Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (99)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

İş Mevzuatı Açısından İşverenin El Kitabı 2020

İş Mevzuatı Açısından İşverenin El Kitabı 2020Sayfa Sayısı
:  
407
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978975025848

70,00 TL

YAZAR HAKKINDA

Öcal Kemal Evren
1971 yılında Ankara'da doğdum. İlk ve orta öğretimimi Ankara'da çeşitli okullarda tamamladım. 1992 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde lisans ve 2000 yılında aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde aynı adı taşıyan ana bilim dalında yüksek lisans öğretimini bitirdim. 1993 yılından buyana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş müfettişi olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. Bir kız çocuğu babasıyım.
Seçkin Yayıncılık bünyesinde İşverenin El Kitabı, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, İş Güvencesi El Kitabı ve İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması başlıklı dört adet eserim bulunmaktadır. Yine çeşitli dergilerde iş hukuku ve çalışma hayatı ile ilgili yayımlanmış seksenin üstünde makalem ile TÜRMOB tarafından yayınlanmış üç adet sirküler raporum mevcuttur. Ayrıca bugüne kadar iki romanım ve bir şiir kitabım yayımlanmıştır.
KİTAP HAKKINDA
Hızla gelişen teknoloji ile değişen rekabet şartları yeni çalışma biçimlerini, yeni çalışma biçimleri yeni bir takım üretim ilişkilerini ve üretim ilişkilerindeki bu değişim de iş ilişkileri hakkındaki mevzuatın hızla değişmesini veya yenilerinin öngörülmesini gerektirmektedir. Gerek mevcut gerekse değişen kurallara uyum mikro bazda işyerlerinde daha sağlıklı iş ilişkilerinin kurulmasına ve sürdürülebilmesine olanak sağlamakta, maliyetleri azaltmakta, Devletin düzenleyici faaliyetlerinin ve yargı kararlarının işletmeye olası olumsuz etkilerini en aza indirmektedir. Bu husus aynı zamanda rekabet şartlarında işletmenin korunması ve büyümesi anlamında politikalar belirlenmesine ve bunların sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesine olanak sağlayan araçlardan biri olmaktadır.

Bu bağlamda Ülkemizde iş ilişkilerine olan ilgi daha ziyade meydana gelmesinden sonra bir sorunun nasıl çözülebileceğine yöneliktir. Ancak sorunun çözümü için katlanılması gereken maliyetler sorun çıkmaması yolunda katlanılması gereken maliyetlerden daha fazla olacaktır. Bu husus ise iş ilişkilerinin düzenlenmesine proaktif bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Bu ifade sorun çıkarmayacak bir sistemin kurulması ve işletilmesi anlamına gelmektedir. Böyle bir iş ilişkileri sisteminin en başta iş mevzuatına uygun olması gerektiği açıktır.

İşte bu kitap; anılan proaktif yaklaşımın bir yansıması olarak işyerinde iş ilişkilerinin ilgili mevzuata göre ne şartlarda kurulacağına ve nasıl yürütüleceğine kılavuzluk etme iddiasında olan bir kitaptır.

