Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (37)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Prof. Dr. Ejder YILMAZ'a Armağan ( 2 CİLT TAKIM )

Prof. Dr. Ejder YILMAZ'a Armağan ( 2 CİLT TAKIM )Sayfa Sayısı
:  
2145
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-975-464-901-7

200,00 TL

  CİLT 1

    Sağlık Turizmi Mevzuatının Medeni Usul Hukuku Açısından İncelenmesi /Prof. Dr. Recep AKCAN
    Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun Kapsamı / Yrd. Doç. Dr. Cenk AKİL 75
    6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Yeminin Konusu ve Yemin Delilinin Hatırlatılıp Hatırlatamayacağı Meselesi / Yrd. Doç. Dr. Cenk AKİL 139
    Dava Konusu Dışında Kalan Hususların Sulhun Kapsamına Dâhil Edilebilmesi (HMK m. 313/3) / Yrd. Doç. Dr. Leyla AKYOL ASLAN
    6459 Sayılı Kanun ve İdari Yargılamada Islah Kurumu / Yrd. Doç. Dr. Bahadır APAYDIN
    Esneklik Kuralının Geçmiş ve Geleceği Birliğin Entegrasyon – Üye Devletlerin  Egemenlik İddiası Arasındaki Gerilim
    AB’nin Çalışma Usulleri Hakkındaki Anlaşmanın 352. Maddesinin Federal Alman Anayasa Mahkemesinin
    Lizbon Kararı Işığında Analizi / Prof. Dr. Füsun ARSAVA 237
    Tasarrufun İptali Davasından Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Bekletici Mesele Yapma Sorunu / Yrd. Doç. Dr. Aziz Serkan ARSLAN
    5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Hükümlerine Göre Tarım Arazisi Niteliğinde Olan Birlikte Mülkiyet Konusu Taşınmaz Üzerindeki Payın Cebrî İcra Yolu İle Paraya Çevrilmesi İle Ortaya Çıkan Tescil Sorunu / Prof. Dr. Ramazan ARSLAN
    Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Davaya Son Veren Taraf İşlemleri”ne İlişkin Hükümleri Hakkında Düşünceler / Yrd. Doç. Dr. Kudret ASLAN 307
    Kamu Alacağı Sebebiyle Konulan Hacze İştirak (Edilememesi) ve
    Kamu Alacağının Hacze İştirak Etmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar / Doç. Dr. İbrahim AŞIK
    6502 sayılı Kanun’un Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi / Doç. Dr. Murat ATALI
    H1373 Sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı Çerçevesinde
    Devletlerin Terörle Mücadele Bağlamında Yükümlülükleri Saeed BAGHERI
    Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na Göre Fikrî Hakların Haczi / Arş. Gör. Nurullah BAL
    Güncel Yargıtay Kararları ve Yargıtay İBK Işığında  İhtiyati Tedbir Kararlarının Temyizi Sorunu / Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN
    Türk Ticaret Kanunu’nun 335. Maddesi Hakkında Bir Değerlendirme / Arş. Gör. Hakan BİLGEÇ
    Bazı Özel Kanun Hükümlerince Kendilerine Rüçhan Hakkı Tanınan Alacaklar / Ar. Gör. Hikmet BİLGİN
    Medenî Usûl Hukukunda İspat Hakkı ve İspat Hakkının Sınırları / Dr. Nur BOLAYIR
    Tarafta (İradi) Değişim (HMK m. 124) / Yrd. Doç. Dr. Levent BÖRÜ 587
    Yeni Borçlar Kanunu’na Göre Önce Rehne Başvurma Kuralına Kefalet Halinde Uygulanan İstisnalar
    Önce Rehne Başvurma Kuralı ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’i / Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
    Amerikan ve İngiliz Hukuklarında Yer Alan Benzer Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Medeni Usul Hukukunda “Ön İnceleme” / Arş. Gör. Aytuğ Ceyhun ÇAKIR
    6325 Sayılı HUAK’a Göre Arabuluculuk Yoluna Başvurulması ve Çözüm Anlaşmasının Mahkeme ve İcra Usulleri İle İlişkisi / Cengiz Topel ÇELİKOĞLU
    Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Hakimin Rolü / Av. Ender DEDEAĞAÇ 725
    Kişiliğin Korunması ve Sağlık Bilişim(i) Hukuku Açılarından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi / Prof. Dr. Mehmet DEMİR 743
    Belediyeye Karşı Haciz Tatbiki / Arş. Gör. Osman DURAN 755
    Vakıfların Kuruluşu Sürecine Dair Yargılama Hukuku Sorunları
    Yrd. Doç. Dr. Şükran EKECİK 797
    Anglo-Sakson Hukukunda “Maddi Hukuk Kuralı-Usul Hukuku Kuralı” Ayrımı / Ersin ERDOĞAN 841
    Muamele Merkezinin Değiştirilmesinin İflâsın Ertelenmesi Talebini İnceleyen Mahkemenin Yetkisine Etkisi / Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ
    İcra ve İflâs Kanunu Madde 89/4’e Göre Açılan Tazminat Davalarının Hukukî Analizi / Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK 887
    Karşılaştırmalı Hukuk İle Türk Hukukundaki Gelişmeler ve Tartışmalar Işığında Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi Hakkında Bir İnceleme / Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖKSU 919
    Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu / Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI 987
    Hayat Sigortası Çerçevesinde Haciz Uygulamaları / Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI 995
    Japonya’da Hukuka Aykırı Biçimde Kesinleşmiş Bir Hükmün Elde Edilmesi  / Prof. Dr. Yasunori HONMA
    Çeviren: Prof. Dr. Nevhis DEREN-YILDIRIM 1025
    1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Devlet Mallarının Haczedilmezliği / Arş. Gör. Hakan HASIRCI 1037


