Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (112)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Fikir ve Sanat Hukukuna Dair Makalelerim

Fikir ve Sanat Hukukuna Dair MakalelerimSayfa Sayısı
:  
660
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-960-7

132,84 TLFikir ve sanat hukuku ilim, edebiyat, kültür ve sanat alanında ürünler vücuda getiren kişilerin haklarının korunması ihtiyacından doğmuştur. Bu hukukun konusunu, gayri maddi nitelik taşıyan ekonomik değeri yüksek; ülke ve toplumların iktisadi, sosyal ve kültürel gelişiminde dinamik bir role sahip ürünler oluşturur. Ne var ki, sıradan vatandaşlar bir yana, çoğu hukukçular dahi son birkaç yıla kadar fikir ve sanat hukukunun ehemmiyetinin idrakinde olmamışlardır. 


Bununla beraber, özellikle Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 1995 yılında başlayan Gümrük Birliği süreci ve bu sürecin gereği olarak fikri mülkiyet hukuku alanında yapılan yasal düzenlemeler, fikir ve sanat eserlerinin korunmasına yönelik hukuka olan alâkayı büyük ölçüde artırmıştır. Bugün artık fikir ve sanat hukuku pek çok hukuk fakültesinde lisans veya lisansüstü düzeyde ders olarak okutulmakta, master veya doktora çalışmalarına konu oluşturmaktadır. Fikri mülkiyet temalı dergiler yayımlanmakta, yayımlanan makalelerin, sistematik kitapların ve bu alanın muhtelif konularına yönelik monografik çalışmaların sayısı gün be gün artmaktadır. Öte yandan, fikri mülkiyet sahasında doğan ihtilafların halli için kurulan ihtisas mahkemelerinin işyükünün mütemadiyen çoğalması, eser ve hak sahipleri ile fikir ve sanat ürününü kullanan kişilerin fikir ve sanat hukukuna ilişkin farkındalığının da artığının bir göstergesidir. 


Bana gelince; fikir ve sanat hukukuna ilgim, 1990’lı yıllarda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora öğrencisi iken başladı. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların şümulü ve sınırlarını inceleme konusu yapan doktora tezim bu sahadaki ilk çalışmam idi. Tezimin yayımlanması sonrası gördüğü alâka ve fikir ve sanat hukukunun üzerimdeki cazibesi, beni, doçentlik ve profesörlük takdim çalışmalarımı da bu alana hasretmeme yöneltti. Bu çerçevede, fikir ve sanat hukukun konusunu oluşturan eser ve fikri hukukun süjesi olan eser sahipliği başlıkları altında iki ayrı kitap kaleme aldım ve yayımladım. Fikir ve sanat eseri üzerindeki haklara ilişkin hukuki işlemler ve hakların korunmasına yönelik çalışmalar da tamamlandığında, bu hukuk alanına ilişkin projemi tamamlamış olacağım. 


Elinizdeki kitap, 2000’li yılların başından beri yazdığım ve muhtelif ilmi ve akademik dergilerde ve yıllıklarda yayımlanmış makalelerden bir seçki niteliğini taşımaktadır. 


Kitapta yer alan makaleler, fikir ve sanat hukukunun az bilinen ve tartışmalı alanlarına ilişkin olup, ele aldığı konuyu her yönüyle açıklığa kavuşturacak niteliktedir. Dolayısıyla kitabın, başta fikir ve sanat hukuku alanında çalışma yapan akademisyen ve uzmanlar olmak üzere, hâkim ve avukat gibi fikir ve sanat hukuku uygulayıcılarına ve lisans ve lisansüstü hukuk öğrencilerine faydalı olacağı düşüncesindeyim; temennim budur. 


