Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptal ve Tescil Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli)

Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptal ve Tescil Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli)Sayfa Sayısı
:  
586
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750258565

130,00 TL

KİTAP HAKKINDA
Uygulamada en çok görülen dava türlerinden biri muris muvazaası nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davalarıdır. Miras bırakan tarafından yapılan ve mirasçıların kanuni miras paylarını etkileyen muvazaalı işlemlerden zarar gören mirasçıların haklarına kavuşmasını hedef alan dava, kaynağını daha çok Yargıtay İçtihatlarından ve bilimsel görüşlerden almakta ise de, esas dayanağını 01.04.1974 tarih ve 1974/1-2 Sayılı Yargıtay içtihadı Birleştirme Kararı oluştur-maktadır.

Bu kitapta, borçlar hukukunun ve miras hukukunun ilgili konuları dahil, dava tüm yönleri ile ele alınarak, uygulamada hukuki nitelendirmede yapılan hatalar dikkate alınarak benzer hukuki nedenler ve terditli açılabilme halleri açıklanmış, tapu kütüğüne güven ilkesine ayrıntılı olarak yer verilmiş, her konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay tarafından onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
    İlgili Konu ve Kavramlar
    Muris Muvazaası
    Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR  17
1.1. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi  17
1.2. Ahde Vefa İlkesi  19
1.3. Sözleşmelerin Yorumu  19
1.4. Muvazaa  20
1.4.1. Genel Olarak  20
1.4.2. Muvazaanın Unsurları  22
a. Görünüşteki İşlem  22
aa. Yazılı Borç İkrarı  23
bb. Tapu Kütüğüne Güvenin Korunması (TMK 1023.)  23
cc. Dürüstlük Kuralı  23
b. Muvazaa Anlaşması  23
c. Aldatma Kastı  24
d. Gizli İşlem  25
1.4.3. Muvazaa Çeşitleri  27
a. Mutlak (Adi) Muvazaa  27
b. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa  28
aa. Genel Olarak  28
bb. Nisbi Muvazaa Çeşitleri  28
1.4.4. Muvazaanın Sonuçları  30
1.4.5. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler  33
a. Bedelde Muvazaa  33
b. Dürüstlük Kuralı  34
1.4.6. Muvazaa Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre  35
1.4.7. Muvazaa İddiasının İspatı  36
a. İşleme Taraf Olmayanlar Yönünden  36
b. İşleme Taraf Olanlar Yönünden  37
c. Mirasbırakana Teb’an Açılması Halinde  38
2. MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN KONU VE KAVRAMLAR  39
2.1. Mirasın Açılması  39
2.2. Mirasçı  40
2.2.1. Genel Olarak  40
2.2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  41
a. Birinci Zümre Mirasçılar  43
b. İkinci Zümre Mirasçılar  45
c. Üçüncü Zümre Mirasçılar  46
d. Evlatlığın Mirasçılığı  48
e. Devletin Mirasçılığı  48
f. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  49
aa. Genel Olarak  49
bb. İntifa Hakkı  50
2.2.3. Atanmış (İradi) Mirasçı  51
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler  51
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma  51
a. Genel Olarak  51
b. Iskat Çeşitleri  53
aa. Cezai (Olağan) Iskat  53
aaa. Genel Olarak  53
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.)  54
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.)  55
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.)  56
c. Mirastan Yoksunluk İle Benzerlikleri ve Farkları  57
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  58
2.3.2. Mirastan Yoksunluk  58
a. Genel Olarak  58
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  58
c. Iskat (Çıkarma) İle Benzerlikleri ve Farkları  59
2.3.3. Mirasın Reddi  60
a. Mirasın Gerçek Reddi  60
b. Mirasın Hükmen Reddi  62
c. Mirasın Reddi Hakkının Düşmesi  63
d. Mirasın Reddinin Sonuçları  64
e. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Mirası Reddi  67
f. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  69
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  69
2.3.4. Mirastan Feragat  70
a. Genel Olarak  70
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  72
2.4. Mirasın Kazanılması  72
2.4.1 Külli Halefiyet  72
2.4.2. Miras Ortaklığı  77
2.5. Tereke Temsilcisi  81
2.6. Mirasçıların Sorumluluğu  84
2.7. Mirasın Taksimi (Paylaştırılması)  86
2.7.1. Genel Olarak  86
2.7.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim)  88
2.7.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası  89
İkinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI
1. GENEL OLARAK  93
2. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI  96
2.1. Genel Olarak  96
2.2. Görünüşteki İşlem  97
2.3. Muvazaa Anlaşması  98
2.4. Mirasçılarını Aldatma Kastı  99
2.5. Gizli Sözleşme  115
2.5.1. Gizli Sözleşenin Şekle Aykırılığı  115
2.5.2. Gizli Sözleşmenin Şekle Aykırılığı İleri Sürülemeyen Haller  116
a. Dürüstlük Kuralı  116
b. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde  117
3. TALEP VE HUKUKİ NİTELENDİRME  118
4. BENZER HUKUKİ KURUMLAR  123
4.1. İrade Bozuklukları  123
4.2. Vekâletin Kötüye Kullanılması  126
4.3. İnanç Sözleşmesi  126
5. TAPU KAYDININ İPTALİ İLE BİRLİKTE TESCİL İSTENİLMEMİŞSE  129
6. TAZMİNAT İSTEMİ İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ  131
7. TENKİS DAVASI İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ  134
7.1. Genel Olarak Tenkis Davası  134
7.2. Tenkis Davası İle Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasının Kademeli Açılabilme Özelliği  144
8. MURİS MUVAZAASI ŞEKİLLERİ  155
8.1. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Satım  155
