Telefon : 0 212 240 12 54 - 0 212 240 12 58
E-posta: info@vedatkitapcilik.com
Katalog indir
Yeni Yayın Aboneliği


İpotek ( Bankacılık Ve Tapu Sicili Yönünden )
İpotek       (  Bankacılık Ve Tapu Sicili Yönünden  )
Sayfa Sayısı : 480 Kitap Ölçüleri : 16x23 cm
Basım Yılı : 2010 ISBN NO :
Fiyatı : 0.00 TL Sepete At Hızlı Satın AL
Kargo süresi: Bu ürünü iş günleri içerisinde saat 16:00 'ya, cumartesi günleri ise saat 12:00'ye kadar sipariş vermeniz durumunda aynı gün tarafınıza kargolanır.
öNSöZ İpotek işlemleriyle ilgili aranan her bilgiyi bu kitapta bulmak mümkündür. Bankaların, kredi veren kuruluşların ipotek talepleri ve tapu sicil müdürlüklerinde yapılan ipotek işlemleri bu kitapta ayrıntıları ile açıklanmıştır. Şirket, kooperatif, kurum ve kuruluşlar ile şahısların talep ettikleri ipotek işlemlerine yer verilmiştir. Uygulamadaki sorunları gidermek ve ülke bazında uygulama birliği sağlamak gayesi ile mümkün olduğu kadar çok örneklere yer vererek açıklama yapılmıştır. İpotek işleminin taraflar açısından \"mali yönü\" gösterilmiş, ayrıca kitabın sonuna ipotek sırasında tahsil edilecek harç ve vergiler liste olarak eklenmiştir. Tapu sicil müdürlükleri uygulamalarını bu bilgilere göre yapmaktadırlar. Konular açıklanırken gereksiz bilgi vermekten kaçınılmış, konunun herkese faydalı olacak özü anlatılmıştır. Bütün banka şubeleri, kredi veren kuruluşlar, ipotek yapan kişiler ve tapu sicil müdürlükleri ile hukuk ve harita-tapu-kadastro öğrencilerine yararlı olacağını düşündüğüm bu kitabımın hazırlanması aşamasında emek ve desteklerini esirgemeyen tüm meslektaşlarıma teşekkür eder, yararlı olmasını dilerim. 02.07.2010-Ankara İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ KISIM MEDENİ KANUNUN REHİN HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI Birinci Ayırım TAŞINMAZ REHNİ (GENEL HÜKÜMLER) 1) TAŞINMAZ REHNİNİN TÜRLERİ NELERDİR? 35 2) REHNİN KAPSAMI 35 a) Taşınmazın Mülkiyeti 35 b) Bütünleyici Parçalar (Mütemmim Cüz) 35 c) Eklentiler (Teferruat) \′. 36 d) Kira Bedelleri 36 e) Sigorta Tazminatı 37 3) REHNİN ALACAKLIYA TEMİN ETTİĞİ GÜVENCENİN KAPSAMI 37 4) REHİNLE İLGİLİ YASAKLAR 37 a) Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz İpotek Edilemez 37 b) Taşınmazın ifraz Edilmemiş Bir Parçası İpotek Edilemez 38 5) REHİNLE GÜVENCE ALTINA ALINABİLEN ALACAKLAR NELERDİR?..38 6) İPOTEK ALACAĞI 38 7) TAŞINMAZ REHNİ TÜRK PARASI İLE KURULMALIDIR 38 8) YABANCI PARA İPOTEĞİ YAPILABİLİR 39 a) Kredi Kuruluşlarının Alacakları 39 b) Her Derecenin ifade Ettiği Miktar Derece ile Sınırlıdır 39 c) Aşağıdaki Kimseler Yabancı Para İpoteği Yapamazlar 39 d) Aynı Derecede Birden Fazla Para Türü Kullanılamaz 39 e) Yabancı Para Üzerinden Kurulan Rehne Ait Bir Derecenin Boşalması....39 f) Türk Parası ile Kurulmuş Bir Rehne Ait Derecenin Boşalması 40 g) Yabancı veya Türk Parası Karşılıklarının Hesabı 40 h) Hangi Yabancı Paralar Üzerinden İpotek Kurulabilir 40 9) FAİZ 40 10) REHNİN DERECESİ 40 a) Rehin Derecesinin Hükümleri 40 b) Sabit Derece Prensibi 41 c) Serbest Derece (Korunmuş Miktar) 41 d) Rehin Dereceleri Arasındaki ilişki 43 e) Serbest Dereceden Yararlanma Hakkı 43 11) TAŞINMAZ SAYISI YÖNÜNDEN İPOTEK 43 a) Bir Tek Taşınmazın ipoteği 43 b) Müşterek ipotek (Birden Çok Taşınmazın ipotek Edilmesi) 43 12) REHİNİN KURULMASI 44 a) Rehin Sözleşmesi 45 Sözleşmede Taşınmazın Belirtilmesi Zorunluluğu 45 c) Rehinden Sonra Ayni Hak Kurulamayacağı Taahhüdü 45 13) REHNİN TESCİLİ (İSTEM) 46 a) Tescil istemi 46 b) Değişiklik istemi 46 c) Yetkinin ve Sebebin Belirlenmesi 46 d) Belgelerin Tamamlanması ve İpoteğin Geçici Tescili 46 e) Tescilin Biçimi 46 f) Tescilin Hükmü 47 g) Payın Rehni 47 h) Elbirliği (iştirak) Mülkiyetinde Payın Rehni 48 I) Taşınmazın Kısmen Devri Halinde Ayrılan Parça Üzerindeki Rehnin Terkini 48 14) REHİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 49 a) Tescilin Sonuçları Yönünden 49 b) Tescilin Üçüncü Kişileri Uyarıcı Etkisi Yönünden 49 c) Tebliğ Zorunluluğu Yönünden 50 d) Zamanaşımı Yönünden 50 e) Alacağın Temliki Yönünden 50 f) Taşınmaz Yönünden 50 g) Malik Yönünden 50 h) Üçüncü Kişiler Yönünden 51 I) Diğer Haklar ve Mükellefiyetler Yönünden 51 15) REHİNLİ MALDA DEĞER DÜŞMESİ 51 a) Rehinli Malda Değer Düşmelerine Karşı Alacaklının Önlem Alma Yetkisi 51 b) Tescilsiz Üstün Rehin Hakkı (Önlem Alma Masraflarının Tahsili İçin İpotek) 52 c) Rehinli Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Zorunlu Masrafların Güvencesi 52 d) Alacaklının Güvence İsteme Hakkı 52 e) Malikin Kusuru Olmadan Taşınmazın Değerinin Düşmesi 53 16) ARAZİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ HALİNDE REHİN HAKKI 53 a) Kamu Kurum ve Kuruluşunun Katkısıyla Yapılan Arazi iyileştirmesi 53 b) Kamu Kurum ve Kuruluşunun Katkısı Olmaksızın Yapılan Arazi İyileştirmesi 54 17) İMAR UYGULAMASI VE TOPLULAŞTIRMADA REHİNLERİN DURUMU 54 a) Birleştirilecek Taşınmazlardan Tümünün Rehinli Olması 54 b) Birleştirilecek Taşınmazların Aynı Alacak için Rehinli Olması 54 c) Birleştirilecek Taşınmazların Değişik Alacaklar İçin Rehinli Olması 54 d) Birleştirilecek Taşınmazlardan Bazılarının Rehinli Bazılarının Rehinsiz Olması 55 e) Birleştirme Halinde Borçlunun Taşınmazı Rehinden Kurtarması 55 18) TAŞINMAZLARIN RIZAİ BİRLEŞTİRİLMESİ HALİNDE REHİNLERİN DURUMU 55 19) REHNİN SONA ERMESİ VE TERKİNİ 56 a) Terkin istemi 56 b) Terkini Gerektiren Geçerli Bir Hukuki Sebep Olmalıdır 56 c) Taşınmazın Yok olması 56 d) Kamulaştırmada Taşınmaz Üzerindeki Rehinlerin Durumu 56 e) Rehnin Paraya Çevrilmesi Sırasında Önceki İrtifakların Terkini 57 f) Satış Bedelinden Bakiye Kalırsa Terkin Edilen irtifak Sahiplerine Ödeme Yapılmalıdır 57 20) REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 57 a) Rehin Alacağı Ödenmez İse Alacaklı Ne Yapabilir? 57 b) Rehinli Taşınmazın Mülkiyetinin Alacaklıya Geçeceğine Dair Şart Geçersizdir 58 c) Rehinli Taşınmazın Borca Mahsuben Alacaklıya Devri 58 d) Alacaklının Rehinli Taşınmazı İcra İhalesinde Alması 58 e) Müşterek ipotekli Taşınmazların Hep Birlikte Satışa Çıkarılması 58 f) Satış Bedelinin Dağıtılması 58 g) Garame Halinde Satış Bedelinin Dağıtılması 58 h) Aynı Derecede Birden Çok Alacaklı Varsa Dağıtım Nasıl Yapılır 59 I) Rehnin Paraya Çevrilmesi Sırasında Boş Dereceler Dikkate Alınmaz 59 21) ADI VE NEREDE OLDUĞU BİLİNMEYEN ALACAKLIYA KAYYIM ATANMASI 59 22) ALACAKLININ GAİP BULUNMASI VEYA BORCU ALMAKTAN KAÇINMASI HALİNDE TERKİN 59 a) icra Dairesine Müracaat Edilmesi 59 b) Borcun icra Dairesine Yatırılması 60 c) icra Mahkemesinin Terkin Kararı Vermesi 60 d) Tapu Dairesince Terkinin Yapılması 60 23) VADESİ GELMEYEN İPOTEĞİN TERKİNİ 60 İkinci Ayırım İPOTEK 1) İPOTEK YAPILMASININ AMACI 60 a) Borçlu Açısından Amaç 60 b) Alacaklı Açısından Amaç 60 2) İPOTEK KONUSUNA GİREN ALACAĞIN NİTELİĞİ 60 3) MİKTARI BELLİ OLMAYAN VEYA DEĞİŞEBİLEN ALACAKLAR İÇİN İPOTEK 61 4) İPOTEK KONUSU OLAN TAŞINMAZIN MÜLKİYET DURUMU 61 a) Borçlunun Kendi Taşınmazını ipotek Etmesi 61 b) Borçlunun Bir Başkasının Taşınmazını ipotek Etmesi 61 5) İPOTEK BELGESİ 61 6) TESCİLİN YAPILDIĞININ SÖZLEŞME ÜZERİNE YAZILIP ONAYLANMASI 61 7) İPOTEK SÜRESİNİN ÖNEMİ NEDİR? 