Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (152)      Mart (152)      Ocak (115)      Aralık (118)

Rehin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

Rehin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiSayfa Sayısı
:  
1288
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-975-02-4799-6

285,00 TLBu eserde Rehin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibi konusu ele alınmıştır. Eserde rehinle veya ipotekle temin edilmiş bir para alacağının cebri icra yolu ile nasıl tahsil edileceği konusu ayrıntıları ile incelenmiştir.


 


Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Eserde sadece konu anlatımı değil aynı zamanda uygulamaya yönelik olarak bilgilere yer verilmiştir. 


 


Sonuç olarak bu eser içtihat ağırlı bir çalışmadır. Bu çerçevede konu hakkında Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlar kitaba alınmıştır.


 


Konu Başlıkları


Rehin ve İpotek Kavramları


Rehin Türleri


Rehin ve İpotek Hakkında Genel Bilgiler


Rehin ve İpotek İle İlgili İcra Takibinde Usul Kuralları


Rehin ve İpotek İle İlgili İcra Takibine Başvurma


Taşınır ve Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip


İpotek Çeşitleri


İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip


Takip Usulü


İcra ve İflas Kanunu'nun 150–I Maddesi Uyarınca Limit İpoteğinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip


Borca İtiraz ve İtirazın İncelenmesi


Taşınır ve Taşınmaz Rehnin Paraya Çevrilmesinde Müşterek Hükümler


İpotekli ve Rehinli Malın Paraya Çevrilmesi İşlemleri


Taşınmazların Satışı


İhalenin Yapılması


İhalenin Neticesi ve Feshi


İhale Edilen Taşınmazın Tescili ve Tahliyesi


Rehinli Mal Bedelinin Paylaştırılması ve Rehin Açığı Belgesi


İcra Organlarının Kararları


İcra Mahkemesinin Kararlarına Karşı Başvuru Yolları


Konu İle İlgili Örnekler


Bölge Adliye Mahkemesi Kararları


Yargıtay Daire Kararları


 


