Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (25)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Konkordato Komiseri

Konkordato KomiseriSayfa Sayısı
:  
281
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1993
ISBN NO
:  
978-975-464-042-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Kitaplarda genellikle, konkordatonun, elinde olmayan nedenlerle borcunu tam olarak ödeyemez duruma düşen dürüst borçluları korumak için kabul edilen bir müessese olduğu ifade edilir. Bu saptama, konuya yalnızca borçlu açısından bakıldığında, yerindedir. Ancak kanımca, konkordatonun önemli bir "fazileti" daha vardır: Alacaklılar ile borçlu arasındaki uyuşmazlıkları sulh yoluyla gidermek! Hocalarımdan öğrendiğim ve öğrencilerime de tavsiye ederek aktardığım üzere, "en kötü sulh, bir dava sonunda elde edilecek en iyi sonuca tercih edilmelidir". Konuya bu açıdan bakıldığında, konkordatonun dürüst borçluyu korumasından ziyade, toplumsal barışa katkıda bulunması yanı önem kazanır. Yürürlükteki İcra ve İflâs Kanunu′muza göre, konkordatonun alacaklıların üçte ikisiyle kabul görmesi ve konkordato önerisini benimsemeyen diğer alacaklıları da bağlaması (diğer bir ifadeyle, konkordatoyu kabul eden alacaklılarla borçlu arasında oluşan sulhun, zorunlu olarak, diğer alacaklılar yönünde de hüküm ifade etmesi), bu yüzdendir; toplumsal barış uğruna, konkordatoya hayır diyenlerin iradelerinin gözardı edilmesi toplumsal barışa üstünlük verilmesinden kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere, son on yıl içerisinde İcra ve İflâs Kanunu′muz geniş çaplı iki yasa değişikliğine uğradı. Konkordato müessesesi, bu değişikliklerden gereken "nasip"i alamadı. Bu günlerde, İcra ve İflâs Kanunu üzerinde yeniden değişiklik yapılmasıyla ilgili çalışmalar vardır. Kanımca, konkordato hükümlerinin olması gereken hukuk (de lege ferenda) bakımından değerlendirilmesinde, konkordatonun toplumsal barışa hizmet etmekte bulunduğu gerçeği, yasakoyucunun hareket noktası olmalı ve konkordato yolu özendirilmelidir. Konkordato, iflâs hukuku gibi, ülkenin içinde bulunduğu genel ekonomiyle sıkısıkıya ilgilidir. Ekonomik istikrarsızlığın bulunduğu dönemlerde, konkordatoların sayısı artar. Ülkemizde de konkordato talepleri son zamanlarda, eskiye oranla büyük artışlar göstermektedir. Gerek toplumsal barış gerek ülke ekonomisindeki önemine karşılık, konkordato ülkemizde yeterince bilinen bir konu değildir. Bunun başlıca nedeni, bu konu üzerinde yazılmış bulunan eserlerin azlığıdır. İşte bu amaçla, "konkordato komiseri" konusunda bir doktora tezi çalışması yaptırılmasının uygun olacağı sonucuna vararak, konuyu, önce öğrencim daha sonra asistanım olan Süha Tanrıver′e verdim. Konunun zorluğuna karşın, Süha′nın bu işin altından kalkacağına emindim. Ve nitekim öyle oldu ve böylece elinizdeki kitap ortaya çıktı. Kitapta, konkordato komiseri′nin hukuki durumu, görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Ayrıca