Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (14)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Sağlık Hizmetlerinin Özel Hukuk Kişileri Tarafından Yürütülmesi

Sağlık Hizmetlerinin Özel Hukuk Kişileri Tarafından YürütülmesiSayfa Sayısı
:  
554
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-152-286-9

75,00 TL

  GİRİŞ
Birinci Bölüm 
Sağlığın Hukuksal Rejimi 
Birinci Kısım 
SAĞLIK ve SAĞLIK HAKKI 
I. Sağlık Kavramı
II. Sağlık Hakkı
A. Ulusal ve Uluslararası Hukuk Metinlerinde Sağlık Hakkı
1. Anayasal Bir Hak Olarak Sağlık Hakkı
2. Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sağlık Hakkı
B. Sağlık Hakkı'nın Unsurları
1. Mevcudiyet
2. Erişilebilirlik 
3. Kabul Edilebilirlik 
4. Kalite 
C. Devletin Sağlık Hakkından Doğan Yükümlülüğü
1. Negatif Yükümlülük: Saygı Duyma
2. Pozitif Yükümlülük: Koruma ve Yerine Getirme
D. Devletin Sağlık Hakkından Doğan Yükümlülüğünün Sınırı
İkinci Kısım 
SAĞLIK HİZMETİ 
I. Sağlık Hizmeti Kavramı
A. 5510 Sayılı Kanun'a Göre Sağlık Hizmeti
B. 224 Sayılı Kanun'a Göre Sağlık Hizmeti
1. Tıbbi Müdahale Kavramı 
2. Tıbbi Faaliyet Kavramı
II. Sağlık Hizmetinin Hukuki Niteliği
A. Anayasal Kamu Hizmeti Olarak Sağlık Hizmeti
B. Sağlık Kamu Hizmetinin İdarenin Diğer Faaliyetleriyle Karşılaştırılması 
III. Sağlık Hizmetlerinin Temel İlkeleri
A. Süreklilik ve Düzenlilik
1. Süreklilik
B. Uyarlama (Değişkenlik)
1. Uyarlamanın Sınırı 
C. Eşitlik
1. Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Planların Hukuki Niteliği
2. Devlet Hizmeti Uygulaması
D. Meccanilik (Parasızlık)
Üçüncü Kısım 
SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNCE YÜRÜTÜLMESİNİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 
I. Özel Hukuk Kişilerince Yürütülen Sağlık Hizmetlerinin Hukuki Durumu
A. Özel Hukuk Kişilerince Yürütülen Sağlık Hizmetinin Hukuki Niteliği
B. Sağlık Hizmetinin Hukuki Niteliği Karşısında Özel Hukuk Kişilerinin Anayasal Konumu 
1. Anayasa'nın 56'ıncı Maddesi Çerçevesinde Değerlendirme
2. Anayasa'nın 48'inci Maddesi Çerçevesinde Değerlendirme
II. Sağlık Hizmetinin Serbestleştirilmesi, Özelleştirilmesi ve Özel Hukuk Kişilerince Yürütülmesi Kavramları
A. Serbestleştirme
1. Serbestleştirme Kavramı
2. Sağlık Hizmetinin Serbestleştirilmesi
3. Sağlık Hizmetinin Serbestleştirilmesinde Rol Oynayan Dinamikler
B. Özelleştirme
C. Özel Hukuk Kişilerince Yürütülme
Sağlık Hizmetlerinin Özel Hukuk Kişilerince Yürütülmesi Yöntemleri 
Birinci Kısım 
SAĞLIK HİZMETLERİNİN İDARENİN TEK TARAFLI YETKİLENDİRMESİ SURETİYLE ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNCE YÜRÜTÜLMESİ: RUHSAT USULÜ 
I. Sağlık Hizmetinin Ruhsat Usulüyle Özel Hukuk Kişilerince Yürütülebilmesinin Şartları
