Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (32)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli)

Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli)Sayfa Sayısı
:  
596
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750258572

145,00 TL

KİTAP HAKKINDA
Türk Medeni Kanunu ile kabul edilen sistemde mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü sınırsız olmayıp, bu kitabın konuları olan "Mirasta Denkleştirme Davası" ve "Tenkis Davası" ile mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünün sınırını aşması halinde bu durumdan etkile¬nen mirasçıların haklarına kavuşmaları amaçlanmaktadır.

Mirasta denkleştirme davası ile mirasbırakanın sağlığında kanuni mirasçılarından bazıları lehine yaptığı tasarruflarla mirasçılar arasın¬da oluşan eşitsizliğin giderilmesi hedeflenmektedir.

Tenkis davası ile amaçlanan ise, mirasbırakanın gerek sağlararası ve gerekse ölüme bağlı tasarrufları ile saklı paylı mirasçıların saklı paylarını zedelemesi halinde saklı paylı mirasçıların saklı paylarına kavuşmalarını sağlamaktır. Her iki dava miras hukukunun en teknik konuları olup, hak kayıplarının oluşmaması için bütün detayları ile bilinmesi gerekmektedir.

Kitapta, miras hukukunun ilgili konuları dahil, her iki dava tüm yönleri ile ele alınmış, konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtayca onanmış ilk derece mahkeme¬si kararlarına yer verilmiş, örneklerle konunun anlaşılır hale gelmesi sağlanmıştır.

