Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (13)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Kamu Denetçiliği ( Ombudsmanlık )

Kamu Denetçiliği ( Ombudsmanlık )Sayfa Sayısı
:  
272
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-975-464-589-7

50,00 TLÖNSÖZ Büyük bir hız ve kararlılıkla gelişmiş ülkeler arasına girme aşamasında bulunan Türkiye, yaptığı reformlarla insanlığın ortak değeri olan insan hak¬lan alanında sessiz bir devrimi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım daha atmıştır. Tüm insanlığın ortak birikimiyle oluşan evrensel değerlerin, bireylerin yaşamına tam manası ile yansıtabilmenin amaçlandığı bu sessiz devrimin başarısı için, kurumsal yapılanmayla birlikte zihinsel dönüşüm de gerekmektedir. Ülkemizde insan haklan alanında gerçekleştirilen reformlar bu iki eksen (kurumsallaşma ve zihinsel dönüşüm) üzerinden gelişecektir. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylaması ile halkın % 58′i tarafın¬dan kabul edilen 26 maddelik Anayasa değişikliği sonucunda Kamu Denetçi¬liği Kurumunun (Ombudsmanlık) kurulması nihayet kesinleşmiştir. Bilindiği gibi, 2006 yılında yapılan Kamu Denetçiliği Kurumu Yasası Anayasa Mahkemesince iptal edilmişti. 28.09.2006 tarih ve 5548 sayılı Ka¬mu Denetçiliği Kurumu Kanunu dönemin Cumhurbaşkanı SEZER′in veto¬suna rağmen Mecliste aynen kabul edilmişti. Ancak, Anayasa Mahkemesi 01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.10.2006 tarihli ve E. 2006/140, K. 2006/33 sayılı Karanyla, söz konusu Kanunun yürürlüğünü önce durdurmuş, 25.12.2008 günlü ve E. 2006/140, K. 2008/15 sayılı karan ile de, yasanın tümünü iptal etmiş ve bu karar, 4 Nisan 2009 tarihli Resmî Gazete′de yayımlanmıştı. Türkiye′deki kamu denetimi ve insan haklan alanında bir değişim olarak kabul edilebilecek olan Kamu Denetçiliği Kurumu konusunda, 60. Hükümet, yasama çalışması olarak yaklaşık 5 yıl süresince gösterdiği gayretin semere¬sini nihayet 12 Eylül 2010 tarihinde almış bulunmaktadır. 05.01.2011 tari¬hinde TBMM′e sevkedilen "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasansı" bu çalışmada değerlendirilmiştir. Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye, bu anlamda, tarih yazmaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu′nun kurulmasıyla Türkiye′nin, insan haklan alanındaki kurumsallaşmasını büyük oranda tamamlamış olduğu belirtilebi¬lir. Böylece Türkiye′de çeşitli birimler nezdinde kurulmuş bulunan insan haklan birimleri arasında eşgüdüm sağlanacak, ihlal iddialan daha etkin soruşturulacak, insan haklan eğitimine gereken önem verilecek, insan hakla-n istatistikleri düzenlenecektir. Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Konseyi, Avrupa Konseyi İnsan Haklan Genel Müdürlüğü, Dünya Ombudsmanlar Birliği, Avrupa Ombudsmanlar Birliği, Avrupa Birliği Ombudsmanlığı, Arap Ombudsmanlar Birliği, Türk Cumhuriyetleri Ombudsmanlan Birliğigibi kuruluşlarla muhatap olunabilecek ve Türkiye′nin artan yeni imajın; katkıda bulunacaktır. Konu araştırılırken mevcut yayınlar titizlikle takip edilmiş, genellikle bı çalışmaların İnsan haklan açısından da ele alınmadığı, insan haklan kurum sallaşması açısından noksan olduğu görülmüştür. Bu çalışma ele alınırke teorik kaynaklann yanı sıra, uygulama özellikle değerlendirilmiştir. Konu nun teorisi yanında uygulaması ile ilgili olarak insan haklannda edindiğimi müktesebat doğal olarak çalışmaya yansıtılmıştır. Çalışmalanmda teşviklerii gördüğüm (alfabetik sırayla) Av. Ahmet İYİMAYA′ya> Prof. Dr. Burha KUZU′ya, Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN′a, Prof. Dr. Ender Ethem AT AY′; Prof. Dr. Hasan TUNÇ′a, Prof. Dr. Kemal GÖZLER′e, Prof. Dr. Mehnu TURHAN′a, Prof. Dr. M. Zafer ÜSKÜL′e, Prof. Dr. Yavuz ATAR′a, Yah) AKMAN′a, dizgide yardımcı olan YETKİN YAYINEVİ elemanlan′n Rabia ve BSM′e ve değerli mesai arkadaşlanma teşekkür borçluyum. Hat lar ise kuşkusuz ki, bana aittir. Ülkemizin Cumhuriyet döneminde yeni tanıştığı bu kurumun iyi uygı lamalarla ülkemize güzellikler getirmesi en büyük dileğimizdir. Bilkent,Ankara, 10Ocak2011 Hasan Tahsin FEN DOĞL 100 SORUDA KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 BİRİNCİ BOLUM GİRİŞ, KAYNAKLAR, KAVRAMLAR VE İHTİYAÇ A. GİRİŞ 21 B. KAYNAKLAR 25 SORU 1. BU ARAŞTIRMANIN HUKUKSAL KAYNAKLARI HAKKİNDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ? 25 C. KAVRAMLAR 26 SORU 2. OMBUDSMAN KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR? ÜLKELER, HANGİ KELİME VEYA KAVRAMI TERCİH ETMEKTEDİRLER? 26 SORU 3. KAMU DENETÇİSİNİN TANIMI, GÖREVİ VE AMACI NEDİR? 28 SORU 4. BİRİNCİ KUŞAK (KİŞİSEL HAKLAR, KLASİK HAKLAR), İKİNCİ KUŞAK" HAKLAR (SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL HAKLAR) VE ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLAR NE DEMEKTİR? 29 SORU 5. İNSAN HAKLARI SINIRLANABİLİR Mİ? DEVLET GÜCÜ İNSAN HAKLARINA KARŞI SINIRLANMALI MIDIR? 30 D. İHTİYAÇ 32 SORU 6. KAMU DENETÇİLİĞİNE İHTİYAÇ VAR MIDIR? 32 1. Hukuk Devleti ve Demokrasi Kavramının Gelişmesi 33 2. Türkiye′de Yargı Denetiminin Aksayan Yönleri ...35 3. İdari Denetimin Eksik Yönleri 35 4. Parlamento Denetiminin Eksik Yönleri 36 İKİNCİ BÖLÜM KAMU DENETÇİLİĞİ′NİN (OMBUDSMANLIĞIN) TARİHSEL GELİŞİMİ SORU 7. KAMU DENETÇİLİĞİ MENŞE OLARAK BÎR OSMANLI KURUMU MUDUR? 3 SORU 8. KAMU DENETÇİLİĞİ OSMANLI′DAN İSVEÇ′E NASIL GEÇMİŞTİR? 5( SORU 9. OMBUDSMANLIĞIN DÜNYAYA YAYILMASINDA BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DALGAYI BELİRTİNİZ? 6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAMU DENETÇİLİĞİNİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE ÇEŞİTLERİ A. KAMU DENETÇİLİĞİNİN GÖREVLERİ 61 SORU 10. YOLSUZLUK KONUŞUNDA KAMU DENETÇİSİNİN GÖREVİ NEDİR? 