x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (97)      Mart (165)      Şubat (157)      Ocak (132)

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte Şikayet

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte ŞikayetSayfa Sayısı
:  
629
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-5473-77-8

45,00 TL ( KDV Dahil )

ÖNSÖZ
6102 Sayılı Yeni TTK’daki Kambiyo Senetleri ile İlgili Değişiklikler Eklenerek,
Kambiyo senetleri; ticari hayatta sağladığı güven, akıcılık, çabukluk ve nakit yerine kullanımındaki kolaylık nedeni ile günümüzde çok fazla önem kazanmıştır. Bununla birlikte, bu senetlerin tedavülü sırasında yasanın koymuş olduğu zorunlu şekil şartlarına uyulmadığı için birçok takip iptal edilerek alacaklının alacağına kavuşması imkansız hale gelmektedir.

Bu çalışmada; kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde şikâyet sonucu icra takiplerinin iptali nedenleri ele alınmıştır. Türk hukukunda kambiyo senetleri poliçe, bono ve çektir. Bu senetler, temel borç ilişkisinden bağımsız olması nedeniyle zorunlu şekil kurallarına tabidir. Bu unsurların eksikliği senedin kambiyo vasfını ortadan kaldırır.

İcra dairesi, önüne gelen böyle bir belgenin kambiyo senedi niteliğinde olup olmadığını inceledikten sonra takip talebini kabul etmelidir. Bir ihtisas mahkemesi olan icra mahkemesi de süresinde yapılan şikâyet veya itiraz dolayısıyla önüne gelen işlerde İİK’nun 170/a maddesi gereğince takip dayanağı olan senedin şekil unsurlarının tam olmadığını veya alacaklının takip hakkına sahip bulunmadığını tespit ederse başka bir araştırma yapmadan takibin iptaline karar vermelidir. Kamu düzenine aykırı olan işlemlerde ise başvuru süresiz olup, bu husus Yargıtay uygulamaları ile yerleşmiştir.


Çalışma öncelikle yüksek lisans tez çalışması olarak hazırlanmıştır. Tez, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı’nda, Prof. Dr. Kürşat Turanboy başkanlığında, Yard. Doç. Dr. Yasin Poyraz ve Yard. Doç. Dr. Gökçen Topuz’dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. Tezin orijinal yapısı korunmak suretiyle bölüm ve çalışma sonlarına, uygulayıcılara daha fazla yardımcı olması amacıyla daha önce yayımlanmamış yeni, güncel ve emsal olabilecek içtihatlar eklenmiştir.


Kitap baskıya hazırlanırken Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ülke ve meclis gündemine alınarak değiştirilmiştir. TBK ve TTK 01. 07. 2012 tarihinde, HMK ise 01. 10. 2011 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konumuzla ilgili kambiyo senetlerindeki hükümlerde 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile esaslı bir değişiklik yapılmadan eski hükümlerin aynen korunması, içtihat ve çözümlerin istikrarı açısından önemini devam ettirmesine sebep olmuştur. Kambiyo senetleri ile ilgili hükümlerde esaslı bir değişiklik yapılmamasına rağmen eski ve yeni kanundaki maddeler karşılaştırmalı olarak tablo halinde verilerek okuyucuya kıyas yapma imkanı sağlanmıştır. Yine 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilen değişiklikler, ilgili bölümün sonunda metin olarak verilmiştir.
Eserin hazırlanmasında, yardımlarını esirgemeyen değerli hocalarıma, çalışmalarımda beni yüreklendiren ve destek veren hakim arkadaşlar Ayhan Doğan ve Yaşar Akyıldız’a, kendilerinden çaldığım zamanı bana moral olarak geri veren eşim ve çocuklarıma, ayrıca kitabın basımını üstelenen Adalet Yayınevi’ne teşekkürlerimi sunarım.

Kitabın tüm okuyuculara yararlı olması dileği ile.İÇİNDEKİLER :
GİRİŞ-1
I. -KONUNUN ÖNEMİ VE SINIRLARI-1
II. -İNCELEME PLANI-2
Birinci Bölüm
İCRA-İFLAS HUKUKUNDA ŞİKÂYET VE KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU
I. -İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKÂYET-5
A. -Genel Olarak-5
B. -Şikâyetin Konusu-7
C. -Şikâyet Sebepleri-8
1. -İşlemin Kanuna Aykırı Olması-8
2. -İşlemin Hadiseye Uygun Olmaması-8
3. -Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi-8
4. -Bir Hakkın Sebepsiz Olarak Sürüncemede Bırakılması-9
D. -Şikâyetin Tarafları-9
1. -Şikâyet Eden-9
2. -Şikâyet Olunan (Karşı Taraf)-10
E. -Şikâyet Süresi-11
II. -GENEL OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP-12
A. -Yetkili İcra Dairesi-12
6100 sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu\′nda Yetki-16
Yetki İle İlgili Yargıtay Kararları-20
B. -Takip Talebinin Yapılması-48
C. -Talebin Şekli-49
D. -Masraf ve Harçların Ödenmesi-49
III. -KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE EHLİYET DENETİMİ-50
A. -Taraf Ehliyeti-51
B. -Takip Ehliyeti-58
C. -Sıfat-59
D. -Takip Sırasında Tarafların Değişmesi-59
6100 sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu\′nda Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler-60
Ehliyete İlişkin Yargıtay Kararları-68
IV. -TAKİBİN KABULÜ ŞARTLARI (İİK. Madde 167)-87
A. -Alacaklı-87
B. -Borçlu-91
1. -Asıl Borçlu-91
2. -Avalist-93
Aval İle İlgili Yargıtay Kararları-96
C. -Alacak Tutarı-106
D. -Kambiyo Senedinin Aslının Takibe Eklenmesi-108
E. -Protestonun Takip Talebine Eklenmesi-108
F. -Alacaklının Seçtiği Takip Yolu-109
V. -ÖDEME EMRİ (İİK. m. 168)-109
VI. -ALACAKLININ KAMBİYO SENEDİYLE GENEL HACİZ YOLUNA BAŞVURABİLMESİ-112
İlgili Yargıtay Kararları-113İkinci Bölüm

