Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (139)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Kooperatifler Kanunu′na Göre Ortaklıktan Çıkarma

Kooperatifler Kanunu′na Göre Ortaklıktan ÇıkarmaSayfa Sayısı
:  
181
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-6187-11-5

20,00 TL

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 3
KISALTMALAR 11
GİRİŞ 13


BİRİNCİ BÖLÜM
KOOPERATİF ORTAKLIĞI, ORTAKLIKTAN ÇIKARMANIN
HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÇIKARMAYI
GEREKTİREN SEBEPLER


§ 1 KOOPERATİF ORTAKLIĞI 15
I- Kooperatifin Tanımı ve Unsurları 15
II- Kooperatiflere Hakim Olan İlkeler 19
A- İlkelerin Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi 19
B- Açık Kapı İlkesi 22
1) İlkenin Anlamı 22
2) İlkenin Kooperatifler Kanununda Düzenlenişi 24
3) İlkenin Yorumlanması 25
4) İlkenin Sınırları 25

a) Kanundan Doğan Sınırlar 25
b) Anasözleşmeden Doğan Sınırlar 26
c) Anasözleşme ile Sınırlama Hakkının Sınırları 28
C- Kooperatifin Korunması İlkesi . 32
III- Kooperatif ile Ortak Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği 33
IV- Kooperatif Ortaklarının Kişisel Niteliklerinin Önemi 39
§ 2 ORTAKLIKTAN ÇIKARMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÇIKARMANIN ADİ ORTAKLIK İLE DİĞER
TİCARET ORTAKLIKLARINDA DÜZENLENİŞİ 44
I- Genel Olarak : 44
II- Ortaklıktan Çıkarma Kavramı ve Çıkarmanın Hukuki Niteliği 45A- Genel Olarak Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi 46
B- Kooperatif ile Ortak Arasındaki Sözleşmesel İlişkinin
Sona Ermesi 48
III- Çıkarmanın Adi Ortaklık ile Diğer Ticaret
Ortaklıklarında Düzenlenişi 51
A - Adi Ortaklıkta 51
B - Diğer Ticaret Ortaklıklarında 53
l)Kollektif Ortaklıklarda 53
2) Komandit Ortaklıklarda 57
3) Limited Ortaklıklarda 58
4) Anonim Ortaklıklarda 62
§ 3 KOOPERATİFLERDE ORTAĞIN ÇIKARILMASINI
GEREKTİREN SEBEPLER 65
I-Genel Olarak 65
II- Anasözleşmeden Doğan Çıkarma Sebepleri 67
A- Çıkarma Sebeplerinin Anasözleşmede Açıkça Düzenlemesi
Zorunluluğu 67
B- Anasözleşmede Yapılacak Düzenlemenin Sınırı 68
C- Anasözlemede Çıkarma Sebebi Olarak Öngörülebilecek
Haller 70
D- Çıkarma Sebeplerinin Anasözleşmede Gösterilenlerle Sınırlı Olması
ve Anasözleşmede Gösterilmeyen Haklı Sebeple Çıkarma İmkanının
3476 Sayılı Kanun İle Kaldırılması 71
1) 3476 Sayılı Kanun′la Yapılan Değişikliğin Yargıtay Uygulaması
Açısından Değerlendirilmesi 73
a) 3476 Sayılı Kanun′la Yapılan Değişiklikten
Önceki Yargıtay Uygulaması 73
b) 3476 Sayılı Kanun′la Yapılan Değişiklikten
Sonraki Yargıtay Uygulaması 75
2) Kooperatif ile Ortak Arasındaki Hukuki İlişkinin
Niteliği Açısından Değişikliğin Değerlendirilmesi 76
3) Değerlendirme 77


III- Kanundan Doğan Çıkarma Sebebi: Ortağın Parasal
Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Ortaklıktan
Çıkarılması (Koop.K m. 27) 80
A- Koop.K m. 27′de Öngörülen Yaptırımın Hukuki Niteliği 80
l)Yargıtay′ın Görüşü 83
2) Doktrinde İleri Sürülen Görüşler 84
3) Değerlendirme 87
B- Koop.K m. 27′de Öngörülen Yaptırımın Uygulanma Koşulu 89
C- Ortağın Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu Parasal
Yükümlülükler 89


