x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (97)      Mart (165)      Şubat (157)      Ocak (132)

Mal Beyanı

Mal BeyanıSayfa Sayısı
:  
419
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-88504-0-8

0,00 TL ( KDV Dahil )

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ARKA KAPAK - ALLAH korusun kanuna göre yapılması lazım gelen işleri rüşvet ile geri bırakıp yasaya aykırı kötü bir işi işleme kadar büyük bir günah yoktur..Ve devlet sahiplerine rüşvet hastalığı gibi ilacı müşkil belki ilacı yok bir devasız hastalık yoktur,iyi düşünüp bundan son derece perhiz etmek ve çekinmek lazımdır.Meğerki kişinin kendi dostu bir hediye getire , bu hediyeyi almakta sakınca yoktur.O da bir nesne dolayısıyla olmaya : ancak sevginin artmasını sağlamak niyeti ile ola - 1714 ( DEFTERDAR SARI MEHMET PAŞA ) ---------------------- UĞUR SÖKMEN : 1964 yılında Samsunun Kavak ilçesinde doğmuştur. Demiryolcu Erdoğan SÖKMENin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Sivasta okumuştur. İstanbul Maliye Okulunun ilk mezunlarmdandır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünde Lisansını tamamlamıştır. Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında 1981-1993 yıllarında çalışmış ve görevde yükselme sınavları sonucu sırasıyla, şef, müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yapmıştır. 1994 yılında Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında Şube Müdürlüğü görevine taltifen tayin edilmiş, 2001 yılında Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanmış ve halen aynı görevini yürütmektedir. Maliye Bakanlığı merkez teşkilatındaki görevi sırasında 1997-2002 yıllarında Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürü, Maliye Müsteşarı Özel Kalem Müdürü ve Maliye Müsteşarı Danışmanı görevlerim ifa etmiştir. Maliye Bakanlığı ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda, Devlet Teşkilatı, Maliye Bakanlığı Teşkilatı, Bakanlık tanıtımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Personel Yönetmelikleri, Personel Mevzuatı, Disiplin ve Soruşturma konularında kurs, eğitim ve seminer gibi programlarda eğitici olarak ders vermiştir. –Disiplin-, -Disiplin Cezalarının Affı-, -Görevden Uzaklaştırma-, -Memurluğun Sona Ermesi-, -Takdirname Ödül-, -Güvenlik Soruşturması-, -Kamu Etik Kurulu ve Maliye Bakanlığı Etik Komisyonu-, -4483 Sayılı Kanuna Göre İdarenin Yapacağı İşler ve Ön İnceleme-, -3628 Sayılı Kanuna Göre Soruşturma ve Suçlar-, -Soruşturma ve Disiplin- konularında dokuz el kitabı, -Kamu Personelinin İzinleri- ve -Kamu İdaresinde Soruşturma ve Kovuşturma- adlı yayımlanmış eserleri ile -Kamu Hizmetinde ve Kamu Görevinde Bulunanların Servet Beyanı- ve - Kamu İdaresinde Mahkumiyeti Olanların Devlet Memuru Olmaları ve Memuriyet Statüsünü Kaybetmeleri- başlıklı çalışmaları makale olarak yayımlanmış olup, kamu görevlileri ile ilgili konularda devam etmekte olan çalışmaları bulunmaktadır. ----------------------- SUNUŞ Gelişen dünyada büyüyen ekonomilere paralel olarak rüşvet ve yolsuzluk devleti zafiyete uğratan sosyal bir yaradır. Saydamlığın artırılması ve yolsuzlukların önlenmesi çerçevesinde Ülkemizde önemli çalışmalar yapılmış, birçok kanun çıkartılmış, küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte ülke sınırlarını aşan bir yapıya bürünen rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele için uluslararası işbirliğine yönelik sözleşmeler imzalanmıştır. Bu çalışmalardan en önemlisi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması. Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve bu kanunun uygulanma şeklini gösteren yönetmeliktir. 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış tikeleri Yönetmeliğinin yürürlüğe konulması da bu kapsamda yapılan düzenlemelerdendir. Ayrıca, Ülkemiz yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren Avrupa Konseyinin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubuna (GRECO) 2004 yılında üye olmuştur. Ülkemizin yolsuzluklarla mücadelede son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettiği görülmektedir. Bu düzenlemeler ve yapılan çalışmalar ile ulaşılmak istenen haksız kazanç ve haksız rekabetin kaldırılması ve dolayısıyla yolsuzluklarla mücadeledir. Yolsuzlukla mücadele, aynı zamanda yoksullukla, adaletsizlikle mücadeledir. Demokratik kurum ve kuralların işlediği, hukukun hakim olduğu müreffeh bir Türkiye için yolsuzlukla mücadele ön şarttır. Ülkemizde devletin ekonomideki payı ve ekonomiyi yönetmesi nedeniyle kamu görevlileri özel menfaatlere konu olabilmektedir. Kamu hizmetinde ve kamu görevinde bulunanların mal beyanına tabi tutulmasıyla, hak ve adalete uygun olmayan haksız mal edinmenin ve dolayısıyla rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi amaçlanmıştır. 3628 sayılı Kanunda mal beyanına tabi tutulanların kapsamı oldukça geniş tutulmuştur. Kapsama alınanların ortak özelliği, kamuya hizmet eden, kamuoyunun itibar etmesi beklenen ve kamuyla yüz yüze gelen kişiler olmalarıdır. İşte bu nedenle kamu hizmetinde ve kamu görevinde bulunanlara -kamu hizmetçisi- kavramını kullanmayı uygun bulduk ve kitabın adında bu kavramı kullandık. -Kamu Hizmetçilerinin Mal Beyanı- adlı bu kitapta, 2005 yılında çalışmaya konu ettiğimiz ve şube müdürlükleri ile personel müdürlüklerine sınırlı sayıda dağıtılan Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü El Kitabının 9 uncusu olan -3628 sayılı Kanuna Göre Soruşturma ve Suçlar- isimli kurum içi kitabımdan, 2007 yılında eğitici olarak hazırladığım -Soruşturma ve Disiplin- ders notlarımdan, büyük ölçüde ise 2009 yılında Maliye Bakanlığı yayını olarak çıkan -Kamu İdaresinde Soruşturma Kovuşturma- isimli eserimden ve Mali Kılavuz Dergisinin 2010 yılı Ocak-Mart sayısında yayımlanan -Kamu Hizmetinde ve Kamu Görevinde Bulunanların Servet Beyanı- konulu makalemden ve kitaba kaynak teşkil eden mevzuat ve çalışmalardan faydalanmış bulunmaktayım. 3628 sayılı Kanun yirmibeş madde olmasına rağmen, sadece -kanunda sayılanlar- şeklinde geçen bir ifade bile Kanunda ismen sayılmayanlar olduğu için kestirme bir ifadeden kapsama girenleri tespit etmek oldukça karmaşık ve güçtür. -Kanunda sayılanlar- ifadesi, Kanunun sadece ve kamu görevlilerinin tamamını değil, mal beyanında bulunmakla yükümlü tutulan işçi niteliği taşımayan memurlar ile diğer kamu görevlilerinin tamamını ve kamu görevlisi olmayan ancak kamu adına görev yapan bir kısım kişileri, bunların suç ortaklarını, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarını, gelin ve damadını da kapsadığını ifade etmesi, kapsamdakilerin hepsine aynı soruşturma usulünün uygulanmaması, bazı suçların bir kısım kişiler tarafından işlenmesi halinde usulün farklı olması, Kanunun uygulamasını