Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (190)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Milletlerarası Özel Hukukta Spor

Milletlerarası Özel Hukukta SporSayfa Sayısı
:  
278
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
9944-416-84-9

25,00 TL

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

§1. KONU 1
§ 2. KONUNUN ÖNEMİ 2
§ 3. SUNUŞ PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5


BİRİNCİ BOLUM
MODERN SPOR VE HUKUKU

§ 1. MODERN SPOR ANLAYIŞI 9
I. Terim ve Tanım 9
II. Modern Spor Öncesi Dönem 13
III. Modern Spor 17
IV. Spor ve Oyun 19
V. Beden Eğitimi ve Spor 20
§ 2. SPORU YÖNETEN ULUSLARARASI VE ULUSAL
KURUMLAR 20
I. Uluslararası Kurumlar 20
A. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 21
1. Antik Olimpiyat Oyunları 21
2. Modern Olimpiyat Oyunları 24
3. Modern Olimpiyat Oyunları ile Antik Olimpiyat
Oyunlarının Karşılaştırılması 24
4. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Yapısı 26

a) Hukukî Statüsü ve Görevleri 27
b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Üyeleri 27

vm
c) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Organları 29
B. Millî Olimpiyat Komiteleri Birlikleri 32
C. Uluslararası Spor Federasyonları ve Birlikleri 33
D. Uluslararası Paralimpik Komite 36
E. Dünya Anti-Doping Ajansı 38
II. Ulusal Kurumlar 40
A. Millî Federasyonlar 40
B. Kulüpler 41
§ 3. ULUSAL VE ULUSLARARASI SPORUN YAPISI ve
KAYNAKLARI 42
I. Kurumsal Yapı 42
A. Ulusal Sınırlar İçinde 43
B. Uluslararası Alanda 43
1. Uluslararası Federasyonlar 44
2. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 44
II. Spor Etkinliklerini Düzenleyen Kurallar 46
A. Uluslararası Kaynaklar 46
B. Ulusal Kaynaklar 49
§ 4. SPOR HUKUKUNA GENEL BAKIŞ 50
I. "Spor Hukuku" Terimi 50
II. Spor Hukukunun Gelişimi 52
III. Spor Hukukunun Özel Hukuk-Kamu Hukuku Ayırımındaki
Yeri 54
IV. Spor Hukukunun Tanımı 55
§ 5. TÜRK SPOR TARİHİ 57
I. Tarihî Gelişim 57
A. İslâmiyet′ten Önce 57
B. İslâmiyet′ten Sonra 59
C. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 59
II. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi 62
A. Günümüze Kadar Sportif Gelişmeler 62
1. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı 62
2. Türk Spor Kurumu 63
3. Beden Terbiyesi Teşkilâtı 64
B. Bugünkü Durum 65

IX
1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 65
a) Sporcular 67
b) Kulüpler 67
c) Federasyonlar 68

2. Türkiye Futbol Federasyonu 70
3. At Yarışları 73
4. Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi 75


İKİNCİ BÖLÜM
SPOR VE VATANDAŞLIK HUKUKU


§ 1. VATANDAŞLIK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 77
I. Vatandaşlığın Tespitinin Önemi 77
II. Vatandaşlık Kavramının Tanımı ve İçeriği 80
III. Vatandaşlığın Türleri 81
IV. Vatandaşlık Hukukunun Direktif İlkeleri 82
V. Türk Vatandaşlık Hukukunun Anayasal İlkeleri 84
§ 2. ÇOK TÂBİİYETLİ SPORCULARIN DURUMLARI 86
I. UOK′nın Düzenlemeleri 87
II. FiFA′nın Düzenlemeleri 88
§ 3. SPORCULARIN VATANDAŞLIK DEĞİŞTİRME
NEDENLERİ 91
I. Kulüplerin Menfaatleri 92
II. Devletin Menfaatleri 93
III. Vatandaşlığa Geçen Sporcuların Menfaatleri 94
IV. Uluslararası Toplumun Menfaatleri 95
V. Konuya İlişkin Düşünceler 96
§ 4. SPORCULARIN TÜRK VATANDAŞLIĞINI
KAZANMALARI 97
I. Genel Olarak 98
A. Evlenme 99
1. Eski Düzenleme 99
2. Günümüzdeki Durum 102
B. Yetkili Makam Kararıyla Türk Vatandaşlığının
Kazanılması 105


