Telefon : 0 212 240 12 54 - 0 212 240 12 58
E-posta: info@vedatkitapcilik.com
Katalog indir
Yeni Yayın Aboneliği


Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte Şikayet
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte Şikayet
Sayfa Sayısı : 629 Kitap Ölçüleri : 16x23 cm
Basım Yılı : 2011 ISBN NO : 978-605-5473-77-8
Fiyatı : 45.00 TL Sepete At Hızlı Satın AL
Kargo süresi: Bu ürünü iş günleri içerisinde saat 16:00 'ya, cumartesi günleri ise saat 12:00'ye kadar sipariş vermeniz durumunda aynı gün tarafınıza kargolanır.
ÖNSÖZ 6102 Sayılı Yeni TTK’daki Kambiyo Senetleri ile İlgili Değişiklikler Eklenerek, Kambiyo senetleri; ticari hayatta sağladığı güven, akıcılık, çabukluk ve nakit yerine kullanımındaki kolaylık nedeni ile günümüzde çok fazla önem kazanmıştır. Bununla birlikte, bu senetlerin tedavülü sırasında yasanın koymuş olduğu zorunlu şekil şartlarına uyulmadığı için birçok takip iptal edilerek alacaklının alacağına kavuşması imkansız hale gelmektedir. Bu çalışmada; kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde şikâyet sonucu icra takiplerinin iptali nedenleri ele alınmıştır. Türk hukukunda kambiyo senetleri poliçe, bono ve çektir. Bu senetler, temel borç ilişkisinden bağımsız olması nedeniyle zorunlu şekil kurallarına tabidir. Bu unsurların eksikliği senedin kambiyo vasfını ortadan kaldırır. İcra dairesi, önüne gelen böyle bir belgenin kambiyo senedi niteliğinde olup olmadığını inceledikten sonra takip talebini kabul etmelidir. Bir ihtisas mahkemesi olan icra mahkemesi de süresinde yapılan şikâyet veya itiraz dolayısıyla önüne gelen işlerde İİK’nun 170/a maddesi gereğince takip dayanağı olan senedin şekil unsurlarının tam olmadığını veya alacaklının takip hakkına sahip bulunmadığını tespit ederse başka bir araştırma yapmadan takibin iptaline karar vermelidir. Kamu düzenine aykırı olan işlemlerde ise başvuru süresiz olup, bu husus Yargıtay uygulamaları ile yerleşmiştir. Çalışma öncelikle yüksek lisans tez çalışması olarak hazırlanmıştır. Tez, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı’nda, Prof. Dr. Kürşat Turanboy başkanlığında, Yard. Doç. Dr. Yasin Poyraz ve Yard. Doç. Dr. Gökçen Topuz’dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. Tezin orijinal yapısı korunmak suretiyle bölüm ve çalışma sonlarına, uygulayıcılara daha fazla yardımcı olması amacıyla daha önce yayımlanmamış yeni, güncel ve emsal olabilecek içtihatlar eklenmiştir. Kitap baskıya hazırlanırken Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ülke ve meclis gündemine alınarak değiştirilmiştir. TBK ve TTK 01. 07. 2012 tarihinde, HMK ise 01. 10. 2011 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konumuzla ilgili kambiyo senetlerindeki hükümlerde 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile esaslı bir değişiklik yapılmadan eski hükümlerin aynen korunması, içtihat ve çözümlerin istikrarı açısından önemini devam ettirmesine sebep olmuştur. Kambiyo senetleri ile ilgili hükümlerde esaslı bir değişiklik yapılmamasına rağmen eski ve yeni kanundaki maddeler karşılaştırmalı olarak tablo halinde verilerek okuyucuya kıyas yapma