Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (28)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Sorumluluk Ve Rücu

Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Sorumluluk Ve RücuSayfa Sayısı
:  
409
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-6135-40-9

20,00 TL

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 5
KISALTMALAR 13
EKLER .*. 14
GİRİŞ 17

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI. HASTALIK, ANALIK SİGORTASI VE ELDE EDİLME KOŞULLARI


I- İŞ KAZASI 32
A- GENEL BİLGİ 32
B- TANIMI 33
C- UNSURLARI 33
1- Sigortalı Olma 33
Yargıtay Kararları 34
2- Kazaya Uğrama 35
3- Kaza Sonucu Bedence ve/veya Ruhça Bir Arızaya Uğrama 37
4- Uygun İlliyet Bağının Bulunması 37
Yargıtay Kararları 38
D- İŞ KAZASI SAYILMA HAL VE DURUMLARI 39
1- Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Meydana Gelen Kazalar
(SSK m. 11/A-a) 39
Yargıtay Kararları 40
2- işveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Dolayısıyla Meydana Ge
len Kazalar (SSK m. 11/A-b) 40
Yargıtay Kararları 41
3- Sigortalının İşveren Tarafından Görev İle Başka Bir Yere Gönderil
mesi Yüzünden Asıl işini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda Meydana
Gelen Kazalar (SSK m. 11/A-c) 41
Yargıtay Kararları 43
4- Emzikli Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Za
manlarda Meydana Gelen Kazalar (SSK m. 11/A-d) 43


5- Sigortalıların, İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Top
lu Olarak Götürülüp Getirilmeleri (SSK m. 11/A-e) 43
Yargıtay Kararları 44
II- MESLEK HASTALİĞİ 45
A- TANIMI VE TESPİTİ 45
B- UNSURLARI 46
1- Sigortalı Olma 46
2- Hastalık Veya Sakatlığın Yürütülen İşin Sonucu Olarak Ortaya Çık
ması. 46
3- Sigortalının Bedence veya Ruhça Bir Zarara Uğraması 47
4- Hastalığın Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne Ekli Listede
Yer Alması ve Belirtilen Süre İçinde Meydana Çıkması 47
5- Hastalığın Hekim Raporu İle Tespit Edilmesi 48
Yargıtay Kararı 49
III- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTA KOLLARINDAN YAPILAN
YARDIMLARI 49
A- SAĞLIK YARDIMI YAPILMASI 49
B- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRESİNCE GÜNLÜK ÖDENEK VERİLMESİ 51
1- Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Hesaplanması 51
a- Tam Çalışma 52
b- Üç aylık Süre İçerisinde Birden Fazla İşyerinde Çalışanlar 52
c- Eksik Çalışma...., 53
d- İdare ve Kaza Mercilerince Verilen Karar Gereğince Yapılan
Ödemenin Bulunması 53
e- Prim ve ikramiye Gibi Ödemelerin Bulunması 53
f- Üç Aylık Dönemde Çalışmama 55
g- On İki Aylık Dönemde Çalışmama.... 55
h- Sigortalı Olarak İlk Defa Çalışma 55
i- Toplu İş Sözleşmesi Ücret Farkları 56
/- Belirsiz Zaman ve Miktar Üzerinden Ücret Alanlar 56
k- Arızanın/Hastalığın Nüksü 56
I- Meslek Hastalıklarında 57
m- Kazancın Alt ve Üst Sınırları 57
n- Hekim Tavsiyelerine Uymama 57
o- Kasti ve Suç Sayılır Hareket. 57
p- Sigortalının Bağışlanmaz Kusuru 58

C- GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDEMESİ 58
D- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK HALLERİNDE GELİR VERİLMESİ 58
1- Gelirin Başlangıcı ve Ödemesi 62
2- Gelirin Hesaplanması 63
3- Birden Çok İş kazası veya Meslek Hastalığına Tutulma 64
4- Geliri Artıran ve Azaltan Durumlar 64
5- Artırım ve İndirimlerde İzlenecek Yol , 66
E- İŞ KAZASINDA GELİRİN SERMAYEYE ÇEVRİLMESİ 67
F- SİGORTALININ ÖLÜMÜNDE HAK SAHİPLERİNE GELİR BAĞLANMASI 68
1- Eş ve Çocuklara Gelir Bağlanması 69
2- Ana ve Babaya Gelir Bağlanması , 71
3- Başlangıcı, Bitişi ve Gelirin Alt Sınırı 72
G- GELİRLERİN PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİ VE RÜCU HESAPLAMASI 73
ÖRNEKLER 75
Yargıtay Kararları 80
H- PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERİNİN SAĞLANMASI, TAKILMASI, ONA
RILMASI VE YENİLENMESİ 81
I- SİGORTALININ BAŞKA YERE GÖNDERİLMESİ 81
J- YABANCI ÜLKELERDE YAPILAN TEDAVİNİN, KURUMCA KARŞILAN
MASI 81
K- CENAZE MASRAFI KARŞILIĞI VERİLMESİ 82
III- HASTALIK SİGORTASI 82
A- GENEL BİLGİ 82
B- SAĞLANAN YARDIMLAR 83
1- Sağlık Yardımı Yapılması 83
2- Protez, Araç ve Gereçlerinin Standartlara Uygun Olarak Sağlanma
sı, Takılması, Onarılması ve Yenilenmesi (Ağız Protezlerine İlişkin
Yardımlar Kurumca Hazırlanan Yönetmelik Esasları Dahilinde Sağ
lanır.) 84
3- Geçici iş Göremezlik Süresinde Günlük Ödenek Verilmesi 84
4- Gerekli Hallerde Muayene ve Tedavi İçin Yurt İçinde Başka Bir Yere
Gönderilmesi .....85
5- Sigortalılık Niteliğini Yitiren Sigortalılara Hastalık Sigortasından
Yapılacak Yardımlar 86
IV-ANALIK SİGORTASI 89
A- GENEL BİLGİ 89
B- SAĞLANAN YARDIMLAR , 89

