Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (177)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Prof.Dr.Mualla ÖNCEL e Armağan ( 2.Cilt Takım )

Prof.Dr.Mualla ÖNCEL e Armağan ( 2.Cilt Takım )Sayfa Sayısı
:  
1689
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-975-482-850-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

PROF. DR. MUALLA ÖNCELİN ÖZGEÇMİŞİMuallâ Öncel 1934 yılında Tokatta doğmuştur. 1957de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, aynı yıl Maliye asistanı olarak Fakültemizde göreve başlamıştır. -Kurumlar Vergisi Üzerine Bir Deneme- başlıklı teziyle 1961 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktorasını tamamlayan Öncel, -Gider Vergileri- başlıklı teziyle 1966 yılında doçent olmuştur. 1968-1969 ders yılında Eğitim Fakültesinde de öğretim üyeliği görevini üstlenmiş olan Öncel 1979 yılında profesör kadrosuna atanmış, 1982-1983 yılları arasında Hukuk Fakültesi dekan yardımcılığı, 1988-1990 yıllan arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 2001 yılında emekli olan Profesör Öncel, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

İÇİNDEKİLER* * * * * I.CİLT * * * * *
SUNUŞAhmet Kumrulu, Prof. Dr. Muallâ Öncel\\\\\\\′i Anlatmak XXI

Prof. Dr. Muallâ Öncel\\\\\\\′in Özgeçmişi XXV

Prof. Dr. Muallâ Öncel\\\\\\\′in Yayınları XXVII


* * * * * ANILAR * * * * *


Ahmet Kumrulu, Anılar XXXIII

* * * * * EKONOMİ VE MALİYE * * * * *


Prof. Dr. Gürgân ÇELEBİCAN
Avro Bölgesi\\\\\\\′nde Para Politikasının Belirlenmesi ve Uygulanması 3Prof. Dr. Belgin AKÇAY
Avrupa Birliği\\\\\\\′nin Mali Çerçevesi ve Maliye
Politikası Koordinasyonu 47
Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL
Vergi Dışı Merkezi Yönetim Yükümlülüklerinin
Ağırlaşan Yükü (2003-2008) 91
Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK - Yrd. Doç. Dr. Binali TUNÇ
İnsan Kaynağına Yapılan Yatırımın Değerlendirilmesi 97
Prof. Dr. Oğuz OYAN
Ücretliler Üzerinde Vergi Baskısı 113
Doç. Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU
Türkiye\\\\\\\′de Özelleştirme Politikasının Tutarsızlığının
Muhtemel İktisadi ve Toplumsal Etkileri 137
Doç. Dr. Nilgün SERİM
Vergi Ahlakını Biçimlendiren Faktörlerin Mükellef
Davranışları Üzerindeki Etkisi 155
Doç. Dr. İstiklal Y. VURAL
İkili Gelir Vergisi: Temel İlkeler ve Uygulamalar 179


Yrd. Doç. Dr. Ali DEGIRMENDERELI
Vergi Amaç ve Etkilerinin Ayrıtınlması
(Dichtonomie Der Steuerzwecke) Sorunu 211
Yrd. Doç. Dr. İsmail Orçun GÜNDÜZ-Yrd. Doç. Dr. Bilge Hakan AGUN
Bir Yerel Yönetim Geliri Olarak Yerel İşletme Vergisi:
Avrupa Birliği Uygulaması ve Türkiye\\\\\\\′de Uygulanabilirliği 229
Yrd. Doç. Dr. Şansel ÖZPINAR
Vergi Anomisi 267
Ar. Gör. Gül KAYALIDERE
Kamu Borçlanmasında Sürdürülebilirlik Literatürünün Gelişimi
ve Sürdürülebilirlik Göstergeleri 279
Ar. Gör. Ceyda ŞATAF - Ar. Gör. Dilek GÖZE KAYA
Kamu Yatırımlarının Planlanmasında Fayda-Maliyet
Analizinin Uygulanabilirliği 301
Av. Volkan ÖZGÜVEN
Kamu Hizmetinde Bedel Sorununun, Anayasa
Mahkemesinin Bir Karan [sığında İrdelenmesi 317