A. Faaliyetin Sağlık Hizmeti Niteliği Taşıması
B. Sağlık Hizmetinin Ruhsat Usulüyle Yürütülmesinin Hukuki Dayanağının Bulunması
1. Yasal Düzenlemeyle Hukuki Çerçevesi Belirlenen Sağlık Hizmetleri
2. Düzenleyici İşlemlerle Hukuki Çerçevesi Belirlenen Sağlık Hizmetleri
3. Muayenehanelerin Hukuki Durumu
C. Hak Sahibi Olmak 
1. Hakkın Veriliş Usulü
2. 'Hak Sahibi Olma'nın Hukuki Niteliği
D. Yeterlilik Standartlarının Sağlanması
1. Standartların Tespit Edilmesi
2. Standartların Tespitinin Sınırı
E. Talep Şartı
F. Talebin Değerlendirilmesi
G. Hizmet Sunumu Konusunda Yetkilendirilme
II. Ruhsatın Bedele Bağlanması
A. Anayasa Mahkemesinin Ruhsatın Bedele Bağlanması Hakkındaki Görüşü 
B. Bedelin Hukuki Niteliği ve Miktarının Belirlenmesi
C. Ruhsat Bedeli Dışında Ayrı Bir Bedel Daha İstenip İstenemeyeceği Sorunu 
III. Ruhsat Usulüyle Yürütülen Faaliyetin Denetimi
A. Denetimin Hukuki Dayanağı
B. Denetimin Sonuçları ve Yaptırımlar
1. Yaptırımlar Arasında Ayrım Yapılması
2. Yaptırım Uygulanmasının Usulü
3. Yaptırıma Karşı Başvuru Yolları ve Süresi
IV. Ruhsat Usulünün Sona Ermesi
A. Doğal Yoldan Sona Erme
B. Kişinin İradesiyle Sona Erme
C. İdare Tarafından Sona Erdirilme
İkinci Kısım 
SAĞLIK HİZMETİNİN İDARENİN SÖZLEŞMELERİYLE YÜRÜTÜLMESİ USULLERİ 
I. Kamu Hizmetlerinin Sözleşmeyle Özel Hukuk Kişilerine Gördürülmesi
II. Sağlık Hizmetinin İmtiyaz ve Yap-İşlet-Devret Usulüyle Yürütülmesi Sorunu
A. Danıştay'ın Yaklaşımı
B. Sağlık Hizmetinin İmtiyaz Sözleşmesinin Konusu Oluşturması 
C. Sağlık Hizmetinin İmtiyaz Usulüyle Yürütülmesinin Pozitif Dayanağı 
D. Sağlık Hizmeti Yap-İşlet-Devret Yöntemiyle Yürütülebilir mi?
III. Özelleştirme Usulü
A. Özelleştirmenin Genel Hukuksal Çerçevesi
B. Özelleştirmenin Hukuki Rejimi
C. Özelleştirme Yöntemlerinin Sağlık Hizmeti Açısından Uygulanabilirliği
1. Satış
2. Kiralama
3. İşletme Hakkının Verilmesi
4. Mülkiyetin Gayrı Ayni Hakların Tesisi
5. Gelir Ortaklığı Modeli ve İşin Gereğine Uygun Sair Hukuki Tasarruflar
IV. Hizmet Alımı Yöntemi
A. Hizmet Alımı Kavramı ve Hukuki Niteliği
B. Hizmet Alımı Yönteminin Hukuksal Çerçevesi
1. Hizmet Alımının Hukuki Dayanağı
2. Hizmet Alımının Konusu
3. Hizmet Alımı Kararının Verilmesi
4. Hizmet Alımının İdareleri ve Niteliklerin Belirlenmesi
5. Hizmet Alınacak Tarafın Belirlenmesi Usulü
6. Hizmet Alımı Sözleşmesinin İmzalanması
7. Hizmet Alımı Sözleşmesinin Hukuki Rejimi
V. Kamu-Özel İş Birliği Modeli
A. KÖİ Kavramı 
B. KÖİ'nin Hukuki Niteliği
C. KÖİ'nin Hukuksal Çerçevesi
1. KÖİ Sözleşmesinin İmzalanmadan Önceki Hazırlık Aşaması
2. KÖİ'nin Sözleşme Aşaması
3. Sözleşmenin Sona Ermesi
D. Yeni Bir İşbirliği Modeli: Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastane Birlikteliği (Afiliasyon)
SONUÇ
KAYNAKÇA