konkordato mühleti konkordato komiserinin atanmasının bir ön şartı olarak gemş bir çerçevede değerlendirilmiştir. Dr. Süha Tanrıver′i bu titiz çalışmasından dolayı kutluyorum ve kitabın tüm hukukçulara yararlı olmasını diliyorum. (Ankara, 5 Şubat 1993) Prof.Dr.Ejder YILMAZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Başkanı GİRİŞ Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan kon-jonktürel dalgalanmalar ya da öngörülemeyen nedenler dolayısıyla plân ve programlarda meydana gelen sapmalar, iyiniyetle çalışan bir borçlunun, bütün samimiyetine rağmen işlerinin bozulmasına ve malî açıdan güç bir durumda kalmasına neden olabilir. Böyle bir borçlu, şayet iflâsa tâbi ise, iflâsm eşiğinde bulunacak; eğer iflâsa tâbi değilse, münferit alacaklıların yoğun bir biçimde icra takiplerine maruz kalacak ve bu takiplere dayalı olarak gerçekleştirilen hacizler sonucunda, mevcudunun tamamını ya da büyük bir kısmını kaybedecektir. İşte, elinde olmayan nedenlerden ötürü işleri iyi gitmeyen ve malî durumu bozulmuş olan dürüst borçlulara yardımcı olmak; onları, haciz ye iflâs yolu ile takiplerden koruyarak ekonomik varlıklarını devam ettirebilmelerine imkân sağlamak amacıyla, İcra ve İflâs Kanunu′nda bir kuruma yer verilmiştir ki; bu kurumun adı, konkordatodur(I). Özellikle, ülkemiz ekonomisinde son zamanlarda ortaya çıkan radikal değişmeler, konkordato kurumunun daha fazla sayıda uygulama alanı bulmasını sağlamış ve işlerliğini artırmıştır. Bu durum ise, konkordatonun ve dolayısıyla onun kendisinden beklenen amacı gerçekleştirmesinde en etkin rolü oynayan konkordato komiserinin, sık sık gündeme gelmesine ve adından söz ettirmesine neden olmaktadır. Biz de, uygulamadaki bu dinanizmle birlikte etkin bir işlerlik kazanan ve artık kendisine sıkça ihtiyaç duyulan bir kurum olan "komiserlik" kurumunu, bu tez çalışmamızda incelemeyi uygun bulduk ve inceleme konumuzu da "Konkordato Komiseri" olarak belirledik. Tez konusunun konkordato komiseri olarak belirlenmesinde rol oynayan diğer etkenler ise, konkordato komiserine ilişkin bilimsel incelemelerin son derece sınırlı sayıda olması ve hakkındaki mevcut (pozitif) düzenlemenin yetersiz ve günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bulunmasıdır. Öte yandan, konkordato komiseri, statüsü, hak ve yükümlülükleri, görev ve yetkileri ile sorumluluğu çok fazla bilinmeyen ya da açık ve net bir biçimde ortaya koyulamamış olan, bir görevli konumunda bulunmaktadır. Bu yüzden, incelememizde, konkordato komiserinin, hukukî niteliği, hak ve yükümlülükleri, görev ve yetkileri ile sorumluluğunun daha iyi ve daha kolay anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla, öncelikle, konkordato ile ilgili genel (1) Kuru, Baki: İflâs ve Konkordato Hukuku, 2.B., (Tıpkıbasım), İstanbul 1988, s.404; Bilge, Necip: Bankacılar İçin Takip Hukuku Bilgisi, 2.B., Ankara 1977, s. 114; Bkz. aşa.s.3 