Vedat Kitap癟覺l覺k
Kargo G繹nderim Saatleri;
Hafta 襤癟i Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlar覺na Taksit
Se癟eneklerimiz Vard覺r!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
r羹n Yok!
Sepetinizde
r羹n Yok!
Yeni 覺kan Yay覺nlar:      Ekim (161)      Eyl羹l (287)      Austos (64)      Temmuz (98)

Konsensus Adli - 襤dari Hakimlik Soru Bankas覺 - Temmuz - 2019 -

Konsensus Adli - 襤dari Hakimlik Soru Bankas覺 - Temmuz - 2019 -Sayfa Say覺s覺
:  
3035
Kitap l癟羹leri
:  
16X24
Bas覺m Y覺l覺
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-786-7520

400,00 TL

K襤TAP HAKKINDA

"Anayasa Hukuku: 360 Sayfa
襤dare Hukuku: 387 Sayfa
襤dari Yarg覺lama Hukuku: 238 Sayfa
Ceza Hukuku (Genel ve Özel) ve Ceza Muhakemesi Hukuku: 488 Sayfa
襤cra ve 襤flas Hukuku: 278 Sayfa
Medeni Usul Hukuku: 207 Sayfa
Medeni Hukuk: 287 Sayfa
Borçlar Hukuku: 332 Sayfa
Ticaret Hukuku: 274 Sayfa
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi: 359 Sayfa
12 Temmuz 2019 Tarihinde Sonuncusu Ç覺kar覺lan 42 Cumhurbakanl覺覺 Kararnamesi ve 30 Cumhurbakanl覺覺 Genelgesi
28 ubat 2019 Tarih ve 7165 say覺l覺 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun
17 Ocak 2019 Tarih ve 7161 say覺l覺 Vergi Kanunlar覺 ile Baz覺 Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun
29 Kas覺m 2018 Tarih ve 7153 Say覺l覺 Çevre Kanunu ve Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun
9 Ekim 2018 Tarih ve 1200 Say覺l覺 TBMM Karar覺yla ile TBMM 襤çtüzüü Deiiklikleri
Anayasada yap覺lan deiikliklere uyum salanmak amac覺yla yakla覺k 450 civar覺nda Kanun ve KHK’y覺 deitiren ya da kald覺ran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 ve 703 Say覺l覺 KHK’lar
16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Say覺l覺 Anayasa Deiiklii Kanunu gereince 9 Temmuz 2018 Tarihinde tamam覺 yürürlüe giren Anayasa Deiiklikleri
2018 Mart ve ubat Aylar覺nda Kabul edilen 7070, 7078, 7079, 7101, 7103 ve 7104 Say覺l覺 Kanunlar 29 Aral覺k 2018 Adli-襤dari Hâkimlik ve Savc覺l覺k S覺nav覺 ile 23 ubat 2019 Tarihinde Yap覺lan Say覺tay s覺nav覺 dâhil 2018 Y覺l覺nda Yap覺lan Kaymakaml覺k, KPSS ve Say覺tay S覺nav Sorular覺n覺n Uyarlanmas覺 Suretiyle Yeni Eklenmi 116 Soru ve Dier Tüm Güncel Mevzuat Deiiklikleri Çerçevesinde YEN襤LEN襤P GÜNCELLENM襤 KONULARINA GÖRE TASN襤F ED襤LM襤 3579 ÇIKMI SINAV SORUSU VE AÇIKLAMALI GEREKÇEL襤 YÖNLEND襤R襤C襤 ÇÖZÜMLER襤
KONSENSUS ADL襤-襤DAR襤 HÂK襤ML襤K Hukuk Soru Bankam覺z覺n elinizde tuttuunuz 13. Bask覺s覺, önceki 12. Bask覺m覺zdan sonra yap覺lan aa覺da ad覺 geçen s覺navlarda sorulan toplam 115. civar覺nda yeni sorunun uyarlanarak ilave edilmesiyle haz覺rlanm覺t覺r:
23 ubat 2019 Say覺tay Denetçi Yard覺mc覺l覺覺
29 Aral覺k 2018 Adli-襤dari Hâkimlik Adayl覺覺
2 Eylül 2018 Kaymakam Adayl覺覺 S覺nav覺
Malumunuz olduu üzere, 1982 Anayasas覺n覺n ba覺ndan beri yap覺lan 19 deiiklikten en kapsaml覺s覺 olan 16 Nisan 2017 tarihli referandumu ile Anayasas覺n覺n 49 maddesi deimi, 21 maddesi tamamen kald覺r覺lm覺, toplamda ise 70 deiiklik yap覺lm覺t覺r. 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbakan覺n覺n andiçerek göreve balamas覺yla bu Anayasa deiikliklerinin tamam覺 yürürlüe girmi, bu çerçevede yüzlerce kanun ve KHK’n覺n binlerce maddesi deimitir.
襤te KONSENSUS ADL襤-襤DAR襤 HÂK襤ML襤K Hukuk Soru Bankam覺z覺n 13. Bask覺s覺nda, bu deiiklikler göz önünde bulundurularak bata Anayasa Hukuku ve 襤dare Hukuku olmak üzere tüm sorular batan sona titizlikle gözden geçirilmi, geçerlilii kalmam覺 sorular ç覺kar覺lm覺, baz覺 sorular ve aç覺klamalar覺 güncellenerek deiikliklere göre uyarlanm覺, deiikliklerden sonraki yeni mevzuata göre sorulan KPSS, Say覺tay ve Kaymakaml覺k sorular覺 uyarlanarak ilave edilmitir.
