Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (14)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Milletlerarası Özel Hukukta Medeni Olmayan Evliliklerin ve Adli Olmayan Boşanmaların Tanınması

Milletlerarası Özel Hukukta Medeni Olmayan Evliliklerin ve Adli Olmayan Boşanmaların TanınmasıSayfa Sayısı
:  
111
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-377-662-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ Aile hukukunun şekillenmesinde, ülkede hakim olan gelenekler, örf ve adetler ve dinî değerler önemli rol oynamaktadır. Tamamen gelenek¬lere ve kültüre göre gerçekleştirilen \\\"Roma Evlilikleri\\\" (Roma Marria-ges) olduğu gibi Katolik, Musevî ve Şer\\\′i hukuka göre gerçekleştirilen \\\"Dinî Evlilikler\\\" (Religious Marriages) ya da hiçbir resmî makamın veya dinî otoritenin katılımı olmaksızın yapılan \\\"Rızaî Evlilikler\\\" (Informal Marriages/Common Law Marriages) de bulunmaktadır. Washington Üni-versitesi\\\′ndeki bir profesörün amâ öğrencisiyle yaptığı evliliğe, amâ öğ¬rencinin köpeğinin şahitlik etmesi ve üstelik evlenme belgesine patisinin izinin bastırılması, evlilik konusundaki farklı yaklaşımların uç örneğini teşkil etmektedir1. AİHM, 2010 yılında verdiği Şerife Yiğit v. Türkiye2 kararında, otuzaltı ülkeyi kapsayan bir mukayeseli hukuk çalışmasına atıfta bulunarak, Kıb¬rıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Latvia, Lituanya, Malta, Polonya, Portekiz, İspanya ve Bir¬leşik Krallık\\\′ın farklı usullerde gerçekleştirilen dinî evlilikleri tanıdığını; Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Her¬sek, Bulgaristan, Estonya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Macaristan, Lu-xembourg, Moldova, Monako, Hollanda, Romanya, Sırbistan, Slovenya, İsviçre, Makedonya ve Ukrayna\\\′nın dinî evlilikleri tanınmadığını ve bu ülkelerde dinî evliliklerin, birlikte yaşama (cohabitation) ile aynı şekilde değerlendirildiğini ifade etmiştir. Her bir ülkenin evlenme ve boşanmaya ilişkin yasal düzenlemesi farklı olabildiği gibi dinler arasında ve hatta aynı dini uygulayan ülkelerin evlenme ve boşanmaya bakış açısında da faklılıklar olabilmektedir. Dolayısıyla bir ülkenin aile hukukunda olağan ve doğal olan bir düzenleme diğer bir ülkede şaşırtıcı ve kabul edilemez olarak görülebilir. Bu kabul edilemezlik, başka ülkede yapılan evliliğin ve bu evliliğin sonuçlarının tanınmaması sonucunu doğurabilir. Böylece bir ülkede geçerli olan ancak diğer ülkelerde geçerli olmayan \\\"topal ev¬lilikler\\\" ya da diğer adıyla \\\"aksak evlilikler\\\" (limping marriages) ortaya çıkabilir. Dine ya da örf ve adetlere göre gerçekleştirilen evlilikler ya da boşanmalar, aynı pencereden farklı kültür ve değerlerle dışarıya bak¬manın tipik örneklerini teşkil etmektedir. Farklı kültürel değerlerden ve felsefeden hareketle düzenlenen aile hukukları arasında çatışmalar ola¬bilmektedir. Hatta bu çatışma, ortak hukukî ve kültürel geleneklere sahip olmayan ülkeler arasında daha da büyük boyutlara varmaktadır. Bu çalışmada öncelikle, başka bir ülkede gerçekleştirilen dinî evli¬likler ve özellikle de şer\\\′i hukuka göre yapılan çok eşle evlilikler, temsil¬ci aracılığıyla yapılan evlilikler, geçici süreyle yapılan evlilikler, görücü usulüyle ve zorla yaptırılan evliliklerin milletlerarası özel hukukta geçerli olarak tanınıp