BEŞ GÜN SÜRELİ ŞİKÂYET (İİK. m. 168/3; m. 170/a)I. -GENEL OLARAK-119
II. -ŞİKÂYET SEBEPLERİ-120
A. -Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmaması-120
1. -Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmaması-121
a. -Bononun Zorunlu Şekil Unsurları-121
aa. --Bono- veya -Emre Muharrer Senet- Kelimeleri-121
bb. -Muayyen Bir Bedelin Kayıtsız Şartsız Ödeneceği Vaadi-123
Bononun Teminat Olarak Verildiğine İlişkin Yargıtay Kararları-129
Bononun Teminat Değil Ödeme Aracı Olarak Verildiğine İlişkin Yargıtay Kararları-158
cc. -Bono Bedeli Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse, Onun Ad ve Soyadı (Lehdar)-160
Bonoda Lehtar İle İlgili Yargıtay Kararları-164
dd. -Senedin Tanzim Edildiği Tarih-179
Bonoda Tanzim Tarihi İle İlgili Yargıtay Kararları-182
ee. Senedi Tanzim Edenin İmzası-201
Bonoda İmza İle İlgili Yargıtay Kararları-204
b. Alternatif Zorunlu Şekil Unsurları-211
aa. Tanzim Yeri-211
Bonoda Tanzim Yeri İle İlgili Yargıtay Kararları-212
bb. Ödeme Yeri-224
c. İsteğe Bağlı (İhtiyari) Unsurlar-224
aa. -Vade-225
Bonoda Vade İle İlgili Yargıtay Kararları-227
bb. -Muacceliyet Kaydı-241
Bonoda Muacceliyet Kaydına İlişkin Yargıtay Kararları-242
cc. -Bedel Kaydı-245
dd. -Yetki Kaydı-245
ee. -Faiz Kaydı-247
ff. -Masraf ve Vekalet Ücreti Kaydı-247
gg. -Keşidecinin Adı-248
hh. -Ciro Edilemez Kaydı-248
ıı. -Hakem Kaydı-248
ii. -Protestodan Muafiyet Kaydı-249
2. Poliçenin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmaması-249
a. -Poliçenin Zorunlu Şekil Unsurları-250
aa. -Poliçe Kelimesi-250
bb. -Belirli Bir Meblağın Kayıtsız Şartsız Havalesi-250
cc. -Ödeyecek olan kimsenin (muhatabın) adı ve soyadı-251
dd. -Lehtarın Adı ve Soyadı-251
ee. -Keşidecinin İmzası-251
ff. -Keşide Tarihi-251
b. Alternatif Zorunlu Şekil Unsurları-251
aa. -Keşide Yeri-251
bb. -Ödeme Yeri-252
3. Çekin Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmaması-252
a. -Çekte Zorunlu Unsurlar-253
aa. --Çek- Kelimesi-253
-Çek- Kelimesi İle İlgili Yargıtay Kararları-254
bb. -Muayyen Bir Bedelin (Meblağın) Kayıtsız Şartsız Havalesi-255
Çekin Teminat Olarak Verildiğine İlişkin Yargıtay Kararları-259
cc. -Ödeyecek Kimsenin (Muhatabın) Ad ve Soyadı-267
dd. -Keşide Tarihi-268
Çekte Keşide Tarihi İle İlgili Yargıtay Kararları-271
ee. -Keşidecinin İmzası-276
Keşidecinin Ad Ve Soyadının Yazılması Zorunlu Değildir-279
b. -Alternatif Zorunlu Unsurlar-280
aa. -Ödeme Yeri-280
bb. -Keşide Yeri-280
Çekte Keşide Yeri İle İlgili Yargıtay Kararları-283
c. -İsteğe Bağlı Unsurlar-298
aa. -Lehtar-298
Çekte Lehtarın Zorunlu Unsur Olmadığına İlişkin Yargıtay Kararları-299
bb. --Emre yazılı değildir-, -ciro edilemez- kaydı-302
Ciro Edilemez Kaydına İlişkin Yargıtay Kararları-304
cc. -Hamiline kaydı-308
dd. -İkametgah kaydı-308
ee. -Aynen ödeme kaydı-309
ff. -Protestodan muafiyet kaydı-309
gg. -Aval kaydı-309
hh. -Yetki kaydı-309
ıı. -Tahkim kaydı-309
ii. -Teyit (bloke) kaydı-309
jj. -Kabul şerhi-309
kk. -Faiz kaydı-310
ll. -Sorumluluktan kurtulma kaydı-310
mm. Vade kaydı-310
nn. -Cezai şart kaydı-310
oo. -Gününde muteberdir kaydı-310
öö. -Belli bir tarihten sonra çekin geçersiz olacağına ilişkin kayıt-311
pp. -Teminat çeki-311
rr. -Vergi Kimlik Numarası-311
B. -Takibi Yapanın Yetkili Hamil Olmaması-313
1. -Yetkili Hamil-313
2. -Kambiyo Senedinin Devri (Ciro)-315
a. -Temlik Cirosu-323
b. -Tahsil Cirosu-326
c. -Rehin Cirosu-328
Ciro İle İlgili Yargıtay Kararları-331
Şahsi Def’iler İyiniyetli Hamile Karşı İleri Sürülemez-374
C. -Ödememe Protestosu-381
Bonoda Protesto İle İlgili Yargıtay Kararları-384
Çeklerde Protesto Şart Değildir-395
D. -Çekte İbraz-397
Çekte İbraz İle İlgili Yargıtay Kararları-400
E. -Borcun Kısmen veya Tamamen Kabulü-422
Borcun Kısmen Veya Tamamen Kabulüne İlişkin Yargıtay Kararları-423Üçüncü Bölüm