6: SORU 11. DEMOKRASİNİN, HUKUK DEVLETİNİN GELİŞ¬ MESİNDE, ŞEFFAFLAŞMADA VE SİVİL TOPLU¬ MUN OLUŞMASINDA KAMU DENETÇİLİĞİNİN ÖNEMLİ GÖREVLERİ VAR MIDIR? fr SORU 12. KAMU DENETÇİSİNİN GENEL OLARAK GÖREVLERİ NELERDİR? 6* 1. Birinci Ülke İsveç 6£ 2. İkinci Ülke İspanya 17 3. Üçüncü Ülke Çek Cumhuriyeti 11 4. Dördüncü Ülke Portekiz İt 5. Beşinci Ülke, İrlanda İnsan Haklan Komisyonu (IHRC) 71 SORU 13. KAMU DENETÇİSİNİN EŞİTLİK KONUSUNDA GÖREVLERİ NEDİR? 78 SORU 14. KAMU DENETÇİSİNİN KÖTÜ YÖNETİMİ (MALADMINISTRATION) İYİLEŞTİRMEK KONUSUNDA GÖREVLERİ NELERDİR? 79 SORU 15. KAMU DENETÇİSİNİN PARLAMENTO İLE İLİŞKİSİ NEDİR? 80 SORU 16. KAMU DENETÇİSİNİN GÖREVİNDE BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLMASI NE ANLAMA GELMEK¬ TEDİR? 80 SORU 17. KAMU DENETÇİSİ NE ZAMAN GÖREVDEN ALINABİLİR? 81 B. KAMU DENETÇİLİĞİNİN YETKİLERİ 82 SORU 18. KAMU DENETÇİLERİNİN HANGİ YETKİLERİ YOKTUR? 82 SORU 19. KAMU DENETÇİSİ GİZLİ DOSYALARI İNCELEYEBİLİR Mİ? 84 SORU 20: KAMU DENETÇİSİNİN YAPTIRIM GÜCÜ NEDİR? 84 SORU 21: İSVEÇ′TE PARLAMENTO BAŞOMBUDSMANI İLE OMBUDSMANLARIN GÖREVLERİ NELER¬ DİR? 85 C. KAMU DENETÇİLİĞİNİN ÇEŞİTLERİ 85 SORU 22. PARLAMENTO OMBUDSMANI, HÜKÜMET OM- BUDSMAN1, YEREL YÖNETİM OMBUDSMANI, İDARİ OMBUDSMAN VE ÖZEL SEKTÖR OM¬ BUDSMANI NE DEMEKTİR, GÖREVLERİ NE¬ LERDİR? 85 SORU 23. İNGİLTERE′DE OMBUDSMANLIK ÇEŞİTLERİNİ ANLATINIZ 87 SORU 24. İSVEÇ′TE OMBUDSMAN ÇEŞİTLERİNİ ANLATINIZ 88 SORU 25. ÇOCUK OMBUDSMANLIGINI ANLATINIZ 89 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİĞER ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE SORU 26. KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) KONU¬ SUNDA AB OMBUDSMANI İLE DİĞER OMBUDS¬ MANLARIN UYGULAMALARINI ALFABETİK OLARAK BİR TABLO ÜZERİNDE GÖSTERİR MİSİNİZ? 91 TABLO-1: FARKLI ÜLKELERİN OMBUDSMANLIKLARI (KURUM-GÖREV-YETKİ) 91 SORU 27: KURULUŞ TARİHLERİNE OMBUDSMANLIKLA BELİRTİNİZ TABLO-3: KURULUŞ TARİHLERİNE GÖRE OMBUDSMANLIK TABLO 4: BAŞBAKANLIK İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞ ORGANİZASYON ŞEMASI SORU 24. İNSAN HAKLARI ULUSAL KURUMU KONUSUN FARKLI ÜLKE UYGULAMALARINI BİR TABLO ÜZERİNDE GÖSTERİNİZ TABLO-5: ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU i SORU 29: PARİS PRENSİPLERİNİ BİR TABLO ÜZERİNDE GÖSTERİNİZ ] TABLO 6: PARİS PRENSİPLERİ 1 SORU 30: ALMANYA İNSAN HAKLARI ENSTİTÜSÜNÜ TABLO HALİNDE GÖSTERİNİZ 1 TABLO 7: Alman İnsan Haklan Enstitüsü 1 SORU 31: FRANSA İNSAN HAKLARI ULUSAL DANİŞMA KURULLPNU TABLO HALİNDE BELİRTİNİZ ....1 TABLO 8: Fransa İnsan Haklan Ulusal Danışma Kurulu 1 SORU 32: DANİMARKA İNSAN HAKLARI ENSTİTÜSÜNÜ TABLO HALİNDE BELİRTİNİZ 1 TABLO 9: Danimarka İnsan Haklan Enstitüsü 1 SORU 33: İNGİLTERE EŞİTLİK VE İNSAN HAKLARI KOMİS- YONU′NU TABLO HALİNDE GÖSTERİNİZ 1 i TABLO 10: İngiltere Eşitlik Ve İnsan Haklan Komisyonu 11 SORU 34: TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMUNU TABLO HALİNDE GÖSTERİNİZ 11 TABLO ll:Türkiye İnsan Haklan Kurumu (Tasan) 11 BEŞİNCİ BÖLÜM OMBUDSMANLIK VE BENZERİ KURUMSALLAŞMALAR SORU 35. OMBUDSMANLIK VE BENZERİ KURUMSAL¬ LAŞMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRTİR MİSİNİZ? 