1. Telsik (Vatandaşlığa Alınma) 106
2. Vatandaşlığa Alınmanın Türleri 109

a) Genel Olarak Vatandaşlığa Alınma 109
b) İstisnaî Olarak Vatandaşlığa Alınma 112

3. Vatandaşlığa Alınmanın Usulü 118
4. Vatandaşlığa Alınmanın Sonuçları 120
5. Vatandaşlığa Alınmanın İptali 121
II. Türk Vatandaşlık Hukukunda Ortaya Çıkan Sporla İlgili
Sorunlar 122
A. Yabancı Sporcuların Türk Vatandaşlığını Kazanmaları 122
1. Sporcuların Evlenme Yolu ile Türk Vatandaşlığını
Kazanmaları 123
a) Cali Evlenme 123
b) Cali Evlenme Hakkında Doktrinde İleri Sürülen
Görüşler 124
c) Konunun Hukukî Eleştirisi 126
2. Sporcuların Yetkili Makam Kararı ile Türk
Vatandaşlığını Kazanması 128
B. Türk Statüsünde Oynama 129
C. Türk Vatandaşlığı Kanununun 29′uncu Maddesi 132


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SPOR VE YABANCILARHUKUKU


§ 1. YABANCILAR HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 133
I. Yabancı 134
II. Yabancılar Hukuku 136
III. Yabancıların Hak ve Özgürlüklerinin Sınıflandırılması 136
A. Hakların Niteliklerine Göre 137
1. Siyasî Haklar 137
2. Kamu Hakları 137
3. Özel Haklar 137
B. Kuralların Niteliklerine Göre 137
IV. Yabancıların Hak ve Özgürlüklerinin Tespitinde Başvurulan
Ölçütler 138
A. Karşılıklılık Esası 139
B. Eşitlik (Tebaaya Temsil) Esası 139

XI
C. Asgarî Standart Esası 139
D. Sınırlama (Tahdit) Sistemi 140
V. Türk Yabancılar Hukukunun Genel Esasları 141
A. Yabancıların Hakları Konusunda Türk Yabancılar
Hukukunda Benimsenen Sistem 141
B. Yabancıların Haklarının Sınırlandırılması 142
1. Uluslararası Hukuka Uygun Olma 142
2. Kanunla Sınırlama 144
§ 2. YABANCI SPORCULARA İLİŞKİN ULUSLARARASI
DÜZENLEMELER 144
I. Genel Olarak 144
II. Avrupa Toplulukları Hukukunun Spora Etkisi 147
A. Avrupa Toplulukları Hukuku 147
B. ATAD′ın Sportif Alanla İlgili Bazı Kararları 148
1. Walrave/Koch v. Uluslararası Bisiklet Birliği Kararı 148
2. Dona v. Mantero Kararı 150
C. Futbolda Transferlere İlişkin Son Gelişmeler 151
1. Bosman Kararı 151
2. Bosman Kararından Sonraki Gelişmeler 154

a) Küçüklerin Korunması 155
b) Futbolcuların Statüsü 157
c) Futbolcuların Tescili 157
d) Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi 158
e) Oyuncuların Transferi 159
f) Uluslararası Transfer 159
g) Futbolcuyu Yetiştiren Kulüplerin Hakları 161
§ 3. YABANCI SPORCULARIN VE SPOR ADAMLARININ TÜRK YABANCILAR HUKUKU AÇISINDAN
İNCELENMESİ 165
I. Genel Olarak Yabancıların Türkiye′ye Girişleri 165
A. Pasaport Gösterme Zorunluluğu 166
B. Vize Alma Zorunluluğu 167
C. Türkiye′ye Girmesi Yasak Olan Yabancılar 168
II. Yabancıların İkamet ve Seyahatleri 169
A. İkamet Tezkeresi Alma Zorunluluğu 170