imkanı sağlanmıştır. Yine 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilen değişiklikler, ilgili bölümün sonunda metin olarak verilmiştir. Eserin hazırlanmasında, yardımlarını esirgemeyen değerli hocalarıma, çalışmalarımda beni yüreklendiren ve destek veren hakim arkadaşlar Ayhan Doğan ve Yaşar Akyıldız’a, kendilerinden çaldığım zamanı bana moral olarak geri veren eşim ve çocuklarıma, ayrıca kitabın basımını üstelenen Adalet Yayınevi’ne teşekkürlerimi sunarım. Kitabın tüm okuyuculara yararlı olması dileği ile. İÇİNDEKİLER : GİRİŞ-1 I. -KONUNUN ÖNEMİ VE SINIRLARI-1 II. -İNCELEME PLANI-2 Birinci Bölüm İCRA-İFLAS HUKUKUNDA ŞİKÂYET VE KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU I. -İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKÂYET-5 A. -Genel Olarak-5 B. -Şikâyetin Konusu-7 C. -Şikâyet Sebepleri-8 1. -İşlemin Kanuna Aykırı Olması-8 2. -İşlemin Hadiseye Uygun Olmaması-8 3. -Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi-8 4. -Bir Hakkın Sebepsiz Olarak Sürüncemede Bırakılması-9 D. -Şikâyetin Tarafları-9 1. -Şikâyet Eden-9 2. -Şikâyet Olunan (Karşı Taraf)-10 E. -Şikâyet Süresi-11 II. -GENEL OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP-12 A. -Yetkili İcra Dairesi-12 6100 sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu\′nda Yetki-16 Yetki İle İlgili Yargıtay Kararları-20 B. -Takip Talebinin Yapılması-48 C. -Talebin Şekli-49 D. -Masraf ve Harçların Ödenmesi-49 III. -KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE EHLİYET DENETİMİ-50 A. -Taraf Ehliyeti-51 B. -Takip Ehliyeti-58 C. -Sıfat-59 D. -Takip Sırasında Tarafların Değişmesi-59 6100 sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu\′nda Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler-60 Ehliyete İlişkin Yargıtay Kararları-68 IV. -TAKİBİN KABULÜ ŞARTLARI (İİK. Madde 167)-87 A. -Alacaklı-87 B. -Borçlu-91 1. -Asıl Borçlu-91 2. -Avalist-93 Aval İle İlgili Yargıtay Kararları-96 C. -Alacak Tutarı-106 D. -Kambiyo Senedinin Aslının Takibe Eklenmesi-108 E. -Protestonun Takip Talebine Eklenmesi-108 F. -Alacaklının Seçtiği Takip Yolu-109 V. -ÖDEME EMRİ (İİK. m. 168)-109 VI. -ALACAKLININ KAMBİYO SENEDİYLE GENEL HACİZ YOLUNA BAŞVURABİLMESİ-112 İlgili Yargıtay Kararları-113 İkinci Bölüm BEŞ GÜN SÜRELİ ŞİKÂYET (İİK. m. 168/3; m. 170/a) I. -GENEL OLARAK-119 II. -ŞİKÂYET SEBEPLERİ-120 A. -Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmaması-120 1. -Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmaması-121 a. -Bononun Zorunlu Şekil Unsurları-121 aa. --Bono- veya -Emre Muharrer Senet- Kelimeleri-121 bb. -Muayyen Bir Bedelin Kayıtsız Şartsız Ödeneceği Vaadi-123 Bononun Teminat Olarak Verildiğine İlişkin Yargıtay Kararları-129 Bononun Teminat Değil Ödeme Aracı Olarak Verildiğine İlişkin Yargıtay Kararları-158 cc. -Bono Bedeli Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse, Onun Ad ve Soyadı (Lehdar)-160 Bonoda Lehtar İle İlgili Yargıtay Kararları-164 dd. -Senedin Tanzim Edildiği Tarih-179 Bonoda Tanzim Tarihi İle İlgili Yargıtay Kararları-182 ee. Senedi Tanzim Edenin İmzası-201 Bonoda İmza İle İlgili Yargıtay Kararları-204 