İKİNCİ BÖLÜM
SİGORTA OLAYLARINDA SORUMLU TARAFLAR


I- SORUMLU TARAFLAR 93
A- İŞVEREN 93
B- ÖZELLİKLİ İŞVERENLER 93
1- İnşaat, Tesisat, Tamirat ve Tadilat İşlerinde 93
2- Maden İşyerlerinde 94
3- Taş Ocakları işyerlerinde 94
4- Konut İşyerlerinde 94
5- Han ve Pasaj İşyerlerinde 95
6- Taşıt İşyerlerinde 95
a- Kara Taşıtlarında 95
b- Deniz Taşıtlarında 55
7- Yed-i Emin ve Tasfiye Memurları 96
C- ARACI 96
D- SİGORTALISINI ÖDÜNÇ VEREN İŞVERENLER 98
E- ÜÇÜNCÜ KİŞİLER 98
F- ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İŞVERENLERİ 99
G- ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİ 99
İ- FON İDARESİ 99
J- İŞVEREN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN MİRASÇILARI 99
II- ZİNCİRLEME (MÜTESELSİL) SORUMLULUK 99
III- İŞVERENİN SORUMLULUĞU BULUNMAYAN HALLER 100
IV- SORUMLU OLMAYAN TARAFLAR 102
A- İHALE MAKAMLARI 102
B- İSTİSNA AKDİ (ESER SÖZLEŞMESİ) İLE İŞVERENLER 102
C- İŞVEREN VEKİLİ 103
D- AYNI KAZADA ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİ 104
E- ARAÇ SAHİPLERİ 104
F- ŞİRKET ORTAKLARI 104
Yargıtay Kararları 105

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI


I- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 109
A- İŞVERENİN SİGORTALIYI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 109
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 111
Yargıtay Kararları 127
B- İŞVERENİN İŞ KAZASINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ;î 129
C- İŞVERENİN MESLEK HASTALIĞINI BİLDİRMESİ 132
II- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI 133
A- İŞVERENİN KASTI 134
B- İŞVERENİN İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI KORUMA VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİ
Lİ MEVZUATA AYKIRI HAREKETİ 135
1- İşverenin Genel Yükümlülükleri 139
2- İşveren Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Bakımından Yükümlülüğü 140
3- İlkyardım, Yangınla Mücadele ve Kişilerin Tahliyesi, Ciddi ve Yakın
Tehlike Karşısında İşverenin Yükümlülüğü 141
4- İşvereni Diğer Yükümlülükleri 142
5- İşçilerin Bilgilendirilmesi 143
6- İşyerinde Sağlık ve Güvenliğin Sağlanması ve Sürdürülmesi için
Gerekli Eğitimin Verilmesi 147
7- Yasaklı İşlerde Çalışma 150
a- Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı 150
b- Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı 152
c- Gece Çalıştırma Yasağı 152
d- Ağır ve Tehlikeli İşler 152
Yargıtay Kararları 153
C- İŞVERENİN SUÇ SAYILABİLİR EYLEMİ 163
Yargıtay Kararları 164
D- ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE İŞVEREN SORUMLULUĞU 164
Yargıtay Kararları 165
III- SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU 166
IV- SONRADAN MEYDANA GELEN İŞ GÖREMEZLİK DEĞİŞİKLİKLERİNDE SO
RUMLULUK 166
V- SSK′YA SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER 167
VI- YETKİLİ MAHKEME VE ZAMANAŞIMI 168
VII- İŞVERENİN İŞ KAZASI NEDENİYLE SAĞLIK YARDİMİ SAĞLAMASI 168