İKİNCİ BÖLÜM
KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARMA USULÜ


§ 4 KOOPERATİFLER KANUNUNUN 27. MADDESİNDE
ÖNGÖRÜLEN USUL 93
I- Genel Olarak 93
II- Ortağa İki İhtar Gönderilmesi ve Süre Verilmesi . .93
III- İhtarların Şekli 96
IV- İhtarların Kapsamı 98
§ 5 ÇIKARMAYA YETKİLİ ORGANLAR 101
I- Genel Kurul 102
II- Yönetim Kurulu 108
A- Çıkarma Yetkisinin Anasözleşme ile Verilmesi Zorunluluğu 108
B- Yönetim Kurulunun Münhasıran Yetkili Olup Olmadığı 109
C- Yönetim Kurulunun Kurul Olarak Yetkili Olması 112
§ 6 GEÇERLİ BİR ÇIKARMA KARARI ALINMASININ
KOŞULLARI 113
I- Genel Olarak 113
II- Genel Kurul Kararının Meydana Gelme Koşulları 114
A- Genel Kurul 114
1) Toplanma Zorunluluğu ve İstisnası 114
2) Toplantıya Çağrı 115

3) Çağrısız Genel Kurul 117
4) Genel Kurulun Toplanması 119

a) Toplantıya Katılma Hakkı 119
b) Toplantı Nisabı 121
c) Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Hazır Bulunması 122
d) Toplantının Yürütülmesi ve Tutanak Tutulması 122
B-Karar 123
1) Oylama ve Karar Nisabı 124
2) Tutanakların İmzalanması ve Diğer Usuli İşlemler 125
III- Yönetim Kurulu Kararının Meydana Gelme Koşulları 126
A- Yönetim Kurulu 127
1) Toplantı Yapma Zorunluluğunun Bulunmaması
(Elden Dolaştırma Yoluyla Karar) 127
2) Toplantıya Çağrı 127
3) Toplantı Nisabı 127
4) Toplantıya Katılma Yasağı 128
5) Toplantıda Tutanak Tutulması 129
B-Karar 129
1) Oylama ve Karar Nisabı 129
2) Toplantı Tutanağının İmzalanması 130
§ 7 ÇIKARMA KARARININ GEREKÇELİ OLARAK TUTANAĞA
GEÇİRİLMESİ, ORTAKLAR DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ VE
ONAYLI BİR ÖRNEĞİNİN ORTAĞA TEBLİĞ EDİLMESİ 130
I- Çıkarma Kararının Gerekçeli Olarak Tutanağa Geçirilmesi
ve Ortaklar Defterine Kaydedilmesi 130
II- Kararın Onaylı Bir Örneğinin Çıkarılan Ortağa Tebliğ Edilmesi 134
A- Kararın Onaylı Örneğinin On Gün İçinde Notere
Tevdi Edilmesi 134
B- Kararın Noter Aracılığıyla Tebliğinin Geçerlilik Şartı
Olup Olmadığı 137


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇIKARMA KARARINA KARŞI ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HUKUKİ İMKANLAR VE ÇIKARILAN ORTAK İLE HESAPLAŞMA


§ 8 ÇIKARMA KARARINI ALAN ORGANA GÖRE ORTAĞIN
BAŞVURU HAKKI 143
I- Karar Yönetim Kurulu Tarafından Alınmışsa 143
II- Karar Genel Kurul Tarafından Alınmışsa 143
§ 9 GENEL KURULA İTİRAZ 144
I-Genel Olarak 144
II- Genel Kurula İtiraz Usulü 146
III-Genel Kurula İtiraz Edilmesiyle Birlikte Mahkemeye Başvurma
İmkanının Ortadan Kalkması 148
IV- İtiraz Üzerine Yapılacak İşlemler 148
§ 10 ÇIKARMA KARARININ İPTALİ DAVASI 153
I- Terim Sorunu 153
II- Davanın Tarafları 154
III- Dava Açma Süresi 156
IV- Davanın Konusu 156
V- Görevli ve Yetkili Mahkeme 157
VI-Yargılama Usulü 158
VII- Mahkemenin Yapacağı İnceleme ve Dava Sonunda
Verilecek Karar 158
§ 11 ÇIKARMA KARARININ KESİNLEŞMESİ , HÜKÜMLERİNİ
DOĞURMASI VE ÇIKARMA KARARININ KESİNLEŞMESİNE
KADAR GEÇEN SÜREDE ORTAĞIN DURUMU 160
I- Çıkarma Kararının Kesinleşmesi ve Hükümlerini Doğurması 160
A- Çıkarma Kararının Kesinleşmesi 160
B- Çıkarma Kararının Hükümlerini Doğurması 161
II- Çıkarma Kararının Kesinleşmesine Kadar Geçen Sürede
Ortağın Durumu 164