Bu vesileyle, her türlü ilmi çalışmalarımda gösterdikleri büyük sabır ve fedakârlıklarından dolayı eşim ve çocuklarıma bir kez de buradan minnettarlığımı ifade etmek isterim. Ayrıca Yayınevi Yöneticisi Sayın Hakan Karaaslan başta olmak üzere, kitabın sayfa tasarımını yapan Hülya Çam Beyaz ve kapak tasarımını yapan Yasin Özbudak ile Adalet Yayınevi’nin kitabın yayımında emeği geçen diğer tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.


 


 


ÖNSÖZ-V


İÇİNDEKİLER-VII


MAKALE - 1


ESER SAHİBİNİN UMUMA İLETİM HAKKI YA DA E-HAKLAR: FSEK’İN 25. MADDESİNE DAİR GENEL BİR DEĞERLENDİRME


I. GİRİŞ-4


II. UMUMA İLETİM KAVRAMI-8


A. Umum Kavramı-8


B. Umumi Mahal-9


C. Umuma İletim-10


III. UMUMA İLETİM HAKKIYLA İLGİLİ HUKUK KURALLARININ GELİŞİMİ-12


A. Uluslararası Hukuk Normları-12


B. Milli Hukuk Normlarımız-15


IV. ESER SAHİBİNİN UMUMA İLETİM HAKKININ İÇERDİĞİ YETKİLER-17


A. Genel Olarak-17


B. Eserin Radyo ve Televizyon ya da Uydu ve Kablo Gibi Telli veya Telsiz Yayın Yapan Kuruluşlar Vasıtasıyla Yayınlama Yetkisi-18


C. Eserin Dijital İletim Dâhil İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Diğer Araçlarla Umuma İletilmesi Yetkisi-19