b. Alternatif Zorunlu Şekil Unsurları-211 aa. Tanzim Yeri-211 Bonoda Tanzim Yeri İle İlgili Yargıtay Kararları-212 bb. Ödeme Yeri-224 c. İsteğe Bağlı (İhtiyari) Unsurlar-224 aa. -Vade-225 Bonoda Vade İle İlgili Yargıtay Kararları-227 bb. -Muacceliyet Kaydı-241 Bonoda Muacceliyet Kaydına İlişkin Yargıtay Kararları-242 cc. -Bedel Kaydı-245 dd. -Yetki Kaydı-245 ee. -Faiz Kaydı-247 ff. -Masraf ve Vekalet Ücreti Kaydı-247 gg. -Keşidecinin Adı-248 hh. -Ciro Edilemez Kaydı-248 ıı. -Hakem Kaydı-248 ii. -Protestodan Muafiyet Kaydı-249 2. Poliçenin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmaması-249 a. -Poliçenin Zorunlu Şekil Unsurları-250 aa. -Poliçe Kelimesi-250 bb. -Belirli Bir Meblağın Kayıtsız Şartsız Havalesi-250 cc. -Ödeyecek olan kimsenin (muhatabın) adı ve soyadı-251 dd. -Lehtarın Adı ve Soyadı-251 ee. -Keşidecinin İmzası-251 ff. -Keşide Tarihi-251 b. Alternatif Zorunlu Şekil Unsurları-251 aa. -Keşide Yeri-251 bb. -Ödeme Yeri-252 3. Çekin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmaması-252 a. -Çekte Zorunlu Unsurlar-253 aa. --Çek- Kelimesi-253 -Çek- Kelimesi İle İlgili Yargıtay Kararları-254 bb. -Muayyen Bir Bedelin (Meblağın) Kayıtsız Şartsız Havalesi-255 Çekin Teminat Olarak Verildiğine İlişkin Yargıtay Kararları-259 cc. -Ödeyecek Kimsenin (Muhatabın) Ad ve Soyadı-267 dd. -Keşide Tarihi-268 Çekte Keşide Tarihi İle İlgili Yargıtay Kararları-271 ee. -Keşidecinin İmzası-276 Keşidecinin Ad Ve Soyadının Yazılması Zorunlu Değildir-279 b. -Alternatif Zorunlu Unsurlar-280 aa. -Ödeme Yeri-280 bb. -Keşide Yeri-280 Çekte Keşide Yeri İle İlgili Yargıtay Kararları-283 c. -İsteğe Bağlı Unsurlar-298 aa. -Lehtar-298 Çekte Lehtarın Zorunlu Unsur Olmadığına İlişkin Yargıtay Kararları-299 bb. --Emre yazılı değildir-, -ciro edilemez- kaydı-302 Ciro Edilemez Kaydına İlişkin Yargıtay Kararları-304 cc. -Hamiline kaydı-308 dd. -İkametgah kaydı-308 ee. -Aynen ödeme kaydı-309 ff. -Protestodan muafiyet kaydı-309 gg. -Aval kaydı-309 hh. -Yetki kaydı-309 ıı. -Tahkim kaydı-309 ii. -Teyit (bloke) kaydı-309 jj. -Kabul şerhi-309 kk. -Faiz kaydı-310 ll. -Sorumluluktan kurtulma kaydı-310 mm. Vade kaydı-310 nn. -Cezai şart kaydı-310 oo. -Gününde muteberdir kaydı-310 öö. -Belli bir tarihten sonra çekin geçersiz olacağına ilişkin kayıt-311 pp. -Teminat çeki-311 rr. -Vergi Kimlik Numarası-311 B. -Takibi Yapanın Yetkili Hamil Olmaması-313 1. -Yetkili Hamil-313 2. -Kambiyo Senedinin Devri (Ciro)-315 a. -Temlik Cirosu-323 b. -Tahsil Cirosu-326 c. -Rehin Cirosu-328 Ciro İle İlgili Yargıtay Kararları-331 Şahsi Def’iler İyiniyetli Hamile Karşı İleri Sürülemez-374 C. -Ödememe Protestosu-381 Bonoda Protesto İle İlgili Yargıtay Kararları-384 Çeklerde Protesto Şart Değildir-395 D. -Çekte İbraz-397 Çekte İbraz İle İlgili Yargıtay Kararları-400 E. -Borcun Kısmen veya Tamamen Kabulü-422 Borcun Kısmen Veya Tamamen Kabulüne İlişkin Yargıtay Kararları-423 Üçüncü Bölüm DİĞER ŞİKÂYET NEDENLERİ VE ŞİKÂYETİN SONUÇLARI I. -YEDİ GÜN SÜRELİ ŞİKÂYET-449 Yedi Gün Süreli Şikâyete İlişkin Yargıtay Kararları-452 II. -SÜRESİZ ŞİKÂYET-461 A. -Ehliyete Yönelik Şikâyet-463 B. -Yabancı Para Alacağının