Konu Başlıkları
    İlgili Konu ve Kavramlar
    Mirasta Denkleştirme (İade) Davaları
    Tenkis Davaları
    Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. MİRASIN AÇILMASI  19
2. MİRASÇI  20
2.1. Genel Olarak  20
2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  21
2.2.1. Birinci Zümre Mirasçılar  22
2.2.2. İkinci Zümre Mirasçılar  25
2.2.3. Üçüncü Zümre Mirasçılar  26
2.2.4. Evlatlığın Mirasçılığı  27
2.2.5. Devletin Mirasçılığı  28
2.2.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  29
a. Genel Olarak  29
b. İntifa Hakkı  30
2.2.7. Atanmış (İradi) Mirasçı  31
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler  31
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma  31
a. Genel Olarak  31
b. Iskat Çeşitleri  33
aa. Cezai (Olağan) Iskat  33
aaa. Genel Olarak  33
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.)  34
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.)  35
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.)  36
c. Mirastan Yoksunluk İle Benzerlikleri ve Farkları  37
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  38
2.3.2. Mirastan Yoksunluk  38
a. Genel Olarak  38
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  38
2.3.3. Mirasın Reddi  39
a. Mirasın Gerçek Reddi  39
b. Mirasın Hükmen Reddi  41
c. Mirasın Reddi Hakkının Düşmesi  43
d. Mirasın Reddinin Sonuçları  43
e. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Mirası Reddi  46
f. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  48
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  49
2.3.4. Mirastan Feragat  49
a. Genel Olarak  49
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  51
3. MİRASIN KAZANILMASI  51
3.1. Külli Halefiyet  51
3.2. Miras Ortaklığı  56
3.3. Tereke Temsilcisi  60
3.4. Mirasçıların Sorumluluğu  63
4. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI)  66
4.1. Genel Olarak  66
4.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim)  67
4.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası  68
İkinci Bölüm
MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVALARI
1. GENEL OLARAK  71
2. İADE BORÇLUSU OLMA KOŞULLARI  80
3. İADENİN KOŞULLARI  86
3.1. Kazandırmanın Sağlararası Nitelik Taşıması ve Karşılıksız Olması Gerekir  86
3.2. Kazandırmanın Mirasbırakanın Sağlığında ve Malvarlığından Yapılmış Olması Gerekir  89
3.3. Kazandırmayı Alan Kanuni Mirasçının Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olması Gerekir  93
3.4. Denkleştirmeyi İsteyenin Kanuni Mirasçı Olma Sıfatını Kaybetmemiş Olması Gerekir  96
3.5. Kazandırmanın Koşulsuz Olması Gerekir  97
4. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ  97
4.1. Çeyiz Giderleri  98
4.2. Kuruluş Sermayesi  99
4.3. Malvarlığının Devri  100
4.4. İbra veya Borçtan Kurtarmak  100
4.5. Karşılıksız Kazandırmalar  100
5. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLMAYAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ  101
5.1. Eğitim ve Öğrenim Giderleri  101
5.2. Mirasbırakanca Denkleştirme Dışı Tutulmasını İstediği Kazandırmalar  102
5.3. Alışılmış Ölçüler İçindeki Çeyiz Kazandırmaları  103
5.4. Olağan Hediyeler ile Geleneklere Uygun Evlilik Giderleri  103
6. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ MİRASÇININ SEÇİMLİK HAKKI  104
6.1. Genel Olarak  104
6.2. Aynen İade (Denkleştirme)  108
6.3. Mahsuben İade (Denkleştirme)  108
7. EŞİN MİRASTA İADE SORUMLULUĞU  119
8. ALTSOYUN TAZMİNAT TALEP HAKKI  119
8.1. Eğitimlerini ve Öğrenimlerini Tamamlayamamış veya Engelliliği Bulunan Çocukların Tazminat Talep Hakları  119
8.2. Çalışmasını ve Gelirini Aileye Özgüleyen Ergin Çocukların Tazminat Talep Hakları  121
9. DAVANIN TARAFLARI  122
10. GÖREVLİ MAHKEME  123
11. YETKİLİ MAHKEME  123
12. ZAMANAŞIMI SÜRESİ  124
13. MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASINDA İSPAT  126
13.1. Genel Olarak  126
13.2. Altsoy Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda  126
13.3. Altsoy Mirasçılar Dışındaki Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda  141
14. TENKİS DAVASINDAN FARKLARI  143
Üçüncü Bölüm
TENKİS DAVALARI
1. GENEL OLARAK  147
1.1. Tenkis Davası ve Şartları  147
1.2. Tenkis Davasının Hukuki Niteliği  154
1.3. Tenkis İstemi Olarak Nitelendirilmesi Gereken Talepler  159
