Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (190)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Kooperatif Yöneticilerinin Hukuki Ve Cezai Sorumlulukları

Kooperatif Yöneticilerinin Hukuki Ve Cezai SorumluluklarıSayfa Sayısı
:  
186
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4378-48-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Kooperatifler, ülkemizde özellikle son yıllarda hızlı bir artış ve gelişme kaydetmektedirler. Yöneticilerin kooperatiflerde yüklendiği fonksiyon ve sahip olduğu önemli görev ve yetkiler, denetim ve sorumluluk sistemini gerekli kılmaktadır. İç denetimin çeşitli nedenlerle işlemez hale gelmesi ve dış denetimi sağlayacak mekanizmanın yetersizliği karşısında, bu tür yolsuzlukların önünü almak ve etkili bir denetimi sağlamak için, yöneticilerin hukuki sorumluluğu yolu, yöneticilerin cezai sorumluluğunda da -devlet memurları- gibi sorumlu olacakları düzenlenmiştir. Bu çalışma ile, kooperatif yöneticilerinin sorumluluğu anlatılmaya çalışılmıştır. 2. baskımızda Türk Ticaret Kanunu Tasarısı gölgesinde eserimizi tekrar gözden geçirdik İÇİNDEKİLER : 1. GİRİŞ-1 2. KOOPERATİF YÖNETİCİLERİ-3 • 2. 1. Kooperatif Yönetim Kurulu-3 • 2. 1. 1. Kooperatif Yönetim Kurulunun Hukuki Niteliği-3 • 2. 1. 1. 1. Yönetim Kurulu-4 • 2. 1. 1. 2. Yönetim Kuruluna Üyelik Koşulları-4 • 2. 1. 1. 3. Yönetim Kurulunda Üye Çeşitleri-4 • 2. 1. 1. 4. Yönetim Kurulunun Seçimi-5 • 2. 1. 1. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Tescil ve İlanı-6 • 2. 1. 1. 6. Yönetim Kurulunun Teşkilatlanması-6 • 2. 1. 1. 7. Yönetim Kurulu Toplantıları-7 • 2. 1. 1. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Hakkı-11 • 2. 1. 1. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Temsil Yetkileri-11 • 2. 1. 1. 10. Yönetim Kurulu Üyeliği Sıfatının Kaybedilmesi-12 • 2. 1. 1. 11. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri-13 • 2. 2. Kooperatif Müdürü-14 • 2. 2. 1. Müdürlük Müessesesinin Niteliği-14 • 2. 2. 2. Müdürlerin Tayini-15 • 2. 2. 2. 1. Yönetim Kurulu Üyeleri Arasından Tayin • Edilen Müdür-15 • 2. 2. 2. 2. Yönetim Kurulu Üyeleri Dışından Tayin • Edilen Müdür-16 • 2. 2. 3. Müdürlerin Görev ve Yetkileri-17 • 2. 2. 4. Müdürün Yükümlülüğü-17 • 2. 2. 4. 1. Özen Borcu Yükümlülüğü-17 • 2. 2. 4. 2. Sır Saklama Yükümlülüğü-17 • 2. 2. 4. 3. Kooperatifle Ticari İş Yapmama Yükümlülüğü-18 • 2. 2. 4. 4. Denetleme Elemanlarına Bilgi Verme • Yükümlülüğü-18 • 2. 2. 5. Müdürlük Görevinin Sona Ermesi-18 • 2. 2. 6. Tescil ve İlan-18 • 2. 2. 7. Müdürün Sorumluluğu-18 • 2. 2. 7. 1. Yönetim Kurulu Üyeleri Arasından Tayin Edilen • Müdürlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları-19 • 2. 2. 7. 2. Yönetim Kurulu Üyeleri Dışından Atanan • Müdürlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları-19 • 2. 