12 a. İnsan Haklan Başkanlığı ve İnsan Haklan Kurullan 121 b. Kurumsallaşmanın ICC (The International Coordinating Committe) Açısından Değerlendirilmesi 126 c. Ombudsman veya İnsan Haklan Ombudsmanlannın bulunduğu ülkeler: 127 d. İnsan Haklan Komisyonlannın bulunduğu bazı ülkeler 127 e. İnsan Haklan Enstitüleri/Kurullannm bulunduğu bazı ülkeler 127 f. Özel Gruplara Yönelik Kurumlann bulunduğu bazı ülkeler 127 g. İnsan Haklannın Korunmasında Ulusal İnsan Haklan Kurumu (UİHK) Modeli 128 h. Ombudsmanlık İle Ulusal Kurumlann Karşılaştınlması 128 i. Türkiye′de ombudsmana benzer bazı kurumlar... 129 ii. ALTINCI BÖLÜM ULUSAL VE ULUSLARARASİ KURUMLARLA İLİŞKİLER A. KAMU DENETÇİLİĞİNİN ULUSAL KURUMLARLA İLİŞKİLERİ 131 SORU 36. KAMU DENETÇİLİĞİNİN EĞİTİMLE İLGİSİ NEDİR? 131 SORU 37. KAMU DENETÇİLİĞİNİN ADALET BAKANLIĞI VE ADALET AKADEMİSİ İLE İLİŞKİSİ NEDİR? 132 SORU 38. KAMU DENETÇİLİĞİNİN YARGI REFORMU İLE İLİŞKİSİ NEDİR? 132 SORU 39. KAMU DENETÇİSİ YARGIYA MÜDAHALE EDE¬ BİLİR Mİ? 133 SORU 40. KAMU DENETÇİSİNİN YARGI İLE İLİŞKİSİ NE¬ DİR? 133 SORU 41. KAMU DENETÇİLERİNİN BASIN İLE İLİŞKİSİ NEDİR? 133 SORU 42. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU YASASI (2006) PARİS PRENSİPLERİNE UYGUN BİR ULUSAL İN¬ SAN HAKLARI YAPISI ÖNGÖRMÜŞ MÜDÜR? EKSİKLERİ VAR MIDIR? 13 SORU 43. EŞİTLİK ÎLE KAMU DENETÇİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR? 13 SORU 44. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU DIŞINDA TÜRKİYE′DE MERKEZ TEŞKİLATINDA İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ HANGİ KAMU BİRİMLERİ VARDIR? 13ı SORU 45. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU DIŞINDA TÜRKİYE′DE TAŞRA TEŞKİLATINDA İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ HANGİ KAMU BİRİMLERİ VARDIR? I3< SORU 46. İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ KURUMLARIN VE BİRİMLERİN ÇOK VE ÇEŞİTLİ OLMASI YARARLİ MIDIR? Ut SORU 47. İNSAN HAKLARI DANIŞMA KURULU HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ? KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU İLE İLİŞKİSİ NE OLACAKTIR? 136 SORU 48. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU SONRASINDA İNSAN HAKLARI ULUSAL KOMİTESİ VE İNSAN -< HAKLARI DANIŞMA KURULU HAKKINDA < ı; i! ■: YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMALI MIDIR?.... 137 SORU 49. İL VE İLÇELERDE KARAKOL VE NEZARETHANE¬ LERİN DENETİMİ NASIL YAPILMAKTADIR? 