Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (25)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Kriminoloji

KriminolojiSayfa Sayısı
:  
396
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1994
ISBN NO
:  
975-486-381-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

SEKİZİNCİ BASIYA ÖNSÖZ


1943 yılında, o zamanlar üniversitenin bağlı bulunaduğu Millî Eğitim Bakanlığının (Maarif Vekâleti) isteği üzerine İstanbul Hukuk Fakültesinde bir Kriminoloji Enstitüsü kuruldu. Kuruluş hazırlıklarını yapmak ve yönetmeliğini yazmak üzere Ord. Prof. Tahir Taner, Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Prof. Dr. Fahri Esat Siyavuşgil ve benden (o zamanlar Doç. Dr. Sulhi Dönmezer) bir komisyon oluşturuldu; komisyonun raportörlüğünü ben yaptım. Sonra yönetmeliği değiştirdik ve uğraş konularının başına Ceza hukukunu da ekledik.


Enstitünün kuruluşundan sonra büyük bir özveri ile ve benim başkanlığımda ardı ardına araştırma projelerini yürütmeğe ve alan çalışmaları yapmaya girişmişizdir. Enstitüyü kuranların ve orada çalışanların hiçbirisi Kriminolog değildi ve Suç olayı alanında araştırmaları da yoktu; ancak azim ve heyecanları vardı ve büyük özveri ile çalışılıyordu. 1943 senesinde Hukuk Fakültesinin tüm asistanları ile başlarında ben olmak üzere İmralı Cezaevinde haftalar süren, geceli gündüzlü çalışmalarımızı bugün de içim titreyerek hatırlıyorum ve çoğu şimdi hayatta olmayan meslektaşlarımı rahmetle anıyorum.


Bu konuda uzman bilgisine olan ihtiyaç hemen anlaşılmıştır; ancak İkinci Dünya Savaşı içinde idik ve ihtisaslaşması için yabancı ülkelere adam göndermek imkânımız yoktu.


Savaş biter bitmez hemen bu noksanın giderilmesine çalışıldı ve ben iki yıl beraber çalışmak üzere ABD Illinois Üniversitesi Kriminoloji Profesörü Dr. Donald R. Taffm yanına gönderildim. İki yıl zarfında konferanslar ve dersler vermekle beraber Toplumbilim, Psikoloji ve Kriminoloji dallarında olağanüstü yoğun, yaşantımın hemen bütün dakikalarını değerlendiren çalışmalar yaparak 1948 yılı sonunda yurda döndüm ve Enstitü çalışmalarında daha etkin olarak yeraldım. Sonra Hukuk Fakültesi programına Kriminoloji′yi seçimlik ders olarak soktuk; bu dersin okutulması görevini üstlendim. İşte elinizdeki eserin sekizinci basısının esasını oluşturan kitap böylece meydana gelmiş oldu.


Şimdi, genel olarak Kriminoloji öğretiminden ve yararlarından kısaca sözedelim.. Bu konuda evvelce okuyuculara yansıttığım düşünceler güçlerini bugün de korumaktadır.

Kriminoloji, kıdemi fazla olmayan bir bilimdir; Yüksek öğretim kurumlarında öğretiminin yapılması gerektiği Unesço′mın 1955 yılında Londra′da topladığı komisyona


katılan bilim adamlarınca oy birliğiyle belirtilmiştir1. Bundan önce de Birinci Milletlerarası Suç Antropolojisi kongresinde Gabriel Tarde, Hukuk öğrencilerinin bir patronaj derneğine üye olmalarını ve haftanın belirli günlerinde cezaevlerinde incelemeler yaptıktan sonra Ceza Hukuku derslerine devam etmelerini önermişti. 1890 Saint Petersbo-urg kongresi Hukuk Fakültelerinde İnfaz Bilimi okutacak kürsüler kurulmasını temenni etmiş. Milletlerarası Ceza Hukuku Birliğinin 1895 ve 1925 Linz ve Londra kongrelerinde hukuk öğretiminin kriminoloji ile tamamlanması gereğine dikkatler çekilmişti. 1952 yılında Birleşmiş Milletlerin Cenevre′de topladığı konferans, üniversitelerin kriminolojik bilimler konusunda öğretim yapmalarını ve ilerde hâkimlik görevini alacak öğrenciler için bu dalın mecburî tutulmasını tavsiye etmişti.


