Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (99)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler

Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretlerSayfa Sayısı
:  
175
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-295-470-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Markaların günlük hayatta, ticari ve hukuki alanlarda sahip olduğu yer artık yadsmamayacak kadar önemli ve değerlidir. İletişimin hızlı gelişimi, uluslararası şirketlerin çoğalması, ulaşımın kolaylaşması gibi nedenlerle dünyada sınırların etkisi zayıflamıştır. Alıcılar, mal ve hizmetlerden kolayca haberdar olup aynı kolaylıkla sahip olma imkanına kavuşmuştur. Sert rekabet şartları içinde ayırt edilmek isteyen işletmeler için marka vazgeçilmez unsur haline gelmiştir. Dolayısıyla marka olarak seçilecek işaretin seçimi işletmenin geleceği açısından önemli olduğu açıktır. Çağın hızlı gelişimine paralel olarak marka hukukunda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmış, bu da yeni düzenlemeler yapma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Alanında, Avrupa Birliği ile eşdeğer koruma sağlama yükümü altına giren Türkiye, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe koyarak önemli bir adım atmıştır. 556 Sayılı KHK ile zaman içerisinde yetersiz kalan eski mevzuatın eksik yönlerinin giderilmesi ve çağın gereklerinin karşılanması amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan yeniliklerden bir tanesi marka olarak tescil edilebilecek işaretlerin kapsamının genişletilmesi ve yeni işaretlerin marka olabilmesinin yolunun açılması olmuştur. Elinizdeki eserde, marka hukukunun temelini oluşturan marka olarak tescil edilebilecek işaretler ve dolayısıyla marka olarak tescil edilmeyecek işaretler incelenmiştir. 556 Sayılı KHK ile marka olması mümkün hale gelen yeni işaretler üzerinde özellikle durularak bu konuda doktrinde yer bulan görüşlere ve uygulamanın yaklaşımına geniş yer verilmiştir. Prof. Dr. Merih Kemal Omağ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı "556 Sayılı KHK′nin 5. maddesi çerçevesinde Marka olarak Tescil Edilebilecek İşaretler" adlı çalışma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programı çerçevesinde hazırlanmış, jüri tarafından oybirliğiyle başarılı bulunmuştur. Çalışma kitap haline getirilirken jürinin değerlendirmeleri ve tavsiyelerine uygun olarak tekrar gözden geçirilmiş aynca mevzuatta gerçekleşen son değişiklikler de işlenmiştir. Saygıdeğer hocam Prof.Dr.Merih Kemal Omağ′a yapıcı eleştirileri için, sevgili hocam Doç.Dr.Ayşe Nuhoğlu′na olumlu görüşleri ve desteği için teşekkür eder/minnetlerimi sunarım. Gerek konu seçiminde gerekse çalışmalarım sırasında benden desteğini, ilgisini ve zamanını esirgemeyen sayın danışmanım Yrd.Doç.Dr.Tamer Pekdinçer′e de bu vesile ile tekrar teşekkür ederim. İlgili kararlara ulaşmamda göstermiş oldukları kolaylık ve içten ilgileri için 11.Hukuk Dairesi Başkam Işıl Ulaş′a ve Yargıtay Hakimi Ali Orhan′a, yardımları için Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Müdürü Bilge Gökçe Tezel′e, tezimin basımını sağlayan Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Satar′a ve Dizgi için Şerife Uyur′a teşekkürlerimi sunarım. Şule Özdal §1 1.GİRİŞ I. KONUNUN SUNUMU VE SINIRLANDIRILMASI Günlük hayatta en sık karşılaşılan ve kullanılan Sınai Mülkiyet Hukuku unsuru markalardır. Marka, bir işletmenin en değerli unsurudur. Marka, artık üreticinin malına koyduğu işaretten çok daha fazla işleve sahip büyük bir ekonomik güçtür. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye′de de üretimde ve pazarlamada, markanın önemi ve yeri anlaşılmıştır. Marka, işletme ile müşteri arasındaki sessiz anlaşmadır. Hatta bazen piyasadaki rakip mallar arasında belirleyici unsur bizzat markanın kendisidir. Alıcılar, karşılığında ödeme yaptıkları mal veya hizmetin bu bedeli karşılamasını isterler. Alıcının, satın aldığı marka, bir anlamda malın içeriğini yansıtan işarettir. Alıcı, eğer markayla ilk kez karşılaşıyorsa ya da markalı malı ya da hizmeti ilk kez satın alıyorsa, bu tanışma bir sonraki karşılaşmada dikkate alınacak özellikleri belirleyen bir karşılaşma olacaktır. Satıcı ya da üretici işletme veya müteşebbis içinse marka, müşteri garantisidir. Özellikle ulaşım yollarının gelişmesiyle uzak mesafelere rahat ve güvenli şekilde ulaşımın mümkün olması, markaların sınırları aşarak dünya çapında tanınmasına ve ekonomik değerlerinin yükselmesine neden olmuştur. Bugün markalar yadsınmayacak değere sahip olan gayri maddi değerler haline gelmiştir. Marka bazen inancın, bazen kalitenin, bazen pahanın, bazen pratik olmanın, bazense bütün bu özelliklerle beraber farklı bir çok özelliği temsil eder. Hem ekonomik hem sosyal olarak önemli bir yere sahip olan markaların temelinde hangi işaretlerin marka olabileceği vardır. Geçmişten bugüne gelen klasik markalar, akla ilk gelen markalardır. Şekiller ve sözcükler klasik markalara örnektir. Klasik markaların yanı sıra ihtiyaçlar ve teknolojinin gelişimi ile son yıllarda yeni marka şekilleri ortaya çıkmıştır. Ses, koku, renk, tat, üç boyutlu işaretler son zamanlarda karşılaşılan yeni marka halleridir. Markalara ilişkin son düzenlemeler bu yeni işaretleri marka olarak tescil etmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. _ Marka hukuku temelini uluslararası düzenlemelerde bulur. Hukuken marka olması mümkün işaretler, gerek uluslararası anlaşmalarda, gerekse Avrupa Topluluğu çatısı altında bir araya gelen devletlerin hukuk sistemlerini ortak bir hukuk düzeni haline getirecek uyum çalışmasında da ele alınmış, markalara ilişkin düzenlemeler yapılırken marka olabilecek işaretler geniş şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerle yeni işaretlerin marka olmasının yolu açılmıştır. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hazırlanırken hem uluslararası anlaşmalar hem de Avrupa Topluluğu düzenlemeleri esas alınarak paralel bir sistem oluşturulmuştur. Mülga Markalar Kanununda yer olan birçok kısıtlama ve eksiklik KHK ile kaldırılmış, marka olabilecek işaretlerin düzenlendiği 5. madde ile yeni marka şekillerinin marka olmasına imkan tanınmıştır. Yeni markalar, doktrinde-çoğunlukla- ve uygulamada da kabul görmüş ve gelişiminin yolu açılmıştır. Eserin inceleme sınırı, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi esas alınmak üzere Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde marka olabilecek işaretler olarak belirlenmiş, dolaylı olan diğer maddelere konuyla bağlantılı olarak yer verilmiştir. Çalışmarmz, "Giriş" ve "Sonuç" bölümü dışında üç bölümden oluşmaktadır. Giriş ve devamında marka kavramının oluşumu ve MarkKHK′nin 4. maddesi uyarınca Türk mevzuatının parçası olan uluslararası anlaşmalara, Avrupa Birliği Hukukunda markalara ilişkin yapılan düzenlemelere ve son olarak ulusal düzenlemelere değinilmiştir. Birinci bölümde, markanın tanımı ve unsurları, markanın serbest işaret haline gelmesi ve sonuçları, markanın fonksiyonları ve türleri konusunda değerlendirme yapılmıştır. İkinci bölümde ise uygulamada verilmiş kararlarla beraber 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi çerçevesinde marka olabilecek işaretler incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise KHK çerçevesinde marka olamayacak işaretler ve marka olarak tescile engel bir hal olan iltibas hali ele alınmıştır. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III KISALTMALAR XIII §1 1.GİRİŞ 1 I. KONUNUN SUNUMU VE SINIRLANDIRILMASI 1 II. MARKANIN TARİHÇESİ 3 A. MARKANIN ORTAYA ÇIKIŞI 3 B. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 7 1- MARKAYA İLİŞKİN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 8 a) 1883 Paris Anlaşması b) 1957 Tarihli Markaların Tescili Amacıyla*Mal Ve Hizmetlerin .. Sınıflandırılmasına İlişkin Nice (Nis) Anlaşması 10 c) 1891 Tarihli Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması 11 d) Markalann Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşmasına İlişkin 1989 Tarihli Protokol (Madrid Protokolü) 13 e) Markaların Figüratif Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Viyana Anlaşması 15 f) Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması 15 g) Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIP′s) 16 h) Marka Kanunu Anlaşması (Trademark Law Treaty-TLT) ....17 ı) Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIP0) Kuruluş Anlaşması ..18 2- AVRUPA TOPLULUĞU TARAFINDAN HAZIRLANAN DÜZENLEMELER 19 a) Avrupa Topluluğuna Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarını Uyumlaştırılmaya Yönelik 89/104 Sayılı Birinci Konsey Yönergesi 19 b) 40/94 Sayılı Topluluk Markası Hakkında Konsey Tarafından Çıkarılan Topluluk Tüzüğü 23 C. TÜRK MARKA HUKUKUNUN HUKUKİ DAYANAKLARI 25 1- Alâmet-i Farika Nizâmnâmesi 25 2- Markalar Kanunu 26 3-556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 28 4- Diğer Mevzuat 29 BİRİNCİ BÖLÜM 2 MARKANIN TANIMI, UNSURLARI, FONKSİYONLARI, ÇEŞİTLERİ.. 31 1. MARKANIN TANIMI VE OLUŞTURULMASINDAKİ UNSURLAR ..31 I. MARKANIN TANIMI 31 II. MARKANIN OLUŞTURULMASINDAKİ UNSURLAR 33 A. Esas Unsur 33 B. Yardımcı Unsur ve Tali Unsur 35 2. MARKANIN UNSURLARI , 36 I. AYIRT EDİCİLİK 36 II. AYIRT EDİCİLİĞİN KULLANIMLA KAZANILMASI 39 A. İşaretin Kullanılması 39 B. İşaretin Mal Veya Hizmetlerle Bağlanması Ve Alıcı Kitlesi 42 C. Süre 43 III. ÇİZİMLE GÖRÜNTÜLENEBİLME VEYA BENZER BİR BİÇİMDE İFADE EDİLEBİLME 44 3. MARKANIN SERBEST İŞARET HALİNE GELMESİ 45 4. MARKANIN FONKSİYONLARI 46 I. AYIRT EDİCİLİK FONKSİYONU 46 II. KAYNAK GÖSTERME FONKSİYONU 47 III. GARANTİ FONKSİYONU 48 IV. REKLÂM FONKSİYONU 50 IX 5. MARKA ÇEŞİTLERİ 51 I. HİZMET MARKALARI 51 II. TİCARET MARKALARI 53 III. FERDİ (BİREYSEL) MARKA 54 IV. ORTAK MARKA 54 V. GARANTİ MARKASI 56 VI. TANINMIŞ MARKA 59 İKİNCİ BÖLÜM § 3 556 SAYILI KHK′NİN 5. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE MARKA OLABİLECEK İŞARETLER 69 1. AD 69 I. MEDENİ AD 69 II. TAKMA AD (MÜSTEAR AD) VE LÂKAP 75 III. TİCARET UNVANI y 76 A. Gerçek Kişi Tacir 76 B. Tüzel Kişi Tacirler 77 1- Ticari Şirketler 77 2- Donatma İştiraki 78 C. Zorunlu Ekler 78 IV. İŞLETME ADI 79 2. SÖZCÜKLER 79 I. GENEL OLARAK 79 II. TASVİRİ İŞARETLER 84 A. Cins isimler 85 B. Coğrafi İşaretler 92 C. Meslek Adları 96 3. REKLÂM SLOGANLARI 97 I.REKLÂM 97 X II. REKLAM SLOGANLARININ MARKA OLABİLMESİ 99 III. SLOGANLARINHUKUKA UYGUNLUĞU 102 IV. ALDATICI REKLAM SLOGANLARININ HAKSIZ REKABETE NEDEN OLMASI 106 4. MALLARIN VEYA AMBALAJLARIN BİÇİMİ, ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLER 108 5. HARF VE SAYI H6 6. RENK H9 I. RENK KAVRAMI H9 II. SOYUT RENK 121 III.SOYUT RENGİN AYIRT EDİCİLİK KAZANMASI 126 IV. RENKLERİN TESCİLİ 126 7. SES 128 I. SESİN MARKA OLABİLMESİ 128 II. SESÎNTESCİLİ 132 8. KOKU I34 9. TAT MARKALARI 137 10. ŞEKİL MARKALARI 137 I. FOTOĞRAF 138 II. RESİM 139 III. LOGO I40 IV. ÇİZGİLER VE GEOMETRİK ŞEKİLLER 141 V. KARMA İŞARETLER 141 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM §4 1. MARKA OLARAK TESCİL EDİLMEYECEK İŞARETLER 143 I.ÎLTİBAS 143 A. Aynı Veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Ayniyet 145 1-Genel Olarak 145 2- MarkKHK 147 a) Markanın Biçim Olarak Kullanılması 148 b) Markanın Telaffuz (Söyleyiş) Olarak Eşinin Kullanılması.. 148 c) Markanın Mana (Anlam) İtibariyle Eşinin Kullanılması ..149 d) Markanın Renk İtibariyle Değiştirilerek Kullanılması.... 150 e) Markanın Boyutları İtibariyle Değiştirilerek Kullanılması.. 150 f) Markanın Dikkatle Bakılmadıkça Farkına Varılmayacak Kadar Az Değiştirilerek Kullanılması 150 3-8.Maddenin I-a Bendi ′ 151 B. Markalar Arasındaki Benzerlik 152 C. Alıcı Kitlesi 157 II. PARİS ANLAŞMASININ, 1. MÜKERRER 6′INCI MADDESİNE UYARINCA TESCİL EDİLEMEYEN İŞARETLER (m.7/I-ı) 160 III. PARİS ANLAŞMASININ 2. MÜKERRER 6′INCI MADDESİNE GEREĞİNCE TESCİLİ REDDEDİLECEK İŞARETLER (m.7/I-g) .. 160 IV. PARİS ANLAŞMASININ KAPSAMI DIŞINDA KALMAKLA BERABER KAMUYU İLGİLENDİREN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER BAKIMINDAN HALKA MAL OLMUŞ FLAMALAR, ARMALAR VE BENZERİ SİMGELER (m.7/I-h) 161 V. DİNİ DEĞERLERİ VE SEMBOLLERİ İÇEREN MARKALAR (m.7/I-j) 162 VI. KAMU DÜZENİNE VE GENEL AHLAKA AYKIRI MARKALAR (m.7/I-k) 162 SONUÇ 165 BİBLİYOGRAFYA 169