62 a) Faiz Açısından Süre 62 b) Borcun Ödenmesi Açısından Süre 62 c) ipoteğin Terkini Açısından Süre 62 8) BORÇ ÖDENİNCE İPOTEĞİN TERKİNİNİ İSTEME HAKKI 62 9) İPOTEKTEN KURTARMA 63 a) Malikin Taşınmazını ipotekten Kurtarma Hakkı 63 b) Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan Malikin ipotekten Kurtarma Hakkı 63 c) Kefilin ipotek Borcunu Ödemesi ve Alacağı Temlik Alması 63 d) Taşınmazı Devir Alan Malikin ipotekten Kurtarma Hakkı 63 e) Borçtan Kurtarma Talebi Karşısında Alacaklılar Açık Artırma isteyebilir 64 10) İPOTEKLİ TAŞINMAZIN BAŞKASINA DEVRİ 64 a) ipotekli Taşınmazın Kısmen veya Tamamen Başkasına Devri 64 b) Müşterek ipotekli Taşınmazlardan Birisinin Üçüncü Kişiye Devri 65 c) ipotekli Taşınmazın Devrinde Alacaklıya Yapılacak Bildirim 65 11) İPOTEKLİ TAŞINMAZIN AYRILMASI (BÖLÜNMESİ-İFRAZI) 66 12) İPOTEK ALACAĞININ TEMLİKİ 66 13) KANUNİ İPOTEK 67 a) Tescile Tabi Kanuni İpotekler Halleri 68 b) Zanaatkar ve Yükleniciler Bakımından 69 1) Satıcının Kanuni ipotek Hakkı 69 2) Trampada Kanuni ipotek 70 3) Taksimde Kanuni ipotek 71 4) Ölünceye Kadar Bakma Akdinde Kanuni ipotek 71 İKİNCİ KISIM TAPU SİCİL TÜZÜĞÜNÜN REHİN HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI MADDE 31) REHİN HAKLARININ TESCİLİ 73 - Rehin Sütunlarının Kullanımı 73 1- Harf Sütunu 74 2- Rehinin Türü (Mahiyeti) Sütunu 75 3-Alacaklılar Sütunu 75 4-Alacak Miktarı Sütunu 77 5- Faiz Sütunu 78 a) Kanuni Faiz 79 b) Faiz Oranının Değişken Olması 79 6- Derece Sütunu 79 a) Sabit Derece Prensibi 80 b) Serbest Derece (Korunmuş Miktar) 80 c) Sıra 82 d) Serbest Dereceden Yararlanma Hakkı (TST.m.31/son f., 55) 83 e) Serbest Dereceden Yararlanma Hakkının Terkini 84 f) Kanuni ipotekte Derece 84 7-Süre Sütunu 85 8-Kayıt Tarihi Sütunu 85 9- Yevmiye Numarası Sütunu 86 10- Düşünceler (Mülahazat) Sütunu (TST.35) 86 MADDE 32) MÜŞTEREK REHNİN TESCİLİ 86 a) Müşterek İpoteğin Tescili 87 b) ipoteğe Taşınmaz İlavesi ile Müşterek ipotek 90 c) Kefalet ipoteği (Başkasının Borcu için ipotek) 91 MADDE 33) PAYIN REHNEDİLMESİ 92 MADDE 34) KORUNMUŞ MİKTARIN (SAKLI DERECENİN) TESCİLİ 93 a) Genel Açıklama 93 b) Medeni Kanunun konu hakkındaki hükümleri 94 c) işlemin Mali Yönü 95 MADDE 35) REHİN HAKLARINA AİT DÜŞÜNCELER 95 a) Genel Olarak 95 b) Rehinli Payın Devri Halinde Düşüncelerde Yapılacak İşlem 96 c) Düşünceler Sütunundaki İlavelerin Terkini 96 d) Düşünceler Sütununa Yazılması Gereken Hususlar 97 MADDE 36) AYRI MÜDÜRLÜKLERLE İLGİLİ İSTEM VE YETKİ 99 a) Farklı ilçelerdeki Taşınmazların Birlikte (Müşterek) İpotek Yapılması 99 b) Farklı ilçelerdeki Taşınmazların Miras İntikali De Yapılabilir Mi? 101 MADDE 37) İNŞAATÇI İPOTEĞİNİN DÜŞÜNCELER SÜTUNUNDA GÖSTERİLMESİ 101 MADDE 65) AYIRMA HALİNDE REHJNLERİN DURUMU (İFRAZ) 102 MADDE 68) AYIRMA HALİNDE REHİN KAYITLARININ NAKLİ 103 MADDE 36) KAT MÜLKİYETİ KURULMASI HALİNDE REHİN KAYITLARININ NAKLİ 103 MADDE 69) AYIRMA HALİNDE REHNİN BÖLÜNMESİ 104 MADDE 70) AYIRMA YOLU İLE TAKSİM HALİNDE REHNİN NAKLİ 105 MADDE 71) AYNEN TAKSİM HALİNDE REHİNLERİN NAKLİ 105 MADDE 72) FAYDALANAN VE YÜKÜMLÜ TAŞINMAZ MALLARIN AYRILMASI HALİNDE KAYITLARIN NAKLİ 106 MADDE 74) YENİ PARSEL OLUŞUMUNU GEREKTİRMEYEN AYIRMALAR 107 Yola Terk İşleminde Rehinlerin Durumu 1) Genel Olarak 107 2) Kamu Yararına Terk 108 3) Parselin Tamamının Yola Terk Edilmesi 108 4) Belediye Harita Mühendislerince Yola Terk İşlemi Yapılması 108 MADDE 75) BİRLEŞTİRME (Tevhit) 109 1) Genel Olarak 109 2) Birleştirmede Hak ve Yükümlülükler Yönünden Muvafakat Zorunluluğu 109 3) Birleştirmede Hak ve Yükümlülüklerin Nakli 111 4) Birleştirmede Rehin Kayıtlarının Nakli 111 5) Birleştirmede Rehinler Açısından Ortaya Çıkabilecek Durumlar 112 MADDE 78) İPOTEKLERİN TERKİNİ 113 1-Alacaklının İstemi ile ipoteğin Terkini 113 2- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Sonucu Terkin 114 3- İpoteğin Paraya Çevrilmesi Aşamasında Borcun Ödenmesi Nedeniyle Terkin 114 4- İcra Tetkik Mercii Kararı ile Terkin 114 5- Kamulaştırma Nedeniyle İpoteğin Terkini 115 -İpoteğin Hisse Üzerinden Terkini 115 MADDE 80) İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİNİN İPTALİ... 115 İKİNCİ BÖLÜM İPOTEK BİRİNCİ KISIM AÇIKLAMALAR 1) GENEL OLARAK 119 2) JPOTEK 120 3) İPOTEĞİN KONUSU 121 4) İPOTEĞE KONU GAYRİMENKULUN BELİRLENEBİLİR OLMASI GEREKİR 121 5) GAYRİMENKULUN TESCİL EDİLMEMİŞ PARÇALARI İPOTEK EDİLEMEZ 121 6) GAYRİMENKUL PAYLARA AYRILARAK İPOTEK EDİLEMEZ 122 7) ALACAK MJKTARININ BELİRLENEBİLİR OLMASI 122 8) ALACAK MİKTARININ BELLİ OLMAMASI HALİNDE İPOTEK 122 9) İPOTEĞİN KAPSAMI (MK.862) 123 a) Mütemmim Cüz (Bütünleyici Parça) ....123 b) Teferruat (Eklenti) 123 c) Kira 123 d) Sigorta 123 10) İPOTEK YAPMA HAKKINI YASAKLAYAN HALLER 123 a) Kamu Yararına Tahsis Edilmiş Mallar Üzerinde ipotek Kurulamaz 124 b) Bazı Şerh ve Beyanlara Tabi Gayrimenkuller İpotek Edilemez 124 c) İştirak Halinde Tasarruf Edilen Hisseler ipotek Edilemez 125 d) Gayrimenkulun İfraz Edilmemiş Parçası İpotek Edilemez 125 e) Mevcut Hisse Bölünerek İpotek Edilemez 125 11) İPOTEĞİN KURULMASI 126 a) ipotek Resmi Senedi 126 b) Resmi Senet Düzenlenmesi Gereğinden Muafiyet 126 c) Tüm Krediler İçin Resmi Senet Düzenlemeye Gerek Yoktur 127 d) Kredi ve Borç Sözleşmeleri Alınmalı mı? 127 e) Resmi Senet Düzenlenmeden Yapılan ipotekler 128 f) İpotek Resmi Senedinde Neler Bulunmalıdır 128 g_) Borç ve Kredi Sözleşmelerinde Neler Bulunmalıdır 129 12) İPOTEĞİN TESCİLİ 130 a) Tescil istemi 130 b) Tescilin Yapılış Tarzı 130 13) REHİN SÜTUNLARININ KULLANIMI 130 1-Harf Sütunu 131 2- Rehinin Türü (Mahiyeti) Sütunu 132 3-Alacaklılar Sütunu 132 4-Alacak Miktarı Sütunu 134 5- Faiz Sütunu 135 a) Kanuni Faiz 136 b) Faiz Oranının Değişken Olması 136 6-Derece Sütunu 136 a) Sabit Derece Prensibi 137 b) Serbest Derece (Korunmuş Miktar) 137 c)Sıra 139 d) Serbest Dereceden Yararlanma Hakkı (TST.m.31/son f., 55) 140 e) Serbest Dereceden Yararlanma Hakkının Terkini 141 f) Kanuni ipotekte Derece 141 7-Süre Sütunu 142 8-Kayıt Tarihi Sütunu 142 9- Yevmiye Numarası Sütunu 142 10- Düşünceler (Mülahazat) Sütunu (TST.35) 143 14) REHİN HAKLARINA AİT DÜŞÜNCELER (İLAVELER) 143 a) Genel Olarak 143 b) Rehinli Payın Devri Halinde Düşüncelerde Yapılacak işlem 144 c) İpotekle İlavesi Arasında Bağlantı Kurulması 144 d) Düşünceler Sütunundaki ilavelerin Terkini 145 e) Düşünceler Sütununa Yazılması