gösteren yönetmeliğin ayrıntıdan uzak olması, son yirmi yıl içinde reform niteliğinde örneğin Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu gibi tamamen değişen yasalar olması ve ayrıca, -kanunda sayılanlar- ifadesine herhangi bir yasayla ilişki kurulmadan özel kanunlarına göre mal beyanında bulunmak zorunda olanların dahil edilmesi de hangi yasalarla ilişki kurulduğunun çözülmesi için tarafımızdan bir çok kurumda araştırma yapılmasını ve tespit edilebilen yasaların tek tek incelenmesini gerektirmiş ve böylece kitap sistematiğinin oluşturulması bizi hayli uğraştırmış ve yormuştur. Sadece bir ifadeye ilişkin çabamdan bahsediyorum, bütünü düşünüldüğünde yaptığımız çalışmanın kolay olmadığını, tahmin edildiğinden çok fazla zorlandığımı ifade etmek istiyorum. -Kamu Hizmetçilerinin Mal Beyanı- adlı bu rehber kitap, yirmibir bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm mal beyanı, rüşvet ve yolsuzluk, yolsuzluklara dair temel kanunlar, uluslararası sözleşmeler, saydamlığın artırılması ve yolsuzlukların önlenmesi gibi alt başlıkları içermiştir. İkinci bölümde, mal beyanı mecburiyeti başlığı altında mal beyanının tarihçesine değinilmiştir. Üçüncü bölümde mal beyanının amacı açıklanmıştır. Dördüncü bölümde mal beyanının kapsamı kişiler açısından ve suçlar açısından ele alınmış, kapsama giren ve girmeyen kişiler, kapsama giren ve girmeyen suçlar başlıkları ile etraflıca işlenmiştir. Beşinci bölümde kimlerin mal beyanında bulunmak zorunda olduğu, beyanın nereye verileceği açıklanmış ve okura kolaylık olması için mal beyanında bulunmak zorunda olanlar ve verilecek merciiler tablosu oluşturulmuştur. Altıncı bölümde beyan edilecek servet unsurlarının neler olduğu tanım ve kavramlarıyla tek tek açıklanmaya çalışılmış ve yargı kararlarının özetine yer verilmiştir. Yedinci bölümde mal beyanının ne zaman verileceği konusu işlenmiş, bu bölümün alt başlıkları ise genel beyan, ek beyan, mal varlığında önemli değişiklik, mal varlığı, sebepsiz zenginleşme, haksız mal edinme, beyanın yenilenmesi, eşlerin mal beyanı, birden fazla mal beyanı konularından oluşmuştur. Sekizinci bölümde beyanların gizliliği ve istisnasına, dokuzuncu bölümde mal beyannamesi verilmesinde amirlerin sorumluluğuna değinilmiştir. Onuncu bölümde mal beyanlarının karşılaştırılması, onbirinci bölümde süresinde mal beyanında bulunmayanlara ihtar, onikinci bölümde suç duyurusu, onüçüncü bölümde suçun ihbarı, ondördüncü bölüm soruşturma ve kovuşturma usulü, on beşinci bölümde mal beyanı suçları ve cezalarına değinilmiş ve buna ilişkin yargı kararlarının özetine yer verilmiştir. Onaltıncı bölümde zoralım, onyedinci bölümde ise hediye başlığı altında kamu görevlilerinin hediye alma yasağı açıklanmış ve Etik Kurulunun kararlarına özet halinde yer verilmiştir. Onsekizinci bölümde mal beyannamesinin nasıl doldurulacağı örneklerle açıklanmıştır. Ondokuzuncu bölümde servet ve borçların açıklanmasında Tayland örneğine yer verilmiş, yirminci bölüm konuya ilişkin mevzuat, son bölüm ise; Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, kamu görevlileri sayısı, mahalli idareler personel sayısı, kamu iktisadi teşebbüsleri personel sayısı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), siyasi partiler, vakıfların listesi, kooperatifler ve kooperatif birlikleri, kamu yararına sayılan dernekler, 3335 sayılı Kanuna