vd.. kavramlar ve konkordato komiserinin konkordato prosedürü içerisindeki yeri üzerinde duracağız. Daha sonra, I′inci bölümde, mevcut düzenleme uyarınca, konkordato komiserinin atanmasının önşartı olması nedeniyle, borçluya konkordato mühleti verilmesini ve bunun hukukî sonuçlarını ortaya koymaya çalışacağız. Il′nci bölümde, önce konkordato komiserinin atanmasını, daha sonra da hukukî niteliği ile hak ve yükümlülüklerini ele alacağız. IlI′üncü bölümde ise, konkordato komiserinin gör,ev ve yetkilerinin neler olduğu, denetimi ve sorumluluğu üzerinde duracağız. İncelememiz, konkordato komiseri hakkında yapacağımız genel bir değerlendirme (sonuç) ile sona erecektir. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER IX BİBLİYOGRAFYA XVIII KISALTMALAR CETVELİ XXXII GİRİŞ 1 § 1 - Konkordato İle İlgili Genel Kavramlar 3 A - TANIMI VE AMACI 3 B - HUKUKÎ NİTELİĞİ .6 C - TÜRLERİ 8 I - Mahkeme Dışı Konkordato-Mahkeme İçi Konkordato Ayrımı . 8 1 - Mahkeme Dışı Konkordato 8 2 - Mahkeme İçi Konkordato 10 a - Genel Olarak .′ 10 b - Türleri 11 aa - İçeriğine Göre 11 aaa - Mühlet (Vade) Konkordatosu 11 bbb - Yüzde (Tenzilat) Konkordatosu 12 ccc - Kombine (Bileşik) Konkordato 13 bb - Yapıldığı Zamana Göre 14 aaa - İflâs Dışı Konkordato 14 bbb - İflâs İçi Konkordato 15 II - Alelade (Adî) Konkordato-Mevcudun Terki Suretiyle Konkordato Ayrımı 18 1 -Alelade (Adî) Konkordato 18 2 -Mevcudun Terki Suretiyle Konkordato 18 a- Genel Olarak 18 b- Usulü 20 c- Türk Hukukunda Durum 22 § 2 - Konkordato Komiseri Kavramı ve Konkordato İçindeki Yeri .. 25 A - KONKORDATO KOMİSERİ KAVRAMI 25 I - Terim 25 II - Konkordato Komiserinin Tanımı 26 B - KONKORDATO KOMİSERİNİN KONKORDATO İÇİNDEKİ YERİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 KONKORDATO KOMİSERİNİN ATANMASININ ÖNŞARTI OLARAK KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİ VE BUNUN HUKUKÎ SONUÇLARI § 3 - Konkordato Komiserinin Atanmasının Önşartı Olarak Konkordato Mühleti Verilmesi 29 A - GENEL OLARAK 29 B - AMACI 30 C - KONKORDATO MÜHLETİ TALEBİ 30 I- Talepte Bulunabilecek Olanlar 30 II- İçeriği 33 D - KONKORDATO MÜHLETİ TALEBİNİN İCRA TETKİK MERCİİNCE İNCELENEBİLMESİ ŞARTLARI VE USULÜ ... 36 I - Şartları : 36 1 - Genel Olarak 36 2 - Borçlunun Dürüst Olması 36 3 - Asgarî Ödeme Şartı 43 4 - Borçlunun Teklifinin Mevcudu İle Orantılı Olması 46 5 - Borçlunun İflâsına Karar Verilmemiş Olması 47 II - Usulü 48 E - KONKORDATO MÜHLETİ TALEBİ HAKKINDA İCRA TET KİK MERCİİNCE VERİLEBİLECEK OLAN KARARLAR 53 I- Konkordato Mühleti Talebinin Reddi Kararı 53 II - Konkordato Mühleti Verilmesi Kararı 56 § 4 - Konkordato Mühleti Verilmesinin Hukukî Sonuçları 63 A - BORÇLUYA KARŞI TAKİP YAPMA VE MEVCUT (DERDEST) TAKİPLERE DEVAM ETME YASAĞI 63 I - Kural • 63 II - Niteliği 65 III- Konkordato Mühleti İçerisinde İhtiyatî Tedbir ve İhtiyatî Haciz 68 B - BORÇLUNUN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI ... 