Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (37)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Orman Suçları

Orman SuçlarıSayfa Sayısı
:  
267
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-315-093-0

73,44 TLSinan BAYINDIR


Orman Suçları çalışmamızın birinci bölümünde Türk orman rejimi ele alınarak orman suçlarının özellikleri ortayakonulmuştur. Bu bağlamda orman kavramının içeriği, Anayasalardaki ormanlara ilişkin düzenlemeler, orman türleri konularından kısaca bahsedilmiştir.Çalışmanın ikinci bölümünde ise orman suçlarının tasnifi, ortak özellikleri vesebepleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bölümün devamında orman suçlarınınekonomik, idari, sosyal ve psikolojik sebeplerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise başlıca orman suçları suç genel teorisi çerçevesinde incelenmiştir.


 


İÇİNDEKİLER.


 


BİRİNCİ BÖLÜM


 


TÜRK ORMAN REJİMİ


 


A- Osmanlı Dönemi. 1


 


B- Cumhuriyet Dönemi. 2


 


1. 1924 Anayasasında Ormanlaraİlişkin Düzenleme. 2


 


2. 1961 Anayasasında Ormanlaraİlişkin Düzenleme. 4


 


3. 1982 Anayasasında Ormanlaraİlişkin Düzenleme. 4


 


C-  6831 SAYILI ORMAN KANUNU... 6


 


1. ORMAN KAVRAMI. 6


 


1.1. Orman Kadastrosu. 10


 


1.2. OrmanRejimi İçine Alınma. 11


 


1.3. OrmanAlanı Dışına Çıkarma. 12


 


1.3.1.Orman Kanunu 2 A Kapsamına Giren Yerler 13


 


1.3.2.Orman Kanunu 2 B Kapsamına Giren Yerler 14


 


2. ORMAN TÜRLERİ. 14


 


2.1. Mülkiyet ve İdare Bakımından Ormanlar 14


 


2.1.1. Devlet Ormanları 14


 


2.1.2. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Ormanlar 17


 


2.1.3. Özel Ormanlar 17


 


2.1.3.1. ÖzelOrman Vasfının Kazanılması 19


 


2.1.3.1.1.Bakanlık Oluru ile Özel Orman Tesisi 19


 


2.1.3.1.2.Mahkeme Kararıyla Özel Orman Tesisi 19


 


2.1.3.1.3.Orman Kadastrosu İle Orman Tesisi 20


 


2.2. Vasıfve Karakter Bakımından. 20


 


2.2.1.Muhafaza Ormanları 20


 


2.2.2.Milli Parklar 21


 


2.2.3.İstihsal Ormanları 23


 


2.2.3.1.Asli Orman Ürünleri 23


 


2.2.3.2.Tali Orman Ürünleri 24


 


İKİNCİ BÖLÜM


 


ORMAN SUÇLARININ TASNİFİ, ORTAK ÖZELLİKLERİ


 


VE SEBEPLERİ


 


A- Genel Olarak.. 25


 


B- Orman Suçlarının Tasnifi. 27


 


C- Orman Suçlarının Ortak Özellikleri. 27


 


1. Orman Suçlarında Korunan HukukiDeğer 27


 


2. Orman Suçlarında Maddi Unsurlar 28


 


3. Orman Suçlarında Manevi Unsurlar 29


 


4. Orman Suçlarında Teşebbüs. 29


 


5. Orman Suçlarında İçtima. 30


 


6. Orman Suçlarında İştirak. 30


 


7. Orman Suçlarında Hukuka UygunlukSebepleri 31


 


8. Orman Suçlarında Müsadere. 31


 


9. Orman Suçlarında Zamanaşımı 33


 


10. Orman Suçları Açısından Af Kurumu. 34


 


D- Orman Suçlarının Sebepleri. 35


 


1. Ekonomik Sebepler 36


 


2. İdari Sebepler 36


 


3. Sosyal Sebepler 37


 


4. Psikolojik Sebepler 37


 


E- Mukayeseli Hukukta Orman Suçları. 37


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


 


6831 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN ORMAN SUÇLARI


 


A- İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU... 39


 


1. Genel Olarak. 39


 


2. Benzer Suçlardan Farkı 40


 


2.1. AğaçKesme Suçundan Farkı 40


 


2.2.  Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçundan Farkı(TCK. m. 154) 41


 