8.2. Gizli İşlem Bağışlama, Görünüşteki İşlem Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  158
8.2.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri  158
8.2.2. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmelerinde Muris Muvazaası  176
8.3. Gizli İşlem Bağış, Görünüşteki İşlem Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  191
8.4. Diğer Şekiller  193
9. MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER  194
9.1. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri  195
9.2. Taşınırların Devri İşlemleri  200
9.3. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  200
9.4. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  201
9.5. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar  205
9.6. Kooperatif Ortaklık Payı Devri  209
9.7. Şirket Ortaklık Payının Devri  211
9.8. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi  212
9.9. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi  213
9.10. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. Maddesindeki Hak Düşürücü Süreye Tabi İşlemler  214
9.11. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B. ve 14. Maddeleri Gereği Yapılan Tespitler Sonucu Oluşan Tapu Kayıtları  215
9.12. Araç Satışına İlişkin İşlemler  221
9.13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler  224
9.13.1. Tapu Kütüğüne Güven İlkesi (TMK. 1023)  224
9.13.2. Tapu Kütüğüne Güven İlkesinden Yararlanma Şartları  230
a. Üçüncü şahısların kazandığı hakkın bir ayni bir hak olması gerekir.  230
b. Bu İktisap Tapu Sicilindeki Yolsuz Bir Tescile Dayanmalıdır  233
c. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır  241
d. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır  243
e. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır  244
9.13.3. Tapuya Güven İlkesinin İstisnaları  261
a. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik  261
b. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda  265
c. Çifte Tapu Halinde  266
d. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde  268
9.13.4. Tapuya Güven İlkesinin Sonuçları  268
10. MURİS MUVAZAASINI İLERİ SÜRMEDE KÖTÜNİYET  271
11. MURİS MUVAZAASINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  275
11.1. Genel Olarak  275
11.2. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. Maddesinde Düzenlenen Hak Düşürücü Sürenin Uygulaması  278
11.3. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler  284
12. MURİS MUVAZAASININ İSPATI  285
12.1. Genel Olarak  285
12.2. Mirasçının Miras Hakkına Dayalı Davalarda İspat  295
12.3. Mirasbırakanın Halefi (Ardılı) Sıfatıyla Açılan Davalarda İspat  311
12.4. Görünüşteki Satım Sözleşmesinin Muvazaalı Olduğunun İspatı  313
12.5. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinde Muvazaa İddiasının İspatı  366
12.6. Belirli Bir Hizmet ve Emek Karşılığı Yapılan Devirlerde İspat  394
12.7. Adil Paylaştırma Yapıldığı İddiasının İspatı  414
13. DAVANIN TARAFLARI  434
13.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti  434
13.2. Davacı  443
13.2.1. Miras Payı Oranında İptal İstemi Halinde Davacı  443
a. Miras Payı Zedelenen Her Mirasçı Davacı Olabilir  443
b. Mirasçılar Bağımsız veya Birlikte Dava Açabilirler  448
c. Mirasçılık Sıfatını Kaybedenler Davacı Olamazlar  453
d. Ara Mirasbırakan Dava Açmadan Ölürse Mirasçıları Dava Açabilir  455
e. Lehine Muayyen Mal Vasiyetinde Bulunulanın (musaleh) Dava Hakkı  457
f. Hazinenin Dava Hakkı  459
13.2.2. Tereke Adına Açılmışsa  459
a. Taşınmazın Terekeye Döndürülmesi veya Tüm Mirasçılar Adına Tescili İstenilmişse  459
b. Yargılama Esnasında İstem Miras Payı Oranında Tescil Şeklinde Daraltılırsa  470
c. Davada Tereke Temsilcisi Atanması Halinde  473
13.3. Davalı  474
13.3.1. Dava Açılırken Kayıt Sahibi Kimse Ona Karşı Açılmalıdır  474
13.3.2. Birlikte Mülkiyet Halinde Davalı  480
13.3.3. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse  482
14. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  485
14.1. Yargılama Gideri  485
14.1.1. Genel Olarak  485
14.1.2. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davalarında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  492
a. Yargılama Giderlerinden Ayrı Ayrı Sorumluluk Halleri  493
b. Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumluluk Halleri  496
14.2. Harç  497
14.2.1. Genel Olarak  497
14.2.2. Başvurma Harcı  498
14.2.3. Karar ve İlam Harcı  498
14.2.4. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davasında Harç  504
14.3. Vekâlet Ücreti  512
14.3.1. Genel Olarak  512
14.3.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davalarında Vekâlet Ücreti  517
15. GÖREVLİ MAHKEME  524
15.1. Genel Olarak  524
15.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Görevli Mahkeme  533
16. YETKİLİ MAHKEME  535
16.1. Genel Olarak  535
16.2. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Yetkili Mahkeme  542
17. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR  547
Üçüncü Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  567
1.1. Tapu İptali ile Tescil İstemi  567
1.2. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tapu İptali ile Tescil İstemi  568
1.3. Üçüncü Kişiye Devir Halinde Tazminat İstemi  569
2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  571
2.1. Gerçek Satış Olduğu Savunması  571
2.2. Denkleştirme Savunması  572
2.3. Minnet Duygularıyla Yapıldığı Savunması  573
Yararlanılan Kaynaklar  575
Kavramlar Dizini  577