tanınmayacağı meselesi ele alınacaktır. Dinî evliliklerin tanınması konusunda İngiliz ve Türk milletlerarası özel hukuklarındaki düzenlemelerin yanı sıra konvansiyonlardaki hükümler üzerinde de du¬rulacaktır. Bazı ülkelerde halen uygulama alanı bulan kişinin ölümünden sonra yapılan evlilikler (posthumous marriages), rızaî evlilikler (common law marriages/informal marriages) ve bu evliliklerin tanınması da ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Çalışmamızda, bu tür evliliklerin yapılmasına izin veren hukuk sistemlerinden örnekler verilecek ve daha sonra bu evli¬liklerin yapıldıkları ülke dışında geçerli olup olmadıkları incelenecektir. Çalışmamızın ikinci kısmında, uygulamada önemli bir sorun teşkil eden ve henüz tam olarak çözüme kavuşturulmamış bir konu olan idarî ve dinî boşanmaların tanınması üzerinde durulacaktır. Özellikle de İskandi¬nav ülkelerinde uygulama alanı bulan idarî boşanmaların yanı sıra Japon hukukunda mevcut olan \\\"Kyogi Rikon\\\" yani resmî makamların katılımı olmaksızın taraflar arasında gerçekleştirilen anlaşmalı boşanmanın diğer ülkelerde tanınması meselesi, Hollanda, Türk ve İngiliz mahkemelerinin kararlan ışığında ele alınacaktır. Talak yoluyla yapılan İslamî boşanma¬lar ve kocanın karısını bir mektupla boşadığı \\\"get\\\" olarak adlandırılan Musevî boşanmaların tanınmasına ilişkin ulusal sitemlerden örnekler ve¬rilecek; ayrıca milletlerarası antlaşmalarda yer alan hükümler ve Brüksel llbis Tüzüğü\\\′ne göre adlî olmayan boşanmaların tanınıp tanınmayacağı üzerinde durulacaktır. Çalışmamızın üçüncü bölümünde insan hakları bağlamında medenî olmayan evlilikler ve adlî olmayan (idarî ve dinî) boşanmalar üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda ulusal mahkemelerin, insan hakları bağlamın¬da medenî olmayan evlilikler ve adlî olmayan boşanmalara bakış açısını yansıtan kararları incelenecektir. Daha sonra medenî olmayan evlilikler ve adlî olmayan boşanmalara ilişkin Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlar açıkla¬nacaktır. Çalışmamızda vardığımız sonuçlar ile değerlendirmelerimiz ve önerilerimiz sonuç kısmında belirtilecektir. ÖNSÖZ Kitabımız, Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mukayeseli Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Disiplinlerarası Derneği (IACPIL-Interdisiplinary Association of Comparative Law and Private International Law) tarafından düzenlenen ve 13 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen konferansta sunulan tebliğin geliştirilmiş metnidir. Konferansa davet ederek bu çalışmanın hazırlan¬masını ve gün ışığına çıkmasını sağlayan Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Martin Schauer\\\′e ve IACPIL başka¬nı Prof. Dr. Bea Verschraegen\\\′e şükranlarımı sunarım. Kitabın basımının kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan Beta Yayınevinin değerli yöneticisi Sayın Seyhan Satar\\\′a ve Kitabın dizgisini özenle yerine geti¬ren Sayın Veysel Coşkan\\\′a teşekkür ederim. Prof. Dr. Nuray EKŞİ Ocak 2012, Çekmeköy İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA MEDENÎ OLMAYAN EVLİLİKLERİN TANINMASI I. Medenî Olmayan Evlilikler 7 A. Medenî Olmayan Evlilik Türü Olarak Dinî Evlilikler 7 1. Katolik, Ortodoks ve Musevî Dinine Göre Yapılan Evlilikler 7 a. Genel Olarak 7 b. Ekümenik Evlilikler/Karma Evlilikler (Ecumenical