69 I- Vade ve Yüzde Konkordatolarında 69 1 - Genel Olarak 69 2 - Karşılaştırmalı Hukukta 70 3 - Türk-İsviçre Hukukunda 72 a- Kanunî Kapsamı 72 b- Yaptırımı : 75 c- Başlangıç Anı 78 II-Mevcudun Terki Suretiyle Konkordatoda .( 80 C - DİĞER SONUÇLARI ′ 82 İKİNCİ BOLUM KONKORDATO KOMİSERİNİN ATANMASI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ § 5 - Konkordato Komiserinin Atanması .′ 85 A - KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK ATANMAYA EHİL OLANLAR 85 I - Genel Olarak 85 II - Konkordato Komiseri Olarak Atanamayacaklar 90 1 - Borçlu ve Alacaklılar 90 2 - Borçlu ve Alacaklılarla ya da Sadece Bunlardan Biriyle Hukukî ve/veya Ekonomik Bakımdan Bir İlişki İçerisinde Bulunanlar 91 3 - Türk Vatandaşı Olmayanlar 93 4 - Hâkimler ve Savcılar 93 5 - Tüzel Kişiler 93 B - BİRDEN FAZLA KONKORDATO KOMİSERİ ATANABİLİR Mİ? ′...... 96 C - BORÇLUNUN VE ALACAKLILARIN KONKORDATO KOMİSERİNİN BELİRLENMESİNE ETKİSİ 97 D - ATANMASI, ATAMA KARARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ VE İPTALİ 98 I - Atanması 98 II - Atama Kararının Hukukî Niteliği ve İptali 100 1 - Hukukî Niteliği 100 2-İptali ■ 104 E - KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVE BAŞLAMASI′ .... 107 § 6 - Konkordato Komiserinin Hukukî Niteliği 109 A - KONKORDATO KOMİSERİNİN BORÇLUNUN YAHUT ALACAKLILARIN TEMSİLCİSİ OLDUĞU GÖRÜŞÜ 109 I - Genel Olarak 109 II - Eleştirisi 109 B - KONKORDATO KOMİSERİNİN KONKORDATO MAKAMI NIN (İCRA TETKİK MERCİİNİN) VEKİLİ DURUMUNDA BULUNDUĞU GÖRÜŞÜ 113 I - Genel Olarak 113 II - Eleştirisi , 113 C - KONKORDATO KOMİSERİNİN HEM KAMU GÖREVİNE BENZER BİR GÖREV YAPAN KİŞİ STATÜSÜNDE HEM DE BORÇLUNUN KANUNÎ MÜMESSİLİ DURUMUNDA BULUNDUĞU GÖRÜŞÜ • 115 I - Genel Olarak 115 II - Eleştirisi 116 D - KONKORDATO KOMİSERİNİN HEM KAMU GÖREVİ YAPTIĞI HEM DE MÜNFERİT DURUMLARDA BORÇ LUNUN KANUNÎ MÜMESSİLİ OLDUĞU GÖRÜŞÜ 117 I- Genel Olarak 117 II - Eleştirisi H8 E - KONKORDATO KOMİSERİNİN YÖNETİME KATILAN ÖZEL KİŞİ DURUMUNDA OLDUĞU GÖRÜŞÜ 118 I- Genel Olarak 118 II - Eleştirisi 119 F - KONKORDATO KOMİSERİNİN DEVLETİN RESMÎ BİR ORGANI OLDUĞU GÖRÜŞÜ 120 I - Genel Olarak 120 II - Eleştirisi 121 G - KONKORDATO KOMİSERLİĞİNİN SUİ GENERİS (KENDİNE ÖZGÜ) BİR KURUM OLDUĞU GÖRÜŞÜ 123 I - Genel Olarak 123 II - Eleştirisi .123 H - GÖRÜŞÜMÜZ 124 I - Konkordatoda Menfaat Sahipleri 124 Sayfa II -Konkordato Komiserlerinin Durumunun İflâs İdaresi ve İcra-İflâs Müdürlerinin Durumuyla Karşılaştırılması 125 1 - İflâs İdaresiyle Karşılaştırılması 125 2 - İcra ve İflâs Müdürleriyle Karşılaştırılması 129 III-Konkordato Komiserinin Yapmış Olduğu Görevin Niteliği ye Bu Görevin İcrası Sırasındaki Hukukî Statüsü 130 1 - Görevin Niteliği 130 2 - Bu Görevin İcrası Sırasındaki Hukukî Statüsü 133 a-Genel Olarak 133 b- Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Kavramları 133 c- Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Ayrımı İçerisinde Konkordato Komiserinin Yeri 135 IV- Sonuç 136 § 7 - Konkordato Komiserinin Hakları ve Yükümlülükleri 140 A - HAKLARI 140 I - Ücret Alma Hakkı 140 II - Avans ve Teminat İsteme Hakkı 146 III - İstifa Hakkı ′. 