* * * * * MALİ HUKUK * * * * *
Prof. Dr. Mustafa AKKAYA
Haksız Çıkma Zammı ve Anayasa Uygunluğu 339
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ
Feragat Müessesesinin Vergi Hukukundaki Yeri 349
Prof. Dr. Nami ÇAĞAN
İç Kamu Borçlarının Hukuki Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme 359
Prof. Dr. Kemal GÖZLER
İngiltere\\\\\\\′de Parlâmento Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?
Malî Hukukun Anayasa Hukukundan Eksikliği Üzerine
Bir Deneme 365
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ
Kamu İcra Hukukunda Tasarrufun İptali Davası 375
Prof. Dr. Ahmet KIRMAN
Vakıfların Vergilendirilmesinde Vergi İdaresinin
Yeni Yaklaşımları ve Geçerliliği 427
Prof. Dr. Ahmet KUMRULU
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Sui Generis Bir Model:
KKTC Sistemi 457
Prof. Dr. Kamil MUTLUER
Parlamento Sayıştay İlişkisi 461
Doç. Dr. Dilek Özkök ÇUBUKÇU - Prof. Dr. Abuzer PINAR
Vergilendirme Süreçlerinde Vergi Kaçakçılığının Önlenmesi:
Uluslararası Deneyimlerden Seçmeler 473
Prof. Dr. Nihal SABAN
Adaletsiz Hak Kurgusu: Güncel Performans Örneği 493
Prof. Dr. Billur YALTI
Vergi Hukukunda Sorumluluğun Sınırı: Mülkiyet Hakkı:
İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Çerçevesinde
AATUHK, 35 ve Mükerrer 35 507
Doç. Dr. Gülsen GÜNEŞ .
Vergisel ve Anayasal Yönden Varlık Barışı 537
Doç. Dr. Mustafa SAKAL - Elif Ayşe ŞAHİN
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde
Gelir İdaresinde Değişim Çalışmalarının Değerlendirilmesi 557
Doç. Dr. Aziz TAŞDELEN
Gelir Vergisi Bakımından Kıymetli Evrak 595
Yrd. Doç. Dr. Leyla ATEŞ
Vergi İdaresinde Demokrasinin Vazgeçilmez Aracı
Olarak Mukteza \\\\\\\" 623
Yrd. Doç. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI
Adli Nitelikteki Vergi Suçlarında Fail ve Ceza Sorumluluğu 657
Yrd. Doç. Dr. Neslihan Coşkun KARADAĞ
Hukuki Güvenlik İlkesinin Vergi Planlamasında
Taşıdığı Anlam Üzerine Bir Değerlendirme 693
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin EREN- Ar. Gör. Gülden ŞİŞMAN
İdari İşlem Açısından Vergilendirme Sürecine Bakış 747
Yrd. Doç. Dr. Ufuk GENCEL
Kurumlar Vergisinin İşletmelerin Sosyal
Sorumlulukları Üzerine Etkileri 815
* * * * * II.CİLT * * * * *


Yrd. Doç. Dr. Doğan GÖKBEL
Ölüme Bağlı Servet Transferlerinin Vergilendirilmesi 837
Yrd. Doç. Dr. Bünyamin GÜRPINAR - Öğr. Gör. Fazlı YILDIZ
Türk Anayasal sistemindeki Vergilendirme İlkelerinin Anayasa
Mahkemesin Kararlan Perspektifinden Analizi 861

Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILDİŞ - Dr. Abdullah TEKBAŞ
Gelir Vergisi Kanunu\\\\\\\′nun Mali Güce Göre Vergilendirme
İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 887
Yrd. Doç. Dr. Aykut TAVŞANCI
Osman] ı İmparatorluğunda Vergilendirme Yetkisi 901
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nil TOSUN
Uluslararası Alanda Faizlerin Vergilendirilmesi ve Özellikli Bazı
Durumlar 921
Ar. Gör. Nuray AŞÇI AKINCI
İsveç Vergi Sistemi 931

