Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (25)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırma

Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı KazandırmaSayfa Sayısı
:  
254
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1979

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Ekonomik ve sosyal yasaların toplumun tüm kurumlarını biçim¬lendiren belirleyici gücü karşısında, hukukî yasaların yıllanıp za¬manaşımına uğraması, onların silinmez alm yazısını oluşturmakta. Yüzyılların birikimi koskoca hukukî yapılar, tarihe ve topluma kök salmış dev kodlar bile, maddi yaşamın karşı konulmaz gücü ve toplumsal dinamiklerin baskısı karşısında aşınmaya ve aşılmaya mahkûm. Bu arada toplumsal yaşamın inanılmaz bir hızla değişen ve yenilenen maddi gereksinmeleri, çıkarları ve istemleri, yasaların hiç hesaba katmadığı ve kurallara dökmediği yepyeni hukukî iş¬lem tiplerini, bambaşka hukukî formülleri yaratmakta. Yurttaşların somut olarak yaşadıkları, yaratıp yaşattıkları di¬namik hukuk, yasalardaki ve k′taplardaki statik hukukun kalıplarını çatlatıp kendisine yeni yeni yollar açıyor. Kredi gereksinmesinin yarattığı teminat amacıyla güvenli temlikten konut gereksinmesinin yarattığı kat karşılığı arsa satışına varıncaya dek, somut yaşamın bağrından fışkıran bir sürü atipik hukukî işlem, klâsik morfolojiyi, yasal tipolojiyi bir anda şaşırtıcı boyutlarda altüst edebiliyor, par¬çalayıp dağıtabiliyor. * ** Sanayileşen toplumda temel yatırım ve gelir kaynağı olarak menkul sermayenin, hisse senedinin, tahvilin ve sigorta poliçesinin giderek -önem ve ağırlık kazanması, doğal ve kaçınılmaz bir olu¬şum. Öte yandan, sanayileşme süreci içinde, feodal toplumdaki iş¬levini ve ağırlığını giderek yitiren aile ile birlikte, aile bağlarından kaynaklanan yasal, zorunlu mirasçılığm bir tür devalüasyona uğ¬raması da önü alınmaz bir toplumsal olgu. Bona, Şeroz&ıj — 1 Toplumsal yaşamın birbiriyle çakışan ve atbaşı yürüyen bu gelişmeleri, hukukî üst yapıda da kısa zamanda sonuçlarını gös¬terecekti elbette. Nitekim günümüzde yasal mirasçılık düzenini de¬ğiştirmeyi amaçlayan ölüme bağlı kazandırıcı işlemler hızla tır¬mandıkları gündemde alışılmadık boyutlar almış bulunuyor. Bu işlemler bir yandan yaygınlık kazanırken öte yandan da kılık de¬ğiştirmekte; artık noterde veya evde değil de bankalarda, sigortacı yazıhanelerinde, Yardımlaşma Kurumları koridorlarında gerçekleş¬tirilmekte. Miras hukukunun dar gelen kabına sığmayıp dışa ta¬şan bu işlemler giderek borçlar hukukunu ve ticaret hukukunu dü¬pedüz istila etmekte. Yurttaşlar, bankalarda tuttukları paraları ve ticari senetleri banka şubelerinde ölüme bağlı olarak kazandırıyorlar. Hayat si¬gortası poliçelerini lehdar kayıtları ile donatıyorlar. Yardımlaşma Kurumlarının ölüm sonrasında iradı kimlere ödeyeceğini saptıyorlar. Ölüme bağlı son dileklerine ölüm sonrasında etkili vekalet işlemleri çerçevesinde, güvenilir aracı kişiler eliyle geçerlilik ve gerçeklik kazandırmaya çalışıyorlar. Bankalarda müşterek hesaplar açıp ölüm sonrasında kazandırma lehdarım tek başına alacaklı kılıyor¬lar. Ortaklık sözleşmesinin ortaklardan birinin ölümünden sonra üçüncü kişilerle sürdürülmesini sözleşmeye eklenen bir özel kayıtla daha baştan sağlama bağlama, yolunu tutuyorlar... Bankaların ve sigorta şirketlerinin önceden bastırdıkları for¬mülerlere bile geçmiş ve birçok hukukçu gözünde hani neredeyse