Aşağı yukarı geçen altmış yıl süresince Kriminoloji bütün batı ülkelerinde ve Amerika′da yüksek öğretime geniş ölçüde girmiş, özellikle üniversitelerin Toplumbilim ve Psikoloji bölümlerinde öğretim dallarından birisi olmak itibarını kazanmıştır. Memleketimizde bu bilimin öğretimine 1953 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinde biz başladık.


Kriminolojinin ya da kriminolojik bilimlerin öğretimi sadece Ceza hukuku uygulamalarını yapacaklarla, geleceğin hâkimleri, savcı ve avukatlarında pozitif görüşün yerleşmesini sağlama yönünden yararlı olmakla kalmaz, fakat aynı zamanda ve özellikle toplumun anlaşılmasına yardım etmesi sebebiyle önem taşır: Kriminoloji "içinde yaşadığımız toplumun ne çeşit bir ortam oluşturduğunu bize göstermek ve o toplumu etkileme zorun ve çarelerine işaret etmek imkânını verdiği için yararlıdır"2. Kriminoloji sayesinde suçla insan tabiatı ve onu etkileyen toplum yapısı arasındaki ilişkileri belirleme mümkün olmaktadır. Kriminolojik veriler bireysel farklılıklar ve sosyal şartları belirleyen aslî göstericiler (indicators) dir. Kriminolojik veriler toplumun bir tür aynası gibi de kullanılabilirler. Bu aynaya sahipsek ve toplumumuzu onun içinde görebiliyorsak, aynayı yani toplumu temizlemek, parlatmak imkânını da elde etmişiz demektir. Suçu anlamak ve kontrol etmek yoluyla içinde yaşadığımız toplumu ıslah etmek yeteneğine kavuşabiliriz. Bu sebeple kriminoloji bize ne tür bir topluma sahip olduğumuzu göstermek ve içinde yaşadığımız toplum, düşündüğümüz toplum gibi değilse, onu ne gibi araçlarla ve yollarla, hangi yöntemle değiştirebileceğimizi göstermek, insanı böylece iyileştirmek imkânını verir. Kriminoloji âdeta hasta insanın hararet derecesini ölçmeye imkân veren termometre gibi hizmet etmektedir. Kriminoloji sayesinde toplumdaki sosyal değerleri anlamak, bunların gücünü sınayabilmek, reform imkânlarını ölçebilmek, toplumu teşkil eden güçlü grupları kontrol altına alabilmek imkânına kavuşabiliriz. Bu itibarla kriminolojinin sadece toplumdaki sapıcı eylemleri izah eden basit bir bilgi dalı olduğunu sanmak hatâdır.Kriminolojide halen bir takım ana yönler var: Sosyolojik karakterdeki görüşlere dayanan cııteraksiyonist akım, kliniğe, biyoloji, psikoloji, psikiyatri gibi bilimlerin verilerine dayanan geleneksel akım, uygulamacı sosyal bilimlerin yaklaşımını kriminolojide de uygulayan ve onu bir sosyal savunma bilimi sayan görüşle, esasta insan tabiatını ve genel olarak davranışını esas alarak suçu izah eden ve sosyal verileri birer pekiştireç olarak insan davranışına tesir eden unsurlar gibi kabul eden yeni görüş (bu görüş için 6. bölümün 6. paragrafına bk.)- Çağımızın kriminologları eğilim ve uzmanlıklarına göre bu akımlardan birisi içinde yer almaktadırlar.

Biz, Kriminolojiyi bir sentez bilimi olarak ele alıyoruz. Kriminoloji esasta insanın toplumsal normlardan sapıcı eylemlerini inceleyen bilimdir. İnsanın sapıcı eylemini anlamak için ise onun kişiliğine inmek zorunludur. Bu sebeple biyolojik yönde kriminoloji, psikiyatrik yönde ve özellikle psikolojik yönde kriminoloji mutlaka gereklidir. Fakat insanın sapıcı eylemini anlamak için içinde geliştiği toplumun yapısal unsur ve özelliklerini de inceleme zorununu gözden uzak tutmamak gerekir. O halde kriminoloji çeşitli bilimlerin ve özellikle Psikoloji ve Toplumbilimin sentezini oluşturan bir "insan bilimi" olarak ortaya çıkmalıdır. Özetlemek gerekirse bize göre kriminoloji çeşitli bilimlerin verilerini kullanan ve fakat bunları kendisine özgü mctodlarıyla sentezleştirerek ve özellikle Psikoloji′nin insan davranışları ile ilgili verilerini gözönünde bulundurarak suç olayını ve buna karşı tepkileri izah eden bağımsız bir bilim sayılmak gerekir. Bu bilimin yapısında Psikoloji ve Toplumbilimin katkıları belki de diğerlerinden daha fazladır.

