Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

İş Yargılamaları Usulü ( 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Uyarlı )

İş Yargılamaları Usulü ( 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Uyarlı )Sayfa Sayısı
:  
584
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-4420-24-7

102,60 TLSUNUM İş yargılaması normatif olarak 5521 sayılı İş Muhakemeleri Kanunu ek¬seninde yapılmaktadır. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 5521 sayılı İşMK. m. 15 gereğince iş yargılanmasındaki eksiklikleri/boşlukları tamamlamakta idi. 1086 sayılı HUMK 1.10.2011 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. Anılan Kanun\\\\\\\\\\\\\\\′un yerine getirilen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 12.1.2011 tarihinde kabul edilmiş, 4.2.2011 tarih 27836 sayılı Resmi Gazete\\\\\\\\\\\\\\\′de yayımlanmıştır.6100 sayılı HMK 1086 sayılı HUMK\\\\\\\\\\\\\\\′nun normatif hükümlerini yaklaşık @ oranında değiştirdiği gibi dil tamamen sadeleştirilmiştir. En önemli değişiklikten biri iş yargılamasının \\\\\\\\\\\\\\\"Basit Yargılama Usu¬lüne\\\\\\\\\\\\\\\" bağlı kılınmasıdır. Bir anlamda 5521 sayılı İşMK önemli değişikliğe uğ¬ramış; buna bağlı olarak 1086 sayılı HUMK\\\\\\\\\\\\\\\′daki seri ve şifahî yargılama usulü iş yargılamasına özgü olarak basit yargılama usulünde toplanmıştır. Öte yandan Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi\\\\\\\\\\\\\\\′nin (AHİM) yargılama usulüne ilişkin kararları Anayasa mad. 90 gereğince yüksek mahkeme kararla¬rını da uygulama açısından önceliklik getirmiştir. Bu kitap iş yargılamasına ilişkin Yargıtay uygulamasını esas olarak al¬mıştır. 1086 sayılı HUMK ilgili hükümlerine kısaca değinilmiş; 6100 sayılı HMK ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yabancı doktrine ve usul huku¬kuna yön veren yazaralarımıza kısaca yer verilmiştir. Özetleyecek olursak bu çalışma ileride yazacağımız ayrıntılı bir iş yar¬gılaması hukuku için bir ön hazırlık niteliğindedir. Kitabın hazırlanışında karar yardımında bulunan Hukuk Genel Kurulu tetkik yargıcı Fatih Çan\\\\\\\\\\\\\\\′a\\\\\\\\\\\\\\\′ yargıç stajeri Dr. Eda Manav\\\\\\\\\\\\\\\′a, ve Legal Yayınevi emekçilerine teşekkür ederim. Çankaya-Mart 2011 Dr. Mustafa Kılıçoğlu İÇİNDEKİLER 1- İŞ MAHKEMELERİ KANUNU\\\\\\\\\\\\\\\′NUN AMACI 2-GÖREV 3 A) Genel olarak 3 B) Temel Kriterler 41 C) Davaların Hakemde Görülmesi D) Adil Yargılama Hakkı 49 E) Görevsizlik Kararının Niteliği 3-YETKİ 51 A) Genel Yaklaşım 51 B) Temel Kriterler 58 C) Yetki İtirazı 64 D) Yetkisizlik Kararı ve Hukuki Niteliği 4-YARGILAMA USULÜ 71 A) Genel Yaklaşım 71 B) Basit Yargılama 71 a) Genel olarak 71 b) Normatif düzenleme 72 aa) Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler bb) Dilekçelerin verilmesi 73 cc) Delillerin İkamesi: 75 dd) İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı 75 ee) Ön inceleme ve tahkikat ■. ff) Hüküm 78 gg) Uygulanacak hükümler: 79 c) Önceki Yasa Dönemi Uygulaması d) Yazılı Usulden Ayrık Haller 86 5-YARGIYOLU 86 6-TARAF EHLİYETİ 96 7-DAVA EHLİYETİ (YETİSİ) 98 8- DAVA TAKİP YETKİSİ 99 9- SIFAT / HUSUMET 102 10-TARAFTA DEĞİŞME 108 11-TARAF TEMSİLİ 114 12-DAVA ŞARTLARI 116 A) Genel Şema 116 B) Dava Şartlarının Kategorik Gösterimi C) Dava Şartlarının İncelenmesi: D) Dava Şartının İncelenme Yöntemi E) Eda-İnşai-Tespit Davaları Üçlemi a) Eda Davası 122 G) İş Hukukunda Yasal İspat Yükü 175 a) Eşit davranma ilkesi (4857 SK. m5) b) İş Güvencesi Kapsamında olan Bir İşyerinde Çalışan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshinde (İş Km 20/f.2) 176 c) İş