3. Konunun Değerlendirilmesi-21 3. KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU-23 • 3. 1. Hukuki Sorumluluk Kavramı-23 • 3. 1. 1. Kooperatif Kanununun Düzenlemesi-24 • 3. 1. 2. Kooperatifler Kanununun Yaptığı Atıf-24 • 3. 2. Kooperatifler Kanununa Göre Yönetim Kurulunun • Sorumluluğunda Temel İlkeler-25 • 3. 2. 1. Kusurlu Sorumluluk İlkesi-25 • 3. 2. 1. 1. Kusur Karinesi-26 • 3. 2. 1. 2. Zarar-27 • 3. 2. 1. 3. İlliyet Bağı-28 • 3. 2. 2. Müteselsil Sorumluluk İlkesi-28 • 3. 2. 2. 1. Genel Olarak-28 • 3. 2. 2. 2. TTK. m. 336 da Düzenlenen Müteselsil Sorumluluk • Halleri-29 • 3. 2. 2. 2. 1. Ortaklık Yapına Mahsuben Ortaklarca • Yapılan Ödemelerin Doğru Olmaması-29 • 3. 2. 2. 2. 2. Dağıtılan ve Ödenen Gelir Gider • Farkının Gerçek Olmaması-30 • 3. 2. 2. 2. 3. Kanunen Tutulması Gereken • Defterlerin Mevcut Olmaması veya • İntizamsız Tutulması-30 • 3. 2. 2. 2. 4. Genel Kurul Kararlarının Sebepsiz • Olarak Yerine Getirilmemesi-31 • 3. 2. 2. 2. 5. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması-32 • 3. 2. 2. 2. 6. Kooperatifin Aciz Hali-33 • 3. 2. 2. 2. 7. Kooperatifin Tasfiyesi-33 • 3. 2. 2. 2. 8. Kanun ve Anasözleşmenin Getirdiği • Sair Görevleri Yerine Getirmeme-33 • 3. 2. 2. 3. Müteselsil Sorumluluk İlkesinin İstisnaları-34 • 3. 2. 2. 3. 1. Kusursuzluğu İspat Hakkı-34 • 3. 2. 2. 3. 2. Müteselsil Sorumluluk Dışında • Yöneticinin Kişisel Sorumluluğunu • Gerektiren Haller-35 • 3. 2. 3. Sorumluluğun Şahsiliği İlkesi-36 • 3. 2. 4. Yönetim Kurulunun Eylemlerinin ve İşlemlerinin • Kooperatifi Bağlaması İlkesi-36 • 3. 2. 4. 1. Yönetim Kurulunun Hukuka uygun Eylemlerinin • Kooperatifi Bağlaması-36 • 3. 2. 4. 2. Yönetim Kurulunun Hukuka Aykırı Eylemlerinin • Kooperatifi Bağlaması-36 • 3. 2. 4. 3. Yönetim Kurulunun İşlemlerinin Kooperatifi • Bağlaması-37 • 3. 3. Özel Sorumluluk Halleri, Sorumluluğun Kaynağı-37 • 3. 3. 1. Özel Sorumluluk Halleri-37 • 3. 3. 1. 1. Müzakerelere Katılma Yasağı-37 • 3. 3. 1. 2. Kooperatifle İşlem Yapma Yasağı-38 • 3. 3. 1. 3. Rekabet Yasağı-40 • 3. 3. 2. Sorumluluğu Gerektiren Özel Durumlar-41 • 3. 3. 2. 1. İlk Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu-41 • 3. 3. 2. 2. Yeni Seçilen Üyelerin Sorumluluğu-43 • 3. 3. 2. 3. Yönetim Hakkının Bölünmesi Halinde • Sorumluluk-43 • 3. 3. 2. 4. Yönetim Hakkının Terhisi Halinde Sorumluluk-44 • 3. 3. 2. 5. Yönetim Hakkının Müdürlere Bırakılması ve • Müdür Atanması Halinde Sorumluluk-44 • 3. 3. 2. 6. Temsil Yetkisinin Aşılmasında Sorumluluk-46 • 3. 3. 2. 7. Genel Kurul Kararları Aleyhine İptal Davası • Açılmasından Doğan Sorumluluk-46 • 3. 3. 2. 8. Tüzel Kişi Temsilcinin ve Tüzel Kişinin • Sorumluluğu-47 4. KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU-49 • 4. 1. Kooperatifler Yasasının 62. Maddesi Gereğince Yöneticilerin • Devlet Memurları Gibi Ceza Görmeleri Kuralına Göre • Suçlarla Cezalar-49 • 4. 