Fakat kanaatımızca sadece suçu sentezci bir bilim marifetiyle izah etmekle kriminologa düşen görev sona ermiş olmaz. Kriminoloji uygulayıcı bir sosyal bilim olduğunu, bir tür sosyal savunma bilimi olduğunu unutmamalıdır.

Kriminoloji çağımızda pek çok araştırmalara konu oluyor. Bilim, bu araştırmaların sonucunu açıklayan makalelerle geliştiriliyor^. Memleketimiz bu bakımdan çok noksanlık göstermektedir. Bu sebeple eserimizde özellikle yabancı araştırmalara ve kaynaklara yer vermek zorunda kalıyoruz. Oysa Türkiye′de yapılmış araştırmalara, onların sonuçlarına dayanmak gerekirdi. Ancak bunun için disiplinler arası yardımcı personelin ortak çabaları ile ekip çalışmalarına büyük ihtiyaç vardır. Maddî bakımdan imkânlar ço-ğaltılmadıkça ve kendini sadece kriminolojiye veren bilim adamları yetişmedikçe bu belirttiğimiz amaca ulaşmak, açıkça söyleyelim, olanaksızdır.

1957 yılından bu yana, yani 37 yıl içinde kitabımızın 8 ayrı basısı yapılmış bulunmaktadır. Bilindiği üzere 1960′lara kadar Kriminolojide egemen olan görüş, "Etiyoiojik Akım" yani kriminolojinin hedefini, suçun sebep ve etmenlerini tayin etmek olarak belirleyen görüş idi. Geleneksel krimınolojik incelemelerin insanın bir kısım sapıcı eylem ve davranışlarını izah hususunda vurguladığı amaç, suçun sebep ve etmenlerini bulmak.*%>■


izah etmek olmuştu: "Kriminolojinin konusu kanunların ihlâli ve kanunları ihlâl edenlerdir ve hedefi kanunu ihlâl edici davranışın sebebi bakımından izahlar getirmekdir" deniliyordu.


Özellikle 1960′lardan sonra ortaya çıkan diğer bir akıma göre ise, Kriminolojinin konusu ceza adalet sistemi içinde yer alan kurumlardır. Amaç bazı fiillerin veya kişilerin müesseseler, sistem tarafından ne için sapıcı olarak tarif edildikleri veya damgalan-dıklarıdır.


Geleneksel Kriminoloji akımı içinde yer alan Kriminologlar da kurumları incelemektedirler. Ancak, bunlar özellikle, kurumların insan davranışı üzerindeki etkileri ile ilgilidirler: ceza adalet sisteminin hangi ölçüde suçu önleyebildiği ve suçlunun iyileştirilmesini ve itibarının iadesini sağladığı araştırılmaktadır.


Buna karşılık "İhtilâf Kriminolojisi" ya da "Radikal Kriminoloji" olarak da tanımlanan akım, suç ve suçlularla, suçun sebebini tayin bakımdan meşgul olmamakta ve fakat suç ve suçluluğun beşerî bir farklılık alâmeti sayılması ve bu nedenle gözönüne alınıp değerlendirilimesi gerektiğini öne sürmektedir.


Aralarında ne derecede fark olursa olsun, her iki akım da kriminolojik araştırmaları kanunun ihlâli ve kanunu ihlâl edenler ve karar verilmesi, karar verenler üzerinde yoğunlaştırmaktadırlar.


Eserimizin bu basısını, eski bası ile mukayeseli olarak inceleyebilenler, geçen zaman içinde kitabın yeni bir gelişme içine girmiş bulunduğunu göreceklerdir: Etiyolojik yaklaşımı reddetmiyoruz ve fakat bunu "operationel", işlevsel, süreçsel bir çerçeve içine almaya çalışıyoruz. Toplumsal etmenleri kabul etmekle beraber bunların önemini abartmıyoruz: Kriminolojinin suçun izahında bireysel farklılıkları belirtmesi gerektiğini ve bunun için tabiatını analiz ederek, insanın seçenekler arasında tercih yapış hususundaki psikolojik mekanizma marifetiyle suça yanaşılması gerektiğini belirtiyoiTiz. (Altıncı bölüm, 6. paragrafa bk.)


