Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (89)      Aralık (149)      Kasım (169)      Ekim (248)

Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk

Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
180
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4446-83-4

0,00 TL ( KDV Dahil )

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...2. BASKIYA öNSöZ Bu kitap ülkemiz koşullarında sadece psikolojik danışmanlık ve rehberlik mesleğine hazırlanan öğrencilerin "Meslek Etiği ve Yasal Konular" dersinde kay¬nak kitap gereksinimini karşılamak için değil, aynı zamanda tıbbi nitelik taşı¬mayan diğer psikolojik yardım mesleği mensuplannın mesleki edimlerinin etik ve yasal kurallara uygunluğunu desteklemek için yazılmıştır. Kitabın psikolojik yardım alanlarına olabilecek katkısı, içeriğinin okunup anlaşılmasıyla takdir edi¬lebilir. Kitabın 700 adet ile sınırlı tutulmuş ilk baskısı, bir kaç üniversitedeki akademisyenin öğrencilerine ders kitabı olarak önermesi ve RAM′larda verdiğim konferansların etkisiyle üç yılda ancak tükenebilmiştir. Kitabın bu mesleğe hazır¬lanan öğrencilerle yaygın buluşması bir takım nedenlerle gecikse de, sonraki bas¬kılarda da kitabı gereksinimler yönünde geliştirebilecek çalışma motivasyonunu bulacağımıza inanıyorum. Kitabın bu yeni baskısında içeriği destekleyecek bazı yeni açıklamalara yer verilmiştir. Özellikle 2. Bölüme "Psikolojik danışmanın yardım ilişkisi dışındaki öğüt ve önerilerinden doğan sorumluluğu"; 3. Bölüme "Okul psikolojik danış¬manının psikolojik danışma sürecini kişisel olarak yürütme görevi"; 5. Bölüme "Bir etik ikilem örneği" alt başlıkları eklenmiş ve yeni bir bölüm olarak "Karara bağlanmış bir ensest davası örneği üzerinden çocuğun cinsel istismarı durumun¬da okul psikolojik danışmanlarının karar verme ve eyleme geçme süreci"ne yer verilmiştir. Ayrıca, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borç¬lar Kanunu′nun hükümleri esas alınarak gerekli güncellemeler yapılmıştır. Bazı üniversitelerde meslek etiği ve yasal konulara ilişkin derslerde etik ko¬nular yüzeysel bir bakışla ele alınmakta, yasal konulara ise neredeyse hiç de¬ğinilmemektedir. Oysa psikolojik danışmanların meslek etiği ve yasal konulara ilişkin bilgisizliği ya da anlayış eksikliği, mensuplarının "psikolojik danışman" olarak profesyonel kimlik geliştirememesinin ve psikolojik danışmanlık mesleği¬nin özlediği statüyü ülkemiz koşullarında kazanamamasının bir nedenidir. Bunun yanında etik kuralların ve ilgili yasaların gereksinimler doğrultusunda güncelle-nerek değişmesi, ancak bu kuralları anlamaya çalışmış ve karşılaştıkları prob¬lemlerin çözümünde kullanırken ikileme düşmüş uygulayıcıların geribildirimleri sayesinde gerçekleşebilir. Aksi halde hem etik kurallarda hem de yasalarda hukuk yöntembilimcilerinin tanımladığı "taşlaşma (objektif olmama ve güncel koşullara yanıt vermeme)" durumu gerçekleşir. Doğaldır ki, taşlaşmış etik kuralların ve yasaların problem çözme araçları olmak yerine, engele dönüşme olasılığı artacak¬tır. Bu durumun sorumlusu yasa koyucu ya da akademisyenler olmaktan çok bu kurallara gereksinimi olan herkes olacaktır. Sonuç olarak söz konusu profesyonel davranışlar için başvuru kaynağı olan etik ve yasal kurallan anlamaya çalışmak ve varolan koşullarla ilişkilendirerek objektif yorumlarını yapmak, "yaşayan kurallar" olarak varlık bulmalarına yar¬dım edecektir. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde bu kitabın da bir yardı¬mının olmasını umut ediyorum. Kitabın psikolojik damşmanlann profesyonel gelişimine ve psikolojik yardımdan yararlanacak bireylerin aldıklan hizmetin kalitesine katkı yapabilmesi dileğiyle. Ocak 2013 Doç. Dr. Aynur EREN GÜMÜŞ İÇİNDEKİLER 1. Bölüm Mustafa Alper Gümüş, Aynur Eren Gümüş Mesleki Etik Kuralların Ahlak Kuralları ve Hukuk Kuralları ile İlişkisi Meslek Birliklerinin Hukuksal Niteliği ve Etik Kuralların Yaptırımı 5 2. Bölüm Mustafa Alper Gümüş, Aynur Eren Gümüş Psikolojik Danışmanın Psikolojik Danışma Sözleşmesine Dayalı Hukuksal Sorumluluğu