örf ve adet kukuku katma çıkmış, sözün özü, uygulamada adam¬akıllı kök salıp yaygınlaşmış atipik ölüme bağlı kazandırıcı işlemler bunlar. Miras hukukundan firar ve borçlar hukukuna iltica diye nite¬lenen bu oluşum, hiç kuşkusuz, mirasbırakana ölüm sonrasına hükmetme yolunda yepyeni ufuklar açıyor. Gelgeldim, bir çok hu¬kukçu indinde ölümünden sonra ditilip etrafı birbirine katan bir hayalet kadar korkunç bir olgu bu. Ama böylesine bir paniğe kapıl¬mayan hukukçular için bile gerçek bir ıztırar halinin ortaya çıktığı da kesin. Hukukçu, bu yasa ötesi gelişme karşısında, toplum içindeki ko¬numunun ve görevinin bilincinde, kesin tutumunu saptamak zo¬runda. Bir çeşit yasa taassubu ile bu kitlesel itaatsizliğe kanuna karşı hile kalkanıyla savaş açma mı? Yoksa bu gelişmeden çıkarları sar-sılabilecek olan ilgilileri gözetip kollayan denetleyici ve yönlendirici bir kucak açma mı? îşte tüm sorun bu odak noktasında düğümlen¬mekte. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 § 1. GİRİŞ I. ÖLÜME BAĞLI KAZANDIRMA 5 1. Kazancbrma ve Kazandırıcı işlem 5 2. Ölüme Bağlı Kazandırıcı İşlem 9 3. Ölüme Bağlı Kazandırıcı İşlemlerin Özel Rejimi 19 II. SAGLARARASI İŞLEMLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖLÜME BAĞLI KAZANDIRMALARIN HUKUKUMUZDAKİ YERİ 29 1. Vade ve Şart Kavramlarının İşlevi 29 2. Kazandıranın Sağlığında Yaratılan Etki 32 3. Hukuki Görünüşün Ardındaki Maddi Gerçek 34 4. Kavramın ve Sorunun Boyutları 36 5. Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırmala¬rın Tipolojisi 43 III. TARİH BOYUNCA VE DEĞİŞİK HUKUK SİSTEMLE¬ RİNDE SAGLARARASI İŞLEM YOLUYLA ÖLÜME BAЬ LI KAZANDIRMALAR 45 1. Roma Hukukunda 45 2. Cermen Hukukunda 51 3. Pandekt Hukukunda 52 4. Çağdaş Hukuklarda 53 § 2. SORUNLARIN DÖKÜMÜ I. ÖLÜME EAĞLI BAĞIŞLAMA 59 IV içindekiler* 1. Hukuki Anatomi 59 2. Yasanın Kurduğu Kıyas Köprüsü 67 3. Bağışlamanın Sağlıkta Tenfizi 71 4 Tenfiz Kavramını ′Somutlaştırma Çabaları 77 5. Değişik Değerlendirmelere Açık Olgular 82 6. Tenfiz Sürecine Aracı Kişilerin Katılması 87 7. Tenfiz Kavramına Değişik Bir Yaklaşım Denemesi ... 95 8. Bağışlama Dışı Sağlararası İvazsız İşlemle Ölüme Bağlı Kazandırma 97 II. SAĞLARARASI İVAZLI KAZANDIRICI İŞLEMLE ÖLܬ ME BAĞLT KAZANDIRMA 101 1. Genel Bilgiler 101 2. Sorunun Çözümüne İlişkin Görüşler 103 3. Evlenme Mukavelesiyle Ölüme Bağlı Kazandırma ... 108 III. ÖLÜME BAĞLI ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME 116 1. Kendine Özgü Hukuki Yapı 116 2. Kapama İlişkisindeki Özellikler 125 3. Karşılık İlişkisindeki Causa Sorunu 130 4. Karma Yapı - Karma Rejim 137 5. Kazandırmanın Ayni Etkisi 145 6. Hayat Sigortasında Lehdar Kaydı 152 7. Ortaklığın Ölüm Sonrasında Sürdürülmesi Kaydı ... 156 IV. ÖLÜM SONRASINDA ETKİLİ VEKALET VE TEMSİL ... 161 1. Genel Bilgiler 161 2. Sağlıkta Kazandırma İçin Yetkilendirme ve Rastlantı¬sal Ölüm 167 3. Ölümden Sonra Kazandırma İçin Yetkilendirme 168 4. Yetkiler dirmenin Bağışlama ve Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme ile Bütünleştirilmesi 179 5. Müşterek Hesapta Mirasçıyı Uzaklaştırma Kaydı 181 § 3. SONUÇ I. UYGULAMADAKİ VE ÖĞRETİDEKİ GENEL TUTUM 187 II. YÖNTEMBİLlM SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ 203 III. SOSYOLOJİK DEĞERLENDİRME 205 İçindekiler V" IV. YASANIN DOLANILACAGI KAYGISI 211 V. ORNEKSEMELI UYGULAMA ÖNERİSİ 218 SONSÖZ 225 Kavramlar Dizini 227 Kurallar Dizini 233 Yararlanılan Kaynaklar 237