2.3. İzinsiz Orman Arazisinde Konaklama KabahatindenFarkı  (OK. m.76/a) 42


 


2.4.  Hırsızlık Suçundan Farkı (TCK m.141) 42


 


2.5.  Mala Zarar Verme Suçundan Farkı (TCK m. 151) 42


 


2.6. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının ZararaUğramasına  


 


      SebebiyetVerme Suçundan Farkı (2863 Sayılı KTVKK m. 65) 43


 


2.7. MilliParklara İlişkin Suç Tiplerinden Farkı 44


 


3. Korunan Hukuki Değer 46


 


4. Suçun Unsurları 47


 


4.1. MaddiUnsurlar 47


 


4.1.1. Fiil 47


 


4.1.2.Fail 54


 


4.1.3.Mağdur 54


 


4.1.4.Maddi Konu. 55


 


4.1.5.Suçun Nitelikli Halleri 55


 


4.1.5.1.Suçun Yeniden Tarla Açmak Suretiyle İşlenmesi 55


 


4.1.5.2. SuçunYanmış Orman Sahalarında İşlenmesi 56


 


4.1.5.3. Suçun Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırlarıİçerisinde  


 


            İşlenmesi 57


 


4.1.5.4. 6831 Sayılı Kanun’un 17. Maddenin ÜçüncüFıkrasındaki


 


             Yerlerin Amaç Dışı Kullanılması 58


 


4.2.Manevi Unsurlar 58


 


4.3.Hukuka Aykırılık Unsuru. 60


 


4.4. SuçunÖzel Görünüş Şekilleri 61


 


4.4.1. Teşebbüs. 61


 


4.4.2. İştirak. 62


 


4.4.3.İçtima. 62


 


5. Müsadere. 63


 


6. Zamanaşımı 65


 


7. Soruşturma Usulü ve Yaptırım... 66


 


7.1.Görevli ve Yetkili Mahkeme. 67


 


7.2. İşgalve Faydalanma Suçunun Yaptırımı 67


 


B- AĞAÇ KESME SUÇU... 68


 


1. Genel Olarak. 68


 


2. Benzer Suçlardan Farkı 70


 


2.1.Hırsızlık Suçundan Farkı (TCK. m. 141) 70


 


2.2. MalaZarar Verme Suçundan Farkı (TCK m. 151-152) 71


 


3. Korunan Hukuki Değer 71


 


4. Suçun Unsurları 72


 


4.1. MaddiUnsurlar 72


 


4.1.1.Fiil 72


 


4.1.1.1.Ağaç Kesme Suçu Açısından Fiil 72


 


4.1.1.2.Fidan Ekim Sahasını Bozma Suçu Açısından Fiil 74


 


4.1.2.Fail 78


 


4.1.3.Mağdur 79


 


4.1.4.Maddi Konu. 79


 


4.1.5.Suçun Nitelikli Halleri 80


 


4.1.5.1.Suç Konusunun Fidan Olması 80


 


4.1.5.2. Suçun Konusunun Yakacak Nitelikte Emval VerenAğaç  Olması 84


 


4.1.5.3.Fiilin Motorlu Araç ve Gereçlerle İşlenmesi 84


 


4.2.Manevi Unsurlar 85


 


4.3.Hukuka Aykırılık Unsuru. 86


 


4.4. SuçunÖzel Görünüş Şekilleri 87


 


4.4.1.Teşebbüs. 87


 


4.4.2.İştirak. 88


 


4.4.3.İçtima. 89


 


5. Müsadere. 91


 


6. Soruşturma Usulü ve Yaptırım... 92


 


6.1.Görevli ve Yetkili Mahkeme. 93


 


C-KAÇAK ORMAN EMVALİ NAKLETME BİÇME İŞLEME KABUL  


 


     ETME KULLANMA SATMA SATIN ALMA VEYABULUNDURMA  


 


     SUÇU (KAÇAK EMVAL SUÇLARI). 93


 


1. Genel Olarak. 93


 


2. Korunan Hukuki Değer 94


 


3.  Suçun Unsurları 94


 


3.1. MaddiUnsurlar 94


 


3.1.1. Fiil 94


 


3.1.2. Fail 99


 


3.1.3. Mağdur 99


 


3.1.4. MaddiKonu. 99


 


3.1.5. Suçun  Nitelikli Halleri 99


 