CİLT 2

    Sayıştay İlamlarının İnfazı / Av. Atilla İNAN 1087
    Davalı Tarafta Meydana Gelen İradî Taraf Değişikliği Konusundaki Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi / Yrd. Doç. Dr. Varol KARAASLAN 1129
    Çelişen Yargıtay Uygulaması Bağlamında Satış Talebinin Reddi ve Sıra Cetveline Yansıyan Sonuçları / Cemal Fazıl KARAKAŞ 1145
    Vergi Sistem(sizliğ)inden Kesitler / Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 1187
    ICSID Hakem Kararlarının Tenfizi ve İcraya Konulması /Avukat Bora KAYA 1215
    Hukuk Düzenimiz Bakımından Lâikliğin Gerekleri Hakkında Bir Deneme / Dr. Ömer KESKİNSOY 1241
    Katkı Alacağı -Eşin Gelir Sahibi Olması Bu Alacağa Karine Oluşturur Mu? / Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU 1255
    İradi Taraf Değişikliği ve İradi Taraf Değişikliğinin Sonuçları / Yrd. Doç. Dr. S. Serhat KIRTILOĞLU 1279
    Soybağının Reddi Davasında Usul Hükümlerinin İncelenmesi / Yavuz KORUCU / Murat UYUMAZ 1325
    Yazılı Delil Başlangıcı (HMK m.202) / Prof. Dr. Baki KURU 1383
    Takibe Konu Alacağın Temlikinin İcraya Etkisi ve Yol Açtığı Taraf Sorunu / Yrd. Doç. Dr. Nedim MERİÇ 1393
    6099 Sayılı Kanun ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği Çerçevesinde Elektronik Tebligata İlişkin Düzenlemelere Bakış / Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY 1419
    Sermaye Piyasası Kanununa Göre Aracı Kurumların Tedricî Tasfiyesi ve İflâsı / Doç. Dr. Mustafa S. ÖZBEK 1451
    Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Algısı / Arş. Gör. Nadire ÖZDEMİR 1531
    Anayasa Mahkemesinin Kararı Karşısında Kısmî Dava İle Belirsiz Alacak Davası Arasındaki Sınırın Belirlenmesi Sorunu
    (Belirli-Belirsiz-Belirlenebilir Alacak Ayrımı) / Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 1589
    Bilirkişi Raporunun Hakimi Bağlamaması / Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK 1607
    Fer’i Müdahalenin Etkisi / Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ 1629
    Müteselsil Kefilin Takibi Bakımından Alacağın Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Tamamen Karşılanamayacağının Önceden Hâkim Tarafından
    Belirlenmesi (TBK m.586/2,C.2) / Dr. Mustafa SALDIRIM 1657
    Özel Bilirkişi (Uzman Görüşü) / Yrd. Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN 1699
    Organ ve Doku Nakillerinde Rıza Kavramı / Dr. Selin SERT / Ali Hulki CİHAN, L. L. M 1739
    Patricius-Pleb Sınıfı Mücadelesi ve Bu Mücadelenin Roma Özel Hukukunun Gelişimine Etkisinin Genel Hatları / Doç. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN 1753