Konu Başlıkları
    İş Mevzuatı Açısından İşyerinin Kurulması ile İlgili İşveren Yükümlülükleri
    İş Sözleşmesinin Yapılması ve Sona Ermesi İle İlgili İşveren Yükümlülükleri
    İş Sözleşmesinin Devamı Süresince Yerine Getirilmesi Gereken İşveren Yükümlülükleri
    Çalışma Kuralları Özel Olarak Düzenlenenler İle İlgili İşveren Yükümlülükleri
    Yükümlülüklerin Hukuki Niteliği ve Aykırı Davranmanın Sonuçları
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
İŞYERİNİN KURULMASI İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞYERİ KAVRAMI  19
II. İŞ YASASINA GÖRE İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ  20
A. İşyerinin Kurulması ve Bildirilmesi ile İşyerinin Kapatılması  20
B. Alt İşverenliğin Tescili  21
C. İşin Durdurulması  23
1. Genel Olarak İşin Durdurulması  23
2. Özel Düzenlemeler Bağlamında İşin Durdurulması  28
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI VE SONA ERMESİ İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI  31
A. İş İlişkisi Kavramı  31
B. İş Sözleşmesinin Tarafları (İşçi, İşveren ve İşveren Vekili)  31
C. Alt İşverenlik Uygulamaları  33
1. Genel Olarak Alt İşverenlik Kavramı  33
2. Alt İşverenlik Uygulamalarında Muvazaa  34
3. Alt İşverenlikle İlgili Diğer Asıl İşveren Yükümlülükleri  37
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Özel Hususlar  38
a. Kadroya Alma Yasağı  38
b. Ücretlerin Ödendiğinin Kontrol Edilmesi Zorunluluğu  38
5. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Özel Hususlar  39
D. Birlikte İstihdam Kavramı  40
E. İş Sözleşmesinin Yapılması  41
1. İş Sözleşmesi Yapılması ve Türleri  41
a. İş Sözleşmesi Kavramı  41
b. İş Sözleşmesinin Yapılması  42
c. İş Sözleşmesinin Türleri  42
ca. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri  42
cb. Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi  44
cc. Çağrı Üzerine Çalışma  45
cd. Uzaktan Çalışma  45
ce. Takım Sözleşmesi  46
ce. Asgari ve Azami Süreli İş Sözleşmeleri  46
2. Sürekli Süreksiz İş Ayrımı  48
3. Deneme Süresi  48
4. Geçici İş İlişkisi  49
5. Yazılı Belge Verilmesi  53
6. İşyerinin Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi  54
7. İş Sözleşmesinin Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi  55
F. İşçi ile İlgili Belge ve Kayıtların Düzenlenmesi  55
1. İstisnalar  55
2. İşçi Özlük Dosyasının Düzenlenmesi  57
3. Alınması Gereken İzinler ve İstenilecek Yeterlilik Belgeleri  58
4. Sağlık Raporlarının Alınması  58
5. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Mesleki Eğitim Alınması  58
6. Yurt Dışına İşçi Götürülmesi  60
G. İş Sözleşmesi Yapma veya Çalıştırma Zorunlulukları  64
1. İşe İade Halinde Çalıştırma Zorunluluğu  64
2. Toplu Çıkarma Sonrası Çalıştırma  64
3. Engelli Çalıştırma  64
4. İşyerinin İşçisi İken Malul Olanları Çalıştırma  64
5. Askerlik ve Yasadan Doğan Çalışma Nedeniyle İşten Ayrılanları Çalıştırma  65
6. Ücretin Gününde Ödenmemesi Halinde Çalıştırma Zorunluluğu  65
7. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli ile İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma  65
8. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurtlarında Uzman Çalıştırma  65
9. İşçi Sendikası ve Konfederasyonu Yöneticilerinin Çalıştırılmaları  65
10. Grev ve Lokavt Esnasında Çalıştırma Zorunluluğu  66
11. İlkyardımcı Çalıştırma  67
12. Özel Öğretim Kurumlarında İş Sözleşmesi ile Çalıştırma  67
13. Avukat Çalıştırma Zorunluluğu  67
14. Gıda ve Yem İşletmelerinde Meslek Mensubu Çalıştırma  69
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  70
