Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Prof.Dr. Mehmet AKAD'a Armağan

Prof.Dr. Mehmet AKAD'a ArmağanSayfa Sayısı
:  
1030
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
9789753533805

485,00 TLBİYOGRAFİ

 

Mehmet Akad, 1943 yılının Ocak ayında İstanbul′da dünyaya geldi. Lise öğretimini Galatasaray Lisesi′nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversite¬si Hukuk Fakültesi′ni bitirdi. Fakültenin son sınıfında başladığı yüksek lisans seminerlerinden sonra doktora çalışmalarını sürdürürken, Genel Kamu Hu¬kuku kürsüsü başkanı Prof. Dr. İlhan Akın′ın asistanlık teklifi üzerine, açılan sınavı kazanarak 30.1.1971 tarihinde göreve başladı. Kasım 1972′de doktora yazılı ve sözlü sınavını geçtikten sonra, 25.06.1975′de doktora tezini başarıyla savunarak Hukuk Doktoru unvanını aldı. 31.03.1981′de doçentlik sınavının tüm aşamalarım geçerek Doçent un¬vanım kazandı. 1985 - 1988 yılları arasında, Brüksel Üniversitesi Siyasal ve Ekonomik Bilimler Fakültesinde, Prof. Dr. Robert Anciaux ile birlikte misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Yurda dönüşünde, yeni kurulan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakülte¬si Dekanı′nm daveti üzerine Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı başkanı ola¬rak göreve başladı. Aynı dönemde profesörlük tezini tamamlayarak başvuran Akad, Yük¬sek Öğretim Kurumu′nun 15.11.1990 tarihli kararıyla Profesör unvanını aldı. Bu tarihten emekliliğe kadar geçen 10 yıllık dönemde, Marmara Üni¬versitesi Hukuk Fakültesinde, sürekli olarak yönetim kurulu ve fakülte kurul¬larında görev aldı, aynı dönemde Kamu Hukuku bölüm başkanlığı yaptı, Üni¬versitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde 8 yıl yönetim kurulu üye¬si .olarak çalıştı. 2000 yılında emekli olduktan sonra, Genel Kamu Hukuku derslerine girdiği Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nden gelen davet üzerine bu Fakülte′de göreve başladı. Burada da Dekan yardımcılığı, Senatörlük ve Kamu Hukuku Bölüm başkanlığı görevlerinde bulundu. Mart 2004 yılında, gene yeni kurulan Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nin kurucu üyesi olarak görev alarak, Genel Kamu Hukuku Anabi-lim Dalı ve Kamu Hukuku bölüm başkanı oldu. 2005 yılında Kadir Has Üni¬versitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi′ni kurdu, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Mehmet Akad, Kadir Has Üniversitesi′nde ve Hukuk Fakültesi′nde çe¬şitli görevleri yürütmekte, Devlet Teorileri, Kamu Özgürlükleri, Türk Hukuk Tarihi ve Siyaset Bilimine Giriş derslerini vermektedir.

 

SUNUŞ

 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nden, 2000 yılında emekli olan hocamız Prof. Dr. Mehmet Akad′ın; her birimizin bilimsel hayatında esirge¬mediği katkılarını ve desteklerini kalıcı kılmak arzusuyla yayımlanan bu ar¬mağan; hocamızın eski asistanlarının ve doktora öğrencilerinin emeği ile or¬taya çıkmıştır. Armağan, Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez ve Prof. Dr. Mustafa Koçak′m bir Trabzon gezisi sırasında, paylaştıkları güzel önerinin, Prof. Dr. Bihterin Vural Dinçkol, Prof. Dr. Nihat Bulut, Doç. Dr. Rukiye Akkaya Kia, Yrd. Doç. Dr. Cevat Okutan tarafından, zaten kendilerinin de düşündükleri bir konu ol¬ması nedeniyle sevinçle karşılamaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Yapılan makale çağrısı ile Hocamızın geçmiş yıllarda emek vermiş ol¬duğu ve diyalogunu hiç kesmediği isimlerin; anılan, bilimsel çalışmaları ve çe¬virileri kısa sürede elimize ulaştı. Ayrıca, Hocamızı bizzat tanımayan isimler¬den de katkı geldi. Biz de Yayın Kurulu olarak, isteğe bağlı şekilde hakem de¬ğerlendirmeleri için gelen yazılan, Hakem Listesi′nde yer alan isimlere yön¬lendirdik. Hakemlerin de kısıtlı süre içinde destek vermeleri ile yayın hazırlığı süreci tamamlandı ve elinizdeki bu Armağan yayına hazır hale geldi. Makale ve çevirileri ile katkıda bulunanlar başta olmak üzere, titiz in¬celemeleri dolayısı ile Hakem Kurulun′da yer alan isimlere, Der Yayınları′na ve özellikle Elif Derbeder′e ve diğer çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Neşesi, hoş sohbeti ve çok ciddi teorik konuları yaşamın içine indirge¬yen üslubuyla tanıdığımız sevgili Hocamız′a, akademik hayatımıza katkıların¬dan dolayı tekrar şükranlarımızı sunuyor, eşi ve oğlu ile uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Kendisinin, üniversite içindeki dinamik yaşamının daha uzun yıllar devam etmesini arzu ediyoruz.