    Türk Hukuku Bakımından 4054 Sayılı Kanunla Bu Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Çerçevesinde Rekabet Kurulunun Araştırma ve
    Soruşturmada Uyguladığı Usul İle Verdiği Kararların Yargılama İlkeleri Perspektifinden Değerlendirilmesi / Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN 1785
    İşçinin Alacak Davalarında İspat Sorunu /Ahmet TAŞKIN 1809
    Mahkeme Kararıyla Düzeltilmiş Nüfus Kayıtları Hakkında Tekrar Mahkemeye Başvurulabilir Mi? / Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ 1851
    Bilirkişi Görüşünün/Tanıklığının Delil Olarak Kabul Edilebilirliği (Admissibility) / Ar. Gör. Fulya TEOMETE YALABIK 1879
    Dava Konusunun Artırılması- Zamanaşımı İlişkisi (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06.03.2013 Tarih ve
    E.2012/4-824, K.2013/305 Sayılı Kararının Analizi) / Mehmet Akif TUTUMLU 1897
    Soybağının Tespiti İçin İnceleme ve Kişilik Hakkının Korunması: HMK m. 292 ve TMK m. 284 Hükümlerinin Kıyaslanması / Aynaz UĞUR 1913
    HAnayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolunun
    Medeni Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi / Prof. Dr. Ömer ULUKAPI / Arş. Gör. Ömer ÇON 1941
    İİK.’nun 179. Maddesi Üzerine Bir İnceleme / Av. Talih UYAR 1973
    Alman Cebri İcra Hukukundaki Güncel Gelişmeler / Prof. Dr. Wolf-Dietrich WALKER - Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ 1997
    Rekabet Hukuku İle Fikri Mülkiyet Hukuku Arasındaki İlişki / Av. Onur Özcan YENİAY 2007
    Yatırım Uyuşmazlıklarının Dostane Yöntemlerle Çözümü / Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK 2047
    -Karar İncelemesi- Tebligat Kanunu’nun 20 ve 21. Maddesi Hükümlerinin Uygulama Alanlarının Mukayeseli Olarak Belirlenmesi (HGK. 2.2.2005, 12-21/4) / Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA 2073
    Türk- İsviçre İflas Hukukunda Basit Tasfiye / Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM 2133     ANI YAZILARI:

    Ejder Yılmaz İle İlgili Anılarım / Prof. Dr. Baki KURU 39
    Bildiğim Ejder Yılmaz / Prof. Dr. Bilge UMAR 43
    Arkadaşım Prof. Dr. Ejder Yılmaz / Prof. Dr. Ramazan Arslan 49
    Hocam Ejder Yılmaz / Av. Tacar ÇAĞLAR 53
    Prof Dr. Ejder Yılmaz Hocama / Prof. Dr. Recep AKCAN 55
    Hocam Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a / Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ 57


MAKALELER*:
_________________________
 * Makaleler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Makale isminin önünde bulunan H harfi, makalenin hakem incelemesinden geçtiğini belirtmektedir.