Bilim adamı bir konu üzerinde ne kadar uzun süre ile çalışmış ve görüşlerini tesis ile ifade etmiş olursa olsun, yeni görüşlere açık olmalıdır. İnkılapçılık, bilimde de geçerlidir.

Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER

İÇİNDEKİLER


BÎRİNCİ BÖLÜM
KRİMİNOLOJİ

GİRİŞ

GENEL BİLGİ


1. § Genel Bilgi 1
2. § Kriminolojinin tarihçesi 2
İlk çağlar 2
Orta çağlar, yeni çağlar 3
Üç büyük isim (Lombroso, Ferri, Garofalo) 4
1920 ve 1930′larda Kriminoloji 5
Suç Antropolojisi Kongreleri 6
Kriminoloji Enstitüleri 6
3. § Kriminolojinin tanımı ve niteliği 8
Tanım 8
Anglo - Amerikan Kriminoloji görüşü 8
Kriminolojiyi geniş içerikte tesis eden görüş 10
Kriminolojinin kapsamı hakkındaki kanaatimiz .′. 13
Uygulama ve Kriminoloji 14
Kriminoloji ve suç siyaseti 15
Kriminoloji bir bilim midir? 17
4. § Kriminolojinin benzer bilgi dallariyle ilişkileri 18
A. Kriminoloji ve Ceza hukuku 18
B. Kriminoloji ve Penoloji 20
C. Ceza hukuku ve adaleti sosyolojisi ve kriminoloji .- 21
D. Kriminoloji ve Psikopatoloji 21
5. § Kriminolojinin yararları 22
Suç ve suçluya karşı ilgi 22
Suçun ekonomik görüşü 23
Suç korkusu 25
Suç ve iş ve hizmet yaratma 26
Kriminoloji eğitiminin yararları 26
6. § Kriminolojide metod 28
6bis. § Kriminolojide araştırma metodlan 28
İstatistik metodu 29
İstatistik metodunun kriminolojide kullanılması 32
İstatistik metodunda noksanlar 33
Gerçek suçluluğu belirlemek üzere başvurulan diğer teknikler... 37
Suçluluk metodlan konusunda diğer bilgileri elde etme 39
Birey yönünden suçluluğa yaklaşma teknikleri .- 40


Olay öyküleri metodu 40
Yaşam öyküleri 42
Suç faaliyetlerine karışarak gözlem metodu 43
Olay meydana geldikçe tesbit metodu 43
Deneysel metod 44İKİNCİ BÖLÜM

GENEL KRİMİNOLOJİ
Birinci Fasıl
SUÇ
1. § Kavram 45
Kriminolojide suç 45
Kriminolojinin inceleme konusunu oluşturacak suçlar 47
Suçun niteliği 49
2. § Suç ve fayda 50
Suçun yararlı olduğu hakkındaki görüşler 50
Suç bir gelişme işareti midir? 51
3. § Suçların tasnifi 53
Kriminolojide suçların tasnifi 53
4. § Suç kavramının menşei ve gelişmesi 55
5. § Suçluluğun genel görünüşü 56
Amerika : 57
Avrupa 61
6. § Türkiye′de suçluluğun genel görünüşü 63
Memleketimizde suçluluğun esas etmeni ne olabilir? 63
Memleketimizde ekonomik suçlar ve beyaz yaka suçlan 67
Beyaz yaka suçlarının ve ekonomik suçların etkileri 67


İkinci Fasıl

KRİMİNOLOJİDE DÜŞÜNCELER BÜYÜK TEORİLER
1. § Kriminolojide yaklaşımlara giriş 69
2. § Antropolojik Görüş 69
3. § Sosyolojik tipte görüş ve teoriler 71
4. § Diğef görüşler 73

1) Psikolojik Görüş 73
2) Psikiyatrik Görüş 74
3) Suçluluğu akıl zayıflığına bağlayan teori 74
4) Psikanalitik görüş 74
5) Suçu oluşturan tavır ve hareketi çok sayıda etmene bağlayan teori 76
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