güvencesi kapsamı dışında kalan işçilerin sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı iş sözleşmesinin feshi iddiası (2821 Sayılı Sendikalar Kanunu m29/son) 191 H) İş Yargısında Kanunun Açıkça Düzenleme Yapılmadığı Hallerde İspat Yükümlülüğü 196 a) İşverenin kim olduğunun ispat yükümlülüğü 196 b) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin ispat yükümlülüğü 198 c) İşyeri devrinin veya bir bölümünün devir olduğu olgusu işyeri devrinin varlığından kim yararlanacaksa kanıt yükü d) Geçici iş ilişkisini ispat yükümlülüğü (İşK.m 7) 198 e) İş Sözleşmesinin varlığının ispat yükümlülüğü (İşK.m 8) 198 f) İş Sözleşmesinin türünü kanıtlama yükü g) Feshe Yönelik Kanıt Yükü 199 aa) Feshin olup-olmadığının belirlenmesinde kanıt yükü bb) Geçerli nedenle feshi kanıt yükü (mi 8) cc) İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini derhal fesih hakkını kanıt yükü (İşK.m 24) 200 dd) İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkında kanıt yükü (İşK.m25) 200 I) Derhal Fesih Hakkım Kullanma Süresini Kanıt Yükü (İşK. m 26) 204 İ) Ücretin Ödendiğini Kanıt Yükü (İşK.m 32 vd) J) Fazla Çalışma Ücretini Ödendiğini Kanıt Yükü K) Hafta Tatili Ücretini Ödemediğini Kanıt Yükü (İş K.m 46) 215 L) Genel Tatil Ücreti Ödendiğinin Kanıt Yükü (İş K.m 47) 219 M) Yıllık Ücretli İzin Ücretini Ödediğini Kanıt Yükü (İş K.m 57) 219 N) Değişiklik Feshinde Kanıt Yükü 222 27-İKRAR 232 A) Genel Olarak 232 B) İkrarın Türleri 233 a) Basit ikrar (Yalın ikrar) 233 b) Vasıflı ikrar (Gerekçeli ikrar) c) Bileşik ikrar 234 aa) Bağlantılı bileşik ikrar 234 bb) Bağlantısız bileşik ikrar 235 28- KESİN DELİLLER 235 A) SENET 235 a) Genel olarak 235 b) Senedin öğeleri 236 c) Senedin türleri ve Senedin Sahteliği 240 aa) Adi senetler 240 b) İnşai Dava 122 c) Tespit Davaları ve Belirsiz Alacak Tespit Davaları 123 aa) Tespit davaları 124 bb) Belirsiz alacak ve tespit davası 125 13- İLK İTİRAZLAR 126 14- İDDİANIN VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI 128 15- ISLAH (DÜZELTME) VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ 131 A) Genel Olarak 131 B) Normatif Düzenleme 131 a) Islahın kapsamı ve sayısı 131 b) Islahın zamanı ve şekli 132 c) Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi 133 d) Islahın etkisi 133 e) Davanın tamamının ıslahı 134 f) Kısmen ıslah 135 g) Kötünİyetli ıslah 136 h) Maddi hatanın düzeltilmesi 137 ı) Yargıtay kararlarında ıslah 137 16-KISMİ DAVA 143 17-KARŞI DAVA 145 A) Genel Olarak 145 B) Koşulları 145 C) Karşı Davanın Açılması ve Süresi D) Asıl Davanın Sona Ermesinin Karşı Davaya Etkisi 147 E) Karşı Davada Uygulanacak Hükümler F) Asıl Dava İle Birlikte İnceleme 18-TASARRUF İLKESİ 148 19- TARAFLARCA GETİRİLMESİ İLKESİ 150 20- YARGICIN KENDİLİĞİNDEN HAREKETE GEÇME İLKESİ 154 21- YARGICIN AYDINLATMA ÖDEVİ/GERÇEKLİK 154 22- TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ 23- YARGICIN HUKUK KURALLARINI KENDİLİĞİNDEN UYGULAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 156 24- USUL EKONOMİSİ İLKESİ 157 25- İLK GÖRÜNÜŞ İSPATI 158 26-İSPAT YÜKÜ 161 A) Genel Olarak 161 B) İspat Yükünün Paylaştırılması C) İspat Gereğinin Sınırlan 168 D) Delil Gösterme Kuramı İle İspat E) Genel İspat Kuralının Yetersizliği ve Norm Kuralı 173 F) İspat Sözleşmeleri 174 bb) Yazı veya İmza İnkârı 243 cc) Yazı ve imza inkarının sonucu 245 d) Senetlerin üçüncü şahıslara karşı ispat kuvveti 246 e) Taraftarın belgeleri ibrazı zorunluğu f) Tarafların belgeyi ibraz etmemesi g) Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi aa) Senette ispat zorunluluğunun temel İlkeleri bb) Senede karşı