Psikolojik Danışmanın Sözleşmeye Dayalı Sorumluluğu ile Mesleki Sorumluluğu Arasındaki Ayırım 13 Psikolojik Danışma Sözleşmesinin Hukuksal Niteliği 15 Psikolojik Danışma Sözleşmesinin (PDS) Kurulması 16 Psikolojik Danışma Sözleşmesinde Tarafların Borçları 17 1. Psikolojik danışmanın borçları 17 a. Psikolojik danışmanın danışanın problemlerini çözmeye yönelik olarak psikolojik danışma sürecini "özenli" olarak yürütme (faaliyette bulunma) borcu 17 b. Psikolojik danışmanın psikolojik danışma sürecini kişisel olarak yürütme borcu 19 c. Psikolojik danışmanın sadakat (dürüstlük) borcu 21 (1) Psikolojik danışmanın danışanı bilgilendirme borcu 21 (2) Psikolojik danışmanın gizliliği sağlama borcu 24 d. Psikolojik danışmanın danışana ve psikolojik danışma oturumlarına ilişkin kayıt tutma ve bu kayıtları saklama borcu 29 e. Psikolojik danışmanın danışanın bütünlük menfaatini koruma borcu 29 2. Danışanın Borçlan 30 a. Danışanın ücret ödeme borcu: 31 b. Danışanın psikolojik danışmanın bütünlük menfaatini koruma borcu: Psikolojik Danışmanın Psikolojik Danışma Sözleşmesinden Doğan Borçlarını Kusurlu Olarak Hiç veya Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Durumunda Tazmin Etmesi Gereken Zarar 31 Psikolojik Danışma Sözleşmesinin Sona Ermesi 32 Psikolojik Danışmanın Yardım İlişkisi Dışındaki Öğüt ve Önerilerinden Doğan Sorumluluğu 33 Tüzel Kişiliğe Sahip Psikolojik Danışma Merkezlerinin Sorumluluğu 34 Sonuç ve Öneriler 35 3. Bölüm Aynur Eren Gümüş, Mustafa Alper Gümüş Okul Psikolojik Danışmanlarının Hukuksal Sorumluluğu Devlet ve Özel Okul Psikolojik Danışmanlarının Hukuksal Sorumluluğunun Niteliği ve Dayanakları 49 Okul psikolojik danışmanlarının hukuksal sorumluluğuna ilişkin temel görevleri 51 1. Okul psikolojik danışmanın danışanın problemlerinin çözümüne yardıma yönelik psikolojik danışma sürecini "özenli" biçimde yürütme görevi 52 2. Okul psikolojik danışmanının psikolojik danışma sürecini kişisel olarak yürütme görevi 55 3. Okul psikolojik danışmanının sır saklama görevi 57 4. Okul psikolojik danışmanının bilgilendirilmiş onay alma görevi 62 5. Okul psikolojik danışmanının danışanın bütünlük menfaatini koruma görevi 65 Sonuç ve Öneriler 60 4.Bölüm Aynur Eren Gümüş, Mustafa Alper Gümüş Bilgilendirilmiş Onay: Psikolojik Danışma Sürecindeki Yasal ve Etik Yükümlülük Psikolojik yardım sürecinde bilgilendirilmiş onay 73 Bilgilendirilmiş onayın içeriği 77 Bilgilendirilmiş onayın alınmasına ilişkin görüş farklılıkları ve ilgili araştırmalar 79 Bilgilendirilmiş onayın hukuki temeli 81 Bilgilendirilmiş onayın hukuka uygunluğu için aranan koşullar 83 Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri için bilgilendirilmiş onay alma 87 Bilgilendirilmiş onayın alınma biçimi 88 Sonuç ve Öneriler 90 5.Bölüm Aynur Eren Gümüş Psikolojik Danışma Sürecinde Etik İkilemler ve Etik Karar Verme Etik Karar Verme Kuramları 99 1. Yapma (doing) kuramları 99 La) Sonuç yönelimli (consequentialist) etik/faydacı (pragmatist) etik ...99 l.b) Haklar (rights) etiği 100 l.c) Görev yönelimli (deontological/duty) etik 100 l.d) İlkeler (principles) etiği 101 2. Olma (being) kuramları 102 2.a) İlişkisel (relational) etik/Önemseme-bakım (çare) etiği 104 2.b) Öyküsel (narrative) etik 105 2.c) Erdem (virtue) etiği 107 Etik Yaklaşımın Zorunlu ya da İdeal Olması 109 Mesleki Etik Kodların Temelleri: Ahlak ilkeleri (Moral principles) ve Erdemler (Virtues) 109 Etik Karar Verme Modelleri 116 Sonuç ve Öneriler 137 Bir Etik İkilem Örneği 139 6.Bölüm Aynur Eren Gümüş Karara Bağlanmış Bir Ensest Davası Örneği Üzerinden Çocuğun Cinsel İstismarı Durumunda Okul Psikolojik Danışmanlarının Karar Verme ve Eyleme Geçme Süreci Olayın ve Dava Sürecinin Özeti 150 2006 Yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Tarafından Karara Bağlanmış Bu Ensest Davasının Oğrettikleriyle Cinsel İstismar Durumlarında Psikolojik Danışmanların Yetkili Makamlara İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirme Sürecinde Dikkate Alması Gerekenler 164 Ek-I: Etik İkilemlerde Karar Verme Formu