Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (19)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Kanuni Temsilcilerin Kamu Alacaklarından Doğan Sorumlulukları

Kanuni Temsilcilerin Kamu Alacaklarından Doğan SorumluluklarıSayfa Sayısı
:  
151
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0455-2

50,00 TL

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ13

BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU ALACAĞI KAVRAMI,
KAMU ALACAĞININ KORUNMASI, TEMSİL İLİŞKİSİ VE BENZER MÜESSESELERDEN FARKLARI

I.Kamu Alacağı Kavramı

II.Kamu Alacağının Korunması ve Kanunî Temsilci Sorumluluğuna
 Başvurulabilmesinin Şartları

III. Temsil İlişkisinin Hukukî Niteliği

A.Temsil İlişkisi

B.Temsil Türleri

1. Kanunî Temsil - İradi Temsil

2. Doğrudan Temsil - Dolaylı Temsil

3. Yetkili Temsil - Yetkisiz Temsil

C. Temsil İlişkisinin Sona Ermesi

IV. Kanunî Temsilcinin Benzer Müesseselerden Farklılıkları

A. Kanunî Temsilcinin Vergi Sorumlusundan Farkı

B. Kanunî Temsilcinin Vekilden Farkı

C. Kanunî Temsilcinin Kayyımdan Farkı

1. Temsil Kayyımlığı

2. Yönetim Kayyımlığı

D. Kanunî Temsilcinin Yed-i Eminden Farkı

E. Kanunî Temsilcinin Murahhas Üye/Murahhas Müdürden Farkı

F.Kanunî Temsilci Sorumluluğu ile Limited Şirket Ortağı Sorumluluğunun Karşılaştırılması

VII.VUK’un 10. Maddesi ile AATUHK’un Mükerrer 35. Maddesi
 Kapsamındaki Kanunî Temsilci Sorumluluğunun Karşılaştırılması

A. Kapsam Bakımından

B. Tarihî Gelişim Bakımından

C. Kusur Sorumluluğu Bakımından

İKİNCİ BÖLÜM
KANUNÎ TEMSİLCİLER

I. Gerçek Kişilerin Kanunî Temsilcileri

A. Ergin Olmayanların Kanunî Temsilcileri

B. Kısıtlıların Kanunî Temsilcileri

II. Tüzel Kişilerin Kanunî Temsilcileri

A.Ticari Faaliyette Bulunmak Amacıyla Kurulmayan
Tüzel Kişilerin Kanunî Temsilcileri

1. Derneklerin Kanunî Temsilcileri

2. Vakıfların Kanunî Temsilcileri

B. Ticari Faaliyette Bulunmak Amacıyla Kurulan Tüzel Kişilerin Kanunî Temsilcileri

1. Anonim Şirketlerin Kanunî Temsilcileri

2. Limited Şirketlerin Kanunî Temsilcileri

3. Kooperatiflerin Kanunî Temsilcileri

4. Kolektif Şirketlerin Kanunî Temsilcileri

5. Komandit Şirketlerin Kanunî Temsilcileri

III. Diğer Toplulukların Kanunî Temsilcileri

A. Terekenin Kanunî Temsilcileri

B. Adî Şirketin Kanunî Temsilcileri

1. Gizli (Hususi) Şirket

2. Kartel

3. Joint Venture-İş Ortaklığı

4. Konsorsiyum

C. Cemaatlerin Kanunî Temsilcileri

D.Türkiye’de Bulunmayan Mükelleflerin Türkiye’deki Kanunî Temsilcileri

E. Şirketler Topluluğunun Kanunî Temsilcileri

F. Şirketlerde Nitelik Değişiklikleri Hallerinde Kanunî 
Temsilciler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KANUNÎ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN
ÖZEL HALLER

I. Tasfiye Halindeki Tüzel Kişilerin Kanunî Temsilcilerinin 
 Sorumluluğu

II.İflas, Konkordato ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma
 Hallerinde Kanunî Temsilcilerin Sorumluluğu

A. İflas Halinde Kanunî Temsilciler

B. Konkordato

1. İflas Dışı Konkordato (Adî Konkordato)

2. İflas İçi Konkordato

3. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

C.Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Halinde Kanunî Temsilcilerin Sorumluluğu

III. Kanunî Temsilci Olan Devlet Memurlarının Sorumluluğu

IV. Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları Açısından Kanunî Temsilcilerin 
 Sorumluluğu

V.Alacaklı Kamu İdaresinin Kusuru Halinde Kanunî Temsilcilerin
 Sorumluluğu

A.Alacaklı Kamu İdaresinin Teminat İstememesi Sonucu 
Kamu Alacağının Tahsil Edilememesi

B. Alacaklı Kamu İdaresinin Kamu Alacağını Zaman Aşımına Uğratması Sonucu Kamu Alacağının Tahsil Edilememesi

C. Kanunî Temsilci Sorumluluğu Kapsamında İhtiyati Haciz Müessesesi

D.Kanunî Temsilci Sorumluluğu Kapsamında İhtiyati Tahakkuk Müessesesi

VI. AATUHK’un Mükerrer 35. Maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce
 İptal Edilen Kısımlarına İlişkin Değerlendirme

VII. Rücu

A. Kamu Alacağını Ödeyen Kanunî Temsilcinin Asıl Borçluya 
Rücu Hakkı

B. Kamu Alacağını Ödeyen Kanunî Temsilcinin Diğer Kanunî Temsilere Rücu Hakkı

SONUÇ

KAYNAKÇA