Gereken Hususlar 145 15) İPOTEĞE YÖNELİK ŞERHLER 146 a) Geçici Şerh 146 b) Serbest Dereceden Yararlanma Şerhi 147 c) ipoteğin Paraya Çevrilmesi Şerhi (İİK.150/C) 147 16) İPOTEĞE YÖNELİK BEYANLAR 148 a) Üst Hakkında Kanuni ipotek Belirtmesi 148 b) Eklentinin (Teferruatın) Yazımı 149 1. Taşınmaz Rehninde Asıl Şeye Tabi Olan Teferruatın Önemi 150 2. Teferruatın Terkini 151 17) REHİNLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 151 18) İPOTEĞİN SONA ERMESİ VE TERKİNİ (MK.773,798) 151 a) ipoteğin Sona Ermesi 151 b) ipoteğin Terkini 152 İKİNCİ KISIM İPOTEKLE İLGİLİ TALİMAT VE YORUMLAR A) GENEL KONULAR 153 1. Ana Para ipoteği 153 2. Üst Sınır ipoteği 153 3. Çocuğun Taşınmazının ipoteği 153 4. Kuru Mülkiyet Sahibi ipotek Yapabilir 153 5. intifanın ipoteği Mümkün Değildir 153 6. intifa Hakkının Rehine Dahil Edilmesi 153 7. intifa Hakkı Sahibinin ipoteğe Katılması 154 8. Şahıs ipoteklerinde FBK.. 154 9. Satış Yetkisi Kanuni ipoteği Kapsar mı? 154 10. ipotekli Hisseye ilave Olarak Yeni Hisse Alınması 154 11. İpoteğe Yönelik Kısıtlamalar 154 12. Malikin Rehinli Taşınmaz Üzerindeki Taahhüdü 154 13. Vekilin Veya Üçüncü Kişinin Borcu için Müvekkilin Taşınmazının ipoteği 155 14. ihtiyati Tedbirli Yerde ipoteğin Temliki 155 15. İşyeri Konut ipoteğine Konu Olamaz 155 16. Kamu Kuruluşları ve Kamu Bankalarının ipotekleri 155 17. Borcun Nakli 155 18. Rücu Şartıyla Hibe Edilen Yerin ipoteği 155 19. Kredi ve Borç Sözleşmesine istinaden Yapılan ipotek 156 20. Teminat ipoteğinde Teminat Sebebinin Yazılması 156 21. Fekki Bildirilinceye Kadar Süreli ipotek 156 22. ipotekli Taşınmazda Cins Değişikliği 156 23. ihracat Kredisinin Ticari Krediye Dönüşmesi 156 24. Kanundaki Zorunluluğun Yetki Belgesinde Bulunmaması 157 25. Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde ipotek Tesisi 157 26. Orman Köylüleri Kalkınma Fonundan Açılan Kredi Karşılığı İpotek Tesisi 158 27. 3367 Köy Yerleşim Alanları ile İlgili Kanuna Göre Konan İpoteğin ve Takyidatın Terkini 158 28. İpotekte Tebligat 158 29. Şufa Hakkı Bulunması İpoteğin Tesisine Engel Değildir 158 30. ipotek - iştira Akdi 159 31. İştira Hakkı Tesisi 159 32. ipotek- İştira Hakkı 160 33. İsim Tashihi Yapılmadan ipotek Yapılamaz 160 34. Vatandaşlıktan Çıkarılmış veya Vatansız Olanların Tasarrufları 160 35. Cebri ihaleden Sonra İşlenmiş Takyidatların Durumu 160 36. Finansal Kiralama Amacıyla yapılan ipotek 161 37. Finansal Kiralama ve Finansal Kira ipoteğinde Harç 161 38. Vasiyetnamede ipotekle ilgili Hükümler Bulunması 162 39. Vasiyet Edilen Taşınmaz Malın İpotekli Olması 162 40. Taşınmaz Üzerinde İpotek Bulunması Kamulaştırma Engel Olmaz 162 41. Kamulaştırmada ipotekler ve Diğer Haklar Bedele Dönüşür 162 42. Kamulaştırma Sebebiyle İfrazda ipotekler Tüm Parsellere Aktarılır 162 43. Takyitli (İpotekli) Taşınmazların Kamulaştırılması 163 44. Üzerinde, İpotek, Haciz, ihtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir ve Benzeri Takyitli Taşınmazların Kamulaştırılması 163 45. ilamın infazından Önce Tesis Edilmiş ipotekler Terkin Edilemez 164 46. Dava Açıldığına Dair Şerhten Sonra işlenmiş ipoteklerin Durumu 164 47. Tedbirli Yerde Başka Mahkeme Kararı ile ipotek Tesisi 164 48. Kat Mülkiyeti Kurulurken 164 Takyidat (İpotek) Lehtarının izni Gerekmez 164 49. Takyitli (ipotekli) Taşınmazda Kat Mülkiyeti Kurulması ....165 50. Takyitli (İpotekli) Taşınmazdaki Kat İrtifakının Terkini 165 51. Hacizli Taşınmaz Üzerinde Yeni Kurulan Ayni ve Şahsi Hakların Hacze Etkisi 165 52. Kamu Haczinin Rehinli Alacaklılara Bildirilmesi 165 53. Kamu Haczi ipotek Alacaklılarına Bildirilmelidir 166 54. Kamu Haczi ihalesi ile Rehinlerin Terkini 166 55. Terkini istenilen Hak Üzerindeki Diğer Hakların Durumu 166 56. Her ikisi de Takyitli (ipotekli) Taşınmazların Birleştirilmesi 166 57. Ödünç Para Verme işleri 167 58. Gecekondu Kanunu 167 a) Gecekondu Kanunu Gereği Yapılan ipotekler Harç ve Vergiden Muaftır 167 b) Tahsisin ve ipoteğin Tescili 168 c) Takyitlerin Terkini ve Tasarruf 168 d) Sayılı Gecekondu Kanununda Takyit Süresi ve ipotek Tesisi 168 59. 2510 Sayılı iskan Kanunu ve Kanuni ipotek 169 60. Kadastro Çalışmalarında ipoteğin Unutulmuş Olması 169 61. Kadastro Sırasında Zabıtta Yapılan ipoteklerin Tapu Kütüğüne Nakli 169 62. Afet Kanuna Göre Tahsis ve İpotek 169 63. imar Affı ve ipotek 170 a) 2981 Sayılı imar Affı Kanunu Uygulamasında ipotek Tesisi 170 b) 2981 Sayılı Kanunun 10/c Maddesinin Uygulanması Sırasında Şahıslar Lehine İpotek Tesis Edilmelidir 170 64. Sulama Alanlarında ipotek Yapılması Kısıtlanmıştır 171 65. ipotekte Sürenin Anlamı 171 B) İPOTEK RESMİ SENEDİ 172 1. ipotek Resmi Senedi 172 2. ipotek Resmi Senedinde Neler Bulunmalıdır 172 3. Resmi Senet Düzenlenmesi Gereğinden Muafiyet 173 4. Borç ve Kredi Sözleşmelerinde Neler Bulunmalıdır 174 5. Tüm Krediler için Resmi Senet Düzenlemeye Gerek Yoktur 175 6. Kredi ve Borç Sözleşmeleri Alınmalı mı? 175 7. Resmi Senet Düzenlenmeden Yapılan ipotekler 175 8. ipotek işlemlerinde Adres Bildirme Zorunluluğu 176 9. Haciz ve ipotek Alacaklılarının Adresleri 176 10. Matbu Resmi Senet Tanzimi 177 11. Kefalet ipoteği Matbu Senetle Yapılabilir 177 12. Resmi Senet Düzenlenmeden Tesis Edilen ipoteklerdeki Değişiklikler 178 Tarımsal Kredi İpoteklerinde Resmi Senet Düzenlenmez 178 14. ipotek Resmi Senedinde Neler Bulunmalıdır 178 15. Resmi Senede Tarafların İstemi Dışında Bir Şey Yazılmamalıdır 179 16. Resmi Senede Her Şey Yazılmamalıdır 179 17. İpotek Sözleşmesindeki Kanuna Aykırı Hükümler 179 18. İpotekli Taşınmazın Satışı için Düzenlenecek Resmi Senetler 180 19. İpoteğin Özel Şartları da Resmi Senede Yazılabilir 180 20. Tescilden Sonra Resmi Senette Değişiklik, ilave ve Tashih istemi 181 21 Önceki Hakların Resmi Senet veya Tescil istem Belgesinde Gösterilmesi 181 22. Matbu Resmi Senet Kullanılması 181 23. Resmi Senet Fotokopiyle Çoğaltılamaz 182 24. Satıcı Kanuni İpotek Yapmaya Zorlanmaz 182 25. İpotek Sözleşmesi içinde İştira Hakkı Tesis Edilemez 182 26. İşlemden Vazgeçme 182 a) Resmi Senet İmzalanmadan Vazgeçme 182 b) Resmi senet İmzalandıktan Sonra Vazgeçme 182 c) Yevmiyeye Kayıttan Sonra Vazgeçme 182 C) TÜZEL KİŞİLERİN İPOTEK İŞLEMLERİ 183 1) HAZİNENİN İPOTEK İŞLEMLERİ 183 a) Açıklama 183 b) Hazine Satışlarında ipotek Tesis Edilmesi 183 2) BELEDİYENİN İPOTEK İŞLEMLERİ 183 a) Belediyeye tanınan muafiyetler 183 b) Belediye başkanının görev ve yetkileri 184 c) Borçlanma Kararı ve İpotek 184 d) Borçlanma 184 e) Belediyenin Taşınmazının Şirket Borcu İçin ipotek Edilmesi 185 3) İL ÖZEL İDARELERİNİN İPOTEK İŞLEMLERİ 185 a) il Özel İdaresinin Yetkileri 185 b) İl Özel idaresine Tanınan Muafiyetler 186 c) Borçlanma Kararı ve ipotek 186 d) Borçlanma 186 4) KÖYÜN İPOTEK İŞLEMLERİ 