01.11.2011/ HAYDARPAŞA YAYIN KURULU

 

İÇİNDEKİLER

 

ANILAR <§> Robert Anciaux; Hommage amical a Mehmet Akad 3 <§>BihterinVURALDİNÇKOL;27Yılm Ardından 5 3> Mustafa KOÇAK; Prof. Dr. Mehmed AKAD ile Kırk Yıl 9 <$> Ali SOYSÜREN; Değerli Hocam Prof. Dr. Mehmed AKAD için 13 MAKALELER I. KAMU HUKUKU ^> Olgun AKBULUT; Cumhurbaşkanının Seçimine Dair Anayasa Değişikliklerinin Siyasal Siteme Etkileri 17 ^ Oya AKBULUT; Terörizmin Finansmanına Karşı Alman Önlemlerin Mülkiyet Hakkı Karşısında Hukuka Uygunluğu 43 Fehmiye Ceren AKÇABAY; "HukukunGerçeği"neSosyolojikBakış 63 Rukiye AKKAYA KİA; Darülfünun′dan 1933 Üniversite Reformuna; Hukuk-ı Siyasiye-i Osmaniye Derslerinden, Hukuk-ı Âmme Derslerine Dönüşüm ve Genel Kamu Hukuku Dersinin Geçmişine Dair Notlar - 1 77 Robert ANCİAUX; La Republique de Turquie, chaînon manquant de la construction europee nne? 101 <§> Bahadır APAYDIN; İdare Hukuku Bağlanımda Türkiye′de Kent Konseyleri ve Katılımcı Demokrasi 121 <^ ArdaATAKAN; Putlaştırılmış Bir Kavram: Milli İrade 143 ^ Faruk BİLİR; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi 281 ^ Nihat BULUT; Sahte Bir Karşıtlığın Çözümü Hukuk Devletinde Özgürlük Güvenlik İlişkisi 297 <§► Sezgin Seymen CEBİ; Aristotelian Notions of Personal and Civic Friendship and Reinvigorating the Idea of Republican Citizenship 319 <& Esra DEMİR GÜRSEL; N.Ç. Davası: Tecavüze Razı Olmak ve Kadınların Ahlâkı 337 <$> Abdullah DİNÇKOL; Karar Verme Süreci İçinde Hükmün Oluşması ve Hâkimin Fonksiyonu 363 <& Hulusi Alphan DİÇKOL; Tibbi Müdahalede Varsayılan Rıza 387 $> Süheyl DONAY; Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi ve Şike ve Teşvik Primi Hakkında 6222 Sayılı Yasada Değişiklik Yapılması İçin Öneriler 405 <§> Mehmet Akif ETGÜ; Toprağın Verimli Kullanılması Hakkında Düşünceler 419 ^ H. Burak GEMALMAZ; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Çocuğun Kendi Görüşleri Doğrultusunda Eğitimini Belirleme Hakkı 433 A. Tarık GÜMÜŞ; Küreselleşme Sürecinde İnsan Haklarının Sosyal ve Ekonomik Boyutu 467 Seyithan GÜNEŞ; Mahkeme Kararları Işığında Trafik Kazası Adı Altında İşlenen Eylemlerde Bilinçli Taksir ve Olası Kast Ayrımı 531 Yusuf Şevki HAKYEMEZ; İkibinli Yıllardaki Yargı Krizleri Bağlamında Vesayet Tartışmalari ve Buna Yönelik Bir Tepki Olarak 2010 Anayasa Değişiklikleri 539 Şeref İBA; Anayasa Tarihimizde Senato Tartışmaları 563 Nergiz KARADAĞ; AİHM Kararlarında Kullanılan Bir Kavram Olarak Avrupa Konsensüsü 581 Fatoş KILIÇ; Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Vergisel Süreçlere Etkisi ve Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme 595 Mahmut KOCA; Karşılaştırmalı Hukukta Yakalama ve Gözaltına Alma 611 Mustafa KOÇAK; Hâkimlerin Tarafsızlığı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Yapısı 633 Adnan KÜÇÜK; Eylemli İçtüzük Değişiklikliği Niteliğindeki Parlamento Kararlarına İlişkin Yargısal Denetim ve Anayasa Mahkemesi Kararı Uygulamaları 643 ^ Cevat OKUTAN; Türk Anayasa Hukukunda "Cumhuriyet"in Geniş Anlamı 717 ^ İrfan NEZİROĞLU; Parliamentary Inquiry Committees in Turkish Grand National Assembly 729 <$> Nihal SABAN; AATUHK Madde 35: Bir Yersizlik Yurtsuzluk Hali <^ Musa SAĞLAM; Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde Ülkemizde Bireysel Başvuru 751 <$> İpek Sevda SÖĞÜT; Roma Halk Meclisleri (Comitia′lar) ve Faaliyet Tarzları 799 <§> Mete TEVETOĞLU; Advertising Practices in Searching Engines And Arising Disputes 831 <^ AshTOPUKÇU; Venedik Komisyonu Kriterlerine Göre 2010 Anayasa Değişikliği Referandumunun Değerlendirilmesi 847 ^> Asiye Merve TURANLI; Kan Gütme Saiki 867 <^ Ertuğrul UZUN; Alf Ross′un ′Geçerli Hukuk′ Anlayışı Üzerine Bir Eleştiri 893 <$> Bihterin VURAL DİNÇKOL; Siyasal İktidarın Kişiselleşmesi 915 <^ Özlem YENERER ÇAKMUT; Türk Ceza Yasası′nda Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu (Tek M.177) 929 ^ Mehmet Ali ZENGİN; Özelleştirme Kavramının 1982 Anayasasına Etkileri 947 II. ÖZEL HUKUK <$> Ahmet AYAR; Spor Kulübü Derneklerinin Medenî Hukuk Açısından Değerlendirilmesi 975 <^ Pervin SOMER; Tamamlayıcı-Alternatif Tıp ve Etik Sorunlar 1001 III. ÇEVİRİLER <§> Kari OLIVECRONA (Çeviren: Ertuğrul UZUN); Realizm ve İdealizm: Hukuk Felsefesindeki Temel Sorun Hakkında Bazı Görüşler 1013