DİĞER ŞİKÂYET NEDENLERİ VE ŞİKÂYETİN SONUÇLARI
I. -YEDİ GÜN SÜRELİ ŞİKÂYET-449
Yedi Gün Süreli Şikâyete İlişkin Yargıtay Kararları-452
II. -SÜRESİZ ŞİKÂYET-461
A. -Ehliyete Yönelik Şikâyet-463
B. -Yabancı Para Alacağının Türk Lirası Karşılığının Takip Talebi ve Ödeme Emrinde Gösterilmemiş Olması-465
İlgili Yargıtay Kararları-466
C. -Senedin Sahteliği İddiası-468
6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu\′nda Sahtelik-470
Senedin Sahteliği İddiası İle İlgili Yargıtay Kararları-471
D. -Harca ve Vergiye Yönelik Şikâyet-494
İlgili Yargıtay Kararları-494
E. -Takip Talebine Aykırı Düzenlenen Ödeme Emrine Yönelik Şikâyet-495
Takip Talebine Aykırı Ödeme Emri Gönderilmesine İlişkin Yargıtay Kararları-496
F. -Yetkisizlik Kararı Üzerine Alacaklının 10 Günlük Süreden Sonra Yetkili İcra Dairesine Gönderme Talebinde Bulunması-501
HUMK 193. Madde İle İlgili Yargıtay Kararları-502
G. -Muhatap Bankaya Çek Kanunu Gereği Doğrudan Ödeme Emri Gönderilmesi-509
H. -Alacaklının Takip Talebinin Kabul Edilmemesi veya Borçluya Yanlış Ödeme Emri Çıkarılması-509
Borçluya Yanlış Ödeme Emri Çıkarılması İle İlgili Yargıtay Kararları-511
I. -Mükerrer Ödeme Emri Gönderilmesi-515
İ. -Yabancı Uyruklu Alacaklıdan Teminat İstenmesi-515
6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu\′nda Teminat-516
Yabancı Uyruklu Alacaklıdan Teminat İstenmesine İlişkin Yargıtay Kararları-518
J. -Konkordato Mühleti İçinde Borçlu Aleyhine Takip Yapılması-521
K. -Takipten Sonra İşleyecek Faiz Oranını Şikâyet-521
Takip Sonrası İşleyecek Faiz Oranına İlişkin Kararlar-522
III. ŞİKÂYETİN SONUÇLARI-526
6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu\′nda Basit Yargılama Usulü-529
Şikâyet İncelenirken HUMK 409 Uygulanmaz-531
A. -Şikâyet Üzerine Verilen Karar-533
1. -Şikâyetin Reddi-533
a. -Şikâyet Talebinin Usulden Reddi-533
Beş Günlük Şikâyet Süresi İle İlgili Yargıtay Kararları-533
b. -Şikâyet Talebinin Esastan Reddi-541
2. -Şikâyetin Kabulü-542
Kambiyo Takibinin Şikâyet Nedeniyle İptali Halinde Tazminat Verilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararları-544
B. -Karara Karşı Gidilebilecek Kanun Yolları-554
1. -Temyiz-554
2. -Karar Düzeltme-555
3. -Yargılamanın Yenilenmesi-555
4. -Kanun Yararına Temyiz-556
Dördüncü BölümMEVZUAT


I. -6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE 6762 SAYILI KANUNDAKİ KAMBİYO SENETLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU-557
II. -5941 SAYILI ÇEK KANUNU-615
III. -ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ-623


KAYNAKÇA -627