137 SORU 50. TÜRKİYE′NİN TÜM İL VE İLÇELERİNDE BULU¬NAN, İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI- NIN ÇALIŞMA YÖNTEMİ NASILDIR? KAMU DE- NETÇİLİĞİ KURUMU İLE İLİŞKİSİ NE OLACAK- TIR? 138 SORU 51. İLLERDE VE İLÇELERDE SİVİL ZİYARET KOMİSYONLARI DENETİMİ YAPILABİLMEKTE MİDİR? KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU İLE İLİŞKİSİ NE OLACAKTIR? 139 SORU 52. İHB.LIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN KAYIP ÇOCUKLAR RAPORU (2007) HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ? BUNUN KDK′NUN ÇALIŞMALARINDA YARARI OLABİLİR Mİ? 139 SORU 53. BM İŞKENCEYE KARŞİ SEÇMELİ PROTOKOL (OPCAT) UYGULAMASI NE DEMEKTİR? KAMU : : •■′ ′ DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN BU KONUDA KAT¬ KILARI OLABİLİR Mİ? 140 SORU 54. CEZAEVLERİNDEKİ MAHKÛM SAYISI KONU¬ SUNDA ÖNLEM ALINMALI MIDIR? KAMU DE¬ NETÇİLİĞİNİN BU KONUDA KATKILARI OLABݬ LİR Mİ? 141 SORU 55. CEZAEVLERİNDEKİ DOKTOR, HEMŞİRE, HASTA BAKICI, PSİKOLOG, SOSYOLOG, SOSYAL ARAެ TIRMACI KADROLARI TAKVİYE EDİLMELİ Mݬ DİR? KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU′NUN BU KONUDA KATKILARI OLABİLİR Mİ? 143 SORU 56. İNSAN HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ALI¬NACAK ÖNLEMLERİN TEMELİ NE OLABİLİR? • - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU′NUN BU KONU¬ DA KATKILARI OLABİLİR Mİ? 143 SORU 57. GÜVENLİK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ KONU¬ SUNDA NELER SÖYLENEBİLİR? KAMU DENET¬ ÇİLİĞİ KURUMU′NUN BU KONUDA KATKILARI OLABİLİR Mİ? 144 SORU 58. NEZARETHANELER KONUSUNDA NE DENİLE¬ BİLİR? KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU′NUN BU KONUDA KATKILARI OLABİLİR Mİ? 144 SORU 59. CEZA İNFAZ KURUMLARI İÇİN NELER SÖYLE¬ NEBİLİR? KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU′NUN BU KONUDA KATKILARI OLABİLİR Mİ? 145 SORU 60. SON YEDİ YILDA İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE İLE MÜCADELE ALANINDA YAPILANLAR YETERLİ MİDİR? KAMU DENETÇİLİĞİ KURU¬ MU′NUN BU KONUDA KATKILARI OLABİLİR Mİ? 145 SORU 61. SON YILLARDA İNŞAN HAKLARI ALANINDA YAPILANLAR NEDİR? KAMU DENETÇİLİĞİ KU¬ RUMU′NUN BU KONUDA KATKILARI NELER OLACAKTIR? 146 SORU 62. İNSAN HAKLARININ KORUNMASI İLE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR? 147 SORU 63. MÜLTECİ HAKLARI İLE KAMU DENETÇİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR? SORU 64. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER NE DEMEKTİR, KAMU DENETÇİLİĞİ ÃŽLE NE İRTİBAT OLABİLİR? B. OMBUDSMANLIĞIN ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ SORU 65. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN ULUSLA¬ RARASI OMBUDSMANLIK TEŞKİLATLARIYLA İLİŞKİLERİ NELERDİR? SORU 66: AVRUPA OMBUDSMANLIK KURUMU HAKKIN DA BİLGİ VERİNİZ SORU 67: AB OMBUDSMANLAR BİRLİĞİ HAKKINDA BİI Gİ VERİNİZ SORU 68: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM), AVRUPA KONSE (AK) VE AVRUPA BİRLİĞİ (AB) BELGELERİNDE OMBUDSMANLIĞIN DURUMU NEDİR? I a. 2008 Yılı Türkiye AB İlerleme Raporu 1 b. 2007 Türkiye AB İlerleme Raporu 1 c. 2006 Türkiye AB İlerleme Raporu 1 YEDİNCİ BÖLÜM KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISPNA (2011) GÖRE KAMU DENETÇİLİĞİ SORU 69. KAMU DENETÇİLERİNİN HANGİ YETKİLERİ . . YOKTUR? i; SORU 70. DÜNYADA TEK TİP KAMU DENETÇİLİĞİ VAR MIDIR? 1* SORU 71. YASANIN İŞLEVİ NEDİR? 11 SORU 72. KURUMUN ÖNEMLİ KAVRAMLARINI AÇIKLA¬ YINIZ? 15 SORU 73. YASANIN AMACI NEDİR? 15 SORU 74. BAŞDENETÇİ VE DENETÇİ KİMDİR, ÖZLÜK HAKLARI NELERDİR? DENETÇİLER NASIL ÇALIŞIRLAR? 15 SORU 75. KURUM BAĞIMSIZ MIDIR? KURUMA EMİR VERİLEBİLİR Mİ? 160 SORU 76. KURUM ŞİKÂYET EDİLEN KONUDA İLGİLİLERİ DİNLEYEBİLİR Mİ? 160 SORU 77. KURUL, RAPOR YAYIMLAYABİLİR Mİ? 160 SORU 78. KURUM′UN UYMASI GEREKEN İLKELER NE¬ LERDİR? 160 SORU 79. KİMLER ŞİKÂYET EDEBİLİR? 161 SORU 80. "İDARE" KAVRAMI DEYİNCE NE ANLIYORSU¬ NUZ? 161 SORU 81. KURUMUN TEŞKİLATINI ANLATINIZ 161 SORU 82. KURUL′UN VE KURUM′UN GÖREVLERİNİ ANLATIR MISINIZ? 161 SORU 83. BAŞDENETÇİTBMM′DE YEMİN EDER Mİ? 162 SORU 84. DENETÇİLERİN GÖREVDEN ALINMASI VE GÖREVİNİN SONA ERMESİ NASIL OLUR? 162 SORU 85. KURUMA KİMLER BAŞVURABİLİR? BU BAŞVU¬ RULARDA HANGİ KOŞULLAR ARANIR? HANGİ BAŞVURULAR KABUL EDİLMEZ? ANKARA DIŞINDAN BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ? 162 SORU 86. DENETÇİ, İDAREDEN HER TÜR EVRAKI İSTE¬ YEBİLİR Mİ? 162 SORU 87. BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLMESİ VE TANIK DİNLENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 162 SORU 88. KURUM, İNCELEME VE ARAŞTIRMASINI KAÇ AY İÇERİSİNDE VE NASIL SONUÇLANDIRIR?. 163 SORU 89. KURUMA DAVA AÇMA SÜRESİ NE ZAMAN YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLAR? 163 SORU 90. KURUL′UN RAPORLARI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ? .164 SORU 91. AÇIKLAMA YAPMA YETKİSİ KİME AİTTİR?.... 164 SORU 92. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ PER¬ SONEL GÖREVLENDİRİLEBİLİR Mİ? 164 SORU 93. KURUM ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN YASAKLARI ANLATIR MISINIZ? 165 SORU 94. BAŞDENETÇİ VEYA DENETÇİLER HAKKİ CEZA SORUŞTURMASI VE KOVUŞTURM, USUİ.Ü NASILDIR? SORU 95. KURULCA KARARA BAĞLANACAK KON HANGİLERİDİR? DENETÇİLER ARASINDA İŞBÖLÜMÜ NASILDIR? SORU 96. HANGİ KONULAR YÖNETMELİKLE DÜZE NECEKTİR? YÖNETMELİK(LER) EN GEÇ > ZAMAN ÇIKARILACAKTIR? SORU 97. DENETÇİLER ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜNl NEDEN BELİRTİLMEMİŞTİR? SORU 98. KURUMUN GENEL SEKRETERİ HAKKINDA Gİ VERİR MİSİNİZ? KURUM PERSONELİ W ATANACAKTIR? SORU 99. KURUM NE ZAMAN KURULMUŞ OLACAKTIR? SORU 100. YASAYI ANALİZ EDER MİSİNİZ? EK L-KDKKT (Türkçe) EK 2: KDKKT (İngilizce) EK 3: Paris Prensipleri (Türkçe-İngilizce) EK 4: TİHKKT (Türkçe-İngilizce) SONUÇ BİBLİYOGRAFYA