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


İŞ KAZA9I VE MESLEK HASTALIĞINDA SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SORUMLULUĞU


I- SİGORTALININ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 171
II- SİGORTALININ MESLEK HASTALIĞINI BİLDİRMESİ 171
III- HEKİM TAVSİYELERİNE UYMAZLIK 171
ÎV- SİGORTALILARIN -KASIT, SUÇ SAYILIR HAREKETLERİ İLE BAĞIŞLAN
MAZ KUSUR HALLERİ 173
A- KASITLI HAREKET 173
B- SUÇ SAYİLİR HAREKET 174
C- SİGORTALININ BAĞIŞLANMAZ KUSURU 174
D- TRAFİK KAZALARINDA SİGORTALILARIN KUSUR SORUMLULUĞU 177
E- ZAMANAŞIMI VE YETKİLİ MAHKEME 179
Yargıtay Kararları 181

BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞININ İNCELEME YETKİSİ

I- YETKİLİ KURUMLAR 183
II- SSK′NIN DENETİM YETKİSİ 183
III- İŞ MÜFETTİŞLERİNİN İNCELEME VE SORUŞTURMASI 189
Yargıtay Kararlan 190


ALTINCI BÖLÜM
HASTALIK SİGORTASINDA İŞVERENİN SORUMLULUKLARİ


I- SİGORTALIYI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 191
II- HEKİM TAVSİYESİNE UYMAZLIK 192
III- SİGORTALININ ÇALIŞABİLECEĞİNE İLİŞKİN BELGE 193
IV- İŞVERENİN KUSUR SORUMLULUĞU 195
V- ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU 196
VI- SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU 198VII-DAVA AÇMA SÜRELERİ VE YETKİLİ MAHKEME 198
VIII-BÜNYECE ELVERİŞLİ OLMADIKLARI İŞLERDE ÇALIŞTIRILANLAR 198
Yargıtay Kararları 204


YEDİNCİ BÖLÜM
HASTALIK SİGORTASINDA SİGORTALI SORUMLULUĞU

I- HEKİM TAVSİYELERİNE UYMAZLIK „ 207
II- SİGORTALILARIN SUÇ SAYILIR HAREKETLERİ İLE BAĞIŞLANMAZ KUSUR
HALLERİ 209
III- KASITLI HAREKET ...209
IV- SUÇ SAYILIR HAREKET 210
V- SİGORTALININ BAĞIŞLANMAZ KUSURU..... 210
VI- TRAFİK KAZALARINDA SİGORTALILARIN KUSUR SORUMLULUĞU... 211
VII-HAKSIZ VE YERSİZ GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDEMELERİ 212
VIII-ZAMANAŞIMI VE YETKİLİ MAHKEME 213


SEKİZİNCİ BÖLÜM
ANALIK SİGORTASINDA İŞVEREN VE SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUĞU

I- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 215
A- SİGORTALININ SAĞLIĞINI KORUMAK 215
B- SİGORTALIYI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SORUMLULUĞU 221
II- SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI 222
A- GEBELİK HALİNDE MUAYENE VE TEDAVİ 222
B- ANALIK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN İNDİRİM YAPİLMASİ 223
III- HASTALIK VE ANALIK SİGORTASI İNCELEMELERİ 224DOKUZUNCU BÖLÜM
RÜCÜ HAKKININ HUKUKSAL NİTELİĞİ

I- RÜCU HAKKINA BAKIŞ AÇISI 227
II- SİGORTA OLAYLARINDA İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ DA
YANAĞI 228
III- İŞVEREN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI. 230
IV- KURUMUN RÜCU HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 231
V- ZİNCİRLEME (MÜTESELSİL) SORUMLULUK 233
VI- KURUMUN RÜCU DAVALARINDA İSPAT KÜLFETİ.. 234
VII-MAHKEME KARARLARI ARASINDAKİ BAĞLAYICILIK 235
VIII-RÜCU HAKKININ SINIRI 235
A- DAVA KONUSUNUN SINIRI 235
B- RÜCU MİKTARININ KAPSAMI 237
C- RÜCU MİKTARI 239
1- Maluliyet Oranı 240
2- Zarar Hesabının Başlangıcı ve Sonu 240
3- Ücret 240
4- Bilinen ve Bilinmeyen Dönem 241
5- Aktif ve Pasif Dönem 241
6- Hakkaniyet İndirimi 241
7- Hak Sahibi Destek Kayıpları 241
8- Kesinleşmiş Tazminat Tutarları 242
9- Sigortalının Kusuru 242
10- Kaçınılmaz Durumda SSK md. 10′a Dayanan Sorumluluk 242
11- SSK m. 10 ve 26′ya Dayanan Birlikte Sorumluluk 243

Yargıtay Kararları 245

EKLER 251

KAYNAKÇA 407