Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

İlke Kararları Işığında İş Hukukunda Temel Kavramlar

İlke Kararları Işığında İş Hukukunda Temel KavramlarSayfa Sayısı
:  
908
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-5593-00-1

75,00 TL

Hukukçunun
Sesi değil , SÖZÜ GÜÇLÜ OLMALIDIR
Mustafa Kılıçoğlu

ÖNSÖZ

Bu bir uygulama kitabıdır. İş hukukunda özellikle İş Kanundaki temel kavramların öğretinin değilde Yargıtayın nasıl anladığını belirtmek için yazılmıştır. Bu bağlamda "ilke kararları" oluşturulmuştur.

İlke kararları oluşturulurken Türk ve yabancı öğretiden özellikle Alman Hukuku ve Alman Federal Mahkeme kararlarından yararlanılmıştır. Türk çalışma yaşamının sosyal rengi gözönünde tutulmuştur. Ulus Devletimizin egemen hukuk anlayışı esas alınarak bir hukuki örgü içerisinde ilkeler oluşturulmuştur. Daire üyelerimizin ve tetkik yargıçlarımızın bu uğraş içerisinde büyük katkı ve destekleri olmuştur. Onlara teşekkür ediyorum.

Amacımız 9. Hukuk Dairesinde somut olay özellikleri hariç, herkesin ne tür kararlar çıkacağını bilmesi, başka bir anlatımla hukuk güvenliğinin sağlanmasıdır.

Kısa sürede yapılan bu çalışmalar zaman içinde kurum ve kavram özünde derinleşerek çoğalacak bir külliyat haline gelecektir.

Kitabım, 4857 sayılı Kanun sistematiğini takip etmiştir. Yukarıda söz edildiği gibi ilke kararları içerisinde kavramlar işlenmiştir. Bazıları için henüz karar bulunmadığından düşünce bazında sunulmuştur. Hukuk Genel Kurul kararlarına yer verilmiştir.

Okuyucunun çok çeşitli olan bu kavramlara ulaşması için kitabın sonundaki kavram dizinine bakması yararlı olur.

Özellikle işyerinin devri, asıl işveren-alt işveren ilişkileri, belirli-belirsiz süreli iş sözleşmeleri, kısmi süreli-tam süreli iş sözleşmeleri, iş güvencesi, ikale, çalışma koşullarında esaslı değişiklik, ücret, fazla çalışma, kıdem tazminatı gibi temel konular geniş şekilde ele alınmıştır. Ek olarak ücreti vekalet, yetki, görev, karşı dava, takas, husumet, tebligat, yargılama giderleri konusunda ayrı bir bölüm açılmıştır.

Yargıçlar bir taraftan normları uygularlar, diğer taraftan gelen dosyalardan çalışma yaşamını gözlemleme şansına sahip olurlar. Bu bağlamda özelleştirmenin yoğun işçi çıkarmasına neden olduğu bir gerçektir. Ne yazıkki politik müdahalelerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) doğru yönetilmemiş, bankalar zarara uğratılmıştır. Küreselleşme rüzgarıyla da KiT′lerin özelleştirilmesinin haklı zemini hazırlanmış, bankalara yabancı ortaklar getirilmiştir. Kurumlar ihya edilecekken satış yolu tercih edilmiştir. Kar getiren kurumların satışının mantığını anlamak mümkün değil.

Yabancı yatırımların kendi ülkelerine büyük miktarda kâr transferi yapmakta başka bir anlatımla paralarımız yurt dışına akmaktadır (29 Eylül Cumhuriyet, Ekonomi, sh. 12).

Yabancı yatırımlar için ucuz emek cenneti olan Türkiye′de oluştura-bildikleri istihdam son derece küçük olup, işçi ücretleri de asgari ücret ya da onun çok az üstünde kalmıştır. Genç nüfusumuz dikkate alındığından bir on yıl içinde asgari ücretin üstünde ücret alan işçi sayısı kamu hariç yok denecek kadar azalacaktır.

Öte yandan spekülatif kazanç ve ithalat cennetine dönüştürülen Türkiye′nin bu günkü ortamında, yerli üretim ve istihdam yerine dış dünyadaki üretim ve istihdam beslenmektedir. Cari işlemlerdeki açık, sonuç olarak yurt içindeki yerli üretimi baltalamakta istihdam gerilemektedir. Türkiye hızla gelirini spekülatif finans oyunlarından kazanan ve üretmeden tüketen bir topluma dönüştürülmektedir (Yeldan Erdinç, Küreselleşme Kim İçin?, 2008, sh. 264, 265).

İşten çıkarılma, işçi için trajedidir. Psikolojik bir travmadır. Bu travma yalnız işçi için değil, ailesi içindedir de. Bir an önce istihdamı arttırıcı çarelerin bulunması özellikle tarımın desteklenmesi, ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke haline gelmemiz gerekmektedir. Sanayide fabrikaların devlet eliyle desteklenerek kurulması, gerçek sanayicilerin vergilerinin kontrole tabi olarak ve çalıştırdığı işçi gözönünde tutularak indirilmesi gerekir.

Yargıç ise önündeki normu uygular. İşsizliğin sosyal ve psikolojik sonuçlarının acısını bir yurttaş olarak içinde duyar. Yasalar izin verdikçe de hakkaniyeti sağlamaya çalışır.