2. TASARRUF (KAZANDIRMA) KAVRAMI  163
2.1. Genel Olarak  163
2.2. Sağlararası Tasarruflar  166
2.3. Ölüme Bağlı Tasarruflar  167
3. TENKİSE TABİ TASARRUFLAR  169
3.1. Genel Olarak  169
3.2. Ölüme Bağlı Tasarruflar Yönünden  175
3.3. Sağlararası Tasarruflar Yönünden  181
3.3.1. Genel Açıklamalar  181
3.3.2. TMK’nin 565. Maddesinde Düzenlenen Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar  183
a. Mirasta Denkleştirmeye (İadeye) Tabi Olmasına Rağmen Denkleştirmeden Kurtulmuş Olan Kazandırmalar  183
b. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Amacı İle Yapılan Kazandırmalar  187
c. Mirasbırakanın Adet Üzere Verdiği Hediyeler Dışında Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar ve Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar  189
aa. Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar  190
bb. Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar  194
d. Saklı Pay Kurallarını Ortadan Kaldırmak Amacı İle Yapıldığı Açık Olan Kazandırmalar  198
3.3.3. Üçüncü Kişi Lehine Yapılmış Olan Hayat Sigortası Alım Değeri  221
3.3.4. Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan İntifa Hakkı veya İrat Borcunun Tenkisi  221
3.3.5. Art Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmanın Tenkisi  222
3.3.6. Mirastan Feragat Eden Mirasçı Lehine Yapılmış Olan Kazandırmanın Tenkisi  222
3.3.7. Mirastan Iskat (Çıkarma) Tasarrufunun Tenkisi  223
3.4. Tenkisi Mümkün Olmayan Sağlararası Tasarruflar  235
4. MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRI  236
4.1. Genel Olarak  236
4.2. Tasarruf Edilebilir Kısmın Tespiti  242
4.3. Mirasçılığı Sona Erdiren Hallerin Tasarruf Oranına Etkisi  247
4.3.1. Mirasın Reddinin Tasarruf Oranına Etkisi  247
4.3.2. Mirastan Çıkarma (Iskatın) Tasarruf Oranına Etkisi  248
4.3.3. Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranına Etkisi  250
4.3.4. Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi  250
5. TEREKE  252
5.1. Genel Olarak  252
5.2. Terekeye Dahili Mümkün Olmayan Haklar ve İstisnaları  258
5.3. Tenkise Esas Terekenin Tespiti Yöntemleri  261
5.3.1. Matematiksel Yöntemde  261
5.3.2. Yargıtay Tarafından Benimsenen Yöntem  263
5.4. Terekenin Tespitinde Hangi Tarihteki Değerlerin Esas Alınacağı  266
5.5. Terekenin Aktifi  272
5.5.1. Genel Olarak  272
5.5.2. Mirasbırakanın Kanuni Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları  278
5.5.3. Mirasbırakanın Altsoy Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları  279
5.5.4. Mirasbırakanın Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaları  281
5.5.5. Sigorta Alacağı Değerleri  283
5.5.6. Taşınmazlar ve Değerlerinin Tespiti  284
5.5.7. Taşınırlar  295
5.5.8. Para ve Kıymetli Evrak  295
5.5.9. Alacaklar  296
5.5.10. Fikri ve Sınai Haklar  298
5.5.11. Ortaklık Payları  298
5.6. Terekenin Pasifi  298
5.6.1. Genel Olarak  298
5.6.2. Mirasbırakanın Borçları  300
5.6.3. Cenaze Giderleri  302
5.6.4. Terekenin Korunması, Mühürlenmesi ve Yazımı Giderleri  303
5.6.5. Emek ve Gelirlerini Aileye Özgüleyen Çocuklara Verilecek Tazminat (Altsoyun Denkleştirme Alacağı)  306
5.6.6. Mirasbırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri  306
5.6.7. Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan veya Engelliliği Bulunan Çocuklara Yapılacak Ödeme  307
5.6.8. Diğer Giderler  308
6. SAKLI PAY  308
6.1. Genel Olarak  308
6.2. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’ne Göre  311
6.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na Göre  312
6.3.1. Birinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları  312
6.3.2. İkinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları  314
6.3.3. Sağ Kalan Eşin Saklı Payı  314
6.3.4. Kardeşlerin Saklı Payları  315
7. TENKİS YÖNTEMİ  317
7.1. Sabit Tenkis Oranı  317
7.2. Saklı Paylı Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmalarda Tenkis  321
7.3. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehtarının Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis  325
7.4. Belirli Mal Vasiyetlerinin Tenkisi  326
7.4.1. Genel olarak  326
7.4.2. Seçimlik Hak (TMK’nin 564.)  327
7.4.3. Tercih Hakkının Kullanılması Halinde Tenkis Edilecek Miktarın Tespiti  337
7.5. Mirasçı Atanması Halinde Tenkis  350
7.6. Gizli Bağış (Mirasbırakanın Sağlığında Mirasçıların Edindiği Malın Parasını Ödemesi) Halinde Tenkis  352