2. Ceza Hukuku Açısından Memur Kavramı-49 • 4. 3. Devlet Memurları Gibi Ceza Görme-51 • 4. 4. Cezai Sorumluluğu Gerektiren Haller-53 • 4. 4. 1. Türk Ceza Kanunundan Doğan Ceza Sorumluluğu-53 • 4. 4. 1. 1. Zimmet-54 • 4. 4. 1. 2. Zimmete Neden Olma Suçu-74 • 4. 4. 1. 3. İrtikap-74 • 4. 4. 1. 4. Rüşvet-76 • 4. 4. 1. 5. Görevi Kötüye Kullanma Suçu-78 • 4. 4. 1. 6. Görevi İhmal Suçu-80 • 4. 4. 1. 7. Memurun Öğrendiği Suçu Bildirmemesi Suçu-81 • 4. 4. 1. 8. Memurlar Tarafından İşlenen Evrakta • Sahtekarlık Suçları-81 • 4. 4. 1. 9. Şirket veya Kooperatif Hakkında Yanlış Bilgi-83 • 4. 4. 2. Kooperatifler Yasasından Doğan Ceza Sorumluluğu-83 • 4. 4. 2. 1. Yapı Kooperatiflerinde Genel Kurulca Belirlenen • Sayının Üzerinde Ortak Kaydetme-85 • 4. 4. 2. 2. Çıkarma Kararı Kesinleşmeyen Ortağın • Yerine Yeni Ortak Alma-86 • 4. 4. 2. 3. Yönetim Kurulu Üyelerine, Başkaca Ödeme • Yapılamayacağına İlişkin Kurala Uymama-87 • 4. 4. 2. 4. Alınacak Taşınmazın Mutlaka Tapu ile Alınması • Zorunluluğuna Uymamak Suçu-88 • 4. 4. 2. 5. Kooperatif Yönetici ve Personelinin Kooperatifle • Ticari İşlemler Yapmaları-88 • 4. 4. 2. 6. Yapılacak İlan ve Reklamlarda Gerçeğe Aykırı • ve Yanıltıcı Bilgi Verme Yasağına Uymama-89 • 4. 4. 2. 7. Genel Kurula Ait Olan Yetkileri Kullanmak Suçu-89 • 4. 4. 2. 8. Denetim ve İnceleme Elemanlarının İncelemelerine • Yardımda Bulunmamak ve İstenilen Belge ve • Bilgileri Vermemek-90 • 4. 4. 2. 9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ünvanlarını • Kullanma-91 • 4. 4. 2. 10. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmama-91 • 4. 4. 2. 11. Ortakların ve Ortak Olmak İsteyenlerin • Anasözleşmede Gösterilen Ortaklık Koşullarına • Sahip Olup Olmadıklarını Araştırmamak Suçu-93 • 4. 4. 2. 12. Anasözleşmede Açıkça Gösterilmeyen • Nedenlerle Ortaklıktan Çıkarma Suçu-93 • 4. 4. 2. 13. Denetçilerin İstedikleri Belge ve • Bilgileri Vermeme-95 • 4. 4. 2. 14. Siyasi Maksatlı veya Kamu Düzenini Bozmaya • Yönelik Eylemlerde Bulunma-95 • 4. 4. 2. 15. Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ceza Sorumluluğu-96 • 4. 4. 2. 16. Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para • Cezasına Çevrilme Yasağı-96 • 4. 4. 2. 17. İlgili Bakanlığın Kamu Davasına Katılabilmesi-97 • 4. 4. 2. 18. Kavuşturma Yöntemi-97 • 4. 4. 3. Türk Ticaret Yasasından Doğan Ceza Sorumluluğu-98 • 1. Ayın Türünden Sermayeye Değer Biçilmesinde • Hile Yapılmasından Doğan Sorumluluk-98 • 2. İlk Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin • Kuruluşta Yolsuzluk Yapılıp Yapılmadığını • Araştırmamalarından Doğan Sorumluluk-99 • 3. Yasal Olarak Tutulması Gereken Defterlerin Hiç • ya da Yasaya Uygun Biçimde Tutulmamasından • Doğan Sorumluluk-100 • 4. Haksız Rekabetten