D. Yapılan Yayınların Yeniden Yayını ve Yeniden İletimi-20


E. Gerçek Kişilerin Seçtikleri Yer ve Zamanda Erişimlerine İmkân Sağlamak Suretiyle Eserin Umuma İletimi-20


V. UMUMA İLETİM KAVRAMININ BENZERİ KAVRAMLARDAN TEFRİKİ-22


A. Genel Olarak-22


B. Umuma İletim ve Umuma Arz-23


C. Yayın (Broadcasting) ve Yeniden Yayın (Rebroadcasting)-25


D. Yeniden İletim-28


E. İnternet Üzerinden Yayın, Umuma İletim ve Yeniden İletim-30


F. Yayım ve Yayma-33


G. Temsil ve Umuma İletim-34


VI. UMUMİ MAHALLERDE KULLANIM VE İLETİMİN YASAL ŞARTLARI-36


VII. SONUÇ OLARAK-39


KAYNAKLAR-41


MAKALE - 2


SOSYAL MEDYA AKTÖRLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE


BİLHASSA TELİF HAKLARININ İHLALİNDEN DOĞAN


SORUMLULUKLARI


I. GİRİŞ-46


II. SOSYAL MEDYANIN MAHİYETİ VE SORUMLULUĞUNUN GENEL ÇERÇEVESİ-48


1. Sosyal Medyanın Mahiyeti ve Önemi-48


2. Sosyal Medyanın Araçları-51


3. Sosyal Medyanın Aktörleri-53


a)-İçerik Sağlayıcılar (content providers)-54


b)-Yer Sağlayıcılar (hosting providers)-55


c)-Erişim Sağlayıcılar (access providers)-56


d)-Erişim Sağlayıcıları Birliği-57


e)-Toplu Kullanım Sağlayıcılar-58


4. Sosyal Medya Aktörlerinin Genel Sorumlulukları-59


a)-Sorumluluğu Doğuran Olay ve Hukuki Dayanağı-59


b)-İçerik Sağlayanın Yükümlülük ve Sorumluluğu-61


c)-Yer Sağlayanın Yükümlülük ve Sorumluluğu-62


d)-Erişim Sağlayanın Yükümlülük ve Sorumluluğu-65


e)-Erişim Sağlayıcılar Birliğinin Yükümlülük ve Sorumluluğu-66


f) -Toplu Kullanım Sağlayanın Yükümlülük ve Sorumluluğu-67


g)-Sonuç Olarak-68


III. SOSYAL MEDYA AKTÖRLERİNİN TELİF HAKLARININ İHLALİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLARI-69


1. Genel Olarak-69


2. Sosyal Ağlarda Paylaşımın İhlale Maruz Bıraktığı Telif Hakları-70


3. Sorumluluğa İlişkin Mukayeseli Hukuktaki Durum-75


a)-ABD Hukukunda-75


b)-AB Hukukunda-77


4. Türk Hukukuna Göre Sosyal Medyanın Telif Haklarının İhlalinden Sorumluluğu-83


a)-Cezaî Sorumluluk Yönünden-83


b)-Hukukî Sorumluluk Yönünden-87


IV. SONUÇ-102


MAKALE - 3


FİKRİ ÜRÜNLERİN UMUMİ MAHALLERDE KULLANIMINDAN DOĞAN HAKLARIN TAKİBİ SİSTEMİ VE ANAYASA MAHKEMESİNİN FSEK’İN MD. 41/12 HÜKMÜNE İLİŞKİN İPTAL KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


I. GİRİŞ-108