Bu çerçevede Konsensus’un elinizde tuttuunuz 13. bask覺s覺, aa覺daki yenilikler dikkatlice ve detayl覺 bir ekilde incelenerek, her türlü kelime ve ibare deiikliklerine var覺ncaya kadar ilgili bölümler, konular, cümleler ve tablolarda gerekli güncellemeler yap覺larak haz覺rlanm覺t覺r:
12 Temmuz 2019 Tarihinde Sonuncusu Ç覺kar覺lan 42 Cumhurbakanl覺覺 Kararnamesi ve 30 Cumhurbakanl覺覺 Genelgesi
28 ubat 2019 Tarih ve 7165 say覺l覺 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun
17 Ocak 2019 Tarih ve 7161 say覺l覺 Vergi Kanunlar覺 ile Baz覺 Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun
29 Kas覺m 2018 Tarih ve 7153 Say覺l覺 Çevre Kanunu ve Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun
9 Ekim 2018 Tarih ve 1200 Say覺l覺 TBMM Karar覺yla ile TBMM 襤çtüzüü Deiiklikleri
16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Say覺l覺 Anayasa Deiiklii Kanunu gereince 9 Temmuz 2018 Tarihinde tamam覺 yürürlüe giren Anayasa Deiiklikleri,
21 Temmuz 2016’da OHAL ilan karar覺ndan sonra ç覺kar覺lan 667 ila 699 aras覺ndaki tüm OHAL KHK’lar覺,
25 Temmuz 2018 Tarih ve 7145 Say覺l覺 Baz覺 Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun,
16 May覺s 2018 Tarih ve 7144 Say覺l覺 Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺 Hakk覺nda Kanun,
29 Mart 2018 Tarih ve 7104 Say覺l覺 Vergi Kanunlar覺 襤le Baz覺 Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yap覺lmas覺 Hakk覺nda Kanun,
21 Mart 2018 Tarih ve 7103 Say覺l覺 Vergi Kanunlar覺 ile Baz覺 Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yap覺lmas覺 Hakk覺nda Kanun,
28 ubat 2018 Tarih ve 7101 Say覺l覺 襤cra ve 襤flâs Kanunu ve Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺 Hakk覺nda Kanun,
1 ubat 2018 Tarih ve 7070, 7078 ve 7079 Say覺l覺 Olaanüstü Hal Kapsam覺nda Baz覺 Düzenlemeler Yap覺lmas覺 Hakk覺nda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunlar,
28 Kas覺m 2017 Tarih ve 7061 Say覺l覺 Baz覺 Vergi Kanunlar覺 ile Dier Baz覺 Kanunlarda Deiiklik Yap覺lmas覺 Hakk覺nda Kanun,
23 ubat 2017 Tarih ve 6824 Say覺l覺 Baz覺 Alacaklar覺n Yeniden Yap覺land覺r覺lmas覺 襤le Baz覺 Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun,
22 Aral覺k 2016 Tarih ve 6769 Say覺l覺 S覺nai Mülkiyet Kanunu.
2016, 2017 ve 2018 y覺llar覺nda yap覺lan hâkimlik, kaymakaml覺k, KPSS ve dier A Grubu Kurum S覺navlar覺nda sorulan sorular analiz edilip deerlendirildiinde, içlerinde nadiren özgün sorular bulunmakla beraber büyük ölçüde önceki y覺llarda sorulan sorular覺n benzeri ve tekrar覺 olduu görülmektedir. 2000’li y覺llarda sorulan tart覺mal覺 veya içtihada dayal覺 sorular yerine dorudan mevzuat temelli ve cevab覺nda tart覺ma olmayan sorular tercih edilmektedir.
Bu balamda, yaklamakta olan adli ve idari hâkimlik s覺nav覺 olmak üzere s覺navlara haz覺rlanan adaylar覺n kitab覺m覺zda yer alan ç覺km覺 sorular覺 ve cevaplar覺n覺 en az 3 kez batan sona h覺zl覺 biçimde gözden geçirmeleri, girecekleri s覺navlara hem tecrübe ve ön haz覺rl覺kl覺 hem de s覺nav pratii kazanarak girip baar覺l覺 olmalar覺na çok ciddi ve önemli katk覺 salayacakt覺r.
Yeni bask覺m覺zda yer alan hukuk alanlar覺na göre soru da覺l覺m覺 öyledir:
Anayasa Hukuku: 463 Soru
襤dare Hukuku: 371 Soru
襤dari Yarg覺lama Hukuku: 274 Soru
Ceza Hukuku (Genel ve Özel): 292 Soru
Ceza Muhakemesi Hukuku: 175 Soru
Medeni Hukuk: 338 Sor
Borçlar Hukuku: 375 Soru
Ticaret Hukuku: 314 Soru
襤cra ve 襤flas Hukuku: 362 Soru
Medeni Usul Hukuku: 244 Soru
Vergi Hukuku ve TVS: 371 Soru" (Tan覺t覺m Yaz覺s覺)