A. Sona Erme Halleri ve Yapılacak İşlemler  70
1. İş Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi  70
a. Tarafların Ölümü  70
aa. İşçinin Ölümü ve Ölüme Bağlı İşveren Yükümlülükleri  70
ab. İşverenin Ölümü  74
b. Belirli Sürenin Bitimi  75
c. Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Tam Süreli Çalışmaya Başlaması  75
2. İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi ile Sona Ermesi  75
a. Genel Olarak Bildirimli Fesih  75
b. Bildirimli Feshin Özel Halleri  76
ab. Değişiklik Feshi  77
ac. Şüphe Feshi  80
ad. Baskı Feshi  82
c. Bildirimsiz Fesih  85
aa. Genel Olarak  85
ab. Fesih Hakkını Doğuran Haller  86
ac. Diğer Yasalarda Yer Alan Haller  89
3. İş Sözleşmesinin Eylemli Olarak Sona Erdirilmesi  91
B. Tarafların Anlaşarak İş Sözleşmesini Sona Erdirmesi (İkale Sözleşmesi)  94
C. Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu  99
D. Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğu  101
E. Verilmesi Gereken Ücret, Tazminat ve Belgeler  102
1. Ücret ve Tazminatların Ödenmesi  102
a. Ücretlerin Ödenmesi  102
b. İhbar Tazminatı Ödenmesi  102
c. Kıdem Tazminatı Ödenmesi  104
d. Kullanılmamış Yıllık İzin Ücretlerinin Ödenmesi  107
2. Gerekli Belgelerin Düzenlenmesi ve Verilmesi  108
a. Çalışma Belgesi Verilmesi  108
b. İşten Ayrılma Bildirimi Verilmesi  108
c. İş Sözleşmesinin Sona Erdiğinin Bildirilmesi  109
3. Yeni İş Arama İzni Verilmesi  110
F. Fesih Bildirimi ile İlgili Diğer Hususlar  110
1. İş Güvencesi  110
a. İş Güvencesi Şartları  110
b. İş Güvencesinde Uygulanacak Süreç  112
c. İş Güvencesinin Sonuçları  112
2. Çalışma Koşullarında Değişiklik  113
3. Yeni İşverenin Sorumluluğu  113
4. Toplu İşçi Çıkarma  114
5. Rekabet Yasağı  115
6. Zamanaşımı Süreleri  116
7. İbraname  117
8. İşçinin Geri Verme Yükümlülüğü  118
9. Ceza Koşulu Öngörme  119
10. İşçinin Haksız Olarak İşe Başlamaması veya Aniden İşi Bırakması  119
11. Eğitim Giderlerinin Geri İstenmesi  120
12. İş Sözleşmesinin Feshinde Takas–Mahsup ve Hapis Haklarının Kullanılması  122
a. Takas ve Mahsup Hakkı  123
b. Hapis Hakkı  124
13. Organik Bağ Kavramı ve İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi  125
Üçüncü Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SÜRESİNCE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. ÇALIŞMANIN DÜZENLENMESİ  127
A. Yasada Tanımlanan Çalışma Türleri  127
1. Normal Çalışma  127
a. Genel Olarak  127
b. Denkleştirme Esası  128
2. Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen Çalışmalar  129
3. Günde En Çok Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Sürmesi Gereken Çalışmalar  132
4. Vardiyalı Çalışmalar  134
5. Fazla Çalışma  138
6. Fazla Sürelerle Çalışma  142
7. Telafi Çalışması  144
8. Hazırlama Tamamlama Temizleme İşleri  144
9. Gece Çalışmaları  146
10. Kısmi Süreli Çalışmalar  148
11. Gebelik ve Doğum Halinde Çalışma  151
12. Kısa Çalışma  153
B. Çalışma Süresinden Sayılan Haller  156
C. Ara Dinlenmesi  157
D. Çalışma ve Dinlenme Saatlerinin İlanı  158
II. ÜCRET ÖDENMESİ  158
A. Genel Anlamıyla ve Uygulamasıyla Ücret  158
1. Ücretin Ödenmesi  158
a. Genel Olarak  158
b. Ücretlerin Banka Aracılığıyla Ödenmesi  159
2. Ücretin Korunması  166
a. İş Yasasındaki Düzenlemeler  166
b. Diğer Yasalarda Yer Alan Düzenlemeler  171
B. Ücret Kesme Cezası  176
C. Asgari Ücret  177
D. Ücret Hesap Pusulası  178
E. Ücretle İlgili Diğer Kavramlar  178
1. Fazla Çalışma Ücreti  178
2. Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti  180