147 B - YÜKÜMLÜLÜKLERİ 148 I - Tutanak Düzenleme Yükümlülüğü 148 II - Kendi Kendisiyle Hukukî İşlem Yapma Yasağına Uyma Yükümlülüğü 150 III -Yakınlarına Ait İşleri Görme Yasağına Uyma Yükümlülüğü .151 IV- Komiserlik Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü .. 154 V - Eşit İşlem Yapma Yükümlülüğü 155 VI- Bilgi Verme ve İhbarda Bulunma Yükümlülüğü 157 VII- Sır Saklama Yükümlülüğü 158 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE SORUMLULUĞU § 8 - Konkordato Komiserinin Görevleri 163 A - ATANMASINDAN TİCARET MAHKEMESİNİN KONKOR DATO HAKKINDAKİ KARARININ KESİNLEŞTİĞİNİN İLÂNINA KADAR GEÇEN DÖNEM İÇERİSİNDEKİ GÖREVLERİ 163 I - Borçlunun Malvarlığının Muhafazası İçin Gerekli Önlemleri Almak, Alacaklıları Bildirimde Bulunmaya ve Toplanmaya Davet Amacıyla İlân Yaptırmak • 163 1 - Borçlunun Malvarlığının Muhafazası İçin Gerekli Önlem- leri Almak 163 2 - İlân Yaptırmak 165 II -Borçlunun Malvarlığının Aktiflerini ve Pasiflerini Belirlemek (Borçlunun Malvarlığının Durumunu Tespit Etmek) ve Bunu Bir Tablo Halinde Ortaya Koymak 165 1 - Borçlunun Malvarlığının Aktiflerini Belirlemek (Borçlu- nun Mevcudunun Defterini Tutmak) 165 a- Genel Olarak 165 b- Deftere Kaydedilecek Aktiflerin Kıymetlerinin Belirlen mesinde (Takdir Edilmesinde) Esas Alınacak İlkeler (Ölçütler) • * 170 2 - Borçlunun Malvarlığının Pasiflerini Belirlemek 173 a- İlân ile Alacaklıları Davet Etmek 173 b-Kendisine Yapılan Alacak Bildirimlerini Kabul Etmek ..174 aa- Genel Olarak Alacakların Bildirilmesi 174 aaa- Kural 174 bbb- Yaptırımı • 176 aaaa- Adî Alacaklar Bakımından 176 bbbb- Rehinli Alacaklar Bakımından 180 cccc- İmtiyazlı Alacaklar Bakımından 181 bb- Yapılan Alacak Bildirimlerini Kabul Etmek 184 c - Alacakları İncelemek ve Bir Alacaklar Cetveli Düzenlemek 186 aa- Genel Olarak 186 bb- Bildirilen Alacaklar Hakkında Borçluyu Beyanda Bulunmaya Davet Etmek 187 cc- Alacaklar Cetveli Düzenlemek 190 3 - Borçlunun Malvarlığının Durumunu Gösterir Bir Tablo Yapmak (Çıkarmak) 190 III- Borçlunun Tasarruflarını Denetlemek 191 1 - Vade ve Yüzde Konkordatolarında 191 2 - Mevcudun Terki Suretiyle Konkordatoda 197 IV- Alacaklılar Toplanmasını Hazırlamak ve Gerçekleştiril mesini (İcrasını) Sağlamak 199 1 - Genel Olarak Alacaklılar Toplanması 199 a- Özellikleri 199 b- Toplanmada Hazır Bulunabilecekler 200 aa- Konkordato Komiseri 200 bb- Konkordato Borçlusu 201 cc- Konkordato Alacaklıları ′ 202 2 - Alacaklılar Toplanmasını Hazırlamak 204 a- İlân ile Alacaklıları Toplanmaya Davet Etmek 204 b- Konkordato ile İlgili Belgeleri Kanunda Öngörülen Süre İçerisinde Alacaklıların İncelemesine Sunmak 205 c- Şekil İtibarıyla Alacaklılar Toplanmasının Gündemini (Toplanmada Görüşülecek Hususları) Belirlemek 208 3 - Alacaklılar Toplanmasının Gerçekleştirilmesini (İcrasını) Sağlamak ′. 