Ar. Gör. Burcu DEMİRBAŞ
Vergi Ceza Hukuku\\\\\\\′nun Anayasal Temelleri 953
Dr. İdris Hakan FURTUN
Türk Vergi Sisteminin Laiklik Açısından İrdelenmesi
Türk Vergi Sistemi İçerisinde Yer Alan Çeşitli
Yasalarda Farklı Din ve İnançlara Yaklaşım 987
Ar. Gör. Gülsen GEDİK
Amerikan Hukukunda Vergilendirme Yetkisi 1015
Ar. Gör. Cenker GÖKER
Vergilerin Yasallığı İlkesi Kapsamında Vakıflara
Vergi Muafiyeti Tanınması Üzerine 1033
Ar. Gör. Dilek GÖZE KAYA - Ar. Gör. Ceyda ŞATAF
Kamu Mali Yönetiminde Saydamlığın ve Hesap Verebilirliğin
Sağlanmasında İç Kontrolün Yeri ve Önemi 1051
Ar. Gör. Mürşide KORKUT
Vergi Yargılamasında Delil Sistemi 1071
Ar. Gör. Eda ÖZDİLER
Vergi Yargısının Görev Alanı 1089Dr. K. Burak ÖZTÜRK
İdari Yargılama Hukuku Yönünnden Vergi Davası Kavramına İlişkin
Kısa Bir Değerlendirme 1111
Ar. Gör. Burak PINAR
İcra Hukukunda Menfaat Dengesizliği: Harç Muafiyetleri 1125
Ar. Gör. İnci SOLAK AKMAN
Vergi Güvenlik Önlemlerinin Teorik Çerçevesi 1149
Ar. Gör. Çağıl SÜT
Kod Listelerinin Hukuka Uygunluğu 1169
Ar. Gör. Yıldırım TAYLAR
Vergi Yargılaması Hukukunda İspata İlişkin Genel Esaslar
ve Bu Bağlamda Bir Danıştay Kararının Değerlendirilmesi 1189
Ar. Gör Zübeyr YILDIRIM - Serkan AĞAR
Vergi Hukukunda Beyan^sisteminin Etkinliği 1223
Yunus Emre YILMAZOĞLU
Elektronik Ortamda Beyanname Verme Usulüne Bir Bakış 1263
Metin KAYAÇAĞLAYAN
Türk Hukukunda Vergi Yargısı ile İdari Yargı Arasındaki
İlişkiler ve Vergi Yargısının Görev Alanı 1281
Av. Hasan ORAL
Yargıtay Kararlan Işığında Vergi Kaçakçılığı Suçu 1307
Ertuğrul AKÇAOĞLU
Tazminatların KVK m. 30 ve GVK m. 40
Bakımından Değerlendirilmesi 1341
* * * * * ÖZEL HUKUK * * * * *Doç. Dr. Hüseyin ALTAŞ
Türk Orman Mevzuatı Kapsamında Özel Ormanlar 1351
Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK
Tanınmış Gerçek Kişilerin İsim, Portre Resim, İmza Gibi
Kişisel Varlıklarının Marka Olarak Tescili (Human Brands) 1363
Dr. F. Itır BİNGÖL
Temerrüde Düşen Borçlunun Ödeyeceği Tazminat
Miktarına, Alacaklının 3. Kişiye Ödeyeceği
Cezaî Şartın Etkisi 1399
Dr. Emel HANAĞASI
\\\\\\\"İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\\\\\\\" Taslağı\\\\\\\′nın Değerlendirilmesi 1417
Dr. Eşref KÜÇÜK
Roma Hukukunda Magister Navis\\\\\\\′in Sözleşmelerinden
Exercitor Navis\\\\\\\′in Sorumluluğu 1465


* * * * * DİĞER ALANLAR * * * * *


Prof. Dr. Mahmut ADEM
Milli Eğitimde Mustafa Necati\\\\\\\′nin Devrimciliği 1487
Prof. Dr. Erdoğan GÖĞER
Hukukî Yönden Din özgürlüğü ve Laiklik 1499
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN
Bilişim Alanında Suçlar ] 563
Yrd. Doç. Dr. Timuçin KÖPRÜLÜ
Etiyopya, Soykırım ve Mengistu Haile Mariam Kararı 1599
Ar. Gör. Şefik Taylan AKMAN
immanuel Kant\\\\\\\′ın Ahlak Felsefesi Bağlamında Tanrı Kavramının
Epistemolojik Bir Tahlili 1617
Ar. Gör. Emek BAYRAK
Rousseau\\\\\\\′da Bir Yabancılaştırıcı Etken Olarak
Bilim ve Sanatlar 1671