3. Hafta Tatili Ücreti  181
4. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti  182
5. Yüzde Usulüne Göre Ücret  183
6. Yıllık İzin Ücreti  185
7. Hazırlama Tamamlama Temizleme İşleri Ücreti  186
8. Yarım Ücret  186
9. Kısa Çalışma Ödeneği  186
F. İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi (Ücret Garanti Fonu)  188
III. İZİN VERİLMESİ  189
A. Yıllık İzin  189
1. Yıllık İzne Hak Kazanma ve İzin Süreleri  189
2. Yıllık İznin Kullanılması  191
B. Hafta Tatili  194
C. Ulusal Bayram ve Genel Tatil  194
D. Mazeret İzni  195
E. Ücretsiz İzinler  196
F. Doğum ve Emzirme İzni  198
G. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Karşılığı İzin  200
IV. HİZMET BULUŞLARI (İŞÇİ BULUŞLARI)  201
A. Genel Olarak  201
B. Hizmet Buluşları  202
C. Serbest Buluşlar  206
D. Hizmet Buluşu Karşılığı Bedelin Belirlenmesi  207
E. Hizmet Buluşu Karşılığı Bedelin Hesaplanması, Ödeme Şekli ve Süresi  210
F. Uyuşmazlıkların Çözümü  211
G. Sair Hükümler  211
V. OLUŞTURULMASI ZORUNLU KURULLAR VE ÜNİTELER  213
A. Yıllık İzin Kurulu  213
B. Değerlendirme Kurulu  214
C. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  214
D. Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurdu Açma  218
E. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurma  223
F. Kantin Açılması  223
G. Disiplin Kurulu Kurulması  223
VI. İŞ HUKUKUNDA MALİ TATİL UYGULAMASI  224
VII. YENİ BORÇLAR YASASININ İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  225
A. Genel Olarak  225
B. Değerlendirme  225
1. İş sözleşmesinin Tanımı ve Kurulması  225
2. İşçinin Borçları  226
3. İşverenin Borçları  228
4. Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakkı  239
5. Hizmet İlişkisinin Devri  239
6. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi  240
Dördüncü Bölüm
ÇALIŞMA KURALLARI ÖZEL OLARAK DÜZENLENENLER İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLANANLAR  245
A. Çalışma Şartları Bakımından Özel Olarak Korunanlar  245
1. Çocuk ve Genç İşçiler  246
2. Engelli İşçiler  249
a. Genel Olarak  249
b. Yükümlülüğün Belirlenmesi  250
c. Çalıştırma Esasları, Yürütülecek İşlemler  250
d. Engelli Çalıştırma Hakkındaki Teşvikler  251
3. Kadın İşçiler  253
a. Kadınların Çalışma Şartları Bakımından Korunması  253
b. Gebe, Emziren veya Daha Büyük Yaşta Çocuğu Olan Kadınların Korunması  255
B. Konut Kapıcıları  263
C. Mevsimlik İşlerde Çalışanlar  266
D. Ağır Vasıta Sürücüleri  267
II. DİĞER YASALARDAN KAYNAKLANANLAR  271
A. Meslek Eğitimi Görenler  271
1. Aday Çırak ve Çıraklar  271
2. Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler  272
B. Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Yönetici ve Öğretmenler  274
C. Özel Güvenlik Görevlileri  280
D. Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseselerinde Çalışanlar  282
Beşinci Bölüm
YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE
AYKIRI DAVRANMANIN SONUÇLARI
I. YÜKÜMLÜLÜKLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  285
II. HUKUKİ YAPTIRIMLAR  286
A. Tazminat Niteliğindeki Ödemeler  286
1. Sözleşmelerden Kaynaklanan Ödemeler  286
2. Yasadan Kaynaklanan Ödemeler  286
B. Yasanın Statüyü Belirlemesi  288
C. İşin Durdurulması ve Çalışmaktan Alıkonulma  288
III. CEZAİ YAPTIRIMLAR  289
A. Ceza Türleri  289
1. İdari Para Cezaları  289
2. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar  291
B. Cezaların Tebliği ve Cezalara İtiraz  292
C. Cezalarla İlgili Diğer Hususlar  293
1. Uygulama Mercileri  293
2. Cezaların Ödenmesi Tahsili ve Gecikme Zammı  294
3. Zamanaşımı  295