3.2.Manevi Unsurlar 100


 


3.3.Hukuka Aykırılık Unsuru. 101


 


3.4. SuçunÖzel Görünüş Şekilleri 102


 


3.4.1. Teşebbüs. 102


 


3.4.2. İştirak. 103


 


3.4.3. İçtima. 103


 


4. Müsadere. 104


 


5. Soruşturma Usulü ve Yaptırım... 105


 


D- ORMAN YAKMA SUÇLARI. 105


 


1. Taksirle Orman Yangınına Sebebiyet Verme Suçu. 107


 


1.1. GenelOlarak. 107


 


1.2.Benzer Suçlardan Farkı 108


 


1.2.1. Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye SokulmasıSuçundan  


 


         Farkı (TCKm. 171) 108


 


2. Korunan Hukuki Değer 108


 


3. Suçun Unsurları 108


 


3.1. MaddiUnsurlar 108


 


3.1.1. Fiil 110


 


3.1.2. Fail 110


 


3.1.3. Mağdur 110


 


3.1.4. MaddiKonu. 110


 


3.1.5. SuçunNitelikli Halleri 110


 


3.2. ManeviUnsurlar 111


 


3.3. SuçunÖzel Görünüş Şekilleri 112


 


3.3.1. Teşebbüs. 112


 


3.3.2. İştirak. 113


 


3.3.3. İçtima. 113


 


4. Soruşturma Usulü ve Yaptırım... 113


 


E- KASTEN ORMAN YAKMA SUÇU... 113


 


1. Benzer Suçlardan Farkı 113


 


1.1.Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması SuçundanFarkı (TCK m. 170) 113


 


2. Korunan Hukuki Değer 114


 


3. Suçun Unsurları 114


 


3.1. MaddiUnsurlar 114


 


3.1.1. Fiil 114


 


3.1.2.Fail 115


 


3.1.3. Mağdur 115


 


3.1.4. MaddiKonu. 115


 


3.1.5. SuçunNitelikli Halleri 115


 


3.2. ManeviUnsurlar 116


 


3.3. HukukaAykırılık Unsuru. 116


 


3.4. SuçunÖzel Görünüş Şekilleri 116


 


3.4.1. Teşebbüs. 116


 


3.4.2. İştirak. 116


 


3.4.3. İçtima. 116


 


4. Soruşturma Usulü ve Yaptırım... 116


 


F- ORMANDA İZİNSİZ ATEŞ YAKMA SUÇU... 117


 


1. Genel Olarak. 117


 


2. Korunan Hukuki Değer 117


 


3. Suçun Unsurları 117


 


3.1. MaddiUnsurlar 117


 


3.1.1. Fiil 117


 


3.1.2. Fail 119


 


3.1.3. Mağdur 119


 


3.1.4. MaddiKonu. 119


 


3.1.5. SuçunNitelikli Halleri 120


 


3.2.Manevi Unsurlar 120


 


3.3. Hukuka Aykırılık Unsuru. 120


 


3.4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 120


 


3.4.1. Teşebbüs. 120


 


3.4.2. İştirak. 120


 


3.4.3. İçtima. 120


 


4. Soruşturma Usulü ve Yaptırım... 120


 


G- ZATİ VEYAMÜŞTEREK İHTİYAÇ EMVALİNİ AMAÇ DIŞI 


 


      KULLANMA SUÇU... 120


 


1. Genel Olarak. 120


 


2. Korunan Hukuki Değer 121


 


3. Suçun Unsurları 121


 


3.1. MaddiUnsurlar 121


 


3.1.1. Fiil 121


 


3.1.2. Fail 123


 


3.1.3. Mağdur 123


 


3.1.4. MaddiKonu. 123


 


3.2.Manevi Unsurlar 125


 


3.3.Hukuka Aykırılık Unsuru. 125


 


3.4. SuçunÖzel Görünüş Şekilleri 126


 


3.4.1.Teşebbüs. 126


 


3.4.2.İştirak. 126


 


3.4.3.İçtima. 126


 


4. Soruşturma Usulü ve Yaptırım... 126


 


KAYNAKÇA.. 133


 


YARGITAY KARARLARI. 137


 


6831 SAYILI ORMAN KANUNU 197


 


ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 247


DANIŞTAY KARARI 267


TÜRKİYE'NİN MİLLİ PARKLARI. 265