Doğan Sorumluluk-107 • 5. Sır Saklama Yükümlülüğüne Uyulmamasından • Doğan Sorumluluk-131 • 6. Sicil Memurunun Çağrısına Karşın Tescil • Mükellefiyetinin Yerine Getirilmemesinden • Doğan Sorumluluk-132 • 7. Tescil ve Kayıt İçin Kötüniyetle Gerçeğe • Aykırı Beyanda Bulunmaktan Doğan • Sorumluluk-134 • 8. Ticari İşletme, Şube ve Ticaret Unvanıyla İlgili • Yasal Zorunluluklara Uymamaktan • Doğan Sorumluluk-135 • 9. Beyanname ve Diğer Evrakın Gerçeğe Aykırı • Biçimde Düzenlenmesinden Doğan Sorumluluk-137 • 4. 4. 4. Özel Yasalardan Doğan Ceza Sorumluluğu-137 • 4. 4. 4. 1. Tarım Kredi Kooperatifleri-137 • 4. 4. 4. 2. Tarım Satış Kooperatifleri-138 5. TALİ YÜKÜMLÜLÜKLER-141 • 5. 1. Gereken Titizliği Gösterme Borcu-141 • 5. 2. Kooperatifin Başarısı ve Gelişmesi Yolunda • Bütün Gayretini Sarf Etme Yükümlülüğü-142 • 5. 3. Sadakat Yükümlülüğüne Aykırılık-142 • 5. 4. Kamu Borçları Nedeniyle Sorumluluk-143 6. KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKSAL KAYNAĞI-145 • 6. 1. Yönetim Kurulunun Sorumluluğunun Hukuksal Kaynağı-145 • 6. 1. 1. Kooperatif Açısından Yöneticiler İle Olan • İlişkinin Kaynağı-145 • 6. 1. 2. Kooperatif Ortakları Açısından Yönetim Kurulu • İle Olan İlişkinin Kaynağı-146 • 6. 1. 2. 1. Kişisel Zarar-146 • 6. 1. 2. 2. Dolayısıyla Zarar-147 • 6. 1. 3. Kooperatif Alacaklıları Açısından Yönetim Kurulu • İle Olan İlişkinin Kaynağı-148 • 6. 1. 3. 1. Doğrudan Zararlar-148 • 6. 1. 3. 2. Dolayısıyla Zararlar-149 • 6. 2. Yedek Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğunun • Hukuki Kaynağı-149 • 6. 3. İlk Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun • Hukuki Kaynağı-150 • 6. 4. Yönetim Kuruluna Temsilci Gönderen Tüzel • Kişinin Sorumluluğunun Hukuki Kaynağı-150 • 6. 4. 1. Özel Hukuk Tüzel Kişileri-150 • 6. 4. 2. Kamu Tüzel Kişileri-151 • 6. 5. Ceza ve Hukuk Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi-152 • 6. 5. 1. Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza Mahkemesinde Kesin • Hüküm Teşkil Etmesi-152 • 6. 5. 1. 1. Haksız Fiillerden Doğan Tazminat Davası • Hakkındaki Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza • Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil Etmesi -152 • 6. 5. 1. 2. Sahtelik Davası Hakkındaki Hukuk • Mahkemesi Kararının Ceza Mahkemesinde • Kesin Hüküm Teşkil Etmesi-152 • 6. 5. 2. Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza • Mahkemesinde Kesin Delil Teşkil Etmesi-153 • 6. 5. 2. 1. Hukuk Mahkemesi Kararı Ceza • Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil • Ettiği Hallerde Kesin Delilde Teşkil Eder-153 • 6. 5. 2. 2. Bekletici Sorun Yapılan Hallerde • Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza • Mahkemesinde Kesin Delil Teşkil Eder-153 • 6. 5. 3. Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesine Etkisi-154 • 6. 