göre kurulan birlikler, yazılı basın kuruluşları, bankaların listesi, sendikalar ve bağlı oldukları konfederasyonları, konfederasyonlar ve federasyonlar, yüce divan kararı, saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi stratejisi konu başlıklı onaltı adet ekten oluşmuştur. Rehber kitapta, 3628 sayılı Kanun kapsamındaki suçlardan sadece mal beyanına ilişkin suçlar incelenmiştir. Elinizdeki kitap, beş yıllık bir araştırmanın sonucunda yapılan, yoğun, yorucu ve titiz bir çalışmanın ve otuz yıllık tecrübenin ürünüdür. Bu kitabın; her tür seçimle iş başına gelenlere, genel yönetim kapsamındaki idarelerin memurlarına ve diğer kamu görevlilerine, mahalli idarelerde kamu görevinde bulunanlara, kamu iktisadi teşebbüslerinin işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerine, özel kanunla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarının işçi niteliği taşımayan çalışanlarına, beyanları almak ve saklamakla görevli yetkili mercilere ve bu mercilerin ilgili birimlerinin görevlilerine, denetim birimlerine, denetim elemanlarına, inceleme ve soruşturma yapmakla görevli müfettiş ve muhakkiklere, personel birimlerinin yöneticilerine ve görevlilerine, eğitim birimlerine, eğiticilere, eğitileceklere, araştırmacılara, akademisyenlere, noterlere, Türk Hava Kurumunun yönetici ve çalışanlarına,Türk Kızılayının yönetici ve çalışanlarına, siyasi parti genel başkanlıklarına, vakıfların idare organlarında görev alanlara, kooperatiflerin ve birliklerin başkan ve yöneticilerine, yeminli mali müşavirlere, kamu yararına sayılan derneklerin başkan ve yöneticilerine, gazete sahipleri ile gazetelerin yönetici ve yazarlarına, asker kişilere, bankacılık sektörü yönetici ve çalışanlarına, konfederasyon başkan ve yöneticilerine, federasyon başkan ve yöneticilerine, sendika başkan ve yöneticilerine, mal beyanı verecek olan diğer kişiler kapsamına girenlere ve konuya ilgi duyanlara yaralı bir rehber ve kaynak bir kitap olması hedeflenmiştir. Bu çalışmamın herkese ve Ülkeme faydalı olması için çaba sarf eden bir bireyim. Çalışmam mükemmel değildir, eksiklikleri olabilir. Ortaya çıkması muhtemel eksikliklerin hoş görüleceğine inanıyor, okurlardan gelecek eleştirilerin şükranla karşılanacağım ifade ediyorum. Amacım, Ülkemizde kayıt dişiliğin kayıt altına alınmasında, saydamlığın artırılmasında ve dolayısıyla rüşvet ve yolsuzluklarla mücadelede bireysel katkı sağlayabilmektir. Her çalışmada olduğu gibi, çalışmamızda da, bizim dışımızda birçok insanın değerli katkısı bulunmaktadır. Böyle bir alanda kitap çalışması yapmam için beni heveslendirip destek veren başta kıymetli hocamız Prof. Dr. Şükrü Kızılot olmak üzere. Prof. Dr. Turgut Çürük, Prof. Dr. Adnan Çelik, Doç. Dr. İlhami Söyler, Yrd. Doç. Dr. Emin Barlas, Dr. Hüseyin Işık, Dr. Şenol Babuşcuya ve daha önceki çalışmalarımı birleştirmem için beni teşvik eden ve desteklerini esirgemeyen Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sayın H. Ümit Aksoya hürmetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Maliye Okulu yıllarından itibaren yetişmemde büyük emekleri geçen burada isimlerini ifade edemediğim bütün değerli maliye bürokratlarına ve üstadlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Kitap için her türlü desteği veren Maliye Okulu Mezunları Derneğimizin Genel Başkanı kıymetli kardeşim Av. İlhan Biçere