kat Mülkiyetine Konu Olacak Yapılarda Aynen Paylaşma Ne Şekilde Yapılır?  326


6. Üzerinde Kat Mülkiyetine Tabi Bina Bulunan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi Ne Şekilde Yapılır?  327


7. Hangi Hallerde Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine Karar Verilebilir ve Satış Şekli Nedir?  327


8. İmar Parselindeki Şüyu Paydaşlığın Giderilmesi Davasıyla Bertaraf Edilebilir mi?  330


9. Şüyulu Taşınmazların Bir Bölümünün (Anlaşma Olmadığı Halde) Yola Terk, Kalan Bölümünün Aynen Taksimi Suretiyle Paydaşlığın Giderilmesine Karar Verilebilir mi?  330


10. Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonunda Satılan Taşınmaza Yapılan Gider, Sebepsiz Zenginleşme Davasıyla Ortaklardan İstenebilir mi?  331


11. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklar Kendi Başına “Mirasta Denkleştirme” Davası Açabilir mi?  332


12. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Ortaklar Kendi Adlarına Önalım Davası Açabilir mi?  332


13. Elbirliği Mülkiyetinde Şufa (Önalım) Davasının Takibi İçin Diğer Ortaklardan Muvafakat Nasıl Sağlanır?  333


14. Tenkis Davası Açmak İçin Miras Ortaklığına Temsilci Atanması İstenebilir mi?  334


15. Elbirliği Mülkiyetinde Miras Sebebiyle İstihkak Davası Tereke Temsilcisi Tarafından mı Açılabilir?  335


16. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmaz İçin Mirasçılar Kendi Adlarına Muris Muvazaası Davası Açabilir mi?  336


17. Muris Muvazaası Davasının Atanan Temsilcinin Katılımıyla Sürdürülmesi Zorunlu mudur?  339


18. Miras Paylaşım Sözleşmesi Yapıldıktan Sonra Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılabilir mi?  340


19. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklar, Paylı Mülkiyette Paydaşlar Tek Başlarına Ortaklar ve Paydaşlar Aleyhine El Atmanın Önlenmesi Davasını Açabilir mi?  341


20. Paylı ya da Elbirliği Mülkiyetinde Paydaş (Ortak) Ecri Misil İsteyebilir mi? İntifadan Men Koşulunun İstisnası Nelerdir?  343


21. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklardan Birinin Taşınmazı Harici Satışla Başkasına Temliki Mümkün müdür?  344


22. Elbirliği ya da Paylı Mülkiyette Aktif Dava Ehliyeti (Dava Açma Sıfatı) Nasıldır?  345


23. Mirasçıdan Alacağı Olan Kişi, Tereke Malındaki Ortaklığının Giderilmesini İs