II. MESLEK BİRLİKLERİNİN HUKUKİ MAHİYETİ-110


A. Genel Olarak-110


B. Hukukumuza Göre Meslek Birliklerinin Hukuki Mahiyeti-115


C. Meslek Birliği ile Üyeleri Arasındaki İlişkinin Mahiyeti-117


III. MESLEK BİRLİKLERİ ÜZERİNDEN HAK TAKİP ZORUNLULUĞU-121


A. Genel Olarak-121


B. Hukukumuzda Meslek Birliği Üzerinden Hak Takip Mecburiyeti-124


1. FSEK md. 43/2 Hükmü Bakımından-125


2. FSEK md. 41/12 Hükmü Bakımından-132


IV. ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ-137


A. Kararın Özeti-137


B. İlk Derece Mahkemesi Talebine İlişkin Değerlendirme-139


C. İptal Kararına İlişkin Değerlendirme-140


V. SONUÇ YERİNE-144


MAKALE - 4


VERİ TABANLARININ HUKUKÎ KORUMASI


I. GİRİŞ-147


II. GENEL OLARAK VERİ TABANI KAVRAMI VE KORUMASI-149


A. Kavramın Tanımı-149


B. Korumanın Hukuki Gerekçeleri-150


C. Veri Tabanı Korumasına Dair Uluslararası Düzenlemeler-152


1. Uluslararası Sözleşmelerde Veri Tabanları-153


2. Veri Tabalarının Korunmasına İlişkin AB Direktifi-156


III. HUKUKUMUZDA VERİ TABANLARI-161


A. Genel Olarak-161


B. Özgün Veri Tabanları İçin Fikri Hak Koruması-165


1. Özgün Veri Tabanının Korunma Koşulları-165


a)-Veri Tabanının Bir İçeriği Bulunmalıdır-165


i)-Eserler-166


ii)-Veriler-167


iii)-Materyaller-168


iv)-İçeriğin Niteliği ve Miktarı-169


b)-İçerik Hususiyet Arzedecek Şekilde Seçilmiş veya Düzenlenmiş Olmalıdır-170


c)-İçeriğe Kişiler Tarafından Münferiden Erişilebilir Olmalıdır-177


2. Özgün Veri Tabanının Korunma Kapsamı Dışındaki Unsurlar-179


3. Özgün Veri Tabanı Korumasının Hukuki Niteliği ve Süresi-181


C. Özgün Olmayan Veri Tabanı (Sui Generis Hak) Koruması-182


1. Genel Olarak-182


2. Özgün Olmayan Veri Tabanı (Sui Generis Hak) Korumasının Koşulları-183


a)-İçeriğin Oluşturulması, Doğrulanması ve Sunumuna Esaslı Bir Yatırımın Yapılmış Olması-183


i)-İçeriğin Elde Edilmesi (Obtaining)-184


ii)-İçeriğin Doğrulanması (Verifying)-185


iii)-İçeriğin Sunulması (Presentation)-186


b)-İçeriğin Tamamı veya Nitelik ve/veya Nicelik Bakımından Önemli Bir Kısmının Aktarılması veya Yeniden Kullanılması Gerekir-187


i)-İçeriğin Tamamı veya Nitelik ve/veya Nicelik Bakımından Önemli Bir Kısmı-187


ii)-İçeriğin Aktarılması (Extraction) veya Yeniden Kullanılması (Re-Utilization)-189