186 a) Açıklama 186 b) Köy Ait Taşınmazların İpoteği 186 c) Köy Yerleşme Alanlarının Tescil ve Arsa Satışı Sırasında İpotek Tesisi 186 d) Köy Yerleşme Alanı içindeki Arsa Satışlarından Harç Alınmaması 187 5) BANKALARIN İPOTEK İŞLEMLERİ 187 a) Kamu Bankaları 187 a) T.C. Merkez Bankası 187 c) Türkiye Vakıflar Bankası A.O 188 d) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş 188 b) Özel Bankalar 189 c) Katılım Bankaları (Finans Kurumları) 190 Bankalarla İlgili Talimat ve Yorumlar 1. Bankaların Yetkileri 191 2. Bankaların Bilgi ve Belge istemleri 191 3. Bankaların Kayıt Örneği Talepleri 191 4. Bankaların Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri 192 5. Bankaların Kayıt Örneği Talepleri 192 6. Özel Bankaların Yetki Belgeleri 192 7. Banka ve Finans Kurumlarının Yetki Belgeleri 192 8. Yetki Belgeleri 192 9. Katılım Bankalarının (Özel Finans Kuruluşlarının) İpotek Terkin İstemleri 196 10. Banka ve Katılım Bankalarının Yetki Belgeleri 196 11. Besi Kredisi 197 12. Zirai ipotek 197 13. ipoteğin Vadesi 197 14. Resmi Senet Örneği Verilmesi 197 15. ipotek Alacaklısının Unvan Değişikliği 198 16. VakıfBank 198 17. Bankalar Gayrimenkul Ticareti Yapamaz 198 18. Alacaklardan Dolayı Edinilen Emtianın Elden Çıkarılması 198 19. Bankaların ve Bazı Kamu Kurumlarının Alacakları Kamu Alacağı Sayılmaz 199 20. Bankaların 2001 Yılı Genel Kurulları Yapılmamışsa 199 21. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 200 22. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 200 23. Tüzelkişilerin, ipotek Terkinine İlişkin Yetkisi: 201 24. Kanunla Kurulmuş Tüzel Kişilerin Taşınmaz Mal Tasarrufları 202 25. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi (Gn.2008/18) 202 26. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi (Gn.2008/21) 203 6) ŞİRKETLERİN İPOTEK İŞLEMLERİ 204 a) Ticaret Şirketleri 204 b) Şirketlerin Temsili ve Yetki Belgeleri 205 c) Yetki Belgelerinin Geçerlik Süresi 206 İlgili Talimat ve Yorumlar 1. Ticaret Şirketlerinin Gayrimenkul Tasarruf Yetkilerinin Yorumu 207 2. Şirket ipotek Alacaklısı Olabilir mi? 207 3. Tüzel Kişilerin, ipotek Terkinine İlişkin Yetkisi 207 4. Şirketin Taşınmaz Malını Başka Bir Şirketin Borcu İçin İpoteği 207 5. Yönetici Olmayan Ortağın Şirketle İşlem Yapması 208 6. Tüzel Kişi Temsilcisinin Fotoğrafına Gerek Yoktur :...2O8 7. Şirketlerin ipotek işlemleri 208 8. ipotekli Taşınmazın Ayni Sermaye Konması 208 9. Şirkete Ait Yetki Belgesinde, İpotek işlemi için Verilen Yetkinin, Kefalet İpoteğini de Kapsayacağı 208 10. Şirket Genel Kurul Kararının Tescil ve ilan Edilmemiş Olması 209 11. Sigorta Şirketlerinin Hazine Müsteşarlığı Lehine ipotek Tesisi 209 12. Hazine Müsteşarlığı Lehine İpotek - ipotek Artırımı 210 13. Yabancı Sermayeli Şirketlerin İpotek işlemleri 210 7) KOOPERATİFLERİN İPOTEK İŞLEMLERİ 210 1) Genel Bilgi 210 2) Kooperatiflerin Temsili ve Yetki Belgeleri 201 Kooperatif Türleri 211 a) Yapı Kooperatifleri 211 b) Tarım Satış Kooperatifleri 212 c) Tarım Kredi Kooperatifleri 213 d) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 215 İlgili Talimat ve Yorumlar 1. Kooperatifin ipotek Yetkisi 216 2. ipoteğin Kooperatif Üyeleri Adına Ferdileşmesi 216 3. Ferdileşme ve ipotek İşlemleri 217 4. İpoteğin Ferdileşmesi 217 5. Ferdileşmede İpoteklerin Durumu 218 6. Kat irtifaklı Olarak Ferdileşme ve İpoteğin Ferdileşmesi 218 7. Kooperatif Adına Takyitli Yer Alınabilir mi? 218 8. Kooperatifin Takyitli Yer Alması 218 9. Takyitli Taşınmazın Alımı 218 10. Esnaf Kefalet Kooperatifleri 219 11. Esnaf Kefalet ve Küçük Sanat Kooperatiflerinin Damga Vergisi Muafiyeti 219 12. Tarım Kredi Kooperatiflerinin ipotek işlemleri 219 13. Tarım Kredi Kooperatifleri Harç ve Vergiden Muaftır 220 8) VAKIFLARIN İPOTEK İŞLEMLERİ 220 a) Açıklama 220 b) Vakıfların Temsili 220 c) Vakıfların Yetki Belgeleri 220 d) Vakıfların İpotek işlemleri 221 e) Vakıf Taviz Bedeli ve İpotek 221 f) Vakıf Taviz Bedelinden Kaynaklanan ipotek Tesisi 222 g) Vakıf Şerhinin Terkini ve İpotek Tescili Harçtan istisnadır 222 h) Taviz Bedeli Ödenmeden Temliki Tasarruflar Yapılamaz 222 I) Taviz Bedeli Ödenmeden İpotek Yapılabilir 222 i) Taviz Bedelinin ipotek veya Kamu Haczi Yoluyla Takibi 222 9) TOPLU KONUT İDARESİNİN İPOTEK İŞLEMLERİ 223 1. Toplu Konut Kredilerindeki Muafiyet 223 2. Toplu Konut İdaresince Şehit Dul ve Yetimlerine Verilen Krediler 223 3. Toplu Konut İdaresince Yapılan Satışlar 223 4. Toplu Konut Projelerinde Mülkiyetin Üyelere Devir Şekli 224 5. Polis Bakım ve Yardım Sandığının İpotek işlemleri 224 D) İPOTEKTE TEMSİL 225 a) Velinin İpotek Yetkisi 225 1. Velinin Çocuk Adına ipotek Yapması 225 2. Çocuğa Taşınmaz Mal Alımı ve Kanuni ipotek 225 3. Veli Takyitli (ipotekli) Yeri Küçük Adına Satın Alabilir mi? 225 4. Çocuğun Taşınmazının ipotek Edilmesi 225 5. Velinin Takyitli (ipotekli) Taşınmaz Alması Mümkündür 226 b) Vasinin İpotek Yetkisi 226 Vesayet Altındaki Kimsenin Taşınmazının İpotek Edilmesi 226 a) Vesayet Altındakinin Kendi Borcu için ipotek 226 b) Vasinin Borcu için ipotek 226 c) Üçüncü Kişinin Borcu için ipotek 226 d) Vesayet Altındaki Kimsenin ipotek Alacaklısı Olması 226 e) Vasinin ipotek Terkin Ettirme Yetkisi 227 c) Yasal Danışmanın Katılacağı Tapu İşlemleri (MK.429) 227 d) İpotek Vekaletnamesi 227 1. Vekilin ipotek Yapma Yetkisi Olması Gerekir 227 2. Vekaletnamedeki Satış Bedelini Alma Yetkisi ve Kanuni ipotek 227 3. Vekilin veya Üçüncü Kişinin Borcu için Müvekkilin Taşınmazının ipoteği 228 4. Vekaletnamedeki Yetkilerin Kapsamının Yorumu 228 5. Vekaletnamedeki ipotek Yetkisi, Bilgi Belge Alabilme ve Aplikasyonu da Kapsar 228 6. Vekaletnameden Süreli ve Kısmi Azil 229 7. Türk Konsolosluğunca Düzenlenmiş Vekaletname 229 8. Yabancı Uyruklunun Vekil Olması 229 9. Vekaletnamedeki \"Satmaya\" Tabiri 229 10. Vekil Hacizli Taşınmazı ipotek Yapabilir 229 11. Vekilin veya Üçüncü Kişinin Borcu için Müvekkilin Taşınmazının ipoteği 229 12. Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Vekaletnameler 230 13. Vekaletnamede ipotek Miktarına Sınır Getirilmiş Olması 230 14. Vekalette Yetki Olamadan Yapılan işlemin Durumu 230 15. Tevkilli Vekaletnamede Azil 231 e) İpotek İşlemlerine Özgü Vekaletname Örneği 231 E) İPOTEK BELGESİ 233 1. ipotek Belgesi 233 2. ipotek Belgesine Şart Yazılıp Yazılmayacağı 233 3. ipotek Belgesine Teminat Veya Ticari ipotek Yazılması Hatalıdır 234 4. ipoteğin Türü Tapu Kütüğüne Veya ipotek Belgesine Yazılamaz 234 5. Kayıp Nedeniyle (Zayiinden) ipotek Belgesi istemi 234 6. Başka ilçedeki Tapu Kaydı Hakkında Bilgi, Belge, Tapu Senedi ve Çap ve ipotek Belgesi istenmesi 234 7. ipotek Belgesi ve Terkin Cetvelinin Gönderilmesi 235 8. ipotek Belgesi ve ipotek Terkin Cetvellerinin Bölgeler Gönderilmesi 235 9. ipotek Senedi ve ipotek Terkin Cetvelleri 235 F) İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ 236 1. İpotekli Borç Senedi 236 2. İpotekli Borç Senedinin Basılı Örneği Yoktur 236 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birinci Kısım GAYRİMENKUL REHNİ İLE İLGİLİ TAPU İŞLEMLERİ 1) İPOTEK 239 a) Açıklama 239 b) İşlemin Mali Yönü 240 c) İpotek Resmi Senedi Örnekleri 241 1) Banka ipoteği 241 2) Şahıslar Arası ipotek 241 3) Onama Şeklinde İpotek 242 2) KEFALET (TEMİNAT) İPOTEĞİ 242 1. Açıklama 242 2. Teminat İpoteğinde Sorumluluğun Sınırlanması 243 3. Açık Yetki Olmadıkça Kefalet ipoteği Yapılamaz (Başkasının Borcu İçin İpotek Yapılamaz) 244 4. Şirketlerin Kefalet İpoteği 244 5. ipotek Kurulacak Gayrimenkulun Borçlunun Kendi Malı Olması Şart Değildir 244 6. Üçüncü Kişinin Taşınmazının ipoteği 245 7. Resmi Senet Örneği 245 3) MAHFUZ MEBLAĞ İPOTEĞİ (Korunmuş Miktar-Saklı Derece) 246 a) Açıklama 246 b) Medeni Kanunun Konu Hakkındaki Hükümleri 248 c) İşlemin Mali Yönü 248 d) Resmi Senet Örneği 248 4) KANUNİ İPOTEK 249 1) Satıcının Kanuni İpotek Hakkı 250 a) Açıklama 250 b) Kanuni ipoteklerde Miktar Sınırlaması Vardır 251 c) Satıcı Kanuni ipotek Yapmaya Zorlanmaz 251 d) Satıştan Doğan Kanuni İpotek Resmi Senedi 251 2) Trampada Kanuni ipotek 251 3) Taksimde Kanuni ipotek 252 4) Ölünceye Kadar Bakma Akdinde Kanuni ipotek 252 a) Açıklama 252 b) Ölünceye Kadar Bakım Akdinde Kanuni ipotek 253 c) Ölünceye Kadar Bakma Akdi 254 d) ÖKB. Akdinden Sonra Devir Yapılmış ise Kanuni ipotek işlenemez 254 e) Ölünceye Kadar Bakma Akdi ile Tesis Edilen Kanuni İpoteğin Terkini 254 f) ÖKB. den Doğan Kanuni ipoteğin Terkini 255 5) işçi ve Müteahhitlerin (Zanaatkar ve yüklenicilerin) Kanuni ipotek Hakkı 255 a) Tescil 255 b)Sıra 255 c) işçi ve Müteahhitlerin işe Başlama Tarihi 255 d) İnşaatçı ipoteğinde Kanuni ipotek Haklarının Geçici Şerhi (TST.58, 37, MK.809) 257 6) Kanuni ipoteklerin Derecesi 257 7) Kanuni ipotekten Sonra ipotek Tesis Edilebilir 258 8) Kanuni İpotekte Süre 258 5) HÜKMEN (MAHKEME KARARI İLE) İPOTEK 258 a) Asliye Ticaret Mahkemesi Kararı ile ipotek 259 b) icra Tetkik Mercii Kararı ile ipotek 260 c) Mahkeme veya icra Tetkik Merciinin Teminat Olarak Gayrimenkul Rehnine Karar Vermesi 260 d) Hükmen ipoteğe Yönelik Ara Kararın Kesinleşmesi Gerekmez 261 e) Müzekkereyle Hükmen ipotek Kurulamaz 261 6) MÜŞTEREK İPOTEK 261 a) Açıklama 261 b) ipoteğe Taşınmaz İlavesi ile Müşterek İpotek 264 c) Derecelerin Müşterek İpotek Edilmesi 265 d) Müşterek ipoteğin Her Taşınmazda Aynı Derecede Olması Şartı Yoktur 265 e) Ayrı Müdürlüklerin Yetki Alanındaki Taşınmazların Müşterek ipoteği 265 7) PAYIN İPOTEĞİ (REHNİ) 266 \′ a) Payın Rehin Edilmesi (TST.33) 266 b) Pay Rehin Edildikten Sonra Taşınmazın Tümü Rehnedilemez 267 c) Paylı Mülkiyette Eşlerin Rehin Yapabilme Yetkileri 268 d) Elbirliği (iştirak) Mülkiyetine Tabi Taşınmazın Rehni 268 e) iştirak Halinde iken Diğer Paydaş Lehine ipotek Olur mu? 268 f) 1/5 Hisse ipotekli iken 2/5 Hisse Daha Almışsa ipoteğe Dahil Olur mu? 268 g) ipoteğin Hisse Üzerinden Terkini 269 8) TEFERRUATIN YAZIMI 269 a) Açıklama 269 b) Tapuya Tescili 269 c) işlemin Mali Yönü 270 İlgili Talimat ve Görüşler 1. Teferruat (Eklenti) 270 2. Teferruat Bedelinin Bir Lira Gösterilmesi 271 3. Teferruat ve Müştemilata Yönelik Şart 271 4. Teferruatın ipoteğe Dahil Edilmesi 272 5. Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi 272 6. Teferruatın Haczi 272 7. Eklentinin (Teferruatın) Beyanlara Yazımı ve Terkini 272 8. Teferruatın Haczi 273 9. Teferruatın Yazımında Harç 273 10. Teferruatın Taşınmazın Vasfı ile ilgili Olması Gerekir 273 11. Teferruatın Beyanlara Yazımı 273 12. Teferruatın Terkini 273 13. Teferruatın Terkini için Haciz ve ipotek Alacaklısının Muvafakati Gerekir 274 9) İPOTEKLİ GAYRİMENKULUN SATIŞI (DEVİR-TEMLİKİ) 274 a) Açıklama 274 b) Borcun Kabulü ile ipoteğin Kabulü Farklıdır 274 c) Müşterek ipotekli Taşınmazlardan Birisinin Üçüncü Kişiye Devri 275 d) İpotekli Taşınmazın Devrinde Alacaklıya Yapılacak Bildirim 275 10) İPOTEKLİ GAYRİMENKULUN BİR KISMININ TEMLİKİ VE TAKSİMİ....277 11) İPOTEKLİ TAŞINMAZIN AYRILMASI (İFRAZI) 279 a) Açıklama 279 b) Ayırma işleminde (ifrazda) ipoteği Nakil ve Bölüştürme 279 12) İPOTEK ALACAĞININ TEMLİKİ (İPOTEĞİN DEVRİ) 279 a) Açıklama 279 b) Tapuya Tescili 280 c) işlemin Mali Yönü 280 İlgili Talimat ve Görüşler 1. ipotek Alacağının Temliki 281 2. İpoteğin Temliki 282 3. ipotek Alacağının Temlikinin Noterce Düzenlenmiş Olması 282 4. ipotek Alacağının Temlikinin icra Müdürlüğünce Yapılması 283 5. İcra Takibine Konu ipotek Alacağının Devri 283 6. Kamu Haczi Bulunan Taşınmazda Alacağın Temliki 283 7. ipotek Alacağının Kısmen Temliki 284 8. ipotek Alacağının Kısmen Temliki - İpotek Borcunu Başkasının Ödemesi 284 9. Kamu Haczinin Bulunması İpoteğin Temlikine Engel Değildir 285 10. ipoteğin Temliki Süreye Bağlı Değildir 285 11. Rehinli Alacağın Temlikinde Tebligat (MK.806) 285 12. İpotek Alacağının Haczi 285 13. ipotek Alacağı Üzerine Konan Amme Alacağı Haczi Taşınmaz Malın Devrini Engeller mi? 286 14. İpoteği Temlik Alan Kimsenin Terkin Talebi 286 15. Temlikin Adi Yazılı Belge ile Yapılmış Olması 286 13) İPOTEKTE BORÇ MİKTARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 286 a) Borç Miktarının Azaltılması 286 b) Borç Miktarının Artırılması 287 14) İPOTEKTEN KURTARMA 288 a) Açıklama 288 Malikin ipotekten Kurtarma Hakkı 289 c) Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan Malikin İpotekten Kurtarma Hakkı...289 d) Kefilin ipotek Borcunu Ödemesi ve Alacağı Temlik Alması 289 e) Taşınmazı Devir Alan Malikin ipotekten Kurtarma Hakkı 289 15) İPOTEĞE GAYRİMENKUL (TEMİNAT) İLAVESİ 290 16) İPOTEK VADESİNİN UZATILMASI VEYA TENZİLİ 290 a) ipotekte Vade (Süre) 290 b) Vadenin Uzatılması 291 c) Vadenin Azaltılması 291 17) İPOTEKTE FAİZ 292 1. ipotekte Faiz 292 2. Kanuni Faiz 293 3. ipotekte Faizin Akdi Faiz Şeklinde Tesisi Mümkün Değildir 293 4. Azami Meblağ ipoteğinde Faiz Oranı Yazılması Şart Değildir 293 5. Faiz Oranı Eklenmesi 294 6. Faiz Belirtilmesi Zorunludur 294 7. Tarafların Önceden Kararlaştırdığı Hususlar için Yeniden Rızaları Aranmaz 294 18) İPOTEKTE FAİZ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ 295 a) Faiz Oranının Artırılması 295 b) Faiz Oranın Azaltılması 295 c) Faiz Oranının Değişken Olması 296 İlgili Talimat ve Görüşler 1. Faiz Oranının Değişken Olması 296 2. Değişken Faiz 296 3. Faiz Oranının Değişken Olması 297 4. Değişken Faiz Oranı 298 19) İPOTEK KAYITLARININ DEĞİŞİKLİĞİNİ (TADİLİNİ) GEREKTİREN İŞLEMLER 298 20) İPOTEK SIRASINDA YAPILMIŞ HATALARIN DÜZELTİLMESİ (TASHİH) 299 a) Açıklama 299 b) ipotek Alacaklısının isim ve Unvan Düzeltmesi 299 c) Yanlış