ileri sürülen savunmaların senetle ispatı kuralının istisnaları 253 h) Senetle İspat zorunluluğunun istisnaları aa)HMK. m 203\\\\\\\\\\\\\\\′deki İstisnalar 257 bb) Delil sözleşmesi (HMK.m. 193) 261 cc) Karşı tarafın açık izni ile tanık dinlenebilmesi (HMK.m 200/T.2) 262 ddd) Yazılı delil başlangıcı (HMK.m202) 262 i) Beyaza atılan imza 262 j) Senede karşı ileri sürülen hukuki fiil iddiası B) Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olma C) Yemin 265 a) Genel hükümler 265 b) Taraf yemini (Kafi yemin) 270 c) Tamamlayıcı yeminin (Res\\\\\\\\\\\\\\\′en teklif olunan yemin) 6100 S. Yasada Kaldırılması 279 D) Takdiri Deliller 284 a) Tanık 284 aa) Ön bilgiler 284 bb) Tanıkların çekinme halleri 284 aaa) Önceki Yasa Dönemine Genel Bakış 284 bbb) 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki Düzenleme 285 aaaa) Tanıklıktan Çekinme Hakkının Özü: bbbb) Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme hakkı.... 285 cccc) Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme 286 ccc) Yeminsiz tanık dinleme halleri 287 ddd) Tanıkların çekinme hakkının ayrık halleri eee) Devlet hizmetinde bulunup sonra ayrılanların meslek sırrı ile ilgili konular 288 fff) Tanıklıktan çekinme usulü 289 cc) Tanıklıkta usul 290 aaa) Tanıklığa gelme mecburiyeti 290 bbb) Tanığın davada çıkan olması hali 290 ccc) Tanıkların dinlenmesi 291 ddd) Tanıktan yazılı cevap istenmesi 292 eee) Tanığın dinlenme yerinin tanığın bulunduğu yer mahkemesi olabileceği 293 ffi) Tanıkların mahkemeye çağrısı 294 ggg) Yeminin zamanı ve şekli 296 hhh) Tanıkların ayrı ayrı dinlenmesi ve yüzleştirilmesi 297 m) Yargıcın bizzat tanıkları dinlemesi 298 iii) Dava taraflarının tanığa tanıklığı açıklamak ve tamamlamak için soru sorması 299 jjj) Dava tarafların tanık ifadesi alınırken uymakla bulunduğu yükümlülükler 299 kkk) Tanığın dinlenme şekli 300 111) Tanığın Türkçe bilmemesi ya da sağır ve dilsiz olması 301 mmm) Tanıklığın zorunlu olduğu hallerde cevaptan veya yeminden kaçınma 302 nnn) Tanık ifadesinin tanımlatılması 302 ooo) Yalan Tanıklık 302 ppp) Tanık listesi 303 dd) Bilirkişi 304 aaa) Bilirkişi ihtiyaç duyumuna ilişkin temel kural bbb) Bilirkişi seçimi 306 ccc) Bilirkişinin taraflarca reddi 309 ddd) Bilirkişilik kabul etme yükümlülüğü 311 eee) Yargıcın bilirkişiye soracak sorulan belirlemesi fff) Keşif yapma gereği 315 ggg) Bilirkişi beyanı ve raporu 316 hhh) Bilirkişi raporunun verilme yeri 318 m) Bilirkişi raporunun irdelenmesi 318 iii) Bilirkişiden ek rapor istenmesi 320 jjj) Bilirkişi ücreti 321 kkk) Yargıcın bilirkişi görüşü ile bağlı olmaması 111) Keşif 322 29- KESİN HÜKÜM 324 A) Ön Bilgiler 324 B) Kesin Hükmün Etkisi 329 a) Kesin hükmün olumlu etkisi 329 b) Kesin hükmün olumsuz etkisi c) Kesin hükmün hukuki niteliği d) Kesin hükmün türleri 330 aa) Şekil anlamında kesin hüküm 330 bb) Maddi anlamda kesin hüküm 330 C) Kesin Hükmün Öğeleri 331 a) Tarafları aynı olması 331 b) Dava sebebinin ve İlk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması 332 c) Dava Konusunun Aynı Olması 30- CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ 33 31- CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BEKLETİCİ SORUN OLMASI 337 32- CEZA MAHKEMESİNDEKİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ 342 33- İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARININ KESİN HÜKÜM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 342 34- KESİN HÜKMÜN ORTADAN KALDIRILMASI 343 A) Yargılamanın Yemlenmesi (iadesi) a) Genel olarak 343 b) 1086 sayılı Yasa dönemi 343 B) Değişiklik Davası 349 C) Yargılamanın İadesi (6100 Sayılı Yasa Zamanındaki Düzenleme) 350 a) Konu 350 b) Yargılamanın iadesi sebepleri c) Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi 352 d) Yargılamanın iadesi süresi 352 e) Yargılamanın iadesi talebim inceleyecek mahkeme ve teminat 353 f) Yargılan iadesi talebinin ön incelemesi 354 g) Yeniden yargılama ve hükmün iptali h) İcranın durdurulması 356 35-HÜKÜMLERİN TAVZİHİ 356 A) Genel Bilgiler 356 B) Tavzihin İstenebilme Koşullan C) Tavzihte Usul 358 D) Tavzih Kararı 359 36- HÜKMÜN TASHİHİ (MADDÎ HATA) 37- MAHKEME İÇİ FERAGAT 360 38- MAHKEME DIŞI DAVADAN FERAGAT 39- HAKTAN FERAGAT 362 40- DAVAYI KABUL 362 41- MAHKEME DIŞI DAVAYI KABUL 42- MAHKEME İÇİ SULH 363 43- MAHKEME DIŞI SULH 364 44-HÜKÜM 364 A) Genel olarak 364 B) Ara Kararlar 366 C) Nihai Kararlar 367 D) Hüküm 367 45- USULİ KAZANILMIŞ HAK (USULİ MÜKTESEP HAK) 368 A) Genel Olarak 368 B) Bozma Dışında Kalan Konuların Hukuki Sonucu 368 a) Hükümde yer alıp bozma kararında değinilmemiş konular 368 b) Davada talep edilmiş ancak kararda yer almamış bir konunun bozma kararı dışında kalması halinde yeni bir dava konusu olup olmayacağı sorunu, 369 C) Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnaları 369 a) Kamu düzeni 369 b) Bozmadan sonra yeni bir içtihatı birleştirme kararı çıkması 369 c) Bozmadan sonra geçmişe yürürlü yeni bir kanunun çıkması 370 d) Anayasa Mahkemesince Kanunun İptali e) Kesin hüküm itirazı usuli kazanılmış hakkın olgusu 370 f) Maddi hataya ilişkin bozma kararlarına yerel mahkemece uyulması usuli kazanılmış hak doğurmayacağı 370 g) Yargıtayın bozma ilamı ile belirttiği kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğu düşüncesinde olan mahkemenin AYM başvurusu halinde usulİ kazanılmış haktan söz edilemeyeceği 46-TEMYİZ 371 A) Genel Olarak 371 B) Temyiz Yoluna Başvuru Koşulları a) Nihaî bir karar olması 372 b) Temyize engel bir durum olmaması aa) Alacak ya da tazminata ilişkin miktarların kesinlik sının üstünde olmaması 374 bb) Verilen hüküm özel yasalarda kesin olduğunun belirtilmesi 380 cc) Geçici nitelikteki karar olmaması 389 dd) Karar yasal süresi içinde temyiz olunması aaa) Genel olarak temyiz süresi 389 bbb) Temyiz süresine ilişkin sorunlar 393 ccc) Kısa karar sorunu 393 ddd) Kısa karar-gerekçeli karar çelişkisi 393 eee) Temyiz süresine ilişkin sorunlar 397 ffi) Katılma yolu ile temyiz 398 ggg) Sekiz günlük süre hak düşünücü süredir ee) Usulüne uygun bir temyiz başvurusu olmaz ise ff) Hukuki menfaatin olmaması 399 C) Temyiz Sebepleri 399 a) Maddi hukuka dayanan temyiz sebepleri b) Usule ilişkin temyiz sebepleri D) Yargıtay\\\\\\\\\\\\\\\′ın Dosyayı İnceleme Yöntemi E) Yargıtay\\\\\\\\\\\\\\\′da Kararlan İnceleme Yöntemi F) Yargıtay Kararı 403 a) Yargıtay\\\\\\\\\\\\\\\′ca kararın onanması b) Yargıtay\\\\\\\\\\\\\\\′ca verilen bozma karan c) Yargıtay\\\\\\\\\\\\\\\′ca yerel mahkeme kararım kısmen bozması 405 d) Bozma kararı üzerine yapılacak işlemler 47- YARGILAMA GİDERLERİ 411 A) Genel olarak 411 B) Tanık ve Bilirkişi Giderleri 421 C) Yargıcın Kendiliğinden (re\\\\\\\\\\\\\\\′sen) Yapılmasını Gerektiren İşlemlerden Doğan Masraflar 422 D) Yargılama Giderlerinin Genel Olarak Taraf Sorumluluğu 424 E) Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 425 G) Aleyhine Karar Verilenlerin Birden Fazla Olması Durumunda Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 426 H) Davaya Müdahil Olan Tarafın Yargılama Giderlerinden Sorumluluğu 427 I) Tebliğ 428 İLGİLİ KANUNLAR 435 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 437 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 441 TEBLİGAT KANUNU 567