Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (28)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

İhale Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İlişkisi

İhale Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İlişkisiSayfa Sayısı
:  
368
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-5202-08-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

                                                              ÖNSÖZ
  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ihaleye katılımda yeterlik kuralları başlıklı 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi hükmü ile Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı, beşinci fıkrasında ise Kamu İhale Kurumu’nun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.3. maddesi ile de, prim borcunun kapsamı, tutarı ve türü düzenlenmiştir.
 
İhalelere katılan gerçek veya tüzel kişi istekliler teklif mektupları içerisinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadıklarını taahhüt etmekte, sadece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bu durumda olmadığına ilişkin belge sözleşme imzalanmasından önce idareye (ihale makamına) sunulmaktadır. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu sorgulamasında isteklilerin, Türkiye genelindeki borç asıl ve fer’ileri toplamı dikkate alınmaktadır.  Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu kapsamında, sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, bu primlere ilişkin gecikme cezası, gecikme zamları ile diğer fer’ileri bulunmakta olup; tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezaları, ilgili kanunlar uyarınca takip ve tahsil görevi verilmiş olan özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara bağlı gecikme zamları kapsam dışı tutulmuştur.

 
Tecil ve taksitlendirmeye ya da yeniden yapılandırmaya giren prim borçları, isteklilerin gerçek, tüzel kişi işveren veya alt işvereni bulunup bulunmadığı göz önüne alınarak sigorta primine esas kazancın alt sınırının 3 katını, sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını veya sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmayan prim borçları, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığı değerlendirilecektir. Prim borçlarının süresi içerisinde ödenmemesi, geçici veya nihai karar bulunmayan hallerde dava açılması veya 6183 sayılı Kanun çerçevesinde tahsil edilmesi yönünde dava açılması hallerinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olduğu kabul edilmektedir.

 
Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu sorgulamaları sırasında isteklilerin kapsama giren borçlarını ihale tarihi itibariyle ödemeleri halinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığı kabul edilecektir.

 
Kamu İhale Kurumu ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu sorgulaması Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan web servis aracılığıyla gerçek kişi istekliler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişi istekliler için ise Vergi Kimlik Numarası kullanılarak idarelerce Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 90’ıncı maddesi ile kamu idarelerinin ihale yoluyla yaptırdıkları işleri üstlenenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna muhtemel sigorta primi ve idari para cezasının teminat altına alınması amacıyla, kamu idareleri olan ihale makamlarına bir takım yükümlülükler getirilmiştir. Bu madde kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

 
Kamu kurum ve kuruşlarının ihale yolu ile yaptırdıkları işlerden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primler ile diğer alacakların zamanında ve kolayca tahsilinin sağlanması, sigortalıların haklarının korunması için, ihaleli işi alan işverenlerin adlarını/unvanlarını, tebligat adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi ve ihale makamı nezdindeki hak ediş ve teminatlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna borçları olmadığı (sigorta primi, idari para cezası ve diğer prime ilişkin borçları) anlaşıldıktan sonra ödenmesi veya geri verilmesi, zorunlu kılınmış, bu yükümlülüklere uyulmadan hak ediş ödemesi, kesin teminatın iade edilmesi ilgililere genel hükümlere göre müeyyide uygulanması yönünde düzenleme yapılmış ve ayrıca da sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen 15 gün içinde yüklenicilerin bildirilmemesi idari para cezasına bağlanmıştır.
 

Anayasamızın “çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlığını taşıyan 50’nci maddesinde, dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu ve ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartlarının kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümden hareketle, söz konusu düzenleme işçiler yönünden 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılmıştır. Yıllık ücretli izin hakkı, işçilerin dinlenmelerini sağlama amacına yönelik bir dinlenme iznidir. Yıllık iznin temelinde, işçinin ücretinin ödenmesine devam edilebilmesi düşüncesi oluşturur. Bazı çalışma ilişkilerinde çalıştırılan işçilerin özellikle kıdem tazminatı ve yıllık izin konularında sıkıntı ile karşılaştıkları da bir gerçektir. Bu husus özellikle hizmet ihaleleri sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarına karşı işi üstlenen yüklenici firmalarda yaşanmaktadır.
 
İhale makamlarının gerek İş Mevzuatı gerekse de Sosyal Güvenlik Mevzuatı açısından sorumlu tutulabilmesi için, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulabilmesine bağlıdır. Bu ilişki kurulmadan, ihale makamlarının sorumlu tutulması mümkün değildir. Kamu kuruluşlarında, bir işin ihale suretiyle bir işverene verilmesi durumlarında genelde, bir işin bütünüyle bitirilmesi amaçlandığından, ihale makamı asıl işveren ve işi alan yüklenici alt işveren olarak nitelendirilemez. Asıl işveren işi alan yüklenici kabul edilmektedir. Ancak, yapılan ihale sözleşmeleri ile teknik şartnamelerde, işçilerin işe alınmalarında ve işlerine son verilmesinde tek yetkinin ihale makamı olduğu ve bunun da kurulacak komisyon tarafından yapılacağı veya firmaların işçi alım ve çıkarılmasında kesinlikle tasarruf sahibi olmayacağı gibi şeklinde ibarelerin yer alması durumunda, ihale makamlarının sorumlu tutulacağı kaçınılmazdır. İhale yolu ile verilen işte, işçilerin işe alınması, işten çıkarılması kısaca sosyal güvenlik ve işçilik haklarının tamamıyla yükleniciye ait olup, sözleşmelere veya şartnamelere böyle hükümler konularak ihale makamlarının bizzat yüklenici sıfatı yerine geçmesinin çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatındaki ası işveren, alt işveren ve bu ikisi arasında kurulacak iş ilişkilerine aykırılık teşkil edecektir.

 
İdarelerde yüklenici firmaların her yıl/iki yıl/daha fazla yıllarla bir değişmiş olması ancak aynı işçilerin çalışmalarına devam etmeleri karşısında, en az bir yıllık hizmetinin bulunması durumunda hizmet süresine göre yıllık ücretli izin verilmesi açık olduğu kadar kıdem tazminatının ödenmesi de açıktır. Elbette konu yargıya intikal ettiğinde, işçilerin lehine yorumlama ilkesi uyarınca, işçilerin ücretli izin haklarının kullandırılması ve kıdem tazminatlarının ödenmesi gerektiği yönünde kararlar vermesi izahtan varestedir.
 

İşte bu çalışmamızda, yukarıda yer verilen hususlar göz önünde bulundurulmak üzere İHALE SGK İLİŞKİSİ işlenmiştir. Çalışmada, ihale öncesi SGK işlemleri, ihale sonrası SGK işlemleri, ödeme aşamasında SGK ile ilişki, teminat mektubunun SGK ile ilişkisi, ihale konusu işlerde çalıştırılan işçilerin hakları, yargı kararları ışığında ihale makamları ve isteklilerin sorumlulukları açıklanmıştır.
 
Çalışmamızın kamu kurum ve kuruluşlarına klavuz kaynak niteliğinde hazırlanmasının yanında 4857 sayılı Kanun kapsamında ihale yoluyla istihdam edilen işçi statüsündeki çalışanlarımızın özlük ve sosyal haklarına kavuşması temennisiyle
..  

İÇİNDEKİLER

 

KISALTMALAR ........................................................................................................................ v

ÖNSÖZ.................................................................................................................................... vii

 

I- İHALE ÖNCESİ SGK İŞLEMLERİ

 

1.  GENEL OLARAK ............................................................................................................. 5

2.   KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU KABUL EDİLEN

HALLER................................................................................................................................... 6

3.   KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU OLARAK
DEĞERLENDİRİLMEYECEK HALLER ............................................................................ 9

 1. KESİNLEŞMİŞ PRİM BORCU OLDUĞU VEYA OLMADIĞI HUSUSUNDA
  KABUL EDİLECEK KISTAS ............................................................................................. 11
 2. KESİNLEŞMİŞ PRİM BORCU OLDUĞU KABUL EDİLEN SINIR ......................... 12
 3. PRİM BORCU OLMADIĞINA İLİŞKİN BELGENİN DÜZENLENMESİ ................... 14
 4. KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCUNA İLİŞKİN KAMU İHALE
  KURULU KARARLARI ...................................................................................................... 15
 5. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANI....................................................... 53
 6. BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ..................................................................................... 54
 7.  

II- İHALE SONRASI SGK İŞLEMLERİ

 

 1. GENEL OLARAK ........................................................................................................... 59
 2. İHALELERİN BİLDİRİLMESİ ....................................................................................... 63
 3. İHALELİ İŞLERİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA TESCİLİ.............................. 64
 4. ÖZELLİKLİ İŞLEMLER ................................................................................................. 65
 5.  

III- ÖDEME AŞAMASINDA SGK İLE İLİŞKİ

 

 1. GENEL OLARAK ........................................................................................................... 69
 2. SGK PRİM BORÇLARININ HAKEDİŞTEN KESİNTİ YAPILMASI.......................... 69
 3. ÖZELLİKLİ DURUMLAR .............................................................................................. 72
 4.  

IV- TEMİNAT MEKTUBU İADESİNİN SGK İLE İLİŞKİ

  1.  SGK PRİM BORÇLARININ KESİN TEMİNATTAN KESİLMESİ VE

MAHSUBU .......................................................................................................................... 77

 1. İHALELİ İŞLERİN İŞVERENLERE AİT DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE
  YAPILMASINDA ARANAN ŞARTLAR............................................................................... 79
 2. DANIŞMANLIK HİZMET İHALELERİNDE BELİRLENEN VE İZLENEN
  YÖNTEM.............................................................................................................................. 82

 1. NAKLİYE İŞLERİ İLE PERSONEL/ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞLERİNDE
  BELİRLENEN VE İZLENEN YÖNTEM ............................................................................ 82
 2. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ORTAK HUSUSLAR................................................ 83
 3. DİĞER HUSUSLAR....................................................................................................... 91
 4. İHALE MAKAMLARININ SORUMLULUKLARI ........................................................... 92
 5.  

                                      V-YARGI KARARLARI


YARGI KARARLARI............................................................................................................. 95

VI-KONU İLE İLGİLİ SGK GENELGELERİ
KONU İLE İLGİLİ SGK GENELGELERİ........................................................................ 159

 

VII- YAZARLARIN GÖRÜŞLERİ, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

 

YAZARLARIN GÖRÜŞLERİ............................................................................................. 355

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ.................................................................................... 361

KAYNAKÇA........................................................................................................................ 364

YAZARLAR HAKKINDA.................................................................................................... 365