Yazılan Alacak Miktarının Düzeltilmesi 300 21) İPOTEKTE DERECE VE SIRA 300 1. Tapu Kütüğünde Derece Sütununun Kullanımı 300 a) Sabit Derece Prensibi 301 b) Serbest Derece (Korunmuş Miktar) 301 c) Sıra 303 2. ipotekte Derece ve Sıra Hangi Hallerde Oluşur 304 3. Kısmen Derece Değişikliği 304 4. ipoteklerin Birbirine ve Diğer Haklara Olan Üstünlük Sırası 305 5. Kanuni ipoteklerin Derecesi 306 22) SERBEST DERECEDEN YARARLANMA ŞERHİ 307 a) Açıklama 307 b) Şerhi 308 c) Serbest Dereceden Yararlanma Hakkının Sonradan Kararlaştırılması ..308 d) Serbest Dereceden Yararlanma Hakkının Terkini 309 23) SERBEST DERECEDEN YARARLANMA ŞEKLİ 310 İlgili Talimat ve Görüşler 1. Serbest Dereceden Yararlanma Şekli 311 2. Mahfuz Meblağ ve Serbest Dereceden Yararlanma (İstifade) 311 3. Serbest Dereceden Yararlanmanın Harca Tabi Tutulmadan Resen Yapılması 312 4. Serbest Dereceden Yararlanmanın İlave Şeklinde Yapılması 312 5. ipotekte Derece ilerlemesi 312 24) DERECE DEĞİŞİKLİĞİ 313 a) Derece Yükseltilmesi 313 b) Derece indirilmesi 313 c) Kısmen Derece Değişikliği 313 d) Resmi Senet Örneği 314 25) MÜSTAKİL VE DAİMİ HAKLARIN İPOTEĞİ 315 a) Açıklama 315 b) Resmi Senet Örneği 315 c) Üst Hakkı Üzerinde Kanuni İpotek Tesisi 316 1. Tazminat Karşılığı İpotek Tesisi 316 2. irat Tarzında Borçlanılan Edalar Karşılığı İpotek Tesisi 316 3. Müstakil ve Daimi Üst Hak Üzerinde ipotek Varsa Süresinden Önce Terkin Yapılamaz 317 4. Müstakil ve Daimi Hakkın Bulunduğu Yüklü Taşınmaz Malın ifraz ve Tevhidi 317 5. Arazinin ifraz ve Tevhidinde Üst Hakkı Sahibinin Muvafakati aranmaz 317 26) İRTİFAK HAKLARININ İPOTEĞİ 318 a-Arzi irtifak hakkı 318 b-Şahsi irtifak hakları 318 c- El değiştirebilen irtifaklar 318 d- Diğer irtifak hakları 318 27) DEVRE MÜLK HAKKI ÜZERİNDE İPOTEK TESİSİ (KMK.58) 319 28) İPOTEKLİ GAYRİMENKUL ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ 320 a) Açıklama 320 b) İpotek Alacaklısının izni ile Kurulan İrtifak Hakları 321 c) İpotek Alacaklısının İzni Alınmadan Kurulan irtifak Hakları 321 29) GARAME İPOTEĞİ 321 30) KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE İPOTEK 323 a) Açıklama 323 b) Kat irtifaklı Daire üzerine İnşaat Teminat ipoteği 324 c) Kat Karşılığının Şerhi için Takyidatların Kabulü Gerekir 324 d) Kat Karşılığı Yapılacak inşaatın Teminatı (ipoteği) 324 e) inşaat Teminat İpoteği , 324 31) YABANCI PARA İPOTEĞİ 324 1. Genel Olarak 324 2. Türk Lirası ve Yabancı Para ipoteği (İpotek Alacağının Kapsamı) 325 3. Aynı Derecede Farklı Para Türü Kullanılamaz 325 4. Boşalan Dereceye Yeni ipotek Kurulması 326 5. Yabancı ve Türk Parası Karşılıklarının Hesabı 326 6. ipotek Bedelindeki Para Türünün Değiştirilmesi 326 7. Yabancı Para ipoteğinin TL.\′ye Çevrilmesi 327 8. Hangi Yabancı Paralar Üzerinden ipotek Yapılabilir? 327 9. Konu Hakkındaki Bölgelerarası Bir Genelge Şöyledir 328 10. Yabancı Gerçek Kişiler Lehine ipotek Kurulabilir 328 11. Gerçek Kişi Lehine Yabancı Para ipoteği Olmaz 329 12. Kredi Kuruluşları Lehine Yabancı Para ipoteği Mümkündür 329 13. Yabancı Para Ölçüsü ile Verilen Kredi 329 14. Teminat Mektubunun Güvencesi Olarak Yabancı Parayla İpotek Tesisi -Akreditif Açılması 329 15. Yabancı Para Alacağından Dolayı Haciz Talebi 330 32) YABANCI UYRUKLULARIN İPOTEK İŞLEMLERİ 331 a) Yabancı Uyruklu Kişilerin Kendi Sahip Oldukları Gayrimenkulu ipotek Etmeleri (İpotek Borçlusu Olmaları) 331 b) Yabancı Uyruklu Kişilerin ipotek Alacaklısı Olabilmeleri 331 c) Yabancı Tüzel Kişilerin İpotek Alacaklısı Olmaları 332 33) İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ŞERHİ (İİK.150/C) 332 a) Açıklama 332 b) İİK.150/C Şerhi Tedavüle Engel Değildir 333 c) İİK.150/C Şerhi Varken Kira Şerhi İşlenebilir 333 d) ipoteğin Paraya Çevrilmesine İlişkin Tebligat 333 e) icra Müdürlüğüne Gönderilecek Takyidat Listesi 334 f) ipoteğin Paraya Çevrilmesi Şerhi ve İzale-i Şüyu Şerhinden Sonraki Tedavül, Şerh, Beyan, irtifak ve Rehinler 334 g) ihale Şartnamesinde ipotekler Gösterilmelidir 334 İlgili Talimat ve Görüşler 1. Arttırma Şartnamesinde İpoteğin Gösterilmemiş Olması 335 2. Haciz veya İİK.150/C\′den Sonra işlenen Takyidatın (ipoteğin) Terkini 335 3. Haciz veya İİK.150/C\′den Sonra işlenen Takyidatın Terkini 335 4. Haciz veya ipotekten Sonra işlenen Takyidatların Terkini 336 5. Cebri Satışla Beraber Takyidatların (İpoteklerin) Terkini 337 6. İİK. md. 150/C Şerhi Bulunan Gayrimenkulun Satışı 337 7. Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan icra Takibi 337 34) TİCARİ İŞLETME REHNİ 338 1) Genel Açıklama 338 2) Ticari işletme Rehninin Kapsamı 339 3) istenen Belgeler 339 4) Beyanlar Sütununda Belirtilmesi 339 5) Beyanlardaki Belirtmeden Sonra Ticaret Siciline Yazılacak Yazı 340 6) Birden Fazla Rehin Tesisi 340 7) Ticari işletme Rehninin Hükümleri 340 8) Gayrimenkul Rehinine Dair Hükümlerin Uygulanması 341 9) Sicilin Aleniliği 341 10) işlemin Mali Yönü 341 35) İPOTEĞİN TERKİNİ 343 a) İpoteğin Sona Ermesi 343 b) İpoteğin Terkini İstemi 343 1. Alacaklının istemi ile İpoteğin Terkini 344 2. ipoteğin Paraya Çevrilmesi Sonucu Terkin 345 3. ipoteğin Paraya Çevrilmesi Aşamasında Borcun Ödenmesi Nedeniyle Terkin 345 4. icra Tetkik Mercii Kararı ile Terkin 345 5. Kamulaştırma Nedeniyle ipoteğin Terkini 346 6. ipoteğin Hisse Üzerinden Terkini 346 7. Şahıs ve Şirket ipoteklerinin Terkini 346 8. Vadesi Dolan ipoteğin Durumu 347 9. icra Müdürlüğünün Yazısına istinaden ipoteğin Terkini 347 10. Bankaların ipotek Terkin işlemleri 347 11. Henüz Vadesi Gelmemiş ipoteğin Terkini 347 12. İpotek Terkin Yazısının Eski Tarihli Olması 347 13) Terkin için Başvuru Fişi 347 14) Sahte ipotek Terkinleri 347 c) Tescil İstem Belgesinin Yazımı 348 d) Terkinin Yapılış Şekli 348 e) İşlemin Mali Yönü 348 1. Birden Çok ipoteğin Terkininde Alınacak Harç 348 2. ipotek Terkininde Alınacak Harç ve Damga Pulu 349 3. İpotek Lehtarının Unvan Tashihinde Harç 349 Terkinle İlgili Talimat ve Görüşler 1. ipotek Alacaklısının Unvan Değişikliği ve Terkin 349 2. ipotekten Önce Tesis Edilmiş, Parselin Lehine Olan irtifakın Terkini .349 3. İpoteğin Yanlış Sayfaya Tescili 349 4. ipotek Terkin Yazısının Hataen Verilmiş Olması 350 5. Hatalı Terkin Edilen ipotek 350 6. 