3. Özgün Olmayan Veri Tabanı Korumasının İstisnaları-190


4. Özgün Olmayan Veri Tabanı Korumasının Hukuki Niteliği ve Süresi-192


a)-Korumanın Hukuki Niteliği-192


b)-Sui Generis Veri Tabanı Korumasının Süresi-193


IV. SONUÇ-195


KAYNAKLAR-197


MAKALE - 5


FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN KAMUYA SUNULMASI: ALENİLEŞMEMİŞ VE YAYIMLANMAMIŞ ESERLER FİKRÎ HUKUKA GÖRE KORUNAMAZ MI?


I. GENEL OLARAK-201


II. ESERİN ALENİLEŞMESİ KAVRAMI VE UNSURLARI-203


A. Alenileşmenin Tanımı-203


B. Alenileşmenin Unsurları-204


a) -Eserin Umumu Arzı (Maddi Unsur)-205


b) -Eseri Umuma Arz İradesi (Manevî Unsur)-208


III. ESERİN YAYIMLANMASI KAVRAMI VE UNSURLARI-211


A. Yayım Kavramı-211


B. Yayımın Unsurları-214


a)-Eserin Çoğaltılması-214


b)-Eserin Tedavüle Konulması (Dağıtımı)-219


c)-Eser Sahibinin Rızası-223


IV. KAMUYA SUNULMAMIŞ (ALENİLEŞMEMİŞ VE YAYIMLANMAMIŞ) ESERİNKORUNUP KORUNAMAYACAĞI MESELESİ-224


A. Genel Olarak-224


B. Pozitif Hukukumuz Bakımından Değerlendirme-225


V. KANUNUMUZDA ALENİLEŞEME YAYIMLANMAYA BAĞLANAN BAZI HUKUKİ SONUÇLAR-229


A. Alenileşmeye Bağlanan Sonuçlar-229


B. Eserin Yayımlanmasına Bağlanmış Bazı Hukuki Sonuçlar-230


VI. SONUÇ-232


KAYNAKLAR-233


MAKALE - 6


FİKİR VE SANAT HUKUKUNDA SİNEMA ESERİ VE ESER SAHİPLİĞİ


I. GİRİŞ-238


II. SİNEMA ESERİ VE HUKUKÎ MAHİYETİ-240


1. Genel Olarak-240


2. Sinema Eserinin Tanımı-243


a)-Kavram Kargaşası: Sinema Eseri mi Film mi?-243


b)-Sinema Eseri Nedir?-245


3. Sinema Eserinin Unsurları-249


a)-Sesli veya Sessiz Hareketli Görüntüler Dizisi-250


b)-Görüntü Dizisinin Kalıcı Bir Ortama Tespiti-252


c)-Tespit Edilen Görüntünün Herhangi Bir Araçla Gösterilebilir Olması-254


d)-Eserin Sinematografi Tekniğine Uygun Olarak Meydana Getirilmiş Olması-256


e)-Eser Sahiplerinin Hususiyetini Taşıması-257


4. Sinema Eserlerinin Türleri-260


5. Sinema Eseri ve Televizyon ve İnternetten Yapılan Yayınların Hukuki Niteliği-262


III. SİNEMA ESERİ ESER SAHİPLİĞİ-268


1. Genel Olarak-268


2. Çeşitli Hukuk Sistemlerinde Sinema Eseri Sahipliğinin Düzenlenişi-270


a)-Kıta Avrupası Ülkelerinde-270


b)-Anglo-Sakson (İngiliz) Sisteminde-274


c)-AB Hukuku Sisteminde-275


3. Sinema Eseri Sahipliğinin Türk Hukukunda Düzenlenişi-277


a)-Hukuki Düzenlemelerin Kısa Tarihçesi-277


b)-Sinema Eseri Sahipliğinin Hukuki Mahiyeti-280


c)-Sinema Eserinin Birlikte Sahipleri-281


d)-Filme Katkı Veren Diğer Kişilerin Durumu-282


e)-Mevcut Edebiyat ve Müzik Eserlerinin Sinemaya Uyarlanması-285


f)-Yapımcının Durumu-286


4. Sinema Eseri Sahipliğinin Hüküm ve Sonuçları-291


KAYNAKLAR-295


MAKALE - 7


SPAM: İNTERNETLE GELEN HUKUKİ SORUNLARDAN BİRİ


I. SPAM NEDİR?-299


II. SPAM VE HUKUKİ BOYUTU-301


III. ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN SPAM İLE MÜCADELE UYGULAMALARI-306


IV. ÜLKEMİZDEKİ DURUM-309


V. SON SÖZ-311


MAKALE - 8


FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ DAVASI


GİRİŞ-317


I. GENEL OLARAK TESPİT DAVALARI-318


II. ESER SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ DAVASININ HUKUKİ MAHİYETİ-322


III. ESER SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ DAVASININ AÇILABİLECEĞİ HÂLLER-324


A. Eserin Kimin Tarafından Vücuda Getirildiğinin İhtilaflı Olması Hâli-324


B. Herhangi Bir Kimsenin Eserin Sahibi Olduğu İddiasında Bulunması Hâli-326


IV. TESPİT DAVASI AÇILIP AÇILAMAYACAĞI TARTIŞMALI HÂLLER-329


A. Genel Olarak-329


B. İntihal Hâlinde-329


C. Eser Sahibi Olmadığını İddia Eden Bakımından (Droit de non Paternite)-333


V. TESPİT DAVASININ TARAFLARI-336


A. Genel Olarak-336


B. Davacılar-337


1. Eserin Hakiki Sahibi-337


2. Eser Sahibinin Yakınları-339


3. Mali Hak Sahipleri-339


4. Devletin Dava Açma Yetkisi-341


C. Davalılar-343


VI. YETKİLİ MAHKEME, İSPAT KÜLFETİ VE KARARIN NİTELİĞİ-345


A. Görevli ve Yetkili Mahkeme-345


B. İspat Külfeti-347


C. Mahkeme Kararının Hukuki Niteliği-349


SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA-352


MAKALE - 9


BİR ENGELLİ İSTİSNASI MI YOKSA İSTİSNAÎ BİR ENGEL Mİ?:


FSEK EK MADDE 11 ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR İNCELEME


I. GİRİŞ-356


II. FİKİR VE SANAT HUKUKUNDA İSTİSNA KAVRAMI-358


A. Genel Olarak-358


B. İstisna Türleri-359


1. Genel Olarak-359


2. Süre Yönünden Sınırlama-360


3. Kamusal Mülâhazalara Dayanan Sınırlamalar-361


4. Hususî Menfaat Mülâhazasına Dayanan Sınırlamalar-362


III. ENGELLİ İSTİSNASI-364


A. Genel Olarak-364


B. Engelli İstisnasının Kapsamı-368


1. Genel Olarak-368


2. Sübjektif Kapsam-369


3. Objektif Kapsam-371


a)-Genel olarak-371


b)-Eserin alenîleşmiş ve yayımlanmış olması-374


c)-Eserin yazılı nitelikte bir ilim ve edebiyat eseri olması-375


d)-Eserin engellilerce istifade edilebilecek bir nüshasının bulunmaması-377


4. Kullanılabilecek Yetkiler Bakımından Kapsam-379


a)-Genel olarak-379


b)-Çoğaltma yetkisi-380


c)-Kamuya ödünç verme yetkisi-383


d)-Diğer malî haklar bakımından durum-385


C. Engelli İstisnasının Uygulama Şartları-387


1. Amaç Bakımından-387


2. Çoğaltmayı Yapacak Kişi-388


3. Çoğaltılacak Nüsha Sayısı-391


4. Şekli Şartlar-392


IV. SONUÇ YERİNE-393


MAKALE - 10


İŞİN GÖRÜLMESİ SIRASINDA İŞÇİ TARAFINDAN MEYDANA GETİRİLEN ESER ÜZERİNDEKİ TELİF HAKLARI


GİRİŞ-400


I. İŞÇİ-İŞVEREN (İSTİHDAM) İLİŞKİSİNİN HUKUKİ MAHİYETİ-404


A. Kavramlar-404


B. İstihdam İlişkisi Kuran Hukukî İşlemin Tanımı, Unsurları ve Özellikleri-404


C. İstihdam İlişkisinin Tarafları-409


1. İşçi-409


2. İşveren-411


II. BU KAPSAMDAKİ ESERİN VE ESER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN SAHİPLİĞİ-412


A. Eser Sahipliği-412


1. Eseri Meydana Getiren İşçinin Eser Sahipliği-413


2. İşverenin Eser Sahibi Sayıldığı Haller-413


B. Eser Üzerindeki Haklar ve Hak Sahipliği-416


1. Eser Üzerindeki Hakların Niteliği-416


2. Eser Üzerindeki Hakların Sahipliği-417


III. ESER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN KULLANMASI-418


A. Kullanmanın Manası ve Hukukî Mahiyeti-418


B. İşveren Tarafından Kullanılabilecek Haklar-421


1. Malî hakların Kullanılması-421


2. Manevî Hakların Kullanılması-424


C. Hakların İşverenlerce Kullanılabilmesinin Şarları-427


1. Taraflar Arasında bir İstihdam Münasebeti Olmalı-427


2. Eser İşin Görülmesi Sırasında Meydana Getirilmeli-428


3. Sözleşme veya İşin Mahiyetinden Hakların Eser Sahibince Kullanılacağı Sonucu Çıkmamalı-431


KAYNAKÇA-435


MAKALE - 11


İSTİSNA (ESER) SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA MEYDANA GETİRİLEN ESER ÜZERİNDEKİ FİKRÎ HAKLAR


I. GİRİŞ-440


II. İSTİSNA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ MAHİYETİ-442


1. Tanım ve Terim Sorunu-442


2. İstisna Akdinin Unsurları ve Diğer İşgörme Akitlerinden Farkları-444


III. İSTİSNA SÖZLEŞMESİNE GÖRE MEYDANA GETİRİLEN ESERİN SAHİBİ-447


1. Genel Olarak-447


2. İstisna Sözleşmesi Kapsamındaki Eserin Sahibi Kimdir?-448


IV. İSTİSNA AKDİ KAPSAMINDAKİ ESERE İLİŞKİN TELİF HAKLARI-452


1. Genel Olarak-452


2. Manevi Haklar Bakımından-454


3. Mali Haklar Bakımından-455


V. SONUÇ-464


KAYNAKLAR-466


MAKALE - 12


VEKÂLET SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA MEYDANA GETİRİLEN ESER ÜZERİNDEKİ TELİF HAKLARI


I. GİRİŞ-469


II. VEKÂLET SÖZLEŞMESİYLE KURULAN İLİŞKİNİN HUKUKÎ MAHİYETİ-472


III. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YARATILAN ESERİN SAHİPLİĞİ-476


IV. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YARATILAN ESER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN KULLANILMASI-478


MAKALE - 13


FİKİR VE SANAT ESERLERİNDE TESCİL, TEVDİ VE İŞARET KOYMA GİBİ FORMALİTELERİN HUKUKİ MAHİYETİ


I. GİRİŞ-485


II. TESCİL VE TEVDİ MECBURİYETİ-487


1. Genel Olarak-487


2. Uluslararası Sözleşmeler ve Yabancı Ülke Uygulamaları-489


3. Türk Hukukunda Tescil ve Tevdi Formaliteleri-495


a)-Kayıt ve Tescil Formaliteleri-495


b)-Tevdi Formaliteleri-500


III. İŞARET VE BANDROL KOYMA MECBURİYETİ-502


1. Uluslararası Sözleşmeler ve Yabancı Hukuk Uygulamaları-502


2. Türk Hukukundaki Durum-506


IV. SONUÇ-510


KAYNAKLAR-511


MAKALE - 14


FİKRÎ HAKLAR VE BAĞLANTILI HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI


SÖZLEŞMELER VE TÜRKİYE


GİRİŞ-515


I. FİKRİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER-517


A. Genel Olarak-517


B. Bern Sözleşmesi-519


C. Evrensel Fikrî Haklar Sözleşmesi-521


D. WTO-TRIPs Anlaşması-523


E. WIPO-Fikrî Haklar Anlaşması-526


II. BAĞLANTILI HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER-530


A. Genel Olarak-530


B. Roma Sözleşmesi-533


C. Fonogram Yapımcıları Hakkında Cenevre Sözleşmesi-535


D. WIPO-İcralar ve Fonogramlar Anlaşması-536


E. Uyduyla İletilen Program Sinyallerinin Dağıtımına Dair Brüksel Sözleşmesi-538


F. Avrupa Konseyi Gözetiminde Yapılan Televizyon Yayıncılığıyla İlgili Anlaşmalar-540


1. Televizyon Filmleri Vasıtasıyla Program Değişimine Dair Avrupa Anlaşması-541


2. Televizyon Yayınlarının Korunması Hakkında Avrupa Anlaşması-543


3. Korsan Yayınların Engellenmesine Dair Avrupa Anlaşması-544


4. Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi-545


III. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE TÜRKİYE-546


SONUÇ-549


KAYNAKLAR-550


KISALTMALAR-552


MAKALE - 15


FİKRÎ HAKLARA İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ VE TÜRKİYE


GİRİŞ-556


I. AVRUPA BİRLİĞİNDE FİKRÎ HAKLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER-557


1. 91/250 Sayılı Bilgisayar Programlarının Korunmasına Dair Konsey Direktifi-561


2. 92/100 sayılı Eser Sahibi Hakları ve Bağlantılı Hakların Kiralaması ve Ödünç Verilmesine Dair Konsey Direktifi-561


3. 93/83 Sayılı Uydu Yayınları ve Kablolu İletime Uygulanan Fikri Haklar ve Fikri Haklara Dair Bazı Kuralların Koordinasyonuna Dair Konsey Direktifi-562


4. 93/98 sayılı Fikrî Haklar ve Komşu Haklarla İlgili Koruma Sürelerinin Uyumlaştırılmasına Dair Konsey Direktifi-564


5. 96/9 Sayılı Veri Tabanlarının Korunmasına Dair Konsey ve Avrupa Parlamentosu Direktifi-565


6. 2001/29 Sayılı Bilgi Toplumunda Fikrî Haklar ve Bağlantılı Hakların Uyumlaştırılmasına Dair Parlamento ve Konsey Direktifi-566


7. 2001/84 Sayılı Özgün Sanat Eserinin Yeniden Satışından Eser Sahibinin Yaralanması Hakkında Konsey ve Parlamento Direktifi-567


8. 2004/48 sayılı Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanması Hakkındaki Parlamento ve Konsey Direktifi-569