209 a- Toplanmaya Başkanlık Yapmak ve Toplanmada Hazır Bulunanları Tespit Etmek 209 b- Toplanma Gündeminin Tanıtımını Yapmak 209 c- Toplanma Gündeminde Yer Alan Konuları Görüşmelere ve Tartışmalara Açmak 210 d- Konkordato Tutanağı Düzenlemek ve İltihakları (Katılmaları) Tespit Etmek 215 V - Konkordatonun Alacaklılar Tarafından Kabul Edilip Edilmediğini Belirlemek 219 1 - Genel Olarak x 219 2 - Özel Durumlar 223 VI - Rapor Düzenlemek ve Rapor ile Eklerini İlgili Makama Tevdi Etmek 226 1 - Konkordato Komiserinin Raporu 226 a- Genel Olarak 226 b- İçeriği 227 aa- Konkordato Komiserinin Faaliyetleri 227 bb- Borçlunun Malvarlığının Durumunu Gösterir Tablo ı . ile İlgili Açıklamalar ve Varsayımsal Konkordato Yüzdesi : 228 cc- Somut Olayda Konkordato Nisabının Sayısal Değeri nin Ne Olduğu ve Gerçekleşip Gerçekleşmediği 228 Sayfa dd- Somut OJayda Gösterilmesi Gereken Teminatın Tutarı, Ne Şekilde Yerine Getirildiği ve Konkor datonun İfası İçinYeterli Olup Olmadığı 228 . ee - Borçlunun Konkordato Teklifi Hakkındaki Değer lendirmesi ve Talebi 231 2 - Konkordato Komiserinin Raporuna Ekleyeceği Belgeler .. 232 3 - Rapor ile Eklerini İlgili Makama Tevdi Etmek 233 VII - Tasdik İncelemesinin Yapılacağı Duruşmada Ticaret Mahkemesinde Hazır Bulunmak 239 B - İFLÂS İÇİ KONKORDATODA KONKORDATO KOMİSE RİNE DÜŞEN GÖREVLER VE BU GÖREVLERİN KİMİN TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEĞİ 241 § 9 - Konkordato Komiserinin Yetkileri 247 A - BİLGİ ALMA YETKİSİ 247 B - BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA VE YARDIMCI ŞAHIS GÖREVLENDİRME YETKİSİ 250 I - Bilirkişiye Başvurma Yetkisi 250 II -Yardımcı Şahıs Görevlendirme Yetkisi 251 C - İSTİNABE YETKİSİ 252 D - KONKORDATO MÜHLETİNİN UZATILMASINI TALEP YETKİSİ 254 E - KONKORDATO MÜHLETİNİN KALDIRILMASINI TALEP . YETKİSİ 255 F - BORÇLUYA EMİR VE TALİMAT VERME YETKİSİ . 257 G - KONKORDATONUN TASDİKİNİ VEYA TASDİKİ TALEBİNİN REDDİNİ İSTEME YETKİSİ 257 § 10 - Konkordato Komiserinin Denetimi 259 A - GENEL OLARAK 259 B - İCRA TETKİK MERCİİ TARAFINDAN DENETİMİ 259 C - İCRA DAİRESİ TARAFINDAN DENETİMİ 260 . D - TASDİK TALEBİNİ İNCELEYECEK OLAN TİCARET MAHKEMESİ TARAFINDAN DENETİMİ 260 E - BORÇLU VE ALACAKLILAR TARAFINDAN DENETİMİ ... 261 I - Genel Olarak 261 II - Denetim Aracı Olarak Şikayet ve İtiraz 261 1 - Şikayet .......... 261 2 - İtiraz 264 § 11 - Konkordato Komiserinin Sorumluluğu 266 A - HUKUKÎ SORUMLULUĞU 266 I - Hukukî Niteliği 266 II - Şartlan 270 1 - Hukuka Aykırılık 270 2 - Kusur 271 3 - Zarar 272 4 - İlliyet Bağı 272 III - Tazminat Davası 272 1 - Genel Olarak 272 2 - Görüleceği Mahkeme ve Tarafları 273 3 - Zamanaşımı 273 4 - Devletin Sorumlu Konkordato Komiserine Rücu Etmesi .. 273 B - DİSİPLİN SORUMLULUĞU ′. 273 C - CEZAÎ SORUMLULUĞU 275 I - Genel Olarak 275 II - Konkordato Komiseri Türk Ceza Kanunu Anlamında Memur mudur? 275 SONUÇ 279