SUÇUN İZAHI
Birinci Fasıl
BASAMAK, EŞİK, YAPI, ETMEN, SAİK, GÜDÜLENME, SÜREÇ-SEBEP
1. § Kriminolojide sebep 77
Kriminolojide sebep kavramı 77
Kriminolojide sebep, kavramı 77
Saik, güdülenme 78
Etmen, eşik, değişken 79
Nedensellik ve birarada bulunma 80
Kriminolojide sebebin nitelikleri 80
Nedensellik ve ihtimal 82
Sebebi bulmaya ilişkin akımın eleştirisi 82


İkinci Fasıl

BEDENSEL ETMENLER VE SUÇ
1. § Suç antropolojisi 84
Tarif ve tarihçe 84
Lombroso′nun görüşleri 85
Hooton′un görüşleri, Neolombrosianism 88
2. § Beden yapısı tipleri ve suçluluk hakkında görüşler 91
Kretschmer′in görüşleri 92
Sheldon′un görüşleri 93
Beden tiplerine ait görüşlerin tahkiki 95
Sonuç 96
3. § İç salgı bezleri ve suç (Endokrinoloji) 97
Beden biyokimyası ile suçluluk arasındaki ilişkiler hususunda diğer görüşler 99
Sonuç 102
4. § Kalıtım ve suç 103
I. Suçlu aileleri üzerinde araştırmalar 105
Suçlu aileleri üzerinde istatistik incelemeler 105
Avrupa incelemeleri 106
Genel nüfusa göre suç oranını belirleme 106
Suçlu olmak riski 107
Çevre etkilerini tecrit hususunda çabalar 107
Suçluların usûl ve füruğu arasında akıl hastalığı oranı 108
II. İkizler üzerinde yapılan incelemeler 109
Özet 111
Sonuç 1 12
III. Irk ve suç 113
Hotton′un incelemeleri 114
Suç ve etnik vasıflar 114
Zenciler ve suç 115
Sonuç 115
İrsiyet ve suç konusunda görüşümüz 115

Üçüncü Fasıl

FİZYOLOJİK ETMENLER VE SUÇ1. § Beden hastalıkları ve suç 117
Beden arızalarının genel nüfus içindeki oranı 117
Çirkinlik ve suç 118
2. § Yaş ve suç 118
Yaş ile suçluluk arasındaki ilişkiler 119
Suçta olgunluk yaşı 123
Yaş ile suçluluk arasındaki ilişkilerin biyolojik izahı 123
Sonuç 124
3. § Cinsiyet ve suç 125
Kadın suçluluğu konusunda yeni yaklaşım 127
Suç mağduru olarak kadın 129
Cinsel dürtü ve suçluluk 133
Cinsiyet içgüdüsünün şiddetindeki fark 135
Cinsel suç failleri ve beden tipleri, psikopati 136
Cinsel suçların tasnifi 136Dördüncü Fasıl

PSİKOLOJİK ETMENLER VE SUÇ
1. § Giriş 138
2. § Zekâ ve suç 139
Sonuç 142


Beşinci Fasıl

PSİKANALİZ, PSİKİYATRİ VE SUÇ1. § Giriş ; 143
2. § Psikanaliz 144
Giriş 144
Psikanaliz 144
3. § Çeşitli akıl hastalıkları ve suç 148
Giriş 148
I. Psikozlar grupları 149
Çeşitli psikozların suçlular arasında gösterdiği istatistik önem 151
II. Bireysel patolojik tepkiler 152
III. Nevrozlar 152
IV. Oligophrenia 152

1) Akıl zayıflığı 152
2) Zihnen, aklen geri kalmış kişiler _ 153
V. Psikopati 153
4. § Hapis cezasının neden olduğu psikopatoloji 157
5. J Beşinci fasıl hakkındaki görüşlerimiz 158


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FİZİK ÇEVRE VE SUÇ
Birinci Fasıl
SUÇLUNUN İÇİNDE BULUNDUĞU VE YAŞADIĞI FİZİK ÇEVRE
1. § İklim ve suç 159
Eski araştırmalar 159
2. § Coğrafî bölgeler ve suç 162
3. § Mevsimler, haftanın günleri ve suç 163
4. § Türkiye′deki durum ve fasıl hakkındaki görüşümüz 164
Memleketimizdeki durum 164
Fasıl hakkındaki görüşümüz 167BEŞİNCİ BÖLÜM
SOSYAL VE SOSYOKÜLTÜREL ÇEVRE VE SUÇ Birinci Fasıl
1. İDARİ BÖLGELER VE SUÇ