150/C Şerhi Olan ipoteğin Alacaklı Tarafından Terkini 350 7. Eytam\′a Ait ipoteğin Terkini 350 8. ipotek Terkini 350 9. Ticaret Şirketlerine Ait İpoteklerin Fekki Şirketin Matbu Yazısına istinaden Mümkün Bulunmamaktadır 351 10. ipotek Tesisine Yetkili Olan Bankanın Terkine de Yetkisi Varsayılır..351 11. ipoteğin Tesisine ilişkin Olarak Ticaret Sicil Memurluğundan Alınıp ibraz Edilen Belgedeki Bu Yetki, İpoteğin Fekkini de Kapsar 352 12. Üzerinde Haciz Alacağı Olan ipoteğin Terkini 352 13. ipotekten Kurtarma Nedeniyle Terkin 352 a) Malikin İpotekten Kurtarma Hakkı 352 b) Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan Malikin ipotekten Kurtarma Hakkı 353 c) Kefilin İpotek Borcunu Ödemesi ve Alacağı Temlik Alması 353 d) Taşınmazı Devir Alan Malikin İpotekten Kurtarma Hakkı 353 14. Alacaklının Gaip (Kayıp) Olması veya Temerrüde Düşmesi Halinde Terkin 353 a) İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu Almaktan Kaçınması 353 b) Alacaklının Tespit Edilememesi Halinde İpoteğin Terkini 354 c) Alacaklının Gaip Ve Meçhul Olması Halinde İpoteğin Terkini - İmar Affı KM. 10/c\′ye Göre Konulan Kanuni ipoteğin Terkini 354 d) Alacaklısı Bulunamayan İpoteklerin Terkini 355 e) İpotek Alacaklısı Belli Değilse İpotek Nasıl Terkin Edilir. 355 15. ipotekte Sürenin Anlamı 355 36) İPOTEKTE HARÇ VE DAMGA VERGİSİ 356 1. Harcın Yükümlüsü 356 2. ipotekte Harç 356 3. Kanuni ipoteklerde Harç 356 4. Bankalar ve Katılım Bankalarının ipotekleri 357 5. Yurtdışı Kredi Kuruluşları ve Uluslararası Kuruluşların İpotekleri 357 6. Tarım Kredi Kooperatiflerinin İpotekleri 357 7. Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin İpotekleri 357 8. Kredi Garanti Fonunun İpotekleri 357 9. Hükmen ipotekte Harç 357 10. ipoteklerde Harç ve Damga Vergisi Muafiyeti 358 11. Bankaların Alacaklarına Mahsuben Aldıkları Gayrimenkullerde Harç Muafiyeti 358 12. ipotekli Gayrimenkulun Bağışlanmasında Harç Hesabı 359 13. Rehinli Taşınmazın Bağışlanması 359 14. Rehinli Taşınmazın Satışı 359 15. Ferdileşmede ipoteğin Bölünmesinde Harç (ipoteğin Ferdileşmesi) ....359 16. ipotekli Taşınmazın Satış, Trampa ve Bağışlanmasında Harcın Matrahı 360 17. Harcı Tahsil Edilmemiş ipotek Geçersiz Sayılmaz 360 18. KOBİ kredilerinde Harç ve Vergi 360 ikinci Kısım Harçlar Kanuna Ekli (4) SAYILI TARİFEYE GÖRE İPOTEK HARÇLARI A) İPOTEK - BORÇ MİKTARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 361 B) İPOTEKTEN KURTARMA - İPOTEĞE GAYRİMENKUL (TEMİNAT) İLAVESİ 362 a) ipotekten kurtarma 363 b) İpoteğe gayrimenkul (teminat) ilavesi 363 c) ipotek vadesinin uzatılması veya tenzili 363 d) Alacağın temlik ve ipoteğin devri 363 e) ipotek kayıtlarının tadilini (değişikliğini) gerektiren diğer işlemler 363 C) DERECE DEĞİŞİKLİĞİ 364 D) İPOTEĞİN TERKİNİ 364 Üçüncü Kısım Damga Vergisi Kanuna Ekli (1) SAYILI TABLOYA GÖRE İPOTEK İŞLEMLERİNDE ALINACAK DAMGA VERGİSİ A) DAMGA VERGİSİ ALINACAK TAPU İŞLEMLER 365 B) DÖNER SERMAYE ÜCRETİ ve DİĞER MALİ KONULAR 368 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İPOTEK RESMİ SENEDİ VE BELGE ÖRNEKLERİ A) RESMİ SENET ÖRNEKLERİ 371 1) Banka ipoteği 371 2) Şahıslar Arası ipotek 371 3) Onama Şeklinde ipotek 371 4) İpotek 372 5) İpotek 372 6) SKK. Lehine İpotek ve iştira 373 7) Bayilik Verilmesi için Tesis Edilen Teminat İpoteği 373 8) İpotek ve İştira Hakkı 374 9) ipotekli Taşınmaz Malın ipotek Borcunu Alıcıya Devretmek Suretiyle Satışı 375 10) Bağımsız Bölümün İpoteği 375 11) Kat İrtifakh Yerin İpoteği 376 12) Doğmuş ve Doğacak Borç İçin Şirket İpoteği 376 13) Esnaf ve Sanatkar İpoteği 377 14) Esnaf - Kefalet ipoteği 378 15) İpotekte Bedel Artırımı 378 16) ipotekli Satış 379 17) ipotekli Satış (Malikin Talebiyle) 380 18) Satış ipotekli Olarak (Malikin Talebiyle) 380 19) Kanuni ipotekli Satış 381 20) ipoteği Kabul Ederek Satış 381 21) Daimi ve Müstakil Hakkın İpoteği 381 22) Şirketin Banka Vekili Olarak Yaptığı ipotek 382 B) TESCİL (TERKİN) İSTEM BELGESİ ÖRNEKLERİ 383 - İpotek Terkini 383 a) Yapılan İstem 383 b) İpotek Terkini 383 c) ipotek Terkini (İpotek Alacaklısının Talebi ile) 383 C) İPOTEKLE İLGİLİ YAZI ÖRNEKLERİ 384 1) Müdürlükler Arası Müşterek ipotek Yetki Yazısı 384 2) İpotekli Devredilen Gayrimenkulun Alacaklıya Bildirilmesi 384 BEŞİNCİ BÖLÜM İPOTEKLE İLGİLİ MEVZUAT 1)TAPU KANUNUNUN İPOTEKLE İLGİLİ MADDESİ 387 2) MEDENİ KANUNUN İPOTEKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ 388 TAŞINMAZ REHNİ Birinci Ayırım GENEL HÜKÜMLER A. Koşullar 388 I. Taşınmaz rehninin türleri 388 II. Güvence altına alınan alacak 388 1. Ana para 388 2. Faiz 389 III. Taşınmaz 389 1. Rehne konu olabilme 389 2. Belirli olma 389 a. Taşınmaz tek ise 389 b. Taşınmaz birden çok ise 390 B. Rehnin Kurulması ve Sona Ermesi 390 I. Rehnin kurulması 390 1. Tescil 390 2. Birden çok kişiye ait taşınmazlarda 390 II. Rehnin sona ermesi 390 III. Taşınmazların birleştirilmesi 391 1. Rehnin başka taşınmaz üzerine geçmesi 391 2. Borçlunun taşınmazı rehinden kurtarması 391 3. Bedel olarak ödenen para 391 C. Hükmü 391 I. Rehnin kapsamı 391 II. Kira bedelleri 392 III. Zamanaşımı 392 IV. Önlem alma yetkisi 392 1. Değer düşmelerine karşı 392 a. Koruma önlemleri 392 b. Güvence, eski hale getirme, kısmi ödeme isteme 392 2. Değerin kusur olmadan düşmesi 393 3. Rehinli taşınmazın kısmen devri 393 V. Rehinden sonra kurulan ayni haklar 393 VI. Rehin derecesi 394 1. Rehin derecesinin hükümleri 394 2. Rehin dereceleri arasındaki ilişki 394 3. Boş dereceler 394 VII. Rehnin paraya çevrilmesi 394 1. Paraya çevirme şekli 394 2. Satış bedelinin dağıtılması 395 3. Güvencenin kapsamı 395 4. Zorunlu masrafların güvencesi 395 VIII. Arazinin iyileştirilmesi halinde rehin hakkı 395 1. Öncelik 395 2. Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi 396 IX. Sigorta tazminatı üzerinde hak 396 X. Alacaklının temsili 396 İkinci Ayırım İPOTEK A. Amaç ve Nitelik 396 B. Kurulması ve Sona Ermesi 397 I. Kuruluş 397 II. Sona erme 397 1. İpoteğin terkinini isteme hakkı 397 2. Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı 397 3. ipotekten kurtarma 397 a. Koşulları ve usulü 397 b. Açık artırma 398 4. Ödeme istemi 398 C. Hükmü 398 I. Mülkiyet ve borçluluk 398 1. Taşınmazın devri 398 2. Taşınmazın bölünmesi 398 3. Borcu yüklenmenin bildirilmesi 399 II. Alacağın devri 399 D. Kanuni İpotek 399 I. Tescile tabi olmayan kanuni ipotek 399 II. Tescile tabi kanuni ipotekler 399 1. Haller 399 2. Satıcılar, mirasçılar ve diğer elbirliği ortakları bakımından 400 3. Zanaatkar ve yükleniciler bakımından 400 a. Tescil 400 b. Sıra 400 c. Öncelik 400 Üçüncü Ayırım İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ Dördüncü Ayırım TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ Beşinci Ayırım ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN Altıncı Ayırım REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME İŞİ İLE UĞRAŞANLAR Yedinci Ayırım REHİNLİ TAHVİL 3) İCRA VE İFLAS KANUNUNUN İPOTEKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 414 Madde 148 - Takip Talebi 414 Madde 148/a - Adres Gösterme Zorunluluğu 414 Madde 149 - icra Emri 414 Madde 149/a - icranın Geri Bırakılması 415 Madde 14/b - Ödeme Emri 415 Madde 150 - Ödeme Emrine İtiraz 415 Madde 150/a - itirazın incelenmesi Usulü Ve Hükümleri 415 Madde 150/b - Kiracılara