Titiz çalışması nedeniyle dizgide bulunan Sibel Sözer ve diğer Turhan Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Çankaya
Dr. Mustafa KILIÇOĞLU

İÇİNDEKİLER


Önsöz iii
Kısaltmalar ix
Kaynaklar xi


Birinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR


I. İş Hukukunun Varlık Nedeni, Amacı ve Normatif Dayanakları ". 1
II. İşçi, İşveren, İşyeri, İşyeri Vekili, Alt İşveren Kavramları ve Hukuki
Nitelikleri 38

1. İşçi 38
2. İşveren 43
3. İş İlişkisi 43
4. İşyeri 44
5. İşyeri Vekili 45
6. Alt İşveren 45

III. Eşit Davranma İlkesi 104
IV. İşyerinin Devri 113
V. İş Sözleşmesinin Devri 128
VI. Geçici İş İlişkisi 129


İkinci Bölüm

İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ VE FESHE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR


I. İş Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği 131
II. Sürekli ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri 136
III. Belirli ve Belirsiz İş Sözleşmelerinin Hukuki Nitelikleri ve Getirilen
Ayrımın Esas Öğeleri 137
IV. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayrımının Sınırları 193
V. Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi Kavramları 193


VI. Çağrı Üzerine Çalışma 196
VII. Deneme Süreli İş Sözleşmesi 197
VIII. Süreli Fesih 209
IX. tkale 226
X. Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması ve İşe İade Davaları 240
1. Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması 240
a) Ön Koşullar - Süre - İşçi Sayısı - Sözleşmesinin Niteliği 240
b) Kişiye İlişkin Sınırlama 245
c) İşçinin Yeterliliğinden veya Davranışından Kaynaklanan Geçerli
Bir Sebebe Dayanması 246
aa) Yetersizlik 246
bb) Davranış 268
cc) İşçinin Savunmasının Alınması 268
dd) Uyarma Gereği 268
d) İşyeri Gereklerinden Doğan Fesih Sebepleri 325
2. Sözleşmenin Feshinde Usûl 362
3. Feshin Bildirimine İtiraz ve Usulü 366
4. Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları 379

XI. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik 412
XII. İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 438

1. Sağlık Sebepleri 438
2. Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 442
3. Zorlayıcı Nedenler 442
XIII. İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 454
1. Sağlık Sebepleri 455
2. Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri
Nedeniyle Bildirim ve Fesih 459
3. Zorlayıcı Nedenler 508
4. İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması 510
5. İşverenin Derhal Fesih Hakkını Kullanması Durumunda İşçinin
Dava Hakkı 511

XIV. Derhal Fesih Hakkının İşçi ve İşverence Kullanılması 511
XV. Toplu İşçi Çıkarma 518
XVI. Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma 519
XVII. Yeni İş Arama İzni 519

Üçüncü Bölüm

ÜCRET


I. Ücret Kavramı ve Ücretin Ödenmesi 523
II. Ücretin Gününde Ödenmemesi 594
III. Ücretin Haczi 611
IV. Fazla Çalışma 612

1. Fazla Çalışma Ücreti 612
2. Fazla Sürelerle Çalışma 612
3. Fazla Çalışma Ücreti İle Fazla Sürelerle Çalışmaya İlişkin Ortak
Hükümler 612

V. Davaların Birleştirilmesi 630
VI. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerde Çalışma 653
VII. Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti 653
VIII. Hafta Tatili Ücreti 654
IX. Geçici İş Göremezlik 656
X. Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti ve Tatil Ücretlerine Girmeyen
Kısımlar 656
XI. Yüzdelerin Ödenmesi ve Belgelenmesi 657
XII. Yıllık Ücretli İzin 657
XIII. Konut Kapıcıları 672
XIV. İş Kaybı Tazminatı 676
XV. Kısmi Ödemede İndirim Sırası 680
XVI. İşyeri Hekimleri 683
XVII. Fon Alacakları 685


Dördüncü Bölüm
İŞİN DÜZENLENMESİ

I. Çalışma Süresi 691
II. Kısa Çalışma 691
III. Ara Dinlenmesi 692

Beşinci Bölüm

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Altıncı Bölüm
KIDEM TAZMİNATI

I. Hak Kazanma Koşulları 701
II. Kıdem Tazminatına Esas Alınacak Sürenin Hesabı 716
III. Kıdemin Hesabına Esas Alınacak Ücret 735
IV. Gazetecinin Kıdemi 740
V. Kıdem Tazminatına Faiz 742


Yedinci Bölüm
USÛL

I. Ücreti Vekalet 749
II. Gerekçeli Karar Yazım Zorunluluğu 750
III. Karşılıklı Dava 753
IV. Temyiz Süresi - Temyiz - Direnim 754
V. Tebligat 765
VI. Yargılama Gideri 771
VII. Yemin 779
VIII. Yetki 789
IX. Görev 795
X. Kesin Süre 819
XI. Temyizde Kesinlik Sınırı 821
XII. Husumet 825
XIII. Zamanaşımı 831

EKLER

İŞ KANUNU 841

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 895

KAVRAM DİZİNİ 899