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu KararlarıİÇİNDEKİLER


İçindekiler


Sunuş  6


REHİN VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA


İCRA TAKİBİ


I. REHİN VE İPOTEK KAVRAMLARI  15


II. REHİN TÜRLERİ  15


III. REHİN VE İPOTEK HAKKINDA GENEL BİLGİLER  17


1. Genel Olarak  17


2. Taşınır Rehni Kapsamı  17


3. Taşınmaz Rehni (İpotek) Kapsamı  18


IV. REHİN VE İPOTEK İLE İLGİLİ İCRA TAKİBİNDE USUL KURALLARI  19


1. İcra Takibinde Taraf Ehliyeti  19


2. İcra Takibinde Takip Ehliyeti  19


a. Gerçek Kişilerde Takip Ehliyeti  19


b. Tüzel Kişilerde Takip Ehliyeti  19


c. Tüzel Kişiliği Haiz Olmayan Mal ve Kişi Toplulukları  20


d. Adi Ortaklık  20


e. Tereke  20


f. Kat Malikleri Kurulu  20


3. İcra Takibinde Tarafların Temsili  21


a. İradi Temsil  21


aa. Avukatlar  21


bb. Stajyer Avukatlar  21


b. Kanuni Temsil (Veli, Vasi, Kanuni Mümessil, Vekil.)  22


4. İcra Hukukunda Süreler  22


a. Sürelerin Niteliği  22


b. Sürelerin Hesaplanması ve Son Günün İdari İzne Rastlaması  23


c. Sürelerden Feragat  23


d. Tatiller ve Talikler  23


aa. Gece Vakti Kavramı  23


bb. Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü  23


cc. Borçlunun Ölümü ve Terekenin Borçları  24


dd. Tutukluluk ve Hükümlülük Hali  24


ee. Askerlik Hali  24


ff. Borçlunun Ağır Hastalığı  25


5. İcra Hukukunda Tebliğ İşlemleri  25


a. Elektronik Tebligat  25


b. Vekile Tebligat  27


c. Kanuni Mümessile Tebligat  28


d. Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  28


e. Büyükelçi/Yabancı Ülke Konsolosluk Görevlilerine Tebligat  28


f. İlanen Tebligat  28


g. Tebligat Kanunu’nun 35. Maddesine Göre Tebligat  29


V. REHİN VE İPOTEK İLE İLGİLİ İCRA TAKİBİNE BAŞVURMA  29


1. Genel Olarak  29


2. Rehin ve İpotek ile Güvence Altına Alınmış Olan Alacağın Aynı Zamanda Kefaletle de Güvence Altına Alınması  30


a. Adi Kefalet  30


b. Müteselsil Kefalet  31


c. Birlikte Kefalet  32


d. Kefile Kefil – Rücuan Kefil  32


3. Rehin ve İpotek Konusu Mal veya Hakkın Üçüncü Kişiye Ait Olması  33


4. Rehin ve İpotek Konusu Mal veya Hakkın Borçluya Ait Olması Durumunda Varsa Üçüncü Kişinin Durumu  33


5. Rehin ile Güvence Altına Alınmış Olan Alacak Hakkında İhtiyati Haciz Yoluna Başvurulması  33


VI. TAŞINIR VE TAŞINMAZ REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP  34


1. Takip Türleri  34


2. Yetkili İcra ve İflas Müdürlüğü  34


3. Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip  35


a. Takip Talebi  35


b. Takip Nedeniyle Yapılacak Masraflar  36


c. İcra Emri (Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi)  38


d. Ödeme Emri (Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız İcra Takibi)  42


e. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi  44


f. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi  45


g. Ödeme Emrine Yapılan İtirazın Hükümden Düşürülmesi  47


VII. İPOTEK ÇEŞİTLERİ  49


VIII. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP  52


1. Genel Olarak  52


2. İpotek Şerhi Konulan Taşınmazın Üçüncü Kişiye Ait Olması  54


3. Süresiz Olarak Kurulan İpotekler Hakkında Takip Yapılabilmesi İçin  54


4. Aile Konutu Üzerinde Kurulan İpotek Şerhleri yönünden takip yapılması  56


IX. TAKİP USULÜ  56


1. Takip Yapma Hakkı  56


2. Yetkili İcra Müdürlüğü  56


3. Aleyhine Takip Yapılacak Olanlar  57


4. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Takip Talebi  58


5. Takip Nedeniyle Yapılacak Masraflar  58


6. Takip Talebine Eklenecek Evraklar  59


7. Takipte İstenebilecek Alacak Kalemleri  59


8. Takip Talebi Üzerine Yapılacak İşlemler  62


a. Ödeme Emri (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız İcra Takibi) – İcra Emri (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi)  62


b. İcra Emri (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibi)  62


c. Ödeme Emri (İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız İcra Takibi)  65


X. İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 150/I MADDESİ UYARINCA LİMİT İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP  67


1. Genel Olarak  67


2. Yetkili İcra Müdürlüğü  68


3. Takip Şartları  68


4. Borçluya Noter Vasıtasıyla Gönderilen İhtara ve Hesap Özetine 8 Gün İçinde İtiraz Edilip Edilmemesi  70


a. Borçlunun İtiraz Etmemesi  70


b. Borçlunun İtiraz Etmesi  70


5. Akdi faiz ve temerrüt faizinin hesaplanması  71


6. İpotekli Taşınmazda Kiracı Olması (Kiracıya Haber Verilmesi)  71


7. Tapu İdaresine Haber Verme  73


8. Satış Hazırlıkları, Taşınmazın İdare ve İşletilmesi  73


XI. BORCA İTİRAZ VE İTİRAZIN İNCELENMESİ  74


1. İtiraz Süresi ve Mercii  74


a. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız İcra Takibinde  74


b. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibinde  74


2. Takibe İtiraz Edilmesi  74


a. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız İcra Takibinde  74


b. Alacaklının Borçlunun İtirazına Karşı Başvurabileceği Yollar  75


c. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı İcra Takibinde  76


3. Takibe İtiraz Edilmemesi  76


a. İpotekli Taşınmazın Alacağa Mahsuben Taşınmazın İhalesinden Sonra Takibin İptaline Karar Verilmesi Halinde  76


b. Birden Fazla Taşınmazdan Sadece Birinin Üzerindeki İpotek Şerhinin Kaldırılması  77


XII. TAŞINIR VE TAŞINMAZ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE MÜŞTEREK HÜKÜMLER  77


1. Kıymet Takdiri  77


2. Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet  79


3. Satış İsteme Süresi  80


4. Taşınır ve Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Borcun Taksitlendirilmesi  81


5. Rehin veya İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu Almaktan İmtina Etmesi  81


XIII. İPOTEKLİ VE REHİNLİ MALIN PARAYA ÇEVRİLMESİ İŞLEMLERİ  82


1. Genel Olarak  82


2. Satış Talebi  82


3. Taşınırların Satışı  84


a. Satışın Yapılma Süresi  84


b. Vaktinden Evvel Satış  85


c. Artırma Hazırlıkları  85


aa. Açık Artırmaya Hazırlık  85


bb. İlânın Şekli ve Süresi  85


d. İhalenin Yapılması  86


aa. İhalenin Yer, Gün ve Saati  86


bb. İhalenin Yapılması  87


aaa. Birinci Artırma  88


bbb. İkinci Artırma  89


ccc. Altın ve Gümüş Eşyaların Satışı  89


d. Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farklarının Tahsili  90


aa. Taşınır Malın İhale İle Satılması  90


bb. İhale Bedelinin Ödenmesi  90


cc. İhale Bedelinin Ödenmemesi Durumunda İhalenin Kaldırılması  91


e. Pazarlık Suretiyle Satış  91


aa. Genel Olarak  91


bb. Pazarlık Suretiyle Satışın Şartları  92


f. İştirak Halinde Mülkiyet Hisselerinin Satışı  92


g. Haczedilen İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi  93


h. Hisselerin Paraya Çevrilmesi  93


aa. Haczedilen Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  93


bb. Haczedilen Elbirliği Mülkiyet Hissesinin (Hacizli Miras Hissesinin) Paraya Çevrilmesi  93


ı. Haczedilen Adi Şirket ve Anonim Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  94


aa. Adi Şirketlerde  94


bb. İcra ve iflâs Kanunundaki Düzenleme  95


i. Haczedilen Paylı Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi  95


j. Aile Mal Ortaklığı Hissesinin Satışı  95


XIV. TAŞINMAZLARIN SATIŞI  96


1. Satışın Yapılma Süresi  96


2. Artırma Şartları  96


a. Şartnamenin Açık Bulundurulması  96


b. Artırma Şartnamesinin Hazırlanması  97


c. Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtaratın Yapılması, İlan Süresi  98


d. Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar  98


e. İlânın Şekli  100


f. İlanın Kimlere Tebliğ Edileceği  100


g. Mükellefiyetler Listesinin Hazırlanması  102


aa. Mükellefiyetler Listesi  102


bb. Kıymet Takdiri  103


cc. Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet  105


XV. İHALENİN YAPILMASI  106


1. İhaleye Hazırlık  106


a. Artırmayı Yapacak Merci  106


b. Görevli Memur  106


c. Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat  107


d. Teminat Gösterme Yükümlülüğü  108


e. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  108


2. İhalenin yapılması  109


a. Birinci Artırma  109


b. İkinci Artırma  110


c. İhale Tutanağı  111


d. İhale Bedelinin Ödenmesi  112


e. İhale Bedelinin Ödenmesi Süresi İçinde Taşınmazların İdaresi  114


f. Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz Mükellefiyetleri ve İpotekli ve Mahcuz Taşınmazların Kiralanmasında Hüküm  114


3. İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili  115


a. İhalenin İcra Müdürü Tarafından Kaldırılması  115


b. Verilen Karara Karşı Şikâyet Yoluna Başvurma  115


c. İhalenin Kaldırılması ve İhalenin Feshi Arasındaki Farklar  115


d. Teminat Akçesinin Alıkonulması  116


e. Alıcıdan Önce En Yüksek Pey Sürmüş Olan Kişiye Yapılan Teklif  116


4. Yeniden İhale Yapılması  116


5. İhalenin Feshine Sebep Olan Önceki Alıcıların Sorumluluğu  117


XVI. İHALENİN NETİCESİ VE FESHİ  118


1. Genel Olarak  118


2. İhalenin Feshi Sebepleri  119


a. Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri  119


b. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  119


c. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  121


d. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması  122


e. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma  122


3. İhalenin Feshi Usulü  122


a. Görevli Merci, İcra Mahkemesi  122


b. Yetkili İcra Mahkemesi  122


c. İhalenin Feshini İsteme Süresi  123


d. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler  124


aa. Alacaklı  124


bb. Borçlu  124


cc. Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililer  124


dd. İhaleye Katılmış Olanlar  125


ee. Mal Kendisine İhale Edilen Alıcı  125


e. Hukuki Yarar Şartı  125


4. İhalenin Feshinde Taraflar  125


5. İhalenin Feshi Talebi  126


a. Genel Olarak  126


b. İhalenin Feshi Talebinin İncelenmesi  128


6. İhalenin Feshi Talebi Üzerine Verilen Kararlar  130


a. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı  130


b. İhalenin Feshi Kararı  131


7. Kanun Yollarına Müracaat  131


8. İhalenin Feshinin Sonuçları  132


a. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararının Sonuçları  132


b. İhalenin Feshi Kararının Sonuçları  132


XVII. İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN TESCİLİ VE TAHLİYESİ  133


1. İhale Edilen Taşınmazın Tapuya Alıcı Adına Tescili  133


2. Taşınmazı İşgal Eden Kişinin Tahliye Edilmesi  133


3. Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası,  134


4. Taşınmazdan Cebri İle Yolu İle Tahliye Edilen Kişinin Tekrar Taşınmazı İşgal Etmesi  134


5. Taşınmazların Satışına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması  135


6. İpotek ve Rehin Takibinin Sonuçlanması  135


XVIII. REHİNLİ MAL BEDELİNİN PAYLAŞTIRILMASI VE REHİN AÇIĞI BELGESİ  135


1. Rehinli Alacaklılar Arasında Paylaştırma  135


2. Limit İpoteği veya Limitli Taşınır Rehni İle Teminat Altına Alınmış Alacaklar  136


a. Alacağın Limit İpoteği ile Teminat Altına Alınmış Olması  136


b. Alacağın Limitli Taşınır Rehni İle Teminat Altına Alınması  136


3. Rehinli Alacaklılar ile Haciz Alacaklıları Arasında Paylaştırma  137


4. Rehin Açığı Belgesi  137


a. Geçici Rehin Açığı Belgesi  137


b. Kesin Rehin Açığı Belgesi  138


XIX. İCRA ORGANLARININ KARARLARI  140


1. İcra Dairesinin Kararları  140


a. Genel Olarak  140


b. İcra Dairesinin Kararlarına Karşı Şikâyet  140


2. İcra Mahkemesinin Kararları  140


a. Genel Olarak  140


b. İcra Mahkemesi Kararlarının İcrası  141


XX. İCRA MAHKEMESİNİN KARARLARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI  141


1. İstinaf  141


2. Temyiz  143


KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER  143


BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  172


YARGITAY DAİRE KARARLARI  250


YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1254


Yararlanılan Kaynaklar  1287


Kavramlar Dizini  1288