Haber Verme 416 Madde 150/c - Tapu İdaresine Haber Verme 416 Madde 150/d - Satış Hazırlıkları 416 Madde 150/e - Paraya Çevirme Müddeti 416 Madde 150/f - Muvakkat Rehin Açığı Belgesi 416 Madde 150/g - Paraya Çevirme Usulü 417 Madde 150/h- Alacağın Veya Rehnin ilamla Tespit Edilmiş Olması ...417 Madde 150/ı - Nakdi ve Gayri Nakdi Kredileri Teminen Alınan ipotekler 417 Madde 151 - Paylaştırma 417 Madde 152 - Rehin Açığı Belgesi 418 Madde 153 - ipotekli Alacakta Alacaklının Gaip Bulunması Veya Borcu Almaktan Kaçınması 418 Madde 206 - Adi ve Rehinli Alacakların Sırası 419 Madde 207 - Sıralar Arasındaki Münasebet 420 4) TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU 420 5) TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 426 6) TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNÜN İPOTEK HÜKÜMLERİ 430 Müşterek Rehnin Tescili 430 Payın Rehnedilmesi 431 Korunmuş Miktar 431 Rehin Haklarına Ait Düşünceler 431 Ayrı Müdürlüklerle ilgili İstem ve Yetki 432 işçi ve Yüklenici ipoteğinin Tescili 432 Tescilin Kontrolü 432 7) İPOTEKLİ BORÇ SENETLERİ, İRAT SENETLERİ TAŞINMAZ MAL KARŞILIK GÖSTERİLEREK ÇIKARILAN SENETLER 432 Değerlendirme Komisyonu 432 İpotekli Borç Senedi için Değer Belirleme 433 irat Senedi için Değer Belirleme 433 Taşınmaz Malın Gelir Değerinin Belirlenmesi 434 En Yüksek Değerin Belirlenmesi 434 Komisyon Üyelerinin Ücreti ve Giderleri 434 İpotekli Borç Senedi veya irat Senetlerinin Düzenlenmesi 434 Birden Çok Taşınmaz Malın Kısıtlanmasında Senetler 435 Sonradan Taşınmaz Mal İlavesi 435 Değişik Bölgelerde Bulunan Taşınmaz Malların Rehnedilmesi 435 İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinde Vekil 436 Senetlerin Alacaklıya veya Vekile Verilmesi 436 Seri Halinde Senet Çıkarılmasında İstem 436 İpotekli Borç ve irat Senedi ile Kısıtlı Taşınmaz Malın ifraz ve Taksimi 436 Senetlerin Şekli 436 Taşınmaz Malların Ayrılması 436 Taşınmaz Malların Ayrılmasında Rehnin Nakli 437 Taşınmaz Malın Ayrılmasında Rehnin Bölünmesi 437 Taşınmaz Malların Ayırma Yolu ile Taksiminde Rehnin Nakli 437 Taşınmaz Malların Aynen Taksiminde Rehnin Nakli 437 Faydalanan ve Yükümlü Taşınmaz Malların Ayrılması 438 Yeni Parsel Oluşumunu Gerektirmeyen Ayrılmalarda Hakların Durumu....438 Taşınmaz Malların Birleştirilmesi ve Üzerindeki Hakların Nakli 438 8) İPOTEKLE İLGİLİ GENELGELER 439 Gn.488 - İştirak Halinde Mülkiyet ve Müşterek Mülkiyette İpotek 439 Gn.645 - Müşterek İpotek 439 Gn.765 - Ölünceye Kadar Bakım Akdinde Kanuni İpotek 439 Gn.804- Ödünç Para Verme İşleri 440 Gn.977 - İpotek 440 Gn.1020 - Köyün Hususi Gayrimenkulleri İpotek Edilebilir Edilebileceği 440 Gn.1152 -Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan İcra Takibi 441 Gn.1197 -İpotekli Borç Senedi 441 Gn.1363 - Bankaların İpotek İşlemleri (İpotekte Vade) 441 Gn.1410 - İpotek Kurulacak Gayrimenkulun Borçlunun Kendi Malı Olması Şart Değildir 442 Gn.1429 - Ölünceye Kadar Bakma Akdi 442 Gn.1450 - İpotek (Muhtelif Konular) 443 1-İpotek Terkininde Başvuru Fişi 443 2-Harcın Yükümlüsü 443 3-Rehinli Taşınmazın Bağışlanması 443 4-Rehinli Taşınmazın Satışı 443 Gn.1450 - Üçüncü Kişinin Taşınmazının İpoteği 444 Gn.1464 - Müşterek İpotek 444 Gn.1467 - Takyitli (İpotekli) Taşınmazın Kamulaştırılması 444 a) Devri Yasak Olan Taşınmazlar Kamulaştırılabilir 444 b) ipotek Olması Kamulaştırmaya Engel Değildir 444 c) Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerindeki Haklar Bedele Dönüşür 445 Gn.1468 - Tapu Kunununun 26. Maddesi (İpotekler) 445 a) Sadece malikin istemi yeterlidir 445 b) Kredi sözleşmesi ile tesis edilen ipoteklerdeki değişiklikler 445 Gn.1473 - 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Kapsamındaki Arazilerin İpoteği 445 a) Sulama Alanlarında ipotek Yasağı 445 Gn.1482 - 2981 Sayılı İmar Affı Kanununa Göre İpotek Tesisi 446 a) Kendilerine Yer Verilemeyenler için ipotek Tesisi 446 b) imar Affı Amacıyla Kamulaştırılan Yerlerde İpotek Tesisi 447 Gn.1485 - 775 Sayılı Kanuna Göre jpoteklerin Durumu 447 Gn.1487 - Satıştan Bakiye Alacak İçin Kanuni İpotek Yapılması Zorunlu Değildir 448 Gn.1487/b - İpotekle Birlikte İştira Hakkı Tesis Edilemez 448 Gn.1489 - İpotek Terkini 448 Gn.1491 - Müşterek İpotek 448 Gn.1493 - İpotek ve Haciz Alacaklılarının Adresleri 448 Gn.1513 -1) Tüzelkişilerin, ipotek Terkinine ilişkin Yetkisi 449 2) Kanunla Kurulmuş Tüzel Kişilerin Taşınmaz Mal Tasarrufları.449 Gn.1993/4 - Faksla Bilgi ve Belge İstenebilir 449 Gn.1996/5 - Yurt Dışında Yerleşik Gerçek ve Tüzel Kişiler Lehine Rehin Tesisi 450 A-Yabancı Para Üzerinden Rehin Tesisi 451 B-Türk Parası Üzerinden Rehin Tesisi 453 Gn. 1997/13 -Özel Finans Kuruluşlarının (Katılım Bankalarının) İpotek Terkin İstemleri 454 Gn.1998/5 - Finansal Kiralama Ve Bu Amaçla Yapılan İpotek İşlemlerinde Harç 454 Gn.1999/4 -Yurtdışındaki Vatandaşların Yabancı Para Üzerinden İpotek Tesisi Talepleri 455 Gn.2000/3 -Yabancı Para Üzerinden İpotek Tesisi 455 Gn.2001/2 - Banka ve Özel Finans Kurumlarının Yetki Belgeleri 456 Gn.2001/5- 1) Sulama Alanlarında ipotek Yasağı 457 2) Hazine Arazilerinin Satışında ipotek Tesisi 458 Gn.2001/14 - Periyodik Olarak Merkeze Gönderilecek Olan İpotek Belgeleri ve Terkin Cetvelleri 458 Gn.2001/15 - İpotek Belgesi Ve İpotek Terkin Cetvelleri 458 Gn.2003/9 - Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Hk. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Tapu İşlemleri 459 Gn.2004/14 - İcra Ve İflas Kanununda Yapılan Değişiklikler 460 A) Yabancı Para Alacağından Dolayı Haciz Talebi 460 B) Adres Bildirme Zorunluluğu 461 Gn.2008/18-Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi 461 Gn.2008/21 -Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi 466 Gn.2009/6 - Resmi Senetsiz Düzenlenen Kredi veya Borç Sözleşmeleri 467 Gn.Bölgelerarası 2009 - 492 Sayılı Harçlar Kanunun 123. Md. Göre Alacakların Tahsilinde Harç İstisnası 471 Gn.Bölgelerarası 2009- SPK. Lisanslı Firmalara ve Uzmanlara Bilgi Ve Belge Verilmesi 472 Gn. 2010/6 Yetki Belgeleri 477
Bankalar özel taksit seçenekleri :

Bonus Özellikli Kredi Kartları
taksit tutarıtoplam
2-0.00 TL
3-0.00 TL
4-0.00 TL
5-0.00 TL
6-0.00 TL
Maximum Özellikli Kredi Kartları
taksit tutarıtoplam
2-0.00 TL
3-0.00 TL
4-0.00 TL
5-0.00 TL
6-0.00 TL
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme »
 
 
 
 
 
 
Adınız Soyadınız:
Telefon Numaranız: -
Email Adresiniz:
Detaylar:
Güvenlik Kodu:
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Şişli Mağazamız
Abide-i Hürriyet Cad. No:207 / A
Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 240 12 54 - (0212) 240 12 58
Faks: (0212) 240 12 67
Bu E-Ticaret Sitesi Eneticaret PHP E-Ticaret Yazılımı ile Hazırlanmıştır
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır