Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Mart (145)      Ocak (115)      Aralık (118)

İş Sözleşmesinde İş Görme ve Ücret Ödeme Borçlarında Temerrüt

İş Sözleşmesinde İş Görme ve Ücret Ödeme Borçlarında TemerrütSayfa Sayısı
:  
222
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-05-0514-6

55,00 TLİÇİNDEKİLER


TAKDİM7


ÖNSÖZ9


İÇİNDEKİLER13


KISALTMA CETVELİ19


GİRİŞ21


BİRİNCİ BÖLÜM


TEMEL KAVRAMLAR


I.İŞ SÖZLEŞMESİ25


A) TANIMI25


B) HUKUKİ NİTELİĞİ25


C)UNSURLARI27


1.Bir İşin Görülmesi27


2.İşin Ücret Karşılığı Görülmesi27


3.Bağımlılık28


D)TARAFLARI31


1. İşçi31


2. İşveren32


II.İŞYERİ34


III. İŞ SÖZLEŞMESİNDE DOĞAN BORÇLAR35


A)GENEL OLARAK35


B)İŞÇİNİN BORÇLARI35


1. İş Görme Borcu35


2. Sadakat Borcu36


3. Rekabet Etmeme Borcu 37


4. İşverenin Emir ve Talimatlarına Uyma Borcu39


5. Teslim ve Hesap Verme Borcu42


C)İŞVERENİN BORÇLARI42


1.Ücret Ödeme Borcu43


2.İşçiyi Gözetme Borcu 43


3.Eşit Davranma Borcu46


4.Diğer Borçları48


IV.TEMERRÜT KAVRAMI48


A) ALACAKLI TEMERRÜDÜ49


B) BORÇLU TEMERRÜDÜ51


1. Tanım51


2. Borçlu Temerrüdünün Şartları52


a) Edimin İfasının Mümkün Olması52


b) Borcun Muaccel Olması53


c) Borçluya İhtar Yapılması54


aa) İhtar Kavramı54


bb) İhtar Yerine Geçen Durumlar55


cc) İhtara Gerek Olmayan Durumlar56


d) Kusurun Gerekli Olmaması57


e) Borçlunun İfayı Kabule Hazır Olması57


f) Borçlunun İfadan Kaçınmak İçin Haklı Bir Sebebinin Olmaması58


3.Borçlu Temerrüdünün Sona Ermesi58


4. Borçlu Temerrüdünün Hüküm ve Sonuçları59


a) Genel Sonuçları59


aa)Aynen İfa59


bb)Gecikme Tazminatı60


cc) Beklenmeyen Halden Sorumluluk62


b) Özel Sonuçları64


aa)Temerrüt Faizi64


aaa)Tanımı64


bbb)Oranı66


bb) Munzam Zarar68


aaa) Tanımı68


bbb) Şartları70


aaaa)Para Borcunda Borçlunun Temerrüde Düşmüş Olması70


bbbb)Alacaklının Munzam Zarara 


Uğraması70


cccc)Borçlunun Kusuru73


dddd)İlliyet Bağı74


c)Sürekli Edimli Sözleşmelerde Temerrüt74


d)Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmeler Bakımından Sonuçları75


aa)Genel Olarak75


bb) Seçimlik Hakların Kullanılmasında Gerekli Şartlar75


aaa) İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmenin Varlığı75


bbb) Borçlunun Temerrüde Düşmesi76


ccc) Alacaklının Borçluya Ek Süre Vermesi76


aaaa)Genel Olarak76


bbbb)Ek Süre Vermenin Gerekli Olmadığı Haller78


ddd)Borçlunun Kusurunun Olması79


eee)Verilen Süre İçerisinde Borç İfa Edilmemesi80


cc) Alacaklıya Tanınan Seçimlik Haklar80


aaa) Aynen İfa ile Beraber Gecikme Tazminatının Talep Edilmesi80


bbb) Aynen İfanın Reddi ile Müspet Zararın 


Tazmini83


ccc) Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararın


Tazmini87


İKİNC BÖLÜM


İŞ GÖRME BORCUNDA TEMERRÜT


I.İŞ GÖRME BORCU95


A) GENEL OLARAK95


1.İş Görme Borcunun Kapsamı95


2.İşin Görüleceği Yer97


3. İş Görme Borcunun Talep Hakkının Devri99


a) İşverenin Ölümü99


b) İş Sözleşmesinin Devri100


c) İşyeri Devri103


d) Ödünç (Geçici) İş İlişkisi106


aa)Genel Olarak Ödünç İş İlişkisi106


bb) Özel İstihdam Bürosu Aracılığı ile Ödünç İş İlişkisinin Kurulması109


cc) Holding ya da Aynı Şirketler Topluluğu İçerisinde Ödünç İş İlişkisinin Kurulması111


B)İŞ GÖRME BORCUNUN UNSURLARI111


1. İşçinin İşi Kendisinin Yapması111


2. İşçinin Çalışma Koşullarına Uyması113


3. İşçinin İşi Özenle Yapması114


4.İşçinin Fazla Çalışma Yükümü117


5.İşçinin Teslim ve Hesap Verme Yükümü119


II. İŞ GÖRME BORCUNDA TEMERRÜT120


A) GENEL OLARAK120


B) İŞ GÖRME BORCUNDA TEMERRÜDÜN ŞARTLARI120


1. İş Görme Borcunun İfasının Mümkün Olması 121


2. İş Görme Borcunun Muaccel Olması121


3. İşverenin İhtarda Bulunması122


4. İşverenin İfayı Kabule Hazır Olması122


5. İşçinin Kusurunun Aranmaması123


6. İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkının Bulunmaması123


C) İŞ GÖRME BORCUNDA TEMERRÜDÜN SONUÇLARI123


1.Tazminat124


2. Ücretin Ödenmemesi126


3. Disiplin Cezası127


4. İş Sözleşmesinin Feshi129


5. TBK m. 113 Gereği İşin Gördürülmesi131


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


ÜCRET ÖDEME BORCUNDA TEMERRÜT


I. ÜCRET ÖDEME BORCU135


A) ÜCRET KAVRAMI135


1. Tanımı135


2. Özellikleri136


B) ÜCRETİN KAPSAMI138


1. Dar Anlamda Ücret138


2. Geniş Anlamda Ücret138


C) ÜCRETİN ÖDENME ŞEKİLLERİ139


1. Aynen Ödeme139


2. Nakden Ödeme139


D) ÜCRETİN ÖDEME YERİ141


E) ÜCRETİN MİKTARI143


1.Tarafların Ücreti Serbestçe Belirlemesi143


2.Asgari Ücret145


3.Emsal Ücret147


F)ÜCRETİN ÖDENME ZAMANI VE ZAMANAŞIMI148


1.Ücretin Ödenme Zamanı148


2.Zamanaşımı150


G)ÜCRET TÜRLERİ151


1. Ücret Belirleme Sistemleri151


a)Zamana Göre151


b)Verime Göre153


c)Yüzdeye Göre154


2.Ücret Ekleri155


II. ÜCRET ÖDEME BORCUNDA TEMERRÜT158


A) ÜCRET ÖDEME BORCUNDA TEMERRÜDÜN 


ŞARTLARI158


1. Ücret Borcunun İfasının Mümkün Olması158


2. Ücret Borcunun Muaccel Olması158


a) Genel Olarak Ücretin Muacceliyet Anı158


b) İşin Görülmediği Hallerde Ücret Talep Hakkının Olduğu Durumlarda Muacceliyet Anı159


3. İşçinin İhtarda Bulunması160


4. İşçinin İfayı Kabule Hazır Olması161


5. İşverenin Kusurunun Aranmaması161


6. İşverenin Ücret Ödemekten Kaçınma Hakkının 


Bulunmaması161


B) ÜCRET ÖDEME BORCUNDA TEMERRÜDÜN 


SONUÇLARI161


1. Haklı Nedenle Fesih162


2. İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı165


a) Genel Olarak165


b) Niteliği166


c) Şartları167


aa) Ücret Alacağı167


bb) Süre Şartı169


cc) Mücbir Sebebin Var Olmaması171


dd) Kişisel Karara Dayanılarak İşin Bırakılması171


d) Uygulama Usulü172


e) Sonuçları174


3. Ücret Borcunda Faiz180


4. Ücret Garanti Fonundan Yararlanma182


5. Ücret Borcunun İfasının Talep Edilmesi184


6.Hapis ve Rehin Hakkı185


SONUÇ189


KAYNAKÇA197