ve Yönetim Kurulunun değerli üyelerine, maliye okullu büyüklerime, arkadaşlarıma ve kardeşlerime, görüş ve temennileriyle destek veren tam otuzüç yıllık maliye okullu arkadaşlarım Vergi Denetmeni Sadettin Çakılı ile Vergi Denetmeni Mehmet Özkan\′a ve Genel Müdür Ünal Keskin\′e ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmanın hazırlanması sırasında desteklerini esirgemeyen uzman arkadaşlarım Aydın Baş ve Ali Osman Taşkestiye, çalışmayı okuyup değerlendiren, yapıcı ve yönlendirici eleştirilerde bulunan değerli dostum ve mesai arkadaşım Daire Başkanı Sayın Sabri Gökçeye, burada ismini sayamadığım maliye üst düzey yöneticilerine, değerli meslektaşlarıma, tüm mesai arkadaşlarıma ve dostlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Çalışmamın bağımsız yayınlanmasında göstermiş olduğu yakın ilgi ve destek için Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Doç. Dr. Ahmet Kesike ve Daire Başkam Sayın Füsun Savaşere, rehber kitabın basımım gerçekleştiren Ümit Ofset Matbaacılığa ve emeği geçen çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bir evlat olarak yetişmemde en büyük minnettarlığım ise sevgili annem ve babama aittir. Kendilerine çok şey borçluyum. Sağladıkları maddi ve manevi destek için sevgili annem, babam ve kardeşlerime sonsuz sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu kitabın yazımı süresince gösterdikleri sabır ve anlayış için sevgili yavrularım Gökçe ve Gökcanın gözlerinden öpüyorum. Bu rehber kitabımın kullanacaklara yararlı olmasını diler, okurlardan gelecek eleştirilerin şükranla karşılanacağını belirtmek isterim. Ankara, Temmuz 2010 Uğur SÖKMEN -------------------------- İÇİNDEKİLER KAMU HİZMETÇİLERİNİN MAL BEYANI BİRİNCİ BOLUM MAL BEYANI, RÜŞVET VE YOLSUZLUK 1. MAL BEYANI 1 2. RÜŞVET 2 3. YOLSUZLUK 3 3.1. YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE DAİR TEMEL KANUNLAR 5 3.2. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 5 3.3. SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA RLN ÖNLENMESİ. 6 İKİNCİ BÖLÜM MAL BEYANI MECBURİYETİ 1. 3628 SAYILI KANUN (1990) ÖNCESİ DÖNEMDE MEMURLARIN MAL BEYANNAMESİ VERME MECBURİYETİ 11 1.1. 1609 SAYİLİ KANUN 12 1.2. 4237 SAYILI KANUN 12 1.3. 5440 SAYILI KANUN 14 1.4. 2871 SAYILI KANUN. 75 2. 3628 SAYILr KANUN (1990 SONRASI) DÖNEMİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA MECBURİYETİ.. 16 2.1. 3628 SAYILI KANUN 156 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MAL BEYANININ AMACI 1. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARI ÖNLEMEK 18 2. YÜKÜMLÜLERİN RÜŞVET VE YOLSUZLUK SUÇU İŞLEMESİNİ ÖNLEMEK 18 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MAL BEYANININ KAPSAMI 1. KİŞİLER AÇISINDAN KANUNUN KAPSAMI 20 KAPSAMA GİREN KİŞİLER 20 1.1.1. Kanunda Sayılanlar 20 1.1.1.1. Her Tür Seçimle İş Başına Gelen Kamu Görevlileri ve Dışardan Atanan Bakanlar Kurulu Üyeleri, (Muhtarlar ve İhtiyar Heyeti Üyeleri Hariç) 20 1.1.1.2. Kamu Görevlileri ile İşçi Niteliği Taşımayan Diğer Kamu Görevlileri 24 1.1.1.3. Noterler 24 1.1.1.4. Türk Hava Kurumunun Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri, Genel Merkez Teşkilatında Görev Alanlar, Şube Başkanları ile Türk Kuşu Genel Müdürlüğünün Genel Müdürlük Teşkilatında Görev Alanlar 25 1.1.1.5. Türkiye Kızılay Derneğinde, Kızılay\′ın Genel Başkanı, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetim Kurulu Üyeleri, Merkez Kurullarında Görev Alanlar, Şube Başkanları, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetçisi ve Kızılay Genel Müdürlüğü Teşkilatında Görev Alanlar 26 1.1.1.6. Siyasi Parti Genel Başkanları 27 1.1.1.7. Vakıfların İdare Organlarında Görev Alanlar 28 1.1.1.8. Kooperatiflerin ve Birliklerinin Başkanları, Yönetim Kurulun ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdürleri 28 1.1.1.9. Yeminli Mali Müşavirler 30 1.1.1.10. Kamu Yararına Sayılan Derneklerde Yöneticiler, Denetçiler, Şube Başkanları 31 1.1.1.11. Yazılı Basın Kuruluşlarında, Gazete Sahibi Gerçek Kişiler, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Sorumlu Müdürler, Başyazarları, Fıkra Yazarları 33 1.1.2. Kamu Görevlileri 35 1.1.2.1. Genel Olarak Kamu Görevlileri 35 1.1.2.1.1. Kamu görevlisi 35 1.1.2.1.2. Diğer kamu görevlisi 35 1.1.2.1.3. Memur 35 1.1.2.1.4. Personel 36 1.1.2.2. 3628 Sayılı Kanuna Göre Kamu Görevlileri ve Diğer Kamu Görevlileri 37 1.1.2.2.1. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 37 1.1.2.2.2. İl Özel idarelerinde ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 45 1.1.2.2.3 Mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri 46 1.1.2.2.4. Kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerinde aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri 47 1.1.2.2.5. Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarının veya komisyonlarının aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 49 1.1.3. Diğer Kişiler 49 1.1.3.1 Asker Kişiler 49 1.1.3.2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeleri 50 1.1.3.3. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeleri 50 1.1.3.4. Kamu İhale Kurulu Üyeleri 50 1.1.3.5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeleri 50 1.1.3.6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri 51 1.1.3.7. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan ve Üyeleri 51 1.1.3.8. Bankaların Yönetici ve Diğer Görevlileri, Bankaların Yönetim Kumlu Başkan ve Üyeleri ile Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ve İmza Yetkisine Sahip Mensuplarından Bölge Müdürleri, Şube Müdürleri ve Genel Müdürlük Merkez Teşkilatında Yer Alan Bölüm, Kısım, Grup ve Bunlara Eşdeğer İsimler Altında Faaliyet Gösteren Birimlerin Yöneticileri ve Diğer Görevliler 51 1.1.3.9. Konfederasyon Başkanı ve Yöneticileri 53 1.1.3.10. Sendika Başkanı ve Yöneticileri, Şube Başkanı ve Yöneticileri 54 1.1.3.11. Federasyon Başkanı ve Yöneticileri, Şube Başkanı ve Yöneticileri 55 1.1.4. Kamu Görevlilerinin Suç Ortaklan 57 1.1.4.1. İkinci Dereceye Kadar Kan ve Kayın Hısımlığı 58 1.1.4.2. Hısımlığı Anlamak 58 1.1.4.3. Eş, Damat, Gelin 59 1.2. KAPSAMA GİRMEYEN KİŞİLER 60 1.2.1. Muhtarlar ve İhtiyar Heyeti Üyeleri 60 1.2.2. İşçiler 61 2. SUÇLAR AÇISINDAN KANUNUN KAPSAMI 62 2.1.KAPSAMA GİREN SUÇLAR 62 2.1.1. Bu Kanunda Yazılı Suçlar 62 2.1.1.1. İhtara Rağmen Süresinde Mal Beyanında Bulunmama Suçu.. 62 2.1.1.2. Soruşturma ile İlgili Olarak Verilen Süre Zarfında Mal Beyanında Bulunmama Suçu 62 2.1.1.3. Gerçeğe Aykırı Açıklama Suçu 63 2.1.1.4. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu 63 2.1.1.5. Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme Suçu 63 2.1.1.6. Muhakkik ve Müfettişlerin İhbar ve Evrakı Tevdi Etmemesi Suçu 63 2.1.1.7. Bilgi Verme Zorunluluğuna Uymamak Suçu 63 2.1.2. Bankacılık Kanununda Yazılı Suçlar 64 2.1.3. Bazı Suçlar 65 2.1.3.1. İrtikâp Suçu 65 2.1.3.2. Rüşvet Suçu 65 2.1.3.3. Zimmet Suçu 65 2.1.3.4. Resmi İhale, Alım ve Satımlara Fesat Karıştırma Suçu 65 2.1.3.5. Görev Sırasında veya Görevinden Dolayı Kaçakçılık Suçu.... 65 2.1.3.6. Devlet Sırlarının Açıklanması veya Açıklanmasına Sebebiyet Verme Suçları 66 2.2. KAPSAMA GİRMEYEN SUÇLAR 66 2.2.1 Müsteşar, Vali ve Kaymakamların İşlediği Suçlar 66 2.2.2. Görevleri veya Sıfatları Sebebi İle Özel Soruşturma ve Kovuşturma Usulüne Tabi Olanların İşlediği Suçlar 67 2.2.2A. Cumhurbaşkanı 67 2.2.2.2. Başbakan ve Bakanlar 67 2.2.2.3. TBMM Üyeleri 68 2.2.2.4. Yüksek Mahkemelerin Başkan ve Üyeleri 68 2.2.2.5. Bölge Adliye Mahkemelerinin Başkan ve Üyeleri 74 2.2.2.6. Hakimler, Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Savcıları. 74 2.2.2.1. Askeri Hakim, Savcı ve Yardımcıları ile Adli Müşavirler 76 2.2.2.8. Avukatlar 78 2.2.2.9. Noterler 79 2.2.2.10. YÖK Başkan ve Üyeleri ile Rektörler, Öğretim Elemanları ve Üniversite Personeli 80 2.2.2.11. TODAİE Mensupları 80 BEŞİNCİ BÖLÜM MAL BEYANI VERECEK KİŞİLER VE VERİLECEK MERCİLER 1. KİMLER MAL BEYANINDA BULUNMAK ZORUNDADIR? 82 2. MAL BEYANLARI HANGİ MERCİYE VERİLİR? 83 3. MAL BEYANI VERECEK KİŞİLER VE VERİLECEK MERCİLER TABLOSU 84 ALTINCI BÖLÜM BEYAN EDİLECEK SERVET UNSURLARI 1. TAŞINMAZ MALLARI 92 2. NET AYLIK TUTARININ BEŞ KATINI GEÇEN TAŞINIR MAL, HAK, ALACAK VE BORÇLARI İLE GELİRLERİ 102 2.1. GENEL 102 2.2. NET AYLIK 103 2.3. PARA VE PARA HÜKMÜNDEKİ KIYMETLİ KÂĞITLARI 105 2.4. HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLERİ 114 2.5. ALTIN VE MÜCEVHERATI 119 2.6. HER TÜRLÜ KARA, DENİZ VE HAVA TAŞIT ARAÇLARİ 124 2.6.1.Kara Taşıt Araçları 125 2.6.2.Deniz Taşıt Araçları 125 2.6.3.Hava Taşıt Araçları 126 2.7. ZİRAAT MAKİNELERİ 131 2.8. İNŞAAT VE İŞ MAKİNELERİ 132 2.9. HAYVANLARI 133 2.10. KOLEKSİYONU. 134 2.11. EV EŞYALARİ 135 2.12. DİĞER TAŞINIR MALLARİ 137 2.13. HAKLARA 139 2.14. ALACAKLARI 141 2.15. BORÇLARI 143 2.16. GELİRLERİ 146 YEDİNCİ BÖLÜM MAL BEYANI NE ZAMAN VERİLİR? 1. GENEL BEYAN 155 2. EK BEYAN 156 2.1. MAL VARLIĞINDAKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK 156 2.1.1. Malvarlığı 158 2.1.2. Sebepsiz Zenginleşme 158 2.1.3. Haksız Mal Edinme 159 3. BEYANIN YENİLENMESİ 171 4. EŞLERİN MAL BEYANI 171 5. BİRDEN FAZLA MAL BEYANI 175 SEKİZİNCİ BÖLÜM BEYANLARIN GİZLİLİĞİ VE İSTİSNASI 1.BEYANLARIN GİZLİLİĞİ 176 2. BEYANLARIN GİZLİLİĞİNİN İSTİSNASI 178 2.1. BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU 178 2.2. KAMU GÖREVLİLERİETİK KURULU 178 DOKUZUNCU BÖLÜM MAL BEYANININ VERİLMESİNDE AMİRERİN SORUMLULUĞU 1. AMİR 180 1.1. EN ÜST AMİR 181 1.2. EN ÜST İDARİ AMİR 181 1.3. ATAMAYA YETKİLİ MAKAM 181 1.4. ATAMAYA YETKİLİ AMİR 181 2. SORUMLULUK 182 2.1. KAMU İDARELERİNİN SORUMLULUĞU 182 2.2. AMİR DURUMUNDA OLAN DEVLET MEMURLARİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 183 2.3. AST DURUMUNDA OLAN DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARİ. 183 2.4. HESAP VERME SORUMLULUĞU 184 2.5. BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU 185 2.6. CUMHURİYET SAVCISINA BİLGİ VE BELGE VERME ZORUNLULUĞU 185 2.7. MAL BEYANINA İLİŞKİN MALİ SORUMLULUK 186 2.8. MAL BEYANINA İLİŞKİN CEZAİ SORUMLULUK 186 3. MAL BEYANI VERİLMESİNDE AMİRİN SORUMLULUĞU 186 ONUNCU BÖLÜM MAL BEYANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 1. YENİ BEYANIN ÖNCEKİ BEYANNAME İLE KARŞILAŞTIRILMASI 187 ONBİRİNCİ BÖLÜM SÜRESİNDE MAL BEYANINDA BULUNMAYANLARA İHTAR 1. SÜRELER GEÇTİKTEN SONRA İHTAR 189 ONİKİNCİ BÖLÜM SUÇ DUYURUSU 1. RESMİ BİLDİRİM 194 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM SUÇUN İHBARI 1. ÖZEL BİLDİRİM 195 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ 1. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ 196 2. İDARİ SORUŞTURMA 197 3. ADLİ KOVUŞTURMA 198 ONBEŞİNCİ BÖLÜM MAL BEYANI SUÇLARI VE CEZA 1. İHTARA RAĞMEN SÜRESİNDE MAL BEYANINDA BULUNMAMA200 2. SORUŞTURMA İLE İLGİLİ OLARAK VERİLEN SÜRE ZARFINDA MAL BEYANINDA BULUNMAMA 205 3. GERÇEĞE AYKIRI AÇIKLAMA (GİZLİLİĞE UYMAMA) 209 4. GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNMA 210 5. HAKSIZ MAL EDİNME, MAL KAÇIRMA VEYA GİZLEME 215 6. MÜFETTİŞ VE MUHAKKİKLERİN İHBAR VE EVRAKI TEVDİ ETMEMESİ 226 7. BİLGİ VERME ZORUNLULUĞUNA UYMAMAK 227 8. ZAMANAŞIMI 228 8.1. ZAMANAŞIMI (MÜRURUZAMAN) 228 8.2. SÜRE 228 8.3. DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 228 9. GÖREVLİ MAHKEME 229 ONALTINCI BÖLÜM ZORALIM 1. ZORALIM (MÜSADERE) 230 1.1. EŞYA MÜSADERESİ 231 1.2. KAZANÇ MÜSADERESİ 231 1.3.ELKOYMA 232 ONYEDİNCİ BÖLÜM HEDİYE 1. HEDİYE KAVRAMI 233 2. KAMU GÖREVLİLERİNİN YURT İÇİNDE HEDİYE KABUL ETMELERİ 233 2.1. HEDİYE ALMA VE MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI: 235 2.2. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULUNUN YETKİ ALANİNA GİREN EN AZ GENEL MÜDÜR, EŞİTİ VE ÜSTÜ KAMU GÖREVLİLERİ. 236 3. KAMU GÖREVLİLERİNİN YURT DIŞINDA ALDIKLARI HEDİYELER 239 ONSEKİZİNCİ BÖLÜM MAL BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI 1. MAL BİLDİRİMİ 246 2. KİMLİK BİLGİLERİ 246 3. TAŞIMAZ MAL BİLGİLERİ 247 4. KOOPERATİF BİLGİLERİ 248 5. TAŞINIR MAL BİLGİLERİ 249 6. DİĞER TAŞINIR MALLARI 250 7. PARA, BANKA MEVDUATI VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLER 252 8. ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ 254 9. BORÇ - ALACAK BİLGİLERİ 255 10. HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI 256 ONDOKUZUNCU BÖLÜM SERVET VE BOÇLARIN AÇIKLANMASI 1. TAYLAND ÖRNEĞİ 258 1.1. ULUSAL RÜŞVET KOMİSYONU 258 1.2. SERVET VE BORÇLARIN AÇİKLANMASİ 260 1.3. SENATO SORUŞTURMASİ 267 1.4. CEZA YARGILAMASI 263 YİRMİNCİ BÖLÜM MEVZUAT MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 264 3628 SAYILI KANUNUN GEREKÇESİ 273 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK... 294 YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM EKLER EK-1: GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 304 EK-2: KAMU GÖREVLİLERİ SAYISI 312 EK-3: MAHALLİ İDARELER PERSONEL SAYISI 313 EK-4: KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL SAYISI 314 EK-5: KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ (KİT) 315 EK-6: SİYASİ PARTİLER 318 EK-7: VAKIFLARIN LİSTESİ 320 EK-8: KOOPERATİFLER VE KOOPERATİF BİRLİKLERİ 328 EK-9: KAMU YARARINA SAYILAN DERNEKLER 329 EK-10: 3335 SAYILI KANUNA GÖRE KURULAN BİRLİKLER 343 EK-11: YAZILI BASIN KURULUŞLARI 345 EK-12: BANKALARIN LİSTESİ 350 EK-13: SENDİKALAR VE BAĞLI OLDUKLARI KONFEDERASYONLARI 352 EK-14: KONFEDERASYONLAR VE FEDERASYONLAR 361 EK-15: YÜCE DİVAN KARARI 363 EK-16: SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN GÜÇLENDİRİLMESİ STRATEJİSİ 397 KAYNAKÇA 412