II. AB DÜZENLEMELERİ KARŞISINDA TÜRKİYE’NİN DURUMU-570


1. Genel Olarak Türkiye - AB İlişkileri-570


2. 1/95 Sayılı OKK Çerçevesindeki Yükümlülüklerimiz-571


3. Türkiye’ye 1999 Yılında Üyelik Perspektifi Verilmesinden Sonraki Durum-573


4. Komisyonun 2005 İlerleme Raporunda Yer Alan Tespit ve Değerlendirmeler-574


SONUÇ-578


KAYNAKLAR-581


MAKALE - 16


COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS PROTECTION UNDER THE


TRIPS AGREEMENT


INTRODUCTION-585


I. LEGAL FRAMEWORK OF PROTECTION-586


1. Reference to the Bern Convention-586


2. Subjects and Scope of Protection-588


II. THE RIGHTS COMPRISED IN COPYRIGHT-589


1. Literary and Artistic, Dramatic and Musical, and Cinematographic Works-589


2. Performers, Phonogram Producers and Broadcasting Organizations’ Rights-590


3. Rental Rights-592


III. PROTECTION FOR COMPUTER PROGRAMS AND DATABASES-593


1. Computer Programs-593


2. Databases-594


IV. LIMITATIONS AND EXCEPTIONS TO THE PROTECTION-594


V. TERM OF PROTECTION-596


VI. CONCLUSION-597


BIBLIOGRAPHY-599


ABBREVIATIONS-601


MAKALE - 17


TAKLİT VE KORSAN MALLARIN ULUSLARARASI TİCARETİ VE GATT-TRIPS ANLAŞMASININ BU TİCARETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ


GİRİŞ-605


I. TAKLİT VE KORSAN MAL KAVRAMI VE BU MALLARIN TİCARETİNİN ENGELLENMESİNE İLİŞKİN ÇABALAR-606


A. Kavram ve Tarihçe-606


B. Taklit ve Korsan Mal Ticareti Sorunun Çözümüne Yönelik Çeşitli Teşebbüsler-611


II. TRIPs ANLAŞMASININ TAKLİT MALLARIN ULUSLARASI TİCARETİNİN ENGELLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ-613


A. Genel Olarak Trips Anlaşması-613


B. Anlaşmanın Tatbikatıyla İlgili Genel Yükümlülükler-617


C. Hukûkî Nitelikteki Tedbirler-619


1. Genel Olarak-619


2. Özel Hukuk Yargılama Usulüne İlişkin Düzenlemeler-619


3. Esasa İlişkin Özel Hukuk Telâfi Yolları-621


a)-İhlâlin Durdurulması Emri-622


b)-Zararların Tazmin ve Telâfisi-622


c)-Telâfi Edici Diğer Hukuki Tedbirler-624


D. İhtiyâtî Nitelikteki Tedbirler-625


1. Genel Olarak-625


2. İhtiyati Tedbir Alınmasının Amaç ve Şartları-626


3. İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler-627


4. İhtiyati Tedbirlerin Süresi ve Hukuki Sonuçları-628


E. Hudutlarda Alınması Gereken Tedbirler-629


1. Genel Olarak-629


2. Hudutlarla İlgili Tedbirlerden Muafiyet-631


3. Malların Ülkeye Girişinin Talep Üzerine Durdurulması-632


4. Malların Ülkeye Girişinin Re’sen Durdurulması (Ex Offio Action)-634


5. Teminat Gösterilmesi-636


6. Malların Gümrükte Durdurulması Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler-637


7. Malların Gümrükte Durdurulması Süresi-638


8. Gümrükte Durdurulan Mallar Konusunda Alınabilecek Tedbirler-639


F. İdari ve Cezai Tedbirler-641


III. TRIPs’İN UYGULAMAYA YANSIMASI VE TÜRKİYE’NİN TRIPs HÜKÜMLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU-643


A. TRIPs Anlaşması Hükümlerinin Etkisi-643


B. TRIPs’in Uygulamaya Yansıması-645


C. TRIPs Anlaşması ve Türkiye-648


SONUÇ-652


 


KAYNAKLAR-658