1. § Suçun işlendiği idarî bölgeler 170
Giriş : 170
Yeni gelişmeler 174
Memleketimizdeki durum 175
Türkiye′de .şehirleşme ve suçluluk 176
2. § Toplum biçimi ve suç 179


İkinci Fasıl

SOSYOKÜLTÜREL ÇEVRE VE SUÇ
1. § Suçluluk bölgeleri görüşü (suç ekolojisi) 180
Giriş, tarihçe 180
Tarif 183
Suçluluk bölgclerinini tasnifi 189
"Suçluluk bölgeleri görüşü" üzerinde eleştiriler 190
2. § Fizik hareketlilik ve suç (sanayileşme ve suç) 193
3. § Göçmen işçilerin suçluluğu 196
4. § Arkadaş, omuzdaş grupları ve çete 201
Giriş 201
Arkadaş grupları, çete 201
Yeni araştırmalar ve görüşler 205
4bis. §Okul 207
5. § Sosyal güçler, kurumlar ve suç 209
Örf ve âdetler 209
İnançlar, şiddetin yaygınlaşması 209
6. § Kan gütme, kan davası 210
Tanım 210
Kan gütme, hısımlık sistemi ve sosyalleşme 213
Kan gütmeye karşı tedbirler 216


7. § Din ve suç 219
I. Değişik din ve mezheplere mensubiyetle suçluluk arasındaki ilişkiler 220
II. Dinî kanaatlarda sağlamlık, içtenlik (dinîlik) ve ibadet ile suçluluk
arasındaki ilişki 221
Memleketimizde durum 222
Sonuç 224
8. § Öğrenim ve suç 225
9. § Kitle iletişimi ve suç 226
Giriş 226
a) Edebiyat 229
b) Gazete ve dergiler 230
Memleketimizdeki durum 233
Sinema 233
Televizyon, Radyo 235
10. § Meslekler ve suç 236
Memleketimizdeki durum 237
11. § Aile ve suç, çocuk suçluluğu 239
Giriş 239
Ailenin kriminojen önemi hakkında görüşler 240
Tipik olani ve olmayan aileler 242
Kriminolojide aile ve suç ilişkilerinin incelenmesinde metodlar 243
I. Yarım aileler 244
Avrupa araştırmaları 245
Memleketimizdeki durum 246-
Sonuç 246
Evlilik dışı çocuklar 246
Yarım aileye mensubiyetin çocuğun ruhî ve duygusal hayatı üzerindeki
etkileri 248
II. Aile içindeki ilişki tarzları 248
III. Ailenin ekonomik durumu 254
Aile ve şiddet 256
Sclossc Komisyonu raporu 262
12. § Medenî hal ve suç 263
Memleketimizde durum 264
13. § Genel kültür ve suç 266
Giriş 266
Diğer kültür teorileri ve görüşleri 269
Eleştiri 270
Suçu kentleşme sürecine bağlayan görüş 271
Eleştiriler, sonuç 273Üçüncü Fasıl

SİYASAL REJİM, DEVLET İDARESİ VE SUÇ1. § Siyasal rejim ve suç 274
2. § Devlet idaresi ile suçluluk arasındaki ilişkiler 276

Dördüncü Fasıl


SOSYAL BUHRANLAR VE SUÇ
1. § Savaş ve suç 279
Giriş 279
Savaş ve çocuk suçluluğu 283
İhtilâlci ve fesat çıkarıcı mücadeleler 283
Memleketimizdeki durum 284Beşinci Fasıl

EKONOMİ VE SUÇ1. § Giriş, meseleler 286
2. § Genel ekonomik düzen ve suçluluk 287
Bonger′in görüşleri
Çekişme teorileri 288
Değerlendirme ve sonuç 289
3. § Suçluların ekonomik durumları 291
İlgi görmeyenler 291
Kanaatimiz 293
4. § Ekonomik krizler, dalgalanmalar ve suç 294
Avrupa incelemeleri 295
Amerikan araştırmaları 295
Sonuç 296
Ekonomik güdülenmeler ve suç 297
5. § Çocuk emeği, kadının iş hayatına karışması, işsizlik ve suç 297
Çocuk emeği 297
Kadının iş hayatına karışması 297
İşsizlik 298