XII
B. İkamet Tezkeresi Talebinin Reddedileceği Haller ve
Bunun Sonuçları 171
C. İkamet Tezkeresinin Süresi ve Yenilenmesi 172
D. İkamet Tezkeresi Alma Zorunluluğu Konusundaki
Kolaylıklar 173
III. Yabancı Sporcu ve Spor Adamlarının Çalışma Hakları 174
A. Genel Olarak Yabancıların Çalışma Hak ve Hürriyetleri 174
B. Yabancı Sporcu ve Teknik Adamların Çalışmaları 179
IV. Türkiye Futbol Federasyonunun Yabancılarla İlgili
Düzenlemeleri 182
A. Yabancı Futbolcuların Transferi 182
B. Yabancı Teknik Yönetici, Öğretici ve Masör 186
C. Futbolcu Temsilcileri 188
D. TFF′nin Uygulamalarının Türk Yabancılar Hukuku
Açısından Değerlendirilmesi 189
E. Türk Futbol Teşkilatında Yapılması Gereken Kanunî ve
Kurumsal Değişiklikler 193

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SPOR VE KANUNLAR İHTİLÂFI HUKUKU


§ 1. SPOR HUKUKU UYUŞMAZLIKLARI 195
I. Spor Hukukuna İlişkin Uyuşmazlık Türleri 195
A. Kaynaklarına Göre Spor Uyuşmazlığı Türleri 198
1. Sporla İlgili Özel Hukuktan Doğan Uyuşmazlıklar 198
a) Hukukî İşlemlerden Doğan Spor Uyuşmazlıkları... 198
b) Haksız Fiillerden Doğan Spor Uyuşmazlıkları 199

2. Sporla İlgili Kamu Hukukundan Doğan
Uyuşmazlıklar 202
3. Sporla İlgili Kendine Özgü Hukuk Alanlarından
Doğan Uyuşmazlıklar 203
4. Sportif Uyuşmazlıklar 205
B. Amatör Spor Uyuşmazlıkları - Profesyonel Spor
Uyuşmazlıkları 205
C. Ulusal Spor Uyuşmazlıkları - Uluslararası Spor
Uyuşmazlıkları 206
II. Sporla İlgili Uyuşmazlıkların Tarafları 207

XIII
§ 2. MİLLETLERARASI USUL HUKUKU 208
I. Spor Organizasyonlarının Tutumu 208
A. Uluslararası Organizasyonlar 208
B. Türkiye′deki Durum 214
1. Futbol Faaliyetinden Doğan Uyuşmazlıklar 214
a) Tahkim Kurulu 214
b) Tahkim Kurulunun Görev Alanına Giren
Uyuşmazlıklar 215
c) Yargı Kararları 217
d) Tahkim Kurulunun Hukukî Niteliği 219

2. At Yarışlarından Doğan Uyuşmazlıklar 222
3. Diğer Sportif Etkinliklerden Doğan Uyuşmazlıklar 224

a) Disiplin Yargılaması 224
b) GSGM Tahkim Kurulu 225

II. Spor Uyuşmazlıklarında Türk Mahkemelerinin Milletlerarası
Yetkisi 227
III. Spor Uyuşmazlıklarına İlişkin Yabancı Kararların Tanınması
veTenfizi 229
A. Yabana Mahkeme Kararları 229
B. Yabancı Federasyon Kararları 230
C. Yabancı Hakem Kararları 230
1. Sportif Alanda Tahkimin Kabulünü Gerektiren
Nedenler 231
2. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 233

a) Tarihi Gelişim 233
b) CAS′ın Günümüzdeki Yapısı 234
i) Gundel v. Uluslararası Binicilik Federasyonu
Davası 234
ii) CAS′ın Yapısındaki Değişiklikler 238
iii) CAS′ın Merkeziyetçilikten Uzaklaşması 240
iv) CAS′ın Fonksiyonları 242
v) CAS Tahkim Yargılamasında Uygulanacak
Hukuk 244
vi) CAS Hakem Kararlarının Bağlayıcılığı ve
Tenfizi 244
vii) Eleştiriler 245

XIV


3. Sportif Alana İlişkin Hakem Kararlarının Türk
Hukukunda Tanınması ve Tenfizi 246
a) Spor Organizasyonlarının Tahkim Kurullarının
Verdiği Kararlar 246
b) CAS Hakem Kararlan 247
§ 3. KANUNLAR İHTİLÂFI 249
I. Genel Açıklama 249
A. Özel Hukuktan Doğan Kanunlar İhtilâfı 250
B. Kamu Hukukundan Doğan Kanunlar İhtilâfı 251
C. Doğrudan Uygulanan Kurallar 252
II. Türk Kanunlar İhtilâfı Hukukuna Göre Spor
Uyuşmazlıklarına Uygulanacak HukuKU 254

SONUÇ 257

BİBLİYOGRAFYA 263