5. 3. 1. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk • Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil Etmesi-154 • 6. 5. 3. 1. 1. Haksız Fiillerden Doğan Tazminat • Davalarında Ceza Mahkemesi Kararının • Hukuk Mahkemesinde Kesin Hüküm • Teşkil Etmesi-154 • 6. 5. 3. 1. 2. Sahtecilik Davası Hakkındaki • Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk • Mahkemesinde Kesin Hüküm • Teşkil Etmesi-155 • 6. 5. 3. 2. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk • Mahkemesinde Kesin Delil • Teşkil Etmesi-155 • 6. 5. 3. 2. 1. Ceza Mahkemesi Kararının • Hukuk Mahkemesinde Kesin Hüküm • Teşkil Ettiği Hallerde Kesin Delil • Teşkil Etmesi-155 • 6. 5. 3. 2. 2. Haksız Fiillerden Doğan Tazminat • Davalarında Ceza Mahkemesi Kararının • Hukuk Mahkemesinde Kesin Delil • Teşkil Etmesi-155 • 6. 5. 4. Konunun Değerlendirilmesi-156 7. HUKUKİ SORUMLULUĞU SONA ERDİREN NEDENLER-159 • 7. 1. İbra-159 • 7. 1. 1. İbranın Hukuki Niteliği-159 • 7. 1. 2. İbraya Yetkili Olanlar-160 • 7. 1. 3. İbra Kararı-160 • 7. 1. 4. İbra Kararlarının Sakatlığı-163 • 7. 1. 4. 1. Kooperatif Genel Kurulunun Butlanla • Sakat İbra Kararı-164 • 7. 1. 4. 2. Kooperatif Genel Kurulunun Yoklukla • Sakat İbra Kararı-164 • 7. 1. 5. İbranın Sorumluluk Davasına Etkisi-165 • 7. 2. Sorumluluk Davası-167 • 7. 2. 1. Genel Olarak-167 • 7. 2. 2. Sorumluluk Davasının Tarafları ve Şartları-167 • 7. 2. 2. 1. Kooperatifin Dava Hakkı-167 • 7. 2. 2. 2. Ortaklar ve Kooperatif Alacaklıların • Dava Hakkı-168 • 7. 2. 2. 3. Üçüncü Şahısların Dava Hakkı-169 • 7. 2. 2. 4. Sorumluluk Davasından Kurtulmak İçin • Özel Kusursuzluk Halleri-170 • 7. 2. 2. 4. 1. Yönetim Kurulu Kararına • Red Oyu Kullanmak-170 • 7. 2. 2. 4. 2. Yönetim Kurulu Toplantısına • Katılmama-170 • 7. 2. 3. Sorumluluğun Yaptırımı-170 • 7. 2. 3. 1. Tazminatın Belirlenmesi-171 • 7. 2. 3. 2. Diğer Yaptırımlar-172 • 7. 2. 4. Sorumluluk Davasında Yargılama Usulü-172 • 7. 2. 4. 1. Yetkili Mahkeme-172 • 7. 2. 4. 2. Görevli Mahkeme-173 • 7. 2. 4. 3. Mahkemede Uygulanacak Yargılama Usulü-173 • 7. 3. Zamanaşımı-174 • 7. 3. 1. Genel Olarak-174 • 7. 3. 2. TTK. 309. Madde İle Getirilen Zaman Aşımı Süreleri-175 • 7. 3. 2. 1. TTK. 309. Maddenin Kapsamı-175 • 7. 3. 2. 2. TTK. 309. Maddede Öngörülen • Zamanaşımı Süreleri-175 • 7. 3. 2. 2. 1. İki Yıllık Süreye Bağlı Zamanaşımı-176 • 7. 3. 2. 2. 2. Beş Yıllık Süreye Bağlı Zamanaşımı-177 • 7. 3. 2. 2. 3. Ceza Zamanaşımı Süresi-177 • 7. 3. 3. TTK. 309. Madde Kapsamı Dışında Kalmış • Zamanaşımı Süreleri-178 • 7. 3. 3. 1. Özel Zamanaşımı Süresi Öngörülen Haller-178 • 7. 3. 3. 2. Özel Zamanaşımı Öngörülmeyen Haller-178 • 7. 3. 4. Zamanaşımının Kesilmesi-179 • 7. 3. 5. Zamanaşımında İspat Yükü-179 8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME-181 KAYNAKÇA-183