Altıncı Fasıl

UYUŞTURUCU VE TUTKU YARATICI MADDELER, ALKOL VE SUÇ1. § Uyuşturucu ve tutku yaratıcı maddeler 299
Giriş 299
Türleri 300
Uyuşturucu maddeler kullanılması v& tutkunluğun sayıca görünüşü 302′
Memleketimizdeki durum , 302
Yaş grupları 306
Uyuşturucu maddeler kullanılması, tutkunluğu ve suç , 307
Suç ile uyuşturucu madde ilişkisi konusunda yeni araştırmalar 310
Teoriler 311
Özel istidat teorileri 311
Sosyolojik teoriler , 312
Kanaatimiz 313
Uyuşturucu madde ve meslekler 314
Uyuşturucu maddeler ve cinsiyet 315
EK § Uyuşturucu ve tutku yaratıcı maddeler konusuna Sosyo-Politik yaklaşım 315
Dünyada uyuşturucu ve alışkanlık yaratıcı maddeler olayı 315Eroin sahnede 316
Rakamların yorumu ve Türkiye sahnesi 317
Türkiye bakımından uyuşturucu ve alışkanlık yaratıcı maddeler sorununun
boyutları 319
Uyuşturucu madde epidemisi
Epidemi misalleri 324
Halen Türkiye bakımından benzer bir epidemi tehlikesinden söz edilebilir mi? 326
Sosyo - Politik Faktörler: Gençlik sorunları 327
Sosyal sınıflar 329
Sanayileşme ile ilişki 331
Aile 331
Aykırılıkların birleşmesi 332
Alt kültür 333
İdeoloji 334
Son söz 335
i Alkol ve suç 335
Memleketimizdeki durum 336
Suçluluk ile ilişki : 337


ALTINCI BÖLÜM


SOSYOLOJİK TEORİLER
Birinci Fasıl
TÜM İZAH GETİRMEĞE ÇALIŞAN SOSYOLOJİK VE DİĞER TEORİLER
Sosyolojik görüş, giriş 341
1. § Suçu genel "öğrenme" süreci içinde izah eden teoriler 344
Giriş 344
2. § Suçu çevre etkileri ile izah eden teoriler 345
3. § Farklılıkların birleşmesi teorisi 346
Sosyal çözülme > 348
Kültür çekişmesi 350
4. § Entraksiyonist teori 351
5. § Anomi teorisi 358
6. § Psikolojik teori 360


YEDİNCİ BÖLÜM

KLİNİK KRİMİNOLOJİ
Giriş 365
1. § Suçludaki tehlike hali 368
Giriş 368
Biyopsikolojik emareler , 369
Sosyal emareler.... 369
Emarelerin önemi 370
Tehlike halinin çeşitleri 371
Tehlike hali kavramına yönelik eleştiriler 372
2. § Tehlike halinin tanısı 373
Giriş 373


Tanının ne suretle yapılacağı 373
3. § Teşhis araçları 374
Bilgi toplanması 374
4. § Tehlike haline dair sosyal pronostic 376
Giriş 376
Tarihçe 377
Glueck′ların incelemeleri 378
Cetveller üzerindeki tahkikler 382
İlerideki suçluyu tahmin hususunda Avrupa incelemeleri , 384
Eleştiri 385
Memleketimizde uygulama kabiliyeti 386
5. § Suçluların tasnifi, tipoloji ; 386
Tarihçe 386
Daha çağdaş tasnifler 388
I. Suçluluğa neden olan etmenler bakımından tasnif 388
II. Psikolojik, psikiyatrik bakımlardan ve karakteroloji bakımından tasnif 389

III. Klinik bakımdan tasnif 391
IV. Suçluların sosyolojik bakımdan tasnifi 392
V. Suçluluğun niteliği ve yönü bakımından tasnif 393
Mükerrirler 393
Suçlulukta genel yön 394
VI. Ceza siyaseti, iyileştirme (ıslâh ve tedavi - traitement) bakımından tasnif 395
Hükümlülerin tasnifinin yararları „ 395


Son söz 396