7.7. İntifa Hakkı veya İrat Kazandırmalarında Tenkis  358
7.8. Art Mirasçı Yönünden Tenkis  364
7.9. Miras Sözleşmesi İle Yapılan Kazandırmaların Tenkisi  365
7.10. Mirastan Feragat Edenin Tercih Hakkı  365
7.11. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi  365
7.11.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri  365
7.11.2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi Şartları  383
7.12. Tenkiste Sıra (Birden Fazla Kazandırmanın Tenkisinde İzlenecek Usul)  395
8. KAZANDIRMA YAPILANIN GERİ VERME BORCU  407
8.1. Genel Olarak  407
8.2. İyiniyetli Olması Durumunda  411
8.3. Kötüniyetli Olması Durumunda  417
9. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TENKİS DAVASI  418
9.1. Genel Olarak Muris Muvazaası  418
9.2. Tenkis Davası İle İlişkisi  431
10. TENKİS DAVASINDA İSPAT  442
10.1. Genel Olarak  442
10.2. Tenkis Davasında İspat  446
11. TENKİS DAVASINDA TARAFLAR  452
11.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti  452
11.2. Tenkis Davasında Davacı  460
11.2.1. Genel Olarak  460
11.2.2. Mirasbırakan Tarafından Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Paylaştırma Kuralları Konulmuşsa  469
11.2.3. Vasiyet Borçlularının Tenkis Davasında Davacı Olma Hali  470
11.2.4. Miras Sözleşmesi ile Mirasçı Atanan veya Lehine Belirli Mal Vasiyetinde Bulunulan Kişinin Tenkis Davasında Davacı Olma Hali  470
11.2.5. Saklı Paylı Mirasçılardan Alacaklı Olanların ve İflas İdaresinin Tenkis Davası Açma Hakları  471
11.2.6. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Eden Kişinin Tenkis İsteyebileceği Hal  476
11.3. Tenkis Davasında Davalı  476
11.3.1. Malın Elde Olması Halinde Davalı  476
11.3.2. Malın Elden Çıkarılması Halinde Davalı  480
12. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  481
12.1. Genel Olarak  481
12.2. Harç  488
12.2.1. Genel Olarak  488
12.2.2. Başvurma Harcı  489
12.2.3. Karar ve İlam Harcı  489
12.2.4. Tenkis Talebi Halinde Harç  494
12.3. Vekâlet Ücreti  496
13. GÖREVLİ MAHKEME  501
13.1. Genel Olarak  501
13.2. Tenkis Davasında Görevli Mahkeme  507
14. YETKİLİ MAHKEME  508
14.1. Genel Olarak  508
14.2. Tenkis Davasında Yetkili Mahkeme  514
15. DAVA AÇMA SÜRELERİ  519
15.1. Genel Olarak  519
15.2. Bir Yıllık Süre  525
15.3. On Yıllık Süre  533
15.4. Önceki Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Halinde Süre  534
15.5. Davanın Islahı Halinde Süre  535
15.6. Sürelerin Niteliği  538
15.7. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler  544
16. TENKİS DEF’İ  546
17. TENKİS HÜKMÜNDE FAİZ  552
17.1. Genel Olarak  552
17.2. Tenkise İlişkin Kararlarda Faiz  556
Dördüncü Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  561
1.1. Mirasta Denkleştirme (Altsoya Yapılan Kazandırma)  561
1.2. Mirasta Denkleştirme (Altsoya Yapılan Kazandırma)  562
1.3. Tenkis (Satış Suretiyle Yapılan Kazandırma)  563
1.4. Tenkis (Bağış Suretiyle Yapılan Kazandırma)  564
1.5. Tenkis (Gizli Bağış Suretiyle Yapılan Kazandırma)  565
1.6. Tenkis (Vasiyetname Suretiyle Yapılan Kazandırma)  566
2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  568
2.1. Mirasta Denkleştirme (Davacının Mirasçılık Sıfatını Kaybettiği Savunması)  568
2.2. Mirasta Denkleştirme (Davalının Mirasçılık Sıfatını Kaybettiği Savunması)  569
2.3. Mirasta Denkleştirme (Davalı Altsoyun Denkleştirmeden Muaf Tutulduğu Savunması)  570
2.4. Mirasta Denkleştirme (Olağan Hediye Savunması)  571
2.5. Mirasta Denkleştirme (Evlenmede Çeyiz Yardımı Savunması)  572
2.6. Mirasta Denkleştirme (Eğitim Gideri Savunması)  573
2.7. Mirasta Denkleştirme (İvaz Karşılığı Savunması)  574
2.8. Mirasta Denkleştirme (Minnet Karşılığı Yapıldığı Savunması)  575
2.9. Mirasta Denkleştirme (Kayıtsız Şartsız Bağış Yapıldığı Savunması)  576
2.10. Mirasta Denkleştirme (Dönme Koşuluyla Yapılmış Bağış Olduğu Savunması)  577
2.11. Mirasta Denkleştirme (Mirasbırakana Ödeme Savunması)  578
2.12. Tenkis (Davacının Saklı Paylı Mirasçı Olmadığı Savunması)  579
2.13. Tenkis (Saklı Payın İhlal Edilmediği Savunması)  579
2.14. Tenkis (Gerçek Bir Satış Olduğu Savunması)  580
2.15. Tenkis (Denkleştirme Kastı İle Yapıldığı Savunması)  581
2.16. Tenkis (Minnet Duygusu İle Yapıldığı Savunması)  582
Kaynakça  583
Kavramlar Dizini  585