or Mixed Marriages) 9 2. İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlilik 10 B. Medenî Olmayan Evliliklerin Özel Şekillen 13 1. Telefonla, Telgrafla veya Radyoyla Yapılan Evlilikler (Telephonic Marriages/Marriage by Telephone/ Marriage by Cable/Marriage by Raido) 13 2. Vekil Vasıtasıyla Yapılan Evlilikler (Proxy Marriages) 15 3. Görücü Usulüyle ve Zorla Yaptırılan Evlilikler (Arranged or Forced Marriages) 18 4. Çok Eşle Yapılan Evlilikler (Polygamous Marriages) 21 5. Geçici Evlilik (Mut\\\′a Marriage/Sighe Marriage/Temporary Marriage) 22 II. Milletlerarası Özel Hukukta Dinî Evliliklerin Tanınması 23 A. Dinî Evliliklerin İngiltere\\\′de Tanınması 23 B. Dinî Evliliklerin Türkiye\\\′de Tanınması 25 1. Türk Hukukunda Evliliğin Şekli ve Dinî Evliliklere Bakış Açısı 25 2. Yabancı Ülkelerde Yapılan Dinî Evliliklerin Türkiye\\\′de Tanınması 29 C. Konvansiyonlara Göre Dinî Evliliklerin Tanınması 30 III. Medenî Nikâh Şekilde Yapılmalarına Rağmen Milletlerarası Özel Hukukta Tanınmaları Sorun Yaratan Evlilikler 31 A. Kişinin Ölümünden Sonra Yapılan Evlilikler (Posthumous Marriages) ve Bu Evliliklerin Tanınması 31 B. Rızai Evlilikler (Informal Marriages/Common Law Marriages) ve Bu Evliliklerin Tanınması 33 C. Roma Evlilikleri (Roma Marriages) ve Bu Evliliklerin Tanınması 35 İkinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA ADLÎ OLMAYAN BOŞANMALARIN TANINMASI I. Boşanmanın Adlî Yargı Dışına Taşınması ve Özellikle İdarî Boşanmaya İlişkin Düzenlemeler 39 A. Genel Olarak 39 B. Dinî ve İdarî Boşanmaya İlişkin Yasal Düzenlemeler 41 II. Dinî Boşanma Türleri 46 A. Musevî Dinine Göre Yapılan Boşanma: \\\"Get\\\"/\\\"Geth\\\" 46 B. İslam Hukukuna Göre Boşanma: \\\"Talak\\\" ve \\\"Khul\\\" 54 III. Mukayeseli Hukukta Adlî Olmayan (İdarî ve Dinî) Boşanmaların Tanınması 58 A. Milletlerarası Antlaşmalarda Adlî Olmayan (İdarî ve Dinî) Boşanmaların Tanınması 58 B. Avrupa Birliği Brüksel llbis Tüzüğü Uyarınca Adlî Olmayan Boşanmaların Tanınması 62 C. Hollanda, İngiliz ve Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Adlî Olmayan (İdarî ve Dinî) Boşanmaların Tanınması 63 1. Hollanda Hukukunda Adlî Olmayan Boşanmaların Tanınması 63 2. İngiliz Hukukunda Adlî Olmayan Boşanmaların Tanınması 64 a. İngiliz Hukukunda \\\"Kyogi Rikon\\\"un Tanınması 64 b. İngiliz Hukukunda Dinî Boşanmaların Tanınması 67 3. Türkiye\\\′de Adlî Olmayan Boşanmaların Tanınması 76 a. Yabancı İdarî Boşanma Kararlarının Türkiye\\\′de Tanınması 76 aa. Danimarka\\\′da Belediyeden veya Valiliklerden Alman Boşanma Kararlarının Türkiye\\\′de Tanınması 77 bb. Japonya\\\′da Verilen \\\"Kyogi Rikon\\\"un Türkiye\\\′de Tanınması 79 b. Yabancı Ülkede Yapılan Talakın Türkiye\\\′de Tanınması 80 c. Yabancı Ülkede Yapılan \\\"Khul\\\"un Türkiye\\\′de Tanınması 85 Üçüncü Bölüm İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA MEDENÎ OLMAYAN EVLİLİKLER VE ADLÎ OLMAYAN (İDARi VE DiNi) BOŞANMALAR I. Ulusal Mahkemelerin İnsan Hakları Bağlamında Medenî Olmayan Evliliklere ve Adlî Olmayan Boşanmalara Bakış Açısı 89 II. Medenî Olmayan Evliliklere ve Adlî Olmayan Boşanmalara İlişkin Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Kararları 93 III. Medenî Olmayan Evliliklere ve Adlî Olmayan Boşanmalara İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 96 SONUÇ 100 YARARLANILAN KAYNAKLAR 105