Türk Lirası Karşılığının Takip Talebi ve Ödeme Emrinde Gösterilmemiş Olması-465 İlgili Yargıtay Kararları-466 C. -Senedin Sahteliği İddiası-468 6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu\′nda Sahtelik-470 Senedin Sahteliği İddiası İle İlgili Yargıtay Kararları-471 D. -Harca ve Vergiye Yönelik Şikâyet-494 İlgili Yargıtay Kararları-494 E. -Takip Talebine Aykırı Düzenlenen Ödeme Emrine Yönelik Şikâyet-495 Takip Talebine Aykırı Ödeme Emri Gönderilmesine İlişkin Yargıtay Kararları-496 F. -Yetkisizlik Kararı Üzerine Alacaklının 10 Günlük Süreden Sonra Yetkili İcra Dairesine Gönderme Talebinde Bulunması-501 HUMK 193. Madde İle İlgili Yargıtay Kararları-502 G. -Muhatap Bankaya Çek Kanunu Gereği Doğrudan Ödeme Emri Gönderilmesi-509 H. -Alacaklının Takip Talebinin Kabul Edilmemesi veya Borçluya Yanlış Ödeme Emri Çıkarılması-509 Borçluya Yanlış Ödeme Emri Çıkarılması İle İlgili Yargıtay Kararları-511 I. -Mükerrer Ödeme Emri Gönderilmesi-515 İ. -Yabancı Uyruklu Alacaklıdan Teminat İstenmesi-515 6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu\′nda Teminat-516 Yabancı Uyruklu Alacaklıdan Teminat İstenmesine İlişkin Yargıtay Kararları-518 J. -Konkordato Mühleti İçinde Borçlu Aleyhine Takip Yapılması-521 K. -Takipten Sonra İşleyecek Faiz Oranını Şikâyet-521 Takip Sonrası İşleyecek Faiz Oranına İlişkin Kararlar-522 III. ŞİKÂYETİN SONUÇLARI-526 6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu\′nda Basit Yargılama Usulü-529 Şikâyet İncelenirken HUMK 409 Uygulanmaz-531 A. -Şikâyet Üzerine Verilen Karar-533 1. -Şikâyetin Reddi-533 a. -Şikâyet Talebinin Usulden Reddi-533 Beş Günlük Şikâyet Süresi İle İlgili Yargıtay Kararları-533 b. -Şikâyet Talebinin Esastan Reddi-541 2. -Şikâyetin Kabulü-542 Kambiyo Takibinin Şikâyet Nedeniyle İptali Halinde Tazminat Verilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararları-544 B. -Karara Karşı Gidilebilecek Kanun Yolları-554 1. -Temyiz-554 2. -Karar Düzeltme-555 3. -Yargılamanın Yenilenmesi-555 4. -Kanun Yararına Temyiz-556 Dördüncü Bölüm MEVZUAT I. -6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE 6762 SAYILI KANUNDAKİ KAMBİYO SENETLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU-557 II. -5941 SAYILI ÇEK KANUNU-615 III. -ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ-623 KAYNAKÇA -627
Bankalar özel taksit seçenekleri :

Bonus Özellikli Kredi Kartları
taksit tutarıtoplam
222.50 TL45.00 TL
315.00 TL45.00 TL
411.25 TL45.00 TL
59.00 TL45.00 TL
67.50 TL45.00 TL
Maximum Özellikli Kredi Kartları
taksit tutarıtoplam
222.50 TL45.00 TL
315.00 TL45.00 TL
411.25 TL45.00 TL
59.00 TL45.00 TL
67.50 TL45.00 TL
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme »
 
 
 
 
 
 
Adınız Soyadınız:
Telefon Numaranız: -
Email Adresiniz:
Detaylar:
Güvenlik Kodu:
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Şişli Mağazamız
Abide-i Hürriyet Cad. No:207 / A
Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 240 12 54 - (0212) 240 12 58
Faks: (0212) 240 12 67
Bu E